ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 28/02/1982 - 8/5747

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 24/05/1933 - 2219

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 10/01/1983 - 17924

    BİRİNCİ BÖLÜM : KAPSAM, KABUL EDİLECEK HASTALAR, ÖZEL HASTANE BİNALARININ NİTELİKLERİ

    KAPSAM :

    Madde 1 - Özel hastanelere kabul edilecek hastalar, hastanelerin türleri, binalarının nitelikleri, personel kadroları, bulundurulması zorunlu ilaç, araç ve gereçler ve özel hastanelerin iç hizmetlerine ilişkin esaslar bu tüzükte gösterilmiştir.

    KABUL EDİLECEK HASTALAR VE HASTANELERİN TÜRLERİ :

    Madde 2 - (Değişik madde: 20/03/1997 - 97/9295 K.)

    Özel Hastaneler, Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde gösterilen ve açılma izinlerinde yazılı olan bir ya da bir kaç uzmanlık dalıyla ilgili hastaları ve tıbbi yardım isteyenleri kabul ve tedavi ederler.

    Sanatoryumlar, akıl ve ruh hastalıkları ile bulaşıcı hastalıklara özgü hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, prevantoryum ve kürevleri ve diğer özel dal hastenelerinin açılma izinlerinde, bunların kabul ve tedavi edecekleri hastalıkların türleri ayrıca belirtilir.

    Belirli yaş ve cins grubu hastalar ile bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis ve tedavilerinin yapıldığı özel dal hastaneleri için, bu Tüzükte öngörülen bina ve bölümlerin fiziki durumu, bölümlerden hangilerinin şart olduğu, bulunması gerekli personel, araç - gereç ve ilaçlar ile ilgili hususlar Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

    BİNA İMAR DURUMU :

    Madde 3 - Özel hastaneler, hastaları rahatsız edebilecek derecede görüntülü yerlerden veya havayı kirletecek sınai kuruluşlardan uzak, havadar, ferah ve bahçe içinde ya da bahçeli ve ağaçlı yerlerde İmar Kanunu ile Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni almış olmalıdır.

    Başka amaçla yapılmış binalarda, özel hastane açılabilmesi için yerel belediyeden umumi binaya çevrilmesiyle ilgili iznin alınması gerekir.

    Esas duvarları ve bölümleri ahşap ve yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmayan binalarda özel hastane açılamaz.

    HASTA ODALARI :

    Madde 4 - Hasta odaları, doğrudan ve yeterli güneş ışığı ile aydınlanmalıdır. Bodrum katlarında hasta odası olamaz.

    ODALARIN DUVAR VE ZEMİNLERİ :

    Madde 5 - Hasta odalarının duvarları düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte; ameliyathaneler, laboratuvarlar ve bulaşıcı hastalara ayrılan odaların taban ve duvarları ise yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olacaktır.

    HASTALARA DÜŞECEK ALANLAR :

    Madde 6 - Tek yataklı hasta odaları en az 9 m

    olacak; birden çok yataklı odalarda hasta başına en az 7 m

    , çocuk hastalar için 6 m

    , çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalarda 12 m

    , birden çok yataklı odalarda 10 m

    alan bulunacaktır.

    KORİDORLAR :

    Madde 7 - Hasta odalarının bulunduğu koridorların genişliği en az 2 m. olacaktır. Buralara, ancak sedye taşınmasına engel olmamak koşuluyla hemşire istasyonu bankosu ve ecza dolabı konabilir.

    MERDİVENLER VE ASANSÖRLER :

    Madde 8 - (Değişik madde: 20/03/1997 - 97/9295 K.)

    Özel hastanelerde otomatik devreye giren uygun güç ve nitelikte bir jeneratör ile TSE standardına göre imal edilmiş yeteri kadar (en az iki) asansör bulunması zorunlu olup, asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması gerekir.

    Katlar arası sedye ile hasta taşınmasında gerekli olduğu hallerde kullanılacak olan merdiven ve sahanlık en az net 1.30 m. genişlikte, basamak yüksekliği 16.18 cm., basamak genişliği 30-33 cm. arasında olmalıdır.

    Merdiven rıhtları sakatların çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmeli, hastane girişine sakatlar için uygun eğimli rampa yapılmalıdır.

    ISITMA :

    Madde 9 - Özel hastanelerde saç, odun sobası, borusuz akaryakıtlı ve gazlı ısıtıcılar, mangal, açık elektrik sobaları vb. ısıtma araçları kullanılamaz. Hasta odaları ile hastalar ve personel tarafından kullanılan bütün yerlerin uygun sıcaklıkta tutulması gerekir.

    HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA :

    Madde 10 - Hasta odaları ve hastalar tarafından kullanılan bütün yerlerle koridor ve giriş yerlerinin yeterli biçimde aydınlatılmaları ve havalandırılmaları sağlanır.

    Birden çok hasta yatan odalarda, geceleri bir hastanın kullanacağı ışık diğerini rahatsız etmeyecek biçimde düzenlenir.

    LAVABO, TUVALET, DUŞ, BANYO VE KLOZETLER :

    Madde 11 - Özel hastanelerde, kadın ve erkek hastalar ve personel için ayrı ayrı yeterince tuvalet ve lavabo ile ancak sıcak sulu duş ya da banyolar bulunur. Sekiz hasta için en az bir tuvalet olacaktır. Tuvaletlerde sürekli ve yeterli su bulunacak; tabanlarıyla duvarlarının en az 1,50 m. yüksekliğe kadar olan bölümleri yıkanabilecek biçimde yapılacaktır. Ayrıca hasta katlarındaki tuvaletlerin giriş bölümlerinde lavabolardan uzak, uygun bir yerde, sürgü temizleme ve saklanma yerleri bulunacaktır.

    CENAZE YERİ :

    Madde 12 - Özel Hastanelerde, soğuk hava düzeni bulunan ölü koymaya, yıkamaya gerektiğinde otopsi yapmaya elverişli bir cenaze yeri ayrılacak; buraların hasta katlarıyla hasta ve hastane personelinin devamlı bulunduğu ve gelip geçtiği genel yerlerde doğrudan bağlantısı bulunmayacak; yıkama ve dezenfeksiyona elverişli olacaktır.

    MUTFAK VE ÇÖPLER :

    Madde 13 - Mutfakların zemin ve duvar yüzeyleri temizlenmeye ve yıkanmaya elverişli, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerleri ile bulaşık yıkama yerleri ayrı olacak; buralarda yeterli miktarda paslanmaz çelik ya da fayans eviyeler bulunacaktır.

    Çevrenin artık ve çöplerle kirlenmesine olanak vermeyecek önlemlerin alınması zorunludur.

    ÇAMAŞIRHANE :

    Madde 14 - Çamaşırhanelerin mutfak ve hastane bölümleriyle doğrudan bağlantısı olmayacaktır.

    GÖREVLİLERİN SOYUNMA - GİYİNME VE ÇALIŞMA ODALARI :

    Madde 15 - Özel hastanelerde, binaların durumuna ve hastane kadrosuna göre tabibler ve diğer görevlilere gerektiği kadar soyunma - giyinme ve çalışma odaları verilir. Her hastanede, gece nöbetine kalacak tabibler için yatma yerleri ayrılır. Bu yerler birden çok binadan oluşan hastanelerde, olanak ölçüsünde merkezi bir yerde bulunacaktır. Hastalara ayrılan bölümlerde, hizmet gereklerine göre yatması gerekli olanlardan başka kimselerin, geçici ya da sürekli olarak yatmaları yasaktır.

    AKIL VE RUH HASTALIKLARI HASTANELERİNİN ÖZELLİKLERİ :

    Madde 16 - Akıl ve ruh hastalarını kabul eden özel hastane binalarının aşağıdaki koşulları da taşıması gerekir.

    a) Akıl ve ruh hastaneleri, hastaların dinlenmelerini sağlamak üzere kent dışında, yeter derecede geniş bir arazi üzerinde kurulmalı ve etrafı çevrilmiş olmalıdır. Bu koşullar varsa, kent içinde de bu kurumların açılmasına ya da bir hastaneye akıl ve ruh hastalıkları bölümü eklenmesine izin verilebilir. Bina ya da binalar, hastaların özelliklerine göre, ayrı ayrı bulundurulmalarını sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.

    b) Akıl ve ruh hastaları yanında öteki hastaları da bulunduran hastanelerin akıl ve ruh hastalarına ayrılan bölümleri ayrı binalarda olmalı ve bu binaların etrafında kendilerine özgü ve hastanenin öteki bölümleriyle ilgisi olmayan bahçeleri bulunmalıdır.

    c) Akıl ve ruh hastalıklarına ayrılan binalarda duvar, pencere, kapı, karyola ve yatak takımları ile diğer bölümler hastaların kaçmalarına, kaza ve zararlara engel olacak biçimde yapılmalıdır.

    d) Gündüz de yatakta kalan ya da kendisine ve başkasına zarar verebilecek (ajite ya da agresif) olan hastalara ve özel tedavi gerektirenlere durumlarına uygun ayrı odalar verilmelidir.

    e) Akıl ve ruh hastalarının gündüz birlikte bulundukları odalarda hasta başına en az 2 m

    alan hesap edilmelidir.

    f) Uğraşı tedavisi uygulanan akıl ve ruh hastaları için her kurumda, uygun ve yeterli açık ve kapalı çalışma yerleri bulundurulmalıdır.

    DOĞUMEVLERİNİN ÖZELLİKLERİ :

    Madde 17 - Doğumevleri ile hastanelerin doğuma ayrılmış bölümlerinde, ayrıca;

    a) Doğum yapacak ağrılı hastalar, lohusalar, erken doğmuşlar, ateşli ya da bulaşıcı hastalığa tutulanlar, hasta doğmuş ve hastalanmış süt çocukları için tedavi yerleri ve ayırma odaları,

    b) Tıbbi gereklere uygun doğum odası,

    c) Yalnız doğum hizmetine ayrılmış kurumlarda, doğumla ilgili ameliyat ve cerrahi müdahaleler için ameliyathaneler bulunması gerekir.

    Doğumdan başka bölümleri de olan hastanelerin ameliyathaneleri bu işin yapılmasına uygunsa doğum bölümünde ayrıca ameliyathane bulunması zorunlu değildir.

    SANATORYUMLARIN ÖZELLİKLERİ :

    Madde 18 - Sanatoryumlar, manzaralı yerlerde, park, bahçe içinde kurulur. Bu hastanelerde erkek, kadın ve çocuk hastalar için ayrı ayrı binalar bulunur. Erkek kadın ve çocuklar aynı binada kalıyorsa, her birinin yatak bölümleri ayrı olur.

    Basil çıkaran hastaların diğer hastalardan ayrılması zorunludur. Sanatoryumların hasta odalarındaki eşyalar, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.

    PREVANTORYUMLARIN ÖZELLİKLERİ :

    Madde 19 - Prevantoryumlar, park, bahçe, orman içinde ya da deniz ve göl kıyılarında, doğal su kaynaklarının yakınında, gürültüsüz ve manzaralı yerde kurulur. Buralarda kadın, erkek ve çocuklar için ayrı yatak bölümleri, kür yerleri toplantı ve okuma salonları ile gezinti yerleri bulunur.

    KÜREVLERİNİN ÖZELLİKLERİ :

    Madde 20 - Kürevlerinin türlerine ve bulundukları yerlere göre, taşımaları gereken öteki nitelikler, açılma izinlerinin verilmesinden önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirlenir.

    BULAŞICI HASTALIKLARA AİT ÖZEL HASTANELER :

    Madde 21 - Bulaşıcı hastaları kabul etmek üzere açılacak özel hastanelerle hastanelerin bulaşıcı hastalıklara ayrılmış bölümlerinde ayrıca;

    a) Ayrı girişi bulunan bir hasta kabul bölümü,

    b) Buluşmaya neden olmayacak biçimde ayrı odalar, ayrı banyolar ve tuvaletler,

    c) Bulaşıcı salgı ve boşaltım kamplarının dezenfeksiyon için özel yerler,

    d) Bulaşıcı hastaların yemek kaplarının dezenfeksiyonu için özel yerler ve düzenler bulunur.

    ERKEK, KADIN VE ÇOCUK HASTALARIN AYIRIMI :

    Madde 22 - Özel hastanelerde, erkek ve kadın hastalar, ayrı ayrı katlarda ya da dairelerde, olanak yoksa bir katın kapı ile bölünmüş bölümlerinde yatırılır. Lüks, hususi ve birinci sınıf odalarda böyle bir ayrıma gerek yoktur.

    Çocuk hasta kabul edilen hastanelerde, on yaşından büyük kız ve erkek çocuklar birbirinden ayrı bölümlerde tedavi edilirler. Ailesinden birinin eşliğinde yatan çocuklar için bu hüküm uygulanmaz.

    İKİNCİ BÖLÜM : ÖZEL HASTANELERİN PERSONEL KADROLARI, BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇ, ARAÇ, GEREÇ VE AYGITLAR

    PERSONEL DURUMU :

    Madde 23 - Özel hastanelerde bulundurulacak sağlık personelinin en az sayıları ek I sayılı çizelgede gösterilmiştir.

    BULUNDURULACAK İLAÇ, ARAÇ, GEREÇ VE AYGITLAR :

    Madde 24 - Özel Hastanelerde bulundurulması zorunlu ilaçların tür ve en az miktarları II sayılı; araç, gereç ve aygıtların en az miktarları ise III sayılı çizelgede gösterilmiştir.

    Bu ilaçların yerine aynı bileşimde ya da aynı etkiye sahip başka bir ilaç bulundurulabilir.

    Zorunlu hallerde, bu tüzükte değişiklik yapılmasına kadar sözkonusu çizelgelerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bir bilim kurulu kararına dayanılarak değişiklik yapılabilir.

    Her hastane bir cankurtaran arabası (ambulans) ve hastanenin gereksinimini karşılayacak bir telefon santralı bulundurmak zorundadır.

    AMELİYATHANE, LABORATUVAR VB. HİZMET YERLERİ :

    Madde 25 - Özel hastanelerde uzmanlık dallarının gereğine göre, yeterli sayıda ameliyathane, kroner bakım, uyandırma, ağrı, doğum, alçı, endoskopi odaları, laboratuvar vb. zorunlu hizmet yerleri ile hastanenin yatak sayısına ve işlevine uygun güç ve nitelikte en az 100 mA'lik bir röntgen aygıtının yer aldığı röntgen laboratuvarı bulunacaktır.

    Ameliyathanelerin aseptik ve septik ameliyat ve müdahaleler için ayrı ayrı olması zorunludur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÖZEL HASTANELERİN İÇ HİZMETLERİ

    VİZİTE VE BAKIM

    Madde 26 - Özel Hastanelerde görevli uzman tabiblerin çalışma saatlerini gösterir bir liste hastane girişine asılır.

    Hastaların muayene ve tedavileri, isterlerse dışarıdan uzman çağırılarak da yaptırılabilir.

    Hastaların viziteleri, her sabah, hastanenin uzmanları tarafından ya da isteği üzerine dışarıdan hastanın bakımını üstlenen uzman tarafından yapılır.

    Ağır ameliyat edilmiş ya da sürekli izlenmesi gereken hastalar, ameliyat sonrası ya da yoğun bakım birimlerinde, burada görevli uzmanlarca ya da hastayı tedavi eden tabiblerce, bu birimler yoksa tedavi eden tabibce sürekli izlenip gereken önlemler alınır.

    Bunlar dışında ortaya çıkacak herhangi bir acil durumda, hastane yönetimi ilgili uzmanını getirmek zorundadır.

    SÜREKLİ TABİB BULUNDURMA, NÖBETÇİ TABİP:

    Madde 27 - Özel hastanelerde, günün her saatinde, bir tabip bulundurulması zorunludur.

    Gece nöbetçi tabibi, akşam bütün hastaları görür; uzmanlar tarafından gerek görülen tedavilerin yapılmasını sağlar; diğer yardımları yapar ve ağır hastaların durumunu geceleyin de izler; acil yardımı yaparak durumu ilgili uzmana derhal bildirir; göstereceği yolda hareket eder.

    ACİL HASTALAR VE YARALILAR:

    Madde 28 - (Değişik madde: 20/03/1997 - 97/9295 K.)

    Acil hastalar ve yaralıların özel hastanelere başvurması halinde ilk ve acil müdahalenin yapılabilmesine imkan verecek nitelikte bir acil ünitenin oluşturulması zorunlu olup, yapılacak tıbbi yardım ve alınacak önlemlerin yerine getirilmesinden mesul müdür, bulunmaması halinde nitelikleri yönetmelikte belirtilen nöbetçi tabip yükümlüdür.

    Acil ünitede bulunması gereken personel ile araç - gereç Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

    HASTA DOSYALARI VE İÇ HİZMET YÖNERGESİ:

    Madde 29 - Özel hastanelerde yatan hastaların kimliğini, doğum yerini, adresini, yattığı ve çıktığı tarihi, hastalığının tanısını ve çıkıştaki durumunu yazmak için bir protokol defteri ile derece kağıdı, tabelası, filmleri, laboratuvar raporları vb. hastanın izlenmesi ile ilgili belgeleri içeren bir dosya tutulur.

    Protokol defterinin ilgili yerleri ile dosyadaki belgeler, giriş ve çıkışta geciktirilmeden doldurulur.

    Gerçek kişilere ait hastanelerde sorumlu müdürler, yönetim kurulu bulunanların bu kurulla birlikte sorumlu müdürleri tarafından hususi hastaneler kanunu ve bu tüzük esaslarına göre bir iç hizmet yönergesi düzenlenir.

    Bu yönergede hastaların kabul koşul ve yöntemleri, sınıfına göre hastalardan alınacak ücret ve ne zaman alınacağı, hasta emanet ve eşyasının saklanması, hasta ziyaret saatleri, sınıflarına göre hasta odalarının nitelikleri hastanın özel durumunun gerekleri dışında verilecek yemeklerin nitelik ve niceliği, yemek zamanları, ölüm halinde yapılacak dezenfeksiyon, tabiplerin nöbet görevleri, hemşirelerin, hastabakıcıların ve diğer hizmetlilerin görevleri, polikliniği olan hastanelerin bu hizmetlerinin yapılış biçimi ile iç hizmetlere ilişkin diğer hususların gösterilmesi zorunludur.

    Sanatoryumlarla kürevleri için düzenlenecek yönergelerde, yukarıda sayılan hususlardan başka dinlenme zamanları ve kuruluşun özelliğine göre yapılacak tedavi yöntemi ile disiplinine ilişkin hususlar da yazılır.

    AKIL HASTALARINI KABUL KOŞULLARI:

    Madde 30 - Özel Hastanelere akıl ve ruh hastası yatırmak isteyen kimse, kurumun sorumlu müdürüne kendisinin ve yatırmak istediği hastanın adını ve soyadını, yaşını, sanatını, adresini, akrabalık ya da ilişki derecesini, hastayı kurumda ne kadar zaman bırakmak istediğini belirten bir yazı ile başvurur. Bu yazıya ayrıca;

    a) Hastanın nüfus cüzdanı ya da onaylı örneği,

    b) Hastanın akıl ve ruh hastalığına tutulmuş olduğunu, bir akıl ve ruh hastalıkları hastanesinde ya da bölümünde tedavisi, gözlem altına alınması ya da kapatılması gerektiğini belirtir resmi tabip raporu,

    c) Hasta vesayet altında ise buna ilişkin mahkeme ilamının ve öteki yasal belgelerin asılları ya da noterlikten onaylı örnekleri eklenir.

    Hasta kuruma yerel mülkiye amirinin yazılı isteğiyle gönderilirse, bu istek belgesine de tabip raporunun eklenmesi gerekir.

    Hasta akıl ve ruh hastanelerinin sorumlu müdürü ya da akıl ve ruh hastalıkları bölümünün uzmanı tarafından muayene edildikten ve belgeleri inceledikten sonra hastaneye kabul olunur.

    ÖZEL HASTANELERE KABUL EDİLEMEYECEK HASTALAR:

    Madde 31 - Devlet Hastanelerine gönderilmeleri gereken aşağıdaki hastalar özel hastanelere kabul edilemezler:

    a) Suçu işledikleri zaman bilinçlerini ya da hareket serbestilerini tamamen kaldıracak biçimde akıl hastalığına tutulmuş bulunmalarından dolayı mahkemece, korunmalarına ve tedavi altına alınmalarına karar verilmiş olan hastalar,

    b) Akıl ya da ruh hastalığından dolayı mahkemelerce hastanelerde tıbbi gözlem altına alınmasına gerek gösterilenler,

    c) Zehirli ya da uyuşturucu madde alışkanlığından dolayı hastanelerde tedavilerine mahkemelerce karar verilenler,

    d) Bir suç işleyip de akıl hastalıklarından birine tutulmuş olan ya da bu hastalıklardan birine tutulduğu öne sürülen ve mahkemelerce haklarında henüz karar verilmemiş olan kimseler.

    GÜVENLİK MAKAMLARINA BİLDİRME:

    Madde 32 - Durumundan kuşku duyulan ve kimliği belli olmayan hastalarla adli olaylar Güvenlik makamlarına derhal bildirilir.

    AMELİYAT KOŞULLARI:

    Madde 33 - Her ameliyattan önce, hastada, ameliyatın yapılmasına engel bulunup bulunmadığının saptanması için gerekli klinik ve laboratuvar incelemelerinin yapılması zorunludur. Bu incelemeler sonucunda ameliyata engel ya da ameliyatın ihtilata neden olacağı bir durum saptanırsa gerekli önlemler alınmadan ameliyat yapılmaz.

    Bu incelemeler ya da engelin kaldırılması için yapılacak tedavi dolayısıyla geçecek zamanın hastanın yaşamını tehlikeye sokması sözkonusu ise, ameliyatın yapılması ertelenmez. Ameliyattan önce ve sonra yapılan inceleme ve tedaviler ile ameliyatın acele yapılmasının nedenleri hasta gözlem kağıdına yazılır.

    GÜNDELİK ÜCRETLERİN SAPTANMASI

    Madde 34 - Özel Hastanelerde yatan hastalardan sınıflarına göre alınacak gündelik ücretler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uygun gördüğü miktarları geçemez.

    Ücretle hasta kabul eden özel hastanelerde en az bir yatak olmak koşuluyla yatakların % 5'i parasız hastalar için ayrılır ve bunların sayısı açılış izinlerinde gösterilir.

    Bu yataklarda, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, yerel mülkiye amirinin ve hastane yönetiminin parasız tedavisini uygun gördüğü fakir hastalar tedavi edilir.

    İlk açılışta, İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcının başkanlığında bir Devlet Hastanesi Baştabibi, yoksa hükümet ya da sağlık ocağı tabibi, tabib odaları, ticaret odaları ve belediye temsilcilerinden oluşan bir kurulca, fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal gündelik ücretler gözönünde bulundurularak saptanacak gündelik ücretler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.

    Ücret değişikliği için, bina kirası, bina ve demirbaş amortismanları, aydınlatma, ısıtma, su ve yiyecek harcamaları, personel ücretleri vb. gündelik ücretleri etkileyen giderlere ilişkin belgelerle birlikte Valiliğe yazılı olarak başvurulur.

    İkinci fıkrada sözü edilen kurulun bu başvuru üzerine vereceği karar Bakanlığa gönderilir.

    Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25'i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir.

    PEŞİN ALINAN ÜCRETLER:

    Madde 35 - Özel hastaneler ücretli hastaların yatırılmasından önce yedi günlük ücret ve giderleri karşılayacak parayı peşin olarak ve emaneten alabilecekleri gibi emanete alınan para bittikçe aynı biçimde yedi günlük daha alabilirler. Hasta çıkarken kesin hesaptan arta kalan kendisine geri verilir.

    ALINDI BELGESİ VERME ZORUNLULUĞU:

    Madde 36 - Hastalara, alınan paralara karşılık kurumun mührü ve yetkilinin imzasını taşıyan bir alındı belgesi verilir. Alındı belgeleri, gündelik ücret tutarı, hasta için kullanılan ilaç, malzeme, gündelik ücrete girmeyen röntgen ve laboratuvar muayene ve tahlil bedelleri, ameliyat ücretleri ve hasta tarafından ödenmesi gereken öteki giderler, ayrı ayrı gösterilecek biçimde düzenlenir.

    HASTALARA VERİLECEK BELGELER:

    Madde 37 - Özel hastaneler, hastalarca istenirse aşağıdaki belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

    a) Hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve pansuman malzemesinin tür ve miktarını gösterir liste,

    b) Hastanede ya da dışarıda yapılan, bedeli hastaca ödenen laboratuvar ve röntgen muayene raporları ve röntgen filmleri ve şemaları (Adli olaylara ait olanların asılları verilmez).

    c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

    d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın tanısı, gidişi, yapılan inceleme, tedaviye ve sonucuna ilişkin olarak tabibçe düzenlenecek bir çıkış özeti (epikriz)

    İLAÇ, MALZEME VE GÜNLÜK GEREKSİNİMLERİN BEDELLERİ:

    Madde 38 - Özel hastanelerde ücretli hastalar için kullanılan ilaç ve malzeme ile ayrıca verilen içecekler, sağlanan gazete, kitap ve telefon konuşması vb. gereksinimler için alınacak para, bunların gerçek bedelinin üstünde olamaz.

    TEFTİŞ DEFTERİ:

    Madde 39 - Özel Hastanelerde, yetkililerce yapılan teftiş sonuçlarının yazılması için her sayfası Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce mühürlenmiş bir teftiş defteri tutulur.

    BİLDİRME YÜKÜMÜ:

    Madde 40 - Bildirilmesi zorunlu hastalığa yakalanmış olanlardan iyileşmeden çıkanlarla bulaşıcı hastalık taşıyıcıları (portör) ile gidecekleri yerler, sorumlu müdürlerce ilgili makamlara bildirilir.

    BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLAR:

    Madde 41 - Bulaşıcı ve salgın hastalıkları kabul eden yada bu tür hastalık saptanan özel hastanelerde, hastalığın bulaşmasını önleyecek her türlü önlem sorumlu müdürce alınır. Bulaşıcı ve salgın hastalıkları tedavi edebilecek resmi ve özel öteki hastanelere naklolunurlar.

    YANGINA KARŞI ÖNLEM:

    Madde 42 - Özel Hastanelerde, yangına karşı gereken önlemler alınır. Bunun için sorumlu müdürler, yerel belediyelere başvurarak hastanelerini bu bakımdan incelettirir ve öngörülen hususları yerine getirirler.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 43 - Bakanlar kurulunun 08/08/1934 günlü ve 2/1122 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan "Hususi Hastaneler Nizamnamesi" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Mevcut Özel Hastaneler bu tüzükte öngörülen hususları yürürlüğe girdiği tarihi izleyen iki yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar.

    Bunlardan, binada değişiklikle ek yapılmasını gerektiren ancak, Bayındırlık Müdürlüklerince mimari bakımdan sakıncalı olduğu belirtilenler bu hükmün dışındadır.

    Geçici Madde 2 - Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 6 ay içinde gündelik ücretlerin yeniden saptanması istenebilir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 44 - 24/06/1933 günlü ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununa dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 45 - Bu tüzük hükümlerini Adalet, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yürütür.

    TÜZÜĞE İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER

    20/03/1997 TARİHLİ VE 97/9295 SAYILI TÜZÜĞÜN GEÇİCİ MADDELERİ.

    Geçici Madde 1 - Mevcut özel hastaneler bu Tüzükte öngörülen acil ünitesini iki ay içinde, diğer hususları ise Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar.

    Geçici Madde 2 - Bu Tüzüğün 1 inci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konulur.

    I SAYILI ÇİZELGE

    Özel Hastanelerde Bulundurulacak En Az Sağlık Personeli

    I - UZMAN HEKİM

       a) Açılış izninde yazılı kabule yetkili bulunduğu her uzmanlık dalında en çok 30 yatak için : 1

       b) Eğitim hastanelerinde en çok 50 yatak için

          1 - Şef : 1

          2 - Şef yardımcısı : 1

          3 - Başasistan : 2

          4 - Asistan : 5

    II - BAŞHEMŞİRE (4' den çok hemşire varsa) : 1

    III - BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI

       1 - 100 yataktan itibaren 200 yatağa kadar : 1

       2 - Sonraki 200 yatak için ayrıca : 1

       3 - 600 yataktan sonraki her 400 yatak için ayrıca : 1

    IV - HEMŞİRE VE HEMŞİRE YARDIMCILARI

       1 - Her 5 yatak için : 1

       2 - Cerrahi, Nöroloji ve Çocuk Kliniklerinde her 4 yatak için : 1

       3 - Eğitim hastanelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde her poliklinik odası için :1

       4 - Prematura servislerinde her 3 kuvöze : 4

       5 - Sanatoryumlarda her 10 yatak için : 1

       6 - Her endoskopi laboratuvarı için : 1

       7 - Her akciğer fonksiyon laboratuvarı için : 1

       8 - Yoğun bakım ünitelerinde ilk 3 yatak için : 4

       9 - Sonraki her yatak için : 1

       10 - 2 ve daha çok ameliyat masası olan ameliyathanelerde ameliyathaneden sorumlu olmak üzere : 1

       11 - Her ameliyat masası için ayrıca :2

       12 - Kan Nakil Merkezi için : 1

       13 - Rehabilitasyon merkezi konuşma tedavi bölümünde her 4 yatak için : 1

       14 - Doğumevlerinde her 5 bebek karyolasına : 1

    V - EBE

    Doğum salonunda her doğum masasına : 4

    VI - RADYASYON FİZİKÇİSİ (SAĞLIK FİZİKÇİSİ)

       1 - Röntgen tedavi servisi olan hastanelerde her 2 cihaz için : 1

       2 - Nükleer tıp laboratuvarı için : 1

       3 - Rehabilitasyon merkezleri için : 1

    VII- BAŞFİZYOTERAPİST

    Rehabilitasyon merkezinde : 1

    VIII - FİZYOTERAPİST

       1 - Her nöroloji servisi için : 1

       2 - Her 10 fizik tedavi yatağı için : 1

       3 - Yoğun bakımda her 10 yatak için : 1

       4 - Rehabilitasyon merkezlerinde

          a) Her 5 yatak için : 1

          b) Uğraşı tedavi bölümünde her 100 yatak için : 1

          c) Konuşma tedavi bölümünde her 100 yatak için : 1

    IX - DİYETİSYEN

       1 - 20 yataktan yukarı her hastaneye : 1

       2 - Her 100 yatak için ayrıca : 1

    X - PSİKOLOG

       1 - 200 yataktan yukarı her hastaneye : 1

       2 - 600 yataktan sonra her 300 yatak için ayrıca : 1

       3 - Doğumevlerinde menopozkliniklerinde : 1

       4 - Her psikiyatri kliniğinde : 1

       5 - Ruh hastalıkları hastanelerinde her 30 yatak için : 1

       6 - Rehabilitasyon merkezlerinde : 1

    XI- BAŞECZACI

    200 yataktan yukarı her hastaneye : 1

    XII - ECZACI

    Her eczane için : 1

    XIII - HASTANE HİZMETLİLERİ

       1 - Her 5 yatak için : 1

       2 - Çocuk ve doğum hastanelerinde her 4 yatak için (kadın) : 1

       3 - Kronik haastalıklar hastanelerinde her 8 yatak için : 1

       4 - Hematoloji ve immunoloji laboratuvarında her laboratuvarı için : 1

       5 - Röntgen tedavi laboratuvarı için : 1

       6 - Bakteriyoloji laboratuvarı için : 1

       7 - Biyokimya laboratuvarı için : 1

       8 - Endeskopi laboratuvarı için : 1

       9 - Hormon laboratuvarı için : 1

       10 - Yoğun bakım ünitesi için : 5

       Her iki yatak için ayrıca : 1

       11 - Merkezi sterilizasyon bölümü için : 2

       12 - Kan nakil merkezi için : 2

       13 - Patolojik anatomo laboratuvarı için : 1

       14 - Rehabilitasyon merkezi egzersiz ve fizik uygulamalar bölümünde her 10 yatak için : 1

    XIV - TEKNİSYENLER

       1 - Her laboratuvar için : 1

       2 - Her röntgen teşhis cihazı için : 1

       3 - Her röntgen tedavi cihazı için : 1

       4 - Nükleer tıp laboratuvarı için : 1

       5 - Eczane için : 1

    XV - ŞOFÖR

    Her hastaneye

    XVI - ERKEK ÖLÜ YIKAYICI

    50 yataktan yukarı her hastaneye : 1

    XVII - KADIN ÖLÜ YIKAYICI

    100 yataktan yukarı her hastaneye : 1

    II SAYILI ÇİZELGE

    ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLARIN TÜRLERİ VE EN AZ MİKTARLARI

                               İlacın miktarı

    İLACIN TÜRÜ               (Her 10 yatak için)

    ---------------------------------------   ---------------------------

    1. Cardiazol Ampul                  5 adet

    2. Coral Ampul                     5 adet

    3. Cafeine Ampul 0,25               5 adet

    4. Lobeline ampul 0,02               5 adet

    5. Sympatol Ampul                  5 adet

    6. Cedilanide Ampul                  5 adet

    7. Ouabaine Ampul                  5 adet

    8. Adrenaline Ampul                  5 adet

    9. Levophed Ampul                  5 adet

    10. Fenilin Ampul                     5 adet

    11. Aramin ampul                     5 adet

    12. Serpasil Ampul                  5 adet

    13. Papaverine Ampul               5 adet

    14. Acetyl - Choline Ampul            5 adet

    15. Persantine ampul                  5 adet

    16. İsoptine Ampul                  5 adet

    17. Atropine Ampul 1/4 mg.            5 adet

    18. Qunidine tabl.                     5 adet

    19. Pronestyl ampul                  5 adet

    20. İnderal Ampul                     5 adet

    21. Hemostatik Ampul               5 adet

    22. K. Vit. Ampul                     5 şişe

    23. Heparine                        5 adet

    24. Protamin sulfat ampul            5 adet

    25. Megimid ampul                  5 adet

    26. Aminocardol ampul               5 adet

    27. Efedrine ampul                  5 adet

    28. Alupent sol.                     5 adet

    29. Kortikosteroid ampul ve Sol.         5 adet

    30. Antihistamanitik ampul            5 adet

    31. Analjezik ampul                  5 adet

    32. Antispasmodik ampul            5 adet

    33. Narkotik analjezik ampul            5 adet

    34. Antianksietik ampul               5 adet

    35. Apomorfine ampul               5 adet

    36. Methergine ampul               5 adet

    37. Trinitrine-Cafeine draje            1 kutu

    38. Serum Glycose % 5+500 cc.         5 adet

    39. Serum Glycosu % 30+500 cc.         5 adet

    40. Serum phisiologigue               5 adet

    41. İsolyte sol 500 cc.                  5 adet

    42. 1/6 molar sodiumlactate sol.500cc.   5 adet

    43. Peristone 500 cc.                  5 adet

    44. Manitol % 20 500 cc.               5 adet

    45. Ureaphil 40 gr. lık şişe            5 adet

    46. Insuline cristalise                  5 adet

    47. Esedur ampul                     5 adet

    48. Torecan ampul                  5 adet

    49. Strichnine ampul 0,005 mg.         5 adet

    50. Alcool                           500 cc

    51. Oksijenli su                     500 cc

    52. Teinture d'iode                  50 cc.

    53. Flaster                           5 makara

    54. Serum antidifterique               5 flcon

    55. Serum antitetanique 3000 ünitlik      5 şişe

    56. Yılan serumu                     3 adet

    57. Akrep serumu                     3 adet

    58. Sulfaguanidin tabl.               20 adet

    59. Penicillin kapsül                  20 adet

    60. Penicillin enj.                     5 şişe

    61. Tetracyline grubu enj.            5 şişe

    62. Tetracyline kapsül               20 adet

    63. Chloramphenicol capsul            20 adet

    64. Lincocin ampul                  5 adet

    65. Diüretik ampul                  5 adet

    66. Diüretik tablet                     5 kutu

    III SAYILI ÇİZELGE

    İÇ HASTALIKLARI (HER SERVİS İÇİN)

    Araç-Gereç ve Aygıtların Türleri ve En az Miktarları

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Muayene masası         1 adet

    2. Tansiyon aleti            Yeterli sayıda

    3. Steteskop            Yeterli sayıda

    4. Refleks çekici            Yeterli sayıda

    5. Çeşitli enjektör            Yeterli sayıda

    6. Enjektör iğnesi            Yeterli sayıda

    7. Nazo gastrik sonda          6 adet

    8. Oftalmaskop             1 adet

    9. Elektrokardiyağraf          1 adet

    10. Defibrilatör            1 adet

    11. Seyyar oksijen cihazı          2 adet

    12. Merkezi vakum sistemi olmayanlarda

    aspiratör               1 adet

    13. Ambu cihazı             1 adet

    14. Negatoskop             1 adet

    15. Laringoskop             1 adet

    16. Kemik iliği ponksiyon takımı      1 adet

    17. Ponksiyon lomber iğnesi       2 adet

    18. Batın ponksiyon iğnesi       2 adet

    19. Plevra ponksiyon iğnesi      2 adet

    20. Sterilizatör (sulu)         1 adet

    21. İdrar tahliye sondası (kadın-erkek)   Birer düzine

    22. Trakeotomi kanülleri (çeşitli)      2'şer adet

    23. Yatak muşambası         5'şer adet

    24. Termofor             6'şar adet

    25. Buz kesesi             6 adet

    26. Lastik simit            2 adet

    27. İdrar kapları (ördek)         2 adet

    28. Sürgü            Yeteri kadar

    GENEL ŞİRURJİ

    (İç hastalıkları servisinde bulundurulacak olanlara ek olarak)

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Ameliyat masası         Yeterli sayıda

    2. Ameliyat tavan lambası         Yeterli sayıda

    3. Narkoz cihazı             Yeterli sayıda

    4. Otoklav             Yeterli sayıda

    5. Çeşitli trommel            Yeterli sayıda

    6. Seyyar ameliyet lambası (Akülü)      1 adet

    7. Cerrahi aspiratör          1 adet

    8. Elektrokoter (yakıcı ve kesici)       Birer adet

    9. Işıldak (şarjlı, akülü)          2 adet

    10. Cerrahi testere motoru          1 adet

    11. Dil çekme aleti          2 adet

    12. Esmark bandı             2 adet

    13. Dermaton (el)             1 adet

    14. Dermaton bıçağı          1 adet

    15. Amputasyon bıçağı          1 adet

    16. Çekiç             2 adet

    17. Guj (çeşitli)             5 adet

    18. Elevatör             2 adet

    19. Periost elevatörü          2 adet

    20. Kemik daviyeleri (çeşitli)       İkişer adet

    21. Kemik pensi (büyük-küçük)       İkişer adet

    22. Derin ekatör 3 dişli          2 adet

    23. Teret             1 adet

    24. Lastik sondalar (çeşitli)       İkişer adet

    25. Foşer tüpü             1 adet

    26. Boğaz aynası             2 adet

    27. Aynhorn sondası          1 adet

    28. Trepenasyon             1 adet

    29. Batın spatülü             1 adet

    30. Tüp rektal            5 adet

    31. Küvetler             Yeteri kadar

    32. Seyyar röntgen aygıtı         1 adet

    33. Bistüri             4 adet

    34. Dişli penset             4 adet

    35. Dişsiz penset             4 adet

    36. Düz makas             4 adet

    37. Eğri makas             4 adet

    38. Küret (çeşitli)             6 adet

    39. Çarşaf pensi             24 adet

    40. Koher pensi hemostatik       30 adet

    41. Pean pensi            30 adet

    42. Uzun koher pensi         8 adet

    43. Port-egüy             6 adet

    44. Trokar            2 adet

    45. Dil baskısı             4 adet

    46. Sond kanül             4 adet

    47. Stile (çeşitli)             4 adet

    48. İğne (cilt, bağırsak, çeşitli)       Yeteri kadar

    49. Anal spekülüm          1 adet

    50. Rujin (çeşitli)             2 adet

    51. Dişli ekartör çeşitli         2 adet

    52. Faraböf ekartörü          4 adet

    53. Batın ekartörü çeşitli         4 adet

    54. Yabancı cisim pensi          1 adet

    55. Pens kupan çeşitli         3 adet

    56. Mide pensi            2 adet

    57. Rezeksiyon pensleri (mide için çeşitli)   2 adet

    (x) 33-37 sıra numarasında yazılı olan aletler her ameliyat masası için hesaplanacaktır.

    KADIN DOĞUM

    Genel şirurjide bulundurulanlara ek olarak

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Jinekolojik muayene masası       1 adet

    2. Doğum masası            Yeteri kadar

    3. Over pensi             2 adet

    4. 1, 2, 3 dişli rahim pensi          İkişer adet

    5. Rahim küretleri          1 seri

    6. Avortman pensi          2 adet

    7. Hegar bujileri             1 seri

    8. Ambriyotomi makası          1 adet

    9. Historemetre            1 adet

    10. Vaginal spekülüm         6 adet

    11. Deşan iğnesi (sağ-sol)          2'şer adet

    12. Bebek terazisi             1 adet

    13. Doğum için VAKUM AYGITI       1 adet

    14. Doğum için forseps         1 adet

    15. Arter klempleri          4 adet

    16. Dopler (elektroptik çocuk kalp

    sesleri dinleme aygıtı)          1 adet

    17. Serviks için koparma biyopsi pensi   1 adet

    18. Histerosalpingografi aygıtı      1 adet

    19. Simey perferatörü         1 adet

    20. Allis klempler             10 adet

    21. Uterus elevatör pensi         1 adet

    22. Vaginal valvler          4 adet

    23. Gelpi perinael retraktör          1 adet

    24. Foley sondalar (16-18 numara)       1 düzine

    25. Kuvöz (enkübatör)         1 adet

    26. Pozitif basınçlı resissitatör      1 adet

    NÖROŞİRURJİ

    (Genel Şirurjide bulunanlara ek olarak)

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Skal kalmp             2 adet

    2. Başlık             2 adet

    3. Kafatası matkabı          2 adet

    4. Matkap uçları (çeşitli)         4 adet

    5. Delik klavuzu            2 adet

    6. Trefan            4 adet

    7. Gigli testeresi            10 adet

    8. Gigli testere klavuzu         2 adet

    9. Kemik guj (kafatası için)         2 adet

    10. Periost elevatörü         4 adet

    11. Dura ayırıcısı            4 adet

    12. Dissektör            4 adet

    13. Dura çengeli            2 adet

    14. Bayonet (elektrikli)         3 adet

    15. Beyin tümör forsepsi         4 adet

    16. Beyin spatülü            6 adet

    17. Kemik delici            2 adet

    18. Baş traksiyon aygıtı         2 adet

    19. Rekratörler            4 adet

    20. Küret            4 adet

    21. Paspa            3 adet

    22. Roncır (kemik için)         1 adet

    23. Forseps (kerison tipi)         4 adet

    24. Roncır (diks için)         4 adet

    25. Ventrikül iğnesi         3 adet

    26. Ventrikül kanülü         2 adet

    27. Bipolar koagülatör seti         1 adet

    28. Klemp (dandy tipi)         30 adet

    29. Makas (dura için)         2 adet

    30. Forseps (adson tipi)         2 adet

    31. Ekartör (kafa derisi için)         4 adet

    ORTOPEDİ

    (Genel şirurjide bulunanlara ek olarak)

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Ortopedi traksiyon masası      1 adet

    2. Perfaratör (elektrikli)         1 adet

    3. Perfaratör (el)            1 adet

    4. Perfaratör uçları (her boydan)      İkişer adet

    5. Künher seti            1 adet

    6. Vitalium ve diğer metal plak-vida seti

    (paslanmaz çelik)            1 adet

    7. Otomatik tornavida (yıldız)      2 adet

    8. Yıldız tornavida         2 adet

    9. Düz tornavida            2 adet

    10. Havalı turnike            1 adet

    11. Stetinman yada kirşner aygıtı      1 adet

    12. Femur elevatörü (büyük-küçük)      İkişer adet

    13. Vida keseceği            1 adet

    14. Meniskus seti            1 takım

    15. Ortopedik protez takımı (kalça)      1 takım

    16. Kemik çengeli            İkişer adet

    17. Alçı motoru            1 adet

    18. Alçı makası            1 adet

    19. Alçı sehpası (çocuk için)      1 adet

    20. Alçı masası            1 adet

    GÖZ

    (Genel şirurjide bulunanlara ek olarak)

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Şiyötz tonometresi         1 adet

    2. Oftalmaskop            1 adet

    3. Blefarosta            1 adet

    4. Yabancı cisim iğnesi         2 adet

    5. Elektrokriyo            1 adet

    6. Lenseolar bıçağı (eğri ve düz)      Birer adet

    7. Dizsiziyon iğnesi         2 adet

    8. Spatül               4 adet

    9. Katarakt küreti            4 adet

    10. Tesbit pensi            2 adet

    11. İris çengeli            1 adet

    12. Makas (büyük-küçük)         Birer adet

    13. Makas (eğri-düz)         İkişer adet

    14. Port-egüy            Birer adet

    15. İğne (çeşitli)            Yeteri kadar

    16. İris makası (wecker)         2 adet

    17. İris pensi (tam ve periferik iridektomi için)   2 adet

    18. Şaşılık rezeksiyon pensi      2 adet

    19. Pens (dişli-dişsiz)         Yeteri kadar

    20. Kirpik pensi            Yeteri kadar

    21. Rektus pensi            Yeteri kadar

    22. Kornea makası         1 adet

    23. Şaşılık çengeli            2 adet

    24. Aruga kapsül pensi         2 adet

    25. Şalazyon küreti         1 adet

    26. Bistüri            4 adet

    27. Perimetre            1 adet

    28. Biomikroskop            1 adet

    KULAK - BURUN - BOĞAZ

    (Genel şurirjide bulunanlara ek olarak)

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Spekülümler (çeşitli)         İkişer adet

    2. Larenk aynası            2 adet

    3. Burun polipansı         2 adet

    4. Sinüs trokları            2 adet

    5. Tonsil ansı            2 adet

    6. Vejetasyon küreti         2 adet

    7. Alın aynası            2 adet

    8. Klar aynası            2 adet

    9. Bisturi sapı (15 numara)         2 adet

    10. Klemp (moskito)         5 adet

    11. Otomatik ekartör (kulak için)      2 adet

    12. Elavatör (kulak için)         1 adet

    13. Guj (kulak için)         3 adet

    14. Burun aspiratör ucu         3 adet

    15, Orta kulak aspiratör ucu      3 adet

    16. Fasya gref makası         1 adet

    17. Süngü penset            1 adet

    18. Küret (kulak için)         3 adet

    19. Kulak yabancı cisim pensi      1 adet

    20. Ven pres            1 adet

    21. Tonsil diseksiyon makası      1 adet

    22. Tonsil kaşığı            1 adet

    23. Tonsil klempi            2 adet

    24. Tonsil yakalama pensi         1 adet

    25. Tonsil aspiratör ucu         1 adet

    26. Otomatik ağız açacağı         1 takım

    27. Parasentez bıçağı         2 adet

    28. Alis pensi (düz)         1 adet

    29. Luk pensi            1 adet

    30. Guj (burun için, ucu çentikli)      1 adet

    31. Burun diseksiyon makası      1 adet

    32. Sinüs küretaj takımı         1 takım

    33. Port koton            2 adet

    34. Buşon küretli            2 adet

    ÜROLOJİ

    (Genel şirurjide bulunanlara ek olarak)

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Benike bujileri            1 takım

    2. İnfant buji takımı         1 takım

    3. Çeşitli boy filiform buji (her numaradan)   5'er adet

    4. Foley-Nelaton-Tiemon-Peser sondaları

    (her numaradan)         10'ar adet.

    5. Millin ekartörü            1 adet

    6. Muayene sistoskopu (retrogred'pyelografi

    yapabilecek)            1 adet

    7. Mesane irrigatörü         5 adet

    8. İdrar torbası            Yeteri kadar

    9 Böbrek pedikül klempleri (üçlü takım)   1 takım

    10. Taş pensleri (4'lü takım)         1 takım

    11. Üreter katateri (4, 5, 6 numara)      2'şer adet

    KARDİYOLOJİ

    (İç hastalıklarında bulunanlara ek olarak)

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Egzersiz testi aygıtı (döner merdiven

    ya da orgometrik bisiklet)         1 adet

    2. Dıştan nabız ve ses kayıt aygıtı

    (fonokardiyogram apexkardiogram,

    karotitogram ve jugulogram için)      1 adet

    3. Ekokardiogram            1 adet

    4. Aralıklı pozitif basınçlı oksijen verme

    aygıtı               2 adet

    5. Elektro ve basınç takip ve kayıt aygıtı

    (Yoğun koroner bakım ünitesi varsa)    4 adet

    6. Geçici yapay kalp uyarı aygıtı      3 adet

    7. Geçici kalp uyarı kateteri         3 adet

    8. Venöz basınç aygıtı         1 adet

    9. Perikard ponksiyon iğnesi      yeteri kadar

    10. Kuru seterilizatör         1 adet

    11. Hemodinami laboratuvarında bulundurulmak üzere

    a) Kalp kateterizasyonu ve periferik angio

    yapmak için sineangiograf ve seriyograf

    aygıtı komple (jeneratör ve televizyonu

    ile birlikte)            1 adet

    b) Koroner sineangiografi aygıtı komple

    (jeneratör ve televizyonu ile birlikte)      1 adet

    c) Basınç ve elektro kayıt cihazı (recorder)   1 adet

    d) Otomatik opak madde enjektörü      2 adet

    e) Soğuk ışık aleti            2 adet

    f) Opak maddeyi ısıtmak için Benmari aygıtı   1 adet

    g) Damar açmak için komple cut - Down

    seti               Yeteri kadar

    h) Seldinger iğneleri         Yeteri kadar

    ı) Kalp katetirizasyonu ve koroner

    sineangiografi yapmak için çeşitli

    tür ve boyda kateterler         Yeteri kadar

    i) Sine filmleri ve seriyograf filmleri için

    otomatik banyo aygıtı         1 adet

    j) Sine filmleri ve seriyograf filmleri için

    otomatik banyo            1 adet

    KARDİOVASKÜLER ŞİRURJİ

    (Genel şirurji ve kardiyolojide bulunanlara ek olarak)

    I - AMELİYATHANE BÖLÜMÜ

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Isıtıcı soğutucu (sistemik hipotermi için)   1 adet

    2. Flaş otoklav            1 adet

    3. Kalp akciğer makinası ve aksesuarı   1 adet

    4. Monitör sistemi (EKG, basınç kanalı ve

    defibrilatör içeren konpakt sistem)      1 adet

    5. Taygon pensi            15 adet

    6. Makas (inçe disseksiyon)      1 adet

    7. Makas (iplik kesme)         1 adet

    8. Makas (vasküler tip)         1 adet

    9. Port - egüy platin uçlu)         3 adet

    10. Port - egüy (sternum teli için)      1 adet

    11. Vasküler port - egüy (uzun)      1 adet

    12. Vasküler port - egüy (kısa)      1 adet

    13. Dissektör pens (geniş açık)      1 adet

    14. Dissektör pens (dar)         1 adet

    15. Semb pensi            1 adet

    16. Satinski pensi            1 adet

    17. Satinski pensi vasküler         1 adet

    18. Bakır ekartör            1 adet

    19. Kaşık ekartör            2 adet

    20. Dişli kaşık ekartör         2 adet

    21. Penset akravmatik (uzun)      2 adet

    22. Penset akravmatik (orta)      2 adet

    23. Penset akravmatik (kısa)      2 adet

    24. Vasküler akravmatik penset      3 adet

    25. Düval pensi            2 adet

    26. Ellis pensi            2 adet

    27. Küçük bistüri sapı         2 adet

    28. Teyp çengeli            2 adet

    29. Kanül aspiratör konnektör ve kilitlerini

    içeren özel set (açık kalp ameliyatları

    sırasında kullanılacak)         1 adet

    30. Ekartör sternal ve toraks      2 adet

    II - YOĞUN BAKIM :

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Hasta başı monitoru (EKG kalp

    baskı ve basınç kanalı içerecek)      1 adet

    2. Dermand pace-maker (bataryalı)      1 adet

    3. Volüm respiratörü         1 adet

    4. Basınç yöntemiyle çalışan respiratör   1 adet

    5. Toraks aspiratörü         1 adet

    6. Antieskar yatağı         1 adet

    7. Elektronik termometre         1 adet

    FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    Elekroterapi bölümü:

    1. Galvano-faradi aygıtı         2 adet

    2. Eksponansiyel akım aygıtı      1 adet

    3. Diadinamik            1 adet

    4. Kısa dalga diatermi aygıtları

    (değişik dalga boylarında)      1'er adet

    5. Ültrason            2 adet

    6. Enfraruj            2 adet

    7. Ültraviole            2 adet

    8. Işık banyoları            2 adet

    Hidroterapi bölümü:

    1. Parafin banyosu         1 adet

    2. Galvani dört kap         1 adet

    3. Su altı basınç masaj         1 adet

    4. Sauna            1 adet

    Mekanoterapi bölümü :

    1. Servikal ve lamber traksiyon aygıtı   1 adet

    2. Egzersiz ve masaj aygıtı (çeşitli)      5 adet

    REHABİLİTASYON

    (Fizik Tedavide bulunanlara ek olarak)

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Paralel bar            1 adet

    2. Omuz çarkı            1 adet

    3. Parmak merdiven         1 adet

    4. Ekzersiz minderleri çeşitli         3'er adet

    5. Küçük halter (çeşitli ağırlıklarda)      6 adet

    6. Kum torbaları (çeşitli ağırlıklarda)      10 adet

    7. Koltuk değneği ve baston      4'er adet

    8. Eğitim merdiveni (yükseklikleri farklı)   1'er adet

    9. Ayakta durma masası         1 adet

    10. Tekerlekli sedye         1 adet

    11. Tekerlekli iskemle         2 adet

    NEFROLOJİ

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Hemodializ aygıtı         2 adet

    2. E.K.G. aygıtı            1 adet

    3. Oksijen aleti            2 adet

    4. Aspiratör            2 adet

    RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Elektroşok aygıtı         1 adet

    2. Faradi aygıtı             1 adet

    ONKOLOJİ

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Konvansiyonel x ışını aygıtı      1 adet

    (cilt tedavisine de cevap verecek)

    2. Kobalt 60 teleterapi aygıtı      1 adet

    3. Duyar dozimetre         1 adet

    4. Vaginal uygulamalar için sonradan

    yükleme aygıtı ya da Radyum 226,

    Kobalt 60, Sezyum 137, İridyum 192 v.b.

    radyoizotoplar ile bu uygulamaları

    yapacak set.            1 adet

    5. Kurşunlu cam            3 adet

    6. İzotop maşası            3 adet

    7. Kurşunlu enjektör (çeşitli)      5 adet

    8. İzotopları taşıyıcı araba         1 adet

    9. İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap

    ya da kuyu            1 adet

    10. İzotop kalibratörü         1 adet

    11. Çeker ocak            1 adet

    12. Kurşunlu tuğla         Yeteri kadar

    LABORATUVARLAR

    BİOKİMYA LABORATUVARLARI

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Santrifüj            1 adet

    2. Mikroskop            1 adet

    3. Su kaynatmak için benmari      1 adet

    4. Ayarlı sulu ve kuru benmari      1 adet

    5. Kovarski aygıtı         1 adet

    6. 400 - 700.mm. arasında çalışır fotometre   1 adet

    7. Su damıtma aygıtı         1 adet

    8. Laboratuvar saati         2 adet

    9. Santrifüj tüpü            Yeteri kadar

    10. Deney tüpü            Yeteri kadar

    11. Makro pipet            Yeteri kadar

    12. Mikro pipet            Yeteri kadar

    13. Otomatik pipet         Yeteri kadar

    14. Hassas terazi            1 adet

    15. Sterilizatör            1 adet

    16. Enjektörler ve iğneleri (çeşitli)      Yeteri kadar

    17. Kurutma dolabı         1 adet

    18. Buzdolabı            1 adet

    19. Bunzen beki            1 adet

    20. Madeni ve tahta tüp suporları      5 adet

    21. Ayıraç saklama kapları         Yeteri kadar

    22. Lam ve lamel            Yeteri kadar

    BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Mikroskop            1 adet

    2. Etüv (elektrikli)            1 adet

    3. Santrifüj            1 adet

    4. Otoklav            1 adet

    5. Benmari            1 adet

    6. Hemometre (elektrikli)         1 adet

    7. Hemometre (sahil)         2 adet

    8. Buzdolabı            1 adet

    9. Hassas terazi            1 adet

    10. Sulu sterilizatör         1 adet

    11. Kuru sterilizatör (elektrikli)      1 adet

    12. Hematokrit aygıt         1 adet

    13. Aglütinoskop            1 adet

    14. Laboratuvar saati         1 adet

    15. Bunzen beki            3 adet

    16. Sedimantasyon sehpası (10'luk)      1 adet

    17. Madeni tüp suporları         10 adet

    18. Porselen havan (büyük boy)      1 adet

    19. Emaye küvet (çeşitli)         3 adet

    20. Spatül            2 adet

    21. Özel sapı            3 adet

    22. Amyantlı tel levha         5 adet

    23. Fırankel iğnesi ya da lanset      1 adet

    24. Toma lamı            3 adet

    25. Sedimantasyon pipeti         20 adet

    26. Eritrosit-lokosit-Hb pipetleri      10'ar adet

    27. Enjektör (çeşitli)         Yeteri kadar

    28. Pipetler (çeşitli)         Yeteri kadar

    29. Petri kutusu            Yeteri kadar

    30. Deney tüpleri (çeşitli)         Yeteri kadar

    PATALOJİ LABORATUVARI

    TÜRÜ             EN AZ MİKTARI

    ------------------------------------   ---------------------------------

    1. Binoküler mikroskop         1 adet

    2. Kızaklı ya da rötarlı mikrotom      1 adet

    3. Etüv               1 adet

    4. Bistüri-pens-makas (çeşitli)      Birer adet

    5. Lam ve lamel            Yeteri kadar

    6. Parafin, ksilol, boya maddeleri, alkol   Yeteri kadar

    Mevzuat Kanunlar