ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 10/11/1983 - 2949

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 03/12/1986 - 19300

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün amacı, Mahkemenin verimli ve düzenli biçimde çalışmasını sağlamaktır.

    Bu İçtüzük:

    1 - Anayasa Mahkemesinin çalışma esaslarına ve üyeleri arasındaki işbölümüne;

    2 - Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin:

    a) Sicillerinin tutulmasına, izinlerine, sağlık durumlarına, mazeretlerinin sebep ve mahiyetine ve öteki özlük işlerine;

    b) Duruşmalı işlerde ve törenlerde giyecekleri kisvelere;

    c) Görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlarla şahsi suçlarından dolayı ön inceleme yaptırılmasına, soruşturma kurulu üyelerinin, seçilmesine, soruşturmanın yapılmasına ve gereken kararların verilmesine;

    3 - Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında, sıkıyönetim komutanlığınca kovuşturma yapılmasına Anayasa Mahkemesi'nin izin vermemesi halinde ilgili üye bakımından yapılacak işlemlere;

    4 - Genel Sekreterliğin kuruluşuna ve görevlerine;

    5 - Siyasi partilerin mali denetimlerinde uygulanacak esaslara;

    6 - 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama

    Usulleri Hakkında Kanun'un uygulanmasına;

    ilişkin hususları kapsar.

    ANAYASA MAHKEMESİNİN BAĞLI OLDUĞU KURALLAR

    Madde 2 - Anayasa Mahkemesi, görevlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının sağladığı teminat altında, Anayasada ve kanunlarda gösterilen esas ve usuller ve bu İçtüzük hükümleri uyarınca yerine getirir.

    Mahkeme, çalışma esasları ve usulleri hakkında kanunlarda ve İçtüzükte hüküm bulunmayan hallerde genel hukuk kurallarını uygular.

    MAHKEME BİNASINDA ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

    Madde 3 - Anayasa Mahkemesinde güvenlik önlemleri almak yalnız Başkanlığa aittir. Başkanlığın bu konudaki isteklerini, idare amirleri ile emniyet makamları derhal yerine getirmek zorundadır.

    Hiçbir makam veya merci, Başkanlığın isteği olmadıkça Mahkeme binasında güvenlik önlemi alamaz.

    İKİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ

    GÖREVE BAŞLAMA

    Madde 4 - Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenler, andiçmedikce yargı görevine katılamazlar.

    ASIL VE YEDEK ÜYELER KURULU

    Madde 5 - İçtüzüğün ilgili maddelerinde özel olarak belirlenen görevler, asıl ve yedek üyelerden oluşan kurulca yerine getirilir.

    Bu kurulun toplanma yeter sayısı onbirdir. Karar yeter sayısı, kurul tam sayısına göre hesaplanır.

    GENEL SEKRETERLİK, KURULUŞU VE GÖREVLERİ

    Madde 6 - Anayasa Mahkemesinde Genel Sekreterlik görevini, Başkanın uygun göreceği bir raportör asli görevine ek olarak yapar.

    Genel Sekreterlik teşkilatı, Genel Sekreterden başka, Genel Sekreter Yardımcısı ve Başkanlıkça görevlendirilecek yeteri kadar memurdan oluşur.

    Genel Sekreter, 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Kanunun ve İçtüzüğün kendisine yüklediği görevleri yerine getirir; Başkanın vereceği idari ve mali işlerle personel, kalem, mutemetlik ve arşiv işlerinin zamanında ve aksatılmadan, gereği gibi yürütülmesini sağlar. Bu işlerin düzenli biçimde yürütülmesinden dolayı Başkana karşı sorumludur.

    Genel Sekreter, ayrıca, Mahkemede yapılan törenlerdeki protokol işlerini de düzenletir.

    (Ek fıkra: 17/05/1996 tarih ve 22639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan içtüzükle.) Anayasa Mahkemesi'nin hizmet birimleri, Kararlar Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlükleri, Personel ve Eğitim Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü, Yayın İşleri Müdürlüğü, Kitaplık Müdürlüğü, Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, Kurum Doktorluğu, Sivil Savunma Uzmanlığı, Sosyal İşler Birimi ve Çeviri Birimi'nden oluşur.

    Genel Sekreterlikte ve öteki hizmet birimlerinde çalışan memur ve hizmetlilerin görevleri ile bu görevlerin nasıl yürütüleceği Başkanlıkça düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.

    Genel Sekreter, isteği ile Genel Sekreterlik görevinden ayrılabileceği gibi, gerekli görüldüğünde Başkan tarafından da sebep gösterilmeksizin değiştirilebilir.

    GENEL SEKRETER YARDIMCISI

    Madde 7 - Genel Sekreter Yardımcısı, bütün işlerde Genel Sekreterin yardımcısıdır.

    Genel Sekreterliğin boş veya Genel Sekreterin mazeretli ya da izinli olması hallerinde bu görev, vekaleten, Genel Sekreter Yardımcısı tarafından yürütülür.

    Genel Sekreterin ve Yardımcısının görevde olmamaları durumunda Genel Sekreterlik hizmetleri, Başkanlıkça belirlenecek bir hizmet birimi müdürü tarafından geçici olarak yerine getirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İPTAL DAVALARINDA VE İTİRAZ YOLUYLA BAKILACAK İŞLERDE USUL

    İLK İNCELEME

    Madde 8 - İptal davasına ilişkin dilekçelerle ekleri ve mahkemelerden itiraz yoluyla gelen işler, Başkanlıkça görevlendirilecek raportörler tarafından incelenir.

    a) Dava dilekçelerinin, 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Kanunun 27. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında gösterilen hususları ihtiva edip etmediği, kayıt tarihinden itibaren beş gün içinde ilgili raportör tarafından hazırlanacak bir raporla Başkanlığa bildirilir.

    Bu raporda, dilekçelerin, Anayasa Mahkemesinin görevine giren bir konu ile ilgili olup olmadığı, iptal davası açma yetkisi bulunanlar tarafından ve yasal süre içinde verilip verilmediği hususları da gösterilir.

    b) Mahkemelerden itiraz yoluyla gelen işlerin, 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Kanunun 28. maddesine göre eksikleri olup olmadığı evrakın kayda girişinden itibaren beş gün içinde bir raporla Başkanlığa bildirilir.

    Mahkemenin önünde bakılmakta olan bir dava bulunup bulunmadığı, Anayasaya aykırı görülerek ya da ileri sürülen aykırılık iddiası ciddi bulunarak iptali istenilen kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerinin bu davada uygulanma durumları ile Mahkemenin başvurmaya yetkili olup olmadğı da bu raporda belirtilir.

    Anayasa Mahkemesince yapılan incelemede, eksikleri olduğu görülürse, esasın incelenmesine geçilmeksizin, iptal davası ile ilgili işlerde, eksiklerin tamamlattırılmasına; itiraz yoluna ilişkin işlerin ise geri çevrilmesine, mahkemenin yetkisiz olduğu tesbit edilen başvurmaların da reddine karar verilir.

    Eksikleri nedeniyle geri çevrilen itiraz yoluna ilişkin işlerde, 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Kanunun 28. maddesinin dördüncü fıkrasında gösterilen beş aylık süre, eksikleri giderilerek tekrar gönderilen evrakın Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince Kalem'e havale edildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır. Anılan maddenin ikinci fıkrasında yer alan ilgili mahkemeye yazı ile bildirme işlemi, bu durumda, Genel Sekreterlikçe yinelenir.

    Raportörler, inceledikleri işlerle ilgili ilk inceleme toplantılarında hazır bulunurlar ve gerekli açıklamaları yaparlar.

    ESASIN İNCELENMESİ

    Madde 9 - Raportörler, esasa ilişkin incelemelerinin sonuçlarını, kendi düşüncelerini de içeren bir raporla Başkanlığa bildirirler. Bu raporların, esasın incelenmesine karar verildiği tarihten itibaren bir ay, acele işlerde Başkanlıkca belirlenen süre içinde hazırlanması zorunludur.

    Bu süre içinde esasa ilişkin raporlarını hazırlayamayan raportörler, gecikmenin nedenlerini ve incelemenin ne kadar süre içinde tamamlanabileceğini yazılı olarak Başkanlığa bildirirler. Gerekiyorsa bu süre Başkanlıkca yeteri kadar uzatılabilir.

    Raportörler inceledikleri işlerin esasının görüşülmesinde hazır bulunurlar ve gereken açıklamaları yaparlar.

    TOPLANTILAR VE GÖRÜŞMELER

    Madde 10 - Üyeler, duruşmalarda ve sözlü açıklamaların yapıldığı oturumlarda kıdemlerine göre yer alırlar.

    Görüşmeyi Başkan idare eder ve söz isteyenlere isteme sırasına göre söz verir. Usul hakkında konuşmak isteyenlere öncelikle söz verilir.

    Konuşan üyenin sözü kesilmez. Ancak, konu dışı konuşmalar Başkan tarafından kesilir.Konuşmanın konu dışı olup olmadığı yolundaki anlaşmazlığı Mahkeme çözer.

    Bir üye, aynı konu üzerinde, aynı sebeplerin açıklanması ve genişletilmesi amacıyla üç defa söz alabilir. Fazla söz istemini Başkan, Mahkeminin oyuna sunar. Mahkeme kabul ederse söz verilir. Sebeplerin değişik olması hali bu hükmün dışındadır.

    Görüşmelerin yeterli olduğu teklif edilemez ve bu konu karar altına alınamaz.

    Başka söz isteyen kalmamışsa Başkan, görüşmelerin bittiğini bildirerek oylamaya geçer.

    Üyelerden biri, görüşme başlamadan önce, işi yeter derecede inceleyemediğini ileri sürerse, o işin görüşülmesi başka bir güne bırakılır.

    Raporun okunmaya başlanması, o konu hakkında görüşmenin başladığını gösterir.

    Kurula sonradan katılan üye de aynı nedenle görüşmenin ertelenmesini isteyebilir.

    Mahkeme, gerektiğinde, gündemdeki bir işin görüşülmesini veya başlayan görüşmenin tamamlanmasını başka bir güne bırakabilir. Görüşülmesine başlanamayan işlerin Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte görüşülmek üzere ertelenmesine de karar verilebilir.

    Mazereti nedeniyle görüşmelere katılamayan üye, toplantı yeter sayısı bakımından zorunluluk olmadıkça, mazeretinin sona erdiğini bildirerek aynı işin görüşülmesine katılamaz.

    Henüz andiçmemiş üyeler ile Kurulda görevli olmayan üyeler, görüş bildirmek ve oylamaya katılmamak şartıyla toplantı ve görüşmeleri izleyebilirler.

    OYLAMA

    Madde 11 - Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır. Çekimser oy kullanılmaz.

    Görev ve usul konularında azınlıkta kalanlar, esas hakkındaki görüşme ve oylamaya katılmak zorundadır.

    KARAR

    Madde 12 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda veya 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Kanunda ayrıca hüküm yoksa, kararlar salt çoğunlukla verilir. Karara katılanlar, azınlıkta kalanlar ve karar özeti bir tutanakla belirtilir. Bu tutanak toplantı dağılmadan imzalanır.

    Kararların yazılması Başkana, Başkanvekiline veya Başkan tarafından görevlendirilecek üyeye aittir.

    Görevlendirmede, konuların özelliği ve üyelerin geçmiş hizmetleri gözönünde tutulur. Görev dağıtımında, sıraya ve işlerin üyeler arasında dengeli biçimde paylaştırılmasına da özen gösterilir.

    Gerekçeli karar taslağı üyeler tarafından birlikte incelenir. Anlaşmazlık halinde kararın son yazılış şeklini Başkan belirler.

    Azınlıkta kalanlar, birlikte veya ayrı ayrı hazırlayacakları karşıoy yazılarında görüşlerinin dayanaklarını gösterirler.

    KARARLARIN YAZILMASI VE YAYIMLANMASI

    Madde 13 - Kararlar, kağıtların bir yüzüne yazılır ve her sahifesi Anayasa Mahkemesinin soğuk mührüyle damgalanır. Resmi Gazete'de yayımlanacak kararların örnekleri, Başkanın imzası ile Kararlar Müdürünün parafını taşır.

    Bu şekilde hazırlanmış olan karar örnekleri, Başbakanlığın ilgili birimine imza karşılığında verilir ve Resmi Gazete'nin ilk çıkacak sayısında bölünmeksizin yayımlanır.

    Baskı yanlışlıkları, Başkanlığın yazısı üzerine, Resmi Gazetenin sonraki sayısında düzeltilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ANAYASA MAHKEMESİNCE YAPILACAK SEÇİMLER

    OY PUSULALARININ HAZIRLANMASI VE SEÇİM

    Madde 14 - Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Başkanvekilinin seçiminde; Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanlığını ve Başkanvekilliğini yapacak üyelerin görevlendirilmesi için yapılacak seçimlerde aday gösterilmez.

    Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Başkanvekilinin seçiminde asıl üyelerin; Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ile Başkanvekilinin seçiminde asıl ve yedek üyelerin ayrı ayrı adlarını ve soyadlarını taşıyan, aynı makine ile aynı renk kağıda yazılmış ve Mahkemenin soğuk mührü ile damgalanmış, aynı büyüklükteki oy pusulaları bir zarf içinde üyelere dağıtılır.

    Seçimler ayrı ayrı yapılır ve oylamada, üyelere dağıtılan bu pusulalar kullanılır.

    Oy pusulalarının bu şekilde önceden hazırlanması usulü, öteki gizli seçimlerde de uygulanır.

    OYLARIN SAYIMI

    Madde 15 - Oyların sayımı ve dökümü, en kıdemsiz üç üye tarafından yapılır ve sonuç bir tutanakla belirtilir.

    Sayım ve döküm sonuçları seçimin o gün sonuçlanmayacağını ortaya koyuyorsa, oylama, Başkan tarafından belirlenecek başka bir güne bırakılır. Bu süre yedi günden çok olamaz.

    Seçimin sonuçları seçilenlere bildirilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: SİYASİ PARTİLERİN MALİ DENETİMİ

    MALİ DENETİNDE İLK İNCELEME

    Madde 16 - Siyasi parti genel başkanlarının 22/04/1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine verdikleri, merkez karar ve yönetim kurullarınca incelenerek karara bağlanmış ve birleştirilmiş bulunan bir yıllık kesinhesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatı kesinhesaplarının onaylı örnekleri Başkanlıkça görevlendirilecek raportörler tarafından incelenir.

    Raportörler kendilerine havale edilen kesinhesapların, Siyasi Partiler Kanununun 73. ve 74. maddelerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve kesinhesap çizelgelerinde sonuca etkili maddi bir hata veya tutarsızlık bulunup bulunmadığını araştırırlar. Gerektiğinde, ilgili siyasi partilerin her kademedeki

    yetkililerinden, bu konular hakkında doğrudan bilgi isterler. İstenilen bilgilerle dayanağını oluşturan evrak ve belgelerin geciktirilmeksizin verilmesi zorunludur. Görevli raportörler, siyasi partilerin örgütlendiği bütün illerin kesinhesaplarını gönderip göndermediklerini saptayabilmek için Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulan siyasi parti sicil dosyalarından da yararlanırlar.

    Raportörler, belirlenen konularla ilgili olarak düzenleyecekleri raporları en geç iki ay içinde Başkanlığa sunar; varsa eksiklik, hata veya tutarsızlıkları ortaya koyar ve bunların nasıl giderileceğini belirtirler.

    Raportörler, düzenledikleri raporlarla ilgili ilk inceleme toplantılarında hazır bulunurlar ve gerekli açıklamaları yaparlar.

    Eksikliklerin tamamlanması, hata ve tutarsızlıkların düzeltilmesi için ilgili siyasi partiye, Mahkemece, üç ayı geçmeyecek uygun bir süre verilir.

    Kesinhesaplarda eksiklik, hata ve tutarsızlık bulunmadığının anlaşılması veya bunların usulünce giderilmesi halinde işin esasının incelenmesine karar verilir. Bu karar ilgili partiye bildirilir.

    MALİ DENETİMDE ESASIN İNCELENMESİ

    Madde 17 - İşin esasına ilişkin inceleme, siyasi partilerin gelir ve giderlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığı yönlerinden yapılır.

    Doğruluk incelemesi, kesinhesapların dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemeyi kapsar.

    Kanuna uygunluk incelemesi, gelirlerin, Siyasi Partiler Kanununun 6169. maddelerinde yazılı kaynaklardan elde edilip edilmediğini ve giderlerin anılan Kanunun 7072. maddelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını saptamaya yöneliktir.

    Görevli raportörler, öncelikle, parti genel merkezlerinde, yıllık bütçeleri, bilançoları, parti defterlerini, gelir ve gider kayıtları ile bunlara ilişkin belgeleri inceleyerek kesinhesaplarla karşılaştırdıktan sonra, gerektiğinde, bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatı kesinhesaplarındaki bilgilerin belgelendirilmesini ve bazı hususların açıklattırılmasını; mahallinde inceleme yapılmasını uygun buluyorlarsa konuyla ilgili isteklerini bir yazıyla Başkanlığa bildirirler. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi hemen toplanarak, Siyasi Partiler Kanununun 75. maddesini de gözönünde tutmak suretiyle yapılacak işlemleri karara bağlar.

    Raportörler, esasa ilişkin incelemelerinin sonuçlarını, kendi düşüncelerini de içeren bir roporla Başkanlığa sunarlar ve işin esasının görüşülmesi sırasında mahkemede hazır bulunarak gerekli açıklamaları yaparlar.

    Anayasa Mahkemesinin mali denetime ilişkin kararlarının bir örneği ilgili siyasi partinin genel başkanlığına, bir örneği de o siyasi partinin sicil dosyasına konulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

    Mali denetim kararları Resmi Gazetede yayımlanır.

    ALTINCI BÖLÜM: ÖZLÜK İŞLERİ

    SİCİLLER

    Madde 18 - Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin açık sicilleri ile öteki personelin açık ve gizli sicilleri, Personel ve Eğitim Müdürü tarafından saklanır ve Genel Sekreterin gözetimi altında günü gününe işlenir.

    Başkan ve üyelerin önceki görevlerine ilişkin gizli sicilleri Başkan tarafından saklanır.

    TEZKİYELER

    Madde 19 - Raportörlerin, Özel Kalem Müdürü ile özel kalemde görevli personelin tezkiye amiri Başkan; Daire Tabibi, Genel Sekreter Yardımcısı ve müdürlerin birinci derecede tezkiye amiri Genel Sekreter, ikinci derecede tezkiye amiri Başkan; öteki memurların birinci derecede tezkiye amiri, görevli oldukları hizmet birimlerinin müdürleri, ikinci derecede tezkiye amiri Genel Sekreterdir. Hemşirenin birinci derecede tezkiye amiri Daire Tabibi, ikinci derecede tezkiye amiri Genel Sekreterdir.

    Tezkiye amirlerinin kanaatları birbirine uymazsa "Hakem Tezkiye Amir"i Başkandır.

    YILLIK İZİN, HASTALIK VE MAZERET İZİNLERİ

    Madde 20 - Başkan ve üyelere yılda kırkbeş gün izin verilir.İzinlerin verilmesinde, Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasaya ve 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Kanuna göre süreye tabi olan işlerin aksatılmaması ve üyelerin dinlenmelerinin sağlanması gözönünde tutulur. Mümkün olduğu takdirde, izinler, üyelerin istedikleri tarihlere rastlatılır.

    Yılı içinde kullanılmayan iznin, müteakip yıl içinde kullanılması ve iki yıllık iznin birleştirilmesi caizdir.

    Hastalık ve mazeret izinlerinde genel hükümler uygulanır.

    İzinler Başkan tarafından verilir.

    TEDAVİ

    Madde 21 - Başkan, Başkanvekili ve üyeler ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde, tedavi eden resmi veya zorunlu hallerde özel hekimin göstereceği lüzum üzerine, evlerinde veya yurtiçinde diledikleri resmi yada zaruret halinde özel sağlık kurumlarında, ayakta veya yatarak tedavileri sağlanır.

    Evde veya sağlık kurumlarında tedavi için yapılan her türlü giderlerle şehirdeki veya şehirler arasındaki yol giderleri, hekim raporu uyarınca yanlarında bulunması gerekenlere ödenmesi icap eden giderler Anayasa Mahkemesi bütçesinden ödenir.

    Yurtta tedavilerine imkan bulunmadığı askeri veya sivil tam teşekküllü resmi bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile anlaşılanların yurt dışındaki tedavi, seyahat, ikamet ve refakat giderleri de yukarıdaki esaslar dairesinde Anayasa Mahkemesi bütçesinden karşılanır.

    14/07/1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 209.ve 210. maddeleri ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve memurlarla ilgili diğer mevzuatın bu maddeye aykırı olmayan hükümleri Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başkanvekili ve üyeleri hakkındada uygulanır.

    Raportörlerin sağlık işlemleri Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca yürütülür ve sicillerine işlenmek üzere Kurumlarına bildirilir.

    GÖREVE ENGEL HASTALIK

    Madde 22 - Tedavisi kabil olmayan bir hastalık veya beden arızasından dolayı görevin yerine getirilemiyeceğinin tam teşkilatlı resmi bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile kesin olarak anlaşılması halinde, 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Kanunun, görevlerini sağlık bakımından yapamayacak Başkan ve üyelerle ilgili 13. maddesi hükmü uygulanır.

    Bu hallerde Başkan ve üyeler, kendi istekleri veya Asıl ve Yedek Üyeler Kurulu'nca verilecek karar üzerine birinci fıkrada nitelikleri belirlenen bir hastanenin sağlık kuruluna gönderilirler. Sağlık kurulunun raporu yapılacak işleme esas olur.

    Ancak, Başkan ve üyeler istedikleri veya Asıl ve Yedek Üyeler Kurulu'nca lüzum görüldüğü takdirde tekrar tam teşkilatlı başka bir resmi hastanenin sağlık kuruluna muayene ettirilirler.

    ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİNİN KİSVELERİ

    Madde 23 - Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin duruşmalı işlerde ve törenlerde giyecekleri kisveler; düz siyah elbise, beyaz gömlek, siyah kıravat, siyah çorap ve siyah iskarpin ile siyah kumaştan yapılmış, yakası Maraş işi işlemeli bir üstlük'ten ibarettir. (Örnek: 1).

    Üyelerin andiçme ve Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıldönümü törenleri dışındaki törenlerde üstlük giyilmesi Mahkemenin kararına bağlıdır.

    Yüce Divan'da görevli raportörlerin, duruşma sırasında giyecekleri kisvelerin biçim ve özellikleri Başkanlıkça belirlenir.

    Üstlükler bütçeye konulan ödenekten yapılır ve demirbaş olarak Başkan ve üyeler ile raportörlere verilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: CEZA KOVUŞTURMASI

    BAŞKAN VE ÜYELER HAKKINDA CEZA KOVUŞTURMASI

    Madde 24 - Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlarla şahsi suçlarından ötürü bir ihbar veya şikayet yapılır veya böyle bir hal öğrenilirse, durum, Başkanlıkça Mahkemeye bildirilir.

    İmzasız, adressiz yahut takma adla yapılan veya yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler Başkanlıkça işleme konulmaz.

    Başkan gereken hallerde işi Mahkemeye götürmeden önce bir üyeye ön inceleme de yaptırabilir. Soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için gerekli incelemeyi yapmak üzere, Mahkemede hazır bulunanlar arasından görevlendirilen bu üye, incelemesini yaptıktan sonra, durumu, kendi düşüncesini belirtmeksizin bir raporla Başkan'a bildirir.

    Soruşturma açılması Mahkemenin kararına bağlıdır.

    Görevli üye tarafından hazırlanan rapor üzerine Mahkemede yapılacak görüşme sonunda, soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verildiği takdirde, kararın bir örneği ilgili üyeye, birer örneği de ihbar ve şikayette bulunanlara tebliğ edilir.

    Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde, hazırlık soruşturmasını yapmak, Ceza muhakemeleri Usulü Kanununa göre gereken kararı vermek ve söz konusu Kanunun Cumhuriyet Savcılığına tanıdığı bütün yetkileri kullanmak üzere gizli oyla üç kişilik bir Soruşturma Kurulu seçilir. Soruşturma Kuruluna, en çok oy alanlar ve oyların eşitliği halinde kıdemli olanlar seçilmiş sayılır. Bu kurula üyelerden en kıdemlisi Başkanlık eder.

    Soruşturma Kurulu, kamu davasının açılmasına gerek görmezse evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir. Yapılan Soruşturma kamu davasının açılmasını haklı göstermeye kafi ise iddianame düzenleyerek bu davayı açar ve görevle ilgili suçlarda Yüce Divan'a; şahsi suçlarda Yargıtay Ceza Genel Kuruluna tevdi olunmak üzere, dosyayı, Başkanlık aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.

    Soruşturma Kurulunun İşlem ve kararları kesindir.

    Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde hazırlık soruşturması genel hükümlere tabidir.

    Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin şahsi suçlarında, Yargıtay üyelerinin şahsi suçlarına ilişkin hükümler uygulanır.

    SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞINCA KOVUŞTURMA YAPILMASINA İZİN VERİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER.

    Madde 25 - Başkan ve üyeler açısından Sıkıyönetim Kanununun öngördüğü izin mercii olan Anayasa Mahkemesinin, ilgililer hakkında, Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin vermemesi halinde, 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Kanunun 55. maddesi uyarınca İçtüzüğün 25. maddesine göre işlem yapılır.

    RAPORTÖRLER HAKKINDA CEZA KOVUŞTURMASI

    Madde 26 - Raportörlerin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlarla şahsi suçlarından dolayı, Başkanın bildirmesi üzerine; bağlı bulundukları Kurumlarca ve kendileriyle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

    MEMURLAR HAKKINDA CEZA KOVUŞTURMASI

    Madde 27 - Memurların görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan ötürü ceza kovuşturması, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yapılır.

    Hazırlık soruşturması yapmak ve rapora bağlamak üzere, Başkanın yazılı emriyle bir veya birden fazla raportör soruşturmacı olarak görevlendirilir.

    Başkanlığa sunulan soruşturma raporu Başkan tarafından, ilgili memur hakkında kamu davasının açılmasına veya açılmamasına karar vermeye yetkili Soruşturma Kuruluna havale edilir.

    Soruşturma Kurulu, Başkan tarafından görevlendirilen 3 raportörden oluşur.

    Soruşturmayı yapan raportörler bu Kurulda görev alamaz.

    Soruşturma Kurulu, en kıdemli raportörün başkanlığında, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

    Kamu davası açılmasına dair karar itiraz üzerine, kamu davası açılmamasına ilişkin karar ise kendiliğinden Danıştay İkinci Dairesi'nce incelenir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: ORTAK HÜKÜMLER

    GÜNDEMLER

    Madde 28 - Toplantıların gününü belli etmek ve gündemi düzenlemek Başkanlığa aittir. Gerektiğinde, belli işlerin gündeme alınmasına Mahkemece de karar verilebilir.

    Raportörler tarafından hazırlanarak Başkanlığa sunulan raporların birer örneği ile Başkanlıkça düzenlenen gündem, toplantı gününden en az on gün önce bütün üyelere dağıtılır.

    Gerekçe gösterilerek bu sürenin kısaltılması mahkemece kararlaştırılabilir.

    Başkan, acele olan veya gecikmesinde zarar umulan hallerde bu maddede belirtilen usule ve süreye bağlı olmaksızın toplantının gününü belli ederek gündemi dağıtabilir. Mahkeme, bu kanaata katılmadığı ve Başkanlıkça yapılan işlemleri benimsemediği takdirde görüşme gününü ayrıca kararlaştırır.

    Gündemin bir örneği, üyelere dağıtıldığı günde, Mahkemenin ilan tahtasına da asılır.

    Üyeler, dosyaları her zaman Genel Sekreterden isteyip inceleyebilirler.

    MAZERET

    Madde 29 - Hastalık, izin veya görevli bulunma gibi haller ile zorlayıcı ve önlenmesi kabil olmayan ani ve önemli diğer olaylar mazeret sayılır.

    Başkanlıkça önceden bilinmeyen mazeretleri sebebiyle toplantıya katılmayacak olan üyeler, bunu Başkanlığa mümkün olan en kısa zamanda bildiriler.

    Mazeretin kabulü Başkana aittir.

    YEDEK ÜYELERİN MAHKEMEYE KATILMALARI

    Madde 30 - Hukuki veya fiili sebeplerden dolayı Mahkemenin asıl üyelerle toplanması mümkün olmazsa, toplantıya katılamayan asıl üyelerin yeri, Başkanlıkça, kıdem esasına göre yedek üyelerle tamamlanır.

    DOSYALARIN RAPORTÖRLERE VERİLMESİ

    Madde 31 - Dosyalar, raportörlere, esas defterindeki sıra numarasına göre verilir. Raportörlerin ellerindeki iş sayısı ve bu işlerin nitelikleri gerektiriyorsa bu sıra Başkan tarafından değiştirilebilir.

    Zorunluluk halinde aynı iş birden fazla raportöre verilebilir. Bu durumda, hazırlanan raporlar ilgili raportörler tarafından birlikte imza edilir.

    Siyasi partilerin mali denetimiyle ilgili incelemelerin, Sayıştay uzman denetçileri, baş denetçileri ve denetçileri arasından atanan raportörlerle yaptırılmasına Başkanlıkça özen gösterilir.

    YASAKLAR

    Madde 32 - Başkan ve üyeler; Mahkemeye gelmesi muhtemel güncel konular hakkında sözlü veya yazılı olarak görüşlerini belirtemezler.

    Basın ve yayın organlarının temsilcilerine, Anayasa Mahkemesi ve Mahkemenin çalışmalarıyla ilgili konularda, ancak, Başkan veya yetkili kılacağı bir görevli tarafından bilgi ve demeç verilebilir.

    KİTAPLIK İŞLERİ

    Madde 33 - Kitaplık işleri, Kitaplık Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon, asıl ve yedek üyelerin katıldıkları kurulca seçilecek üç üyeden kurulur.

    Anayasa Mahkemesi Kitaplığı için alınacak kitaplar, dergiler, broşürler, gazeteler ve öteki yayınlar Kitaplık Komisyonunca belirlenir.

    Kitaplığı yönetimi hakkındaki esaslar ile Kitaplıktan yararlanma koşulları bu Komisyonca yapılacak Yönetmelikle düzenlenir.

    YAYIN İŞLERİ

    Madde 34 - Yayın işleri, Yayın Kurulunca yürütülür. Bu Kurul, asıl ve yedek üyelerin katıldıkları Kurulca seçilecek üç üyeden oluşur.

    Yayın Kurulunun görev ve yetkileri, yayın türleri, yayın koşulları, yazarlık ve çeviri hakları ve yayınla ilgili öteki konular, bu Kurul tarafından yapılacak Yönetmelikte gösterilir.

    KARARLAR DERGİSİ VE FİHRİST, ÖTEKİ YAYINLAR

    Madde 35 - Mahkemece uygun görülen kararlar Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisinde yayımlanır.

    Anayasa Mahkemesinin öteki yayın işleri Yayın Kurulunca yürütülür.

    Kararlar Müdürlüğünce, Mahkemenin verdiği bütün kararların konularına göre sıralandığı, kartotek yöntemi ile hazırlanmış bir genel fihrist tutulur.

    ALIM İŞLERİ

    Madde 36 - Alım satım ve ihale işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    AYNİYAT SAYMANLIĞI

    Madde 37 - Ayniyat işlerini, Ayniyat Saymanı yürütür ve bu sıfatla Sayıştay'a hesap verir.

    EĞİTİM İŞLERİ

    Madde 38 - Mahkemeye yeni atanan memurların yetişmelerini ve hizmete uyumlarını sağlamak;

    Personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönünden bilgilerini pekiştirmek;

    Hizmette niteliği yükseltmek, verimliliği artırmak ve;

    Personeli daha üst görevlere hazırlamak amacıyla Başkanlıkça düzenlenecek yıllık eğitim programları, Genel Sekreterin gözetiminde, Personel ve Eğitim Müdürlüğünce uygulanır.

    SOSYAL İŞLER

    Madde 39 - Başkan ve üyelerin, raportörlerin ve memurların dinlenmelerini sağlamak, sağlık ve moral durumlarını güçlendirmek ve Mahkeme personeli ile ilgili eğitim faaliyetlerini uygun şartlar içinde sürdürerek bunlar arasındaki dayanışmayı ve iş ilişkilerini geliştirmek için gerekli sosyal tesislerin kurulması, bu yerlerin, kuruluş amacına uygun araç ve gereçlerle donatılması Başkanlıkça bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilir.

    SAĞLIK HİZMETLERİ

    Madde 40 - Mahkemenin sağlık hizmetleri Daire Tabibi tarafından yürütülür.

    Sağlık hizmetlerinde görevlendirilen hemşire ve laborant, Daire Tabibine bağlı olarak çalışır.

    Sağlık hizmetlerinden Anayasa Mahkemesi'nin emekli başkanları, üyeleri, raportörleri ve memurları ile eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocukları da yararlandırılır.

    ONUR BELGESİ

    Madde 41 - Ertelemeyi gerektiren zorunlu nedenler dışında, her yılın Nisan ayının 25. günü törenlerle kutlanacak olan Anayasa Mahkemesinin "Kuruluş Günü" vesilesiyle, o dönem içinde emekliye ayrılan Başkan, Başkanvekili ve üyelerin onuruna düzenlenecek gecede, kendilerine törenle verilecek "ONUR BELGESİ" metni İçtüzüğüne eklenmiştir (Örnek: 2).

    Onur Belgeleri ile geçmiş hizmetlerin onurunu simgeleyen armağanların verileceği bu törene, Anayasa Mahkemesinin emekli başkanları ile üyeleri ve öteki konuklar eşleriyle birlikte çağrılırlar.

    Emekliye ayrılmadan ölen Başkan ve üyelerin onur belgeleri eşlerine, eşleri yoksa çocuklarına verilir.

    ANAYASA MAHKEMESİ’NİN AMBLEMİ VE ROZETİ

    Madde 42 - Anayasa Mahkemesi'nin yayınlarında, basılı kağıtlarında, mensuplarının kimlik belgelerinde ve rozetinde Mahkeme kararıyla kabul edilen ve ancak bu yolla değiştirilebilecek olan amblem kullanılır. (Örnek: 3). Rozet çerçevesizdir.

    CENAZE TÖRENLERİ

    Madde 43 - Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile emekli başkan ve üyelerinin cenaze törenlerine Anayasa Mahkemesi'nde başlanır. Ölüm olayı gazete ilanı ile duyurulur.

    EMEKLİ ÜYELERLE İLİŞKİ

    Madde 44 - Emekli Başkan ve üyelerin Mahkeme ile ilişkilerini sürdürebilmelerine olanak sağlamak maksadıyla bunlara, Mahkeme binası içerisinde uygun bir yer ayrılır.

    İÇTÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

    Madde 45 - İçtüzükte değişiklik yapılması üyeler tarafından istenebilir. Bu konudaki isteklerin yazılı olarak yapılması ve gerekçelerinin belirtilmesi zorunludur.

    İstekler, Başkanlıkça gündeme alınır ve değişiklik yapılmasına gerek olup olmadığı Asıl ve Yedek Üyeler Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanır.

    Kurul, değişiklik yapılması gerektiğine karar verirse bu konuda inceleme yapmak ve değişiklik metni taslağını ihtiva eden bir rapor hazırlamak üzere, üyeler arasından gizli oyla seçilen üç kişilik bir komisyon kurulur.

    Komisyonun raporu Asıl ve Yedek Üyeler Kurulu'nda görüşülerek işlem yapılır.

    GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRECİ

    Ek Madde - (Ek madde: 20/09/1995 tarih ve 22410 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan içtüzükle.)

    Anayasa Mahkemesi'nin günlük çalışma saatleri 8.30-12.00/13.00-17.30'dur.

    Bu saatler hizmetin gereğine göre Anayasa Mahkemesi Kurulu'nca değiştirilebilir.

    Bu değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 46 - Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın 149. maddesine, 10/11/1983 günlü, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 14.,17.,18.,41.,44.,55. ve 57. maddeleri ile 22/04/1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74. ve 75. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu İçtüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 47 - Bu İçtüzük hükümlerini Anayasa Mahkemesi yürütür.

    Mevzuat Kanunlar