TOPLU KONUT FONUNUN KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/06/1984 - 84/8211

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 02/03/1984 - 2985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 22/06/1984 - 18439

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

    KAPSAM

    Madde 1 - Toplu konut fonunun kullanım şekli, bu Tüzükte gösterilmiştir.

    TANIMLAR VE KISALTMALAR

    Madde 2 - Bu Tüzükte yer alan;

    a) Altyapı, yol, su, elektrik, kanalizasyon vb. tesisleri,

    b) Sosyal tesis, toplu konut alanı içinde sosyal hayatın devamı için bulunması gerekli olan eğitim, spor, sağlık tesisleri, karakol, postane, ibadethane, yeşil alan, çocuk parkları vb. tesisleri,

    c) Konut yapımcısı, toplu konut fonundan yararlanarak konut yapacak gerçek ve tüzel kişileri,

    d) Konut yaklaşık maliyeti, konut başına düşen arsa payı bedeliyle, İdarece, her yıl belirlenen konut metrekare maliyet bedeline göre hesaplanacak konut yapım bedelinin toplamını,

    e) Toplu konut kredisi, Kurulun belirleyeceği esaslara göre Fondan bankalar aracılığıyla veya bankaların kendi kaynaklarından doğrudan konut yapımcılarına açılan krediyi,

    f) Ferdi kredi, Kurulun belirleyeceği esaslara göre Fondan bankalar aracılığıyla veya bankaların kendi kaynaklarından doğrudan konut alıcılarına ve yapımcılarına açılan krediyi,

    g) Faiz farkı (subvansiyonu), toplu konut kredisi veya ferdi kredinin banka kaynaklarından açılması halinde, kullandırılan kredi miktarına göre Kurul tarafından belirlenecek oranda bankalara fondan yapılacak ödemeyi,

    h) Alıcı payı hesabı, konut yaklaşık maliyetiyle açılan toplu konut kredisi miktarı arasındaki farkın ödenmesi için, konut alıcısı tarafından bankada açılan hesabı,

    i) Yatırım ve işletme kredisi, konut sektöründe hızlı konut yapım sanayiini özendirmek için konut yapımında kullanılan malzeme, yapı elemanı ve araçlar üreten yatırımcılara açılan kredileri,

    j) Uygunluk belgesi, konut yapımcılarının verdikleri projelerin, kredi verilebilirlik açısından uygun görülmesi halinde, konut yapımcılarına İdarece verilecek kredi miktarını gösteren belgeyi,

    k) Kanun, 02/03/1984 günlü ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununu,

    l) Kurul, 29/02/1984 günlü ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunu,

    m) İdare, 29/02/1984 günlü ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığını,

    n) Fon, toplu konut fonunu,

    o) Kredi, toplu konut kredisi, ferdi kredi ve yatırım ve işletme kredisini,

    p) Banka, kredi kullandıracak bankaları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: FONUN KULLANIM YERLERİ, FİNANSMAN PROGRAMI VE HARCAMA YETKİSİ

    FONUN KULLANIM YERLERİ

    Madde 3 - Fon,

    a) Toplu konut kredisi, ferdi kredi ve yatırım ve işletme kredisi,

    b) Konut kredisi faiz farkı (subvansiyonu),

    c) Toplu konut için arsa temini ve bu hizmetin gerektirdiği her türlü harcamalar,

    d) Konutla ilgili, plan, proje, standart ve teknolojilerin, yapı ve tesisat gereçlerinin araştırılıp geliştirilmesi, enerji tasarrufu sağlayıcı ve çevre - kirlenmesini azaltıcı araştırmalar ve bu hizmetlerin gerektirdiği her türlü harcamalar,

    e) Turizm altyapıları,

    f) Toplu konutlar için gerekli altyapı ve sosyal tesisler,

    g) Kaynak temini amacıyla çıkarılacak tahvil giderleri,

    h) Kanunun uygulanmasından doğan ve İdarece ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harçlar,

    i) İdarenin bütçesine ayrılacak pay,

    j) Kamu ortaklığı fonuna aktarma,

    için kullanılır.

    k) (Ek bent: 30/07/1988 - 88/13189 K.) İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara işyerleri yapımı için açılacak krediler,

    l) (Ek bent: 30/07/1988 - 88/13189 K.) Afet bölgelerinde yapılacak konutların finansmanı,

    YILLIK FİNANSMAN PROGRAMI

    Madde 4 - Kurul, her mali yıl başından önce, Fondan 3 üncü maddede öngörülen yerler için yapılacak kullanımları, yıllık finansman programıyla belirleyerek İdareye bildirir. Kurul, finansman programında değişiklik yapmaya yetkilidir.

    HARCAMA YETKİSİ

    Madde 5 - Fondan harcamaları ve kredilendirmeleri yapmaya İdare Başkanı yetkilidir. Başkan, bu yetkiyi yardımcılarına devredebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KREDİLERİN MİKTAR VE VADESİNİN BELİRLENMESİ, BAŞVURU BİÇİMLERİ, KREDİ KULLANDIRILMASI VE FAİZ FARKI SUBVANSİYONU

    KREDİLERİN MİKTAR VE VADESİNİN BELİRLENMESİ

    Madde 6 - Konut büyüklüğü, konut alıcısının konutunun olup olmadığı, konut yeri vb. unsurlar gözönünde bulundurularak toplu konut kredisi ve ferdi kredi miktarına, alıcı payı hesabına, kredi vadelerine ilişkin esaslar, Kurulca belirlenir.

    Bankaların Fon kaynaklarından verecekleri kredilere uygulanacak faiz oranıyla Fona geri dönecek faiz oranı arasındaki fark, İdarece belirlenir.

    TOPLU KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU

    Madde 7 - Konut yapımcıları, hazırlayacakları projeleri, incelemek üzere, İdareye verirler.

    Bu projelerde;

    a) Konut yapımcısının tanıtılmasına,

    b) Projenin amaç ve kapsamına (üretilecek birim sayısı, konut büyüklüğü standart ve nitelikleri, kullanılacak teknoloji ve malzeme),

    c) Arsanın mülkiyet durumuna, büyüklüğüne, valilikçe toplu konut alanına ayrıldığına, imar durumuna, arsanın iktisap tarihine, alış bedeline, konut maliyetine yansıtılacak metrekare bedeline,

    d) Altyapı durumuna,

    e) Sosyal tesis durumuna,

    f) Konut metrekare maliyetine,

    g) İş programına,

    h) Projenin finansman gereksinimine,

    i) İdarece istenecek diğer hususlara

    ilişkin bilgi ve belgeler bulunur.

    İdare, yıllık finansman programının olanak verip vermediğini de gözönünde bulundurarak kredi verilip verilemeyeceğini konut yapımcısına bildirir. Kredi verilmesi uygun görülmüşse, uygunluk belgesi verilir.

    (Ek fıkra: 30/07/1988 - 88/13189 K.) İdare, proje kabul ve inceleme konusunda toplu konut kredisi kullandıran bankaları da görevlendirebilir. Banka, inceleyerek uygun gördüğü projeleri, idarenin onayına sunar. İdarenin onayı uygunluk belgesi yerine geçer.

    TOPLU KONUT KREDİSİNİN KULLANDIRILMASI

    Madde 8 - Konut yapımcısının, krediyi alabilmek için uygunluk belgesiyle bankaya başvurması gerekir. Banka, kredinin kullandırılabilmesi için gerekli belgeleri ve güvenceyi ister, mali durumunu yeterli görürse gerekli sözleşme ve düzenlemeyi yapar, kredinin geri dönüşünü sağlayacak önlemleri alır.

    Banka, birinci fıkrada sözü edilen düzenleme ve önlemleri İdareye bildirerek ödeme programına göre kredinin Fondan karşılanmasını ister. İdareyle banka arasında yapılacak kredi sözleşmesi üzerine, İdarece, T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatı verilir.

    Bankayla konut yapımcısı arasında yapılacak sözleşmeden sonra, banka krediyi açar, bu krediler temin planında yer alan tarihlerdeki kredi gereksinimine göre ödenir.

    Kredinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı bankaca izlenir.

    Amaç dışı kullanıldığının saptanması halinde, krediler derhal kesilir ve kullandırılan bölümü geri alınır.

    Konut, altyapı ve sosyal tesislerin iş programına uygun olarak yapılmaması halinde, konut yapımcısına uygulanacak yaptırımlar bankayla konut yapımcısı; kredinin vadesi, faizi, banka komisyonu, bankaca Fona zamanında ödenmemesi halinde bankaya uygulanacak yaptırımlar İdareyle banka arasında yapılacak kredi sözleşmelerinde gösterilir.

    FERDİ KREDİNİN KULLANDIRILMASI

    Madde 9 - Ferdi kredi, Kurulun, konut büyüklüğünü, konut yerini, toplu konut alanında bulunup bulunmadığını, konut alıcısının konutunun olup olmadığını gözönünde bulundurarak belirleyeceği esaslar çerçevesinde bankalarca açılır.

    Ferdi krediden yararlanarak konut yapacak ve alacak olanlar, içeriği idarece belirlenecek bir bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bunun doğru olmadığının saptanması durumunda, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konutu olanlara uygulanan faiz oranıyla konutu olmayanlara uygulanan faiz oranı arasındaki farkın bir kat fazlasının bankalarca kendilerinden alınacağına ilişkin cezai şart, kredi sözleşmelerine yazılır.

    YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ BAŞVURUSU

    Madde 10 - Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Başkanlığından teşvik belgesi almış olan ve konut yapımında kullanılan malzeme yapı elemanı ve araçlar üreten ve üretecek olan yatırımcılar Fondan kredi almak üzere İdareye başvurabilirler.

    İdare bu projeleri, hızlı konut yapımına katkısı, getirdiği teknoloji açısından inceler ve yıllık finansman programını da dikkate alarak kredi verilip verilemeyeceğini karara bağlar. Kredi açılması uygun görülmüşse, uygunluk belgesi verilir.

    YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİNİN KULLANDIRILMASI

    Madde 11 - Yatırımcının, krediyi alabilmek için uygunluk belgesiyle bankaya başvurması gerekir. Banka, kredinin kullandırılabilmesi için gerekli belgeleri ve güvenceyi ister, mali durumunu yeterli görürse gerekli sözleşme ve düzenlemeyi yapar, kredinin geri dönüşünü sağlayacak önlemleri alır.

    Banka, birinci fıkrada sözü edilen düzenleme ve önlemleri İdareye bildirerek ödeme programına göre kredinin Fondan karşılanmasını ister. İdareyle banka arasında yapılacak kredi sözleşmesi üzerine, İdarece, T.C. Merkez Bankasına ödeme talimatı verilir.

    Bankayla yatırımcı arasında yapılacak sözleşmeden sonra, banka krediyi açar, bu krediler termin planında yer alan tarihlerdeki kredi gereksinimine göre ödenir.

    Kredinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı bankaca izlenir.

    Amaç dışı kullanıldığının saptanması halinde krediler derhal kesilir ve kullandırılan bölümü geri alınır.

    Kredinin amacına uygun olarak kullanılmaması halinde yatırımcıya uygulanacak yaptırımlar bankayla yatırımcı; kredinin vadesi, faizi, banka komisyonu, bankaca Fona zamanında ödenmemesi halinde bankaya uygulanacak yaptırımlar idareyle banka arasında yapılacak kredi sözleşmelerinde gösterilir.

    FAİZ FARKI SUBVANSİYONU

    Madde 12 - Toplu konut kredisi veya ferdi kredinin banka kaynaklarından verilmesi halinde, banka kredi faiz oranlarıyla toplu konut kredisi veya ferdi kredi faiz oranı arasındaki fark faiz farkı (subvansiyonu) olarak fondan bankaya ödenir.

    TURİZM ALT YAPILARI

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 30/07/1988 - 88/13189 K.)

    Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği öncelikli turizm alanlarının, turizm merkezlerinin ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerleşim merkezlerinin altyapılarına, kalkınma planına ilişkin yıllık programda yer alması koşuluyla, Fonun yıllık finansman programının öngördüğü ölçüde, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla İdare arasında yapılacak protokol hükümlerine uygun olarak, Fondan finansman sağlanabilir.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı bu finansmanın amacına uygun olarak kullandırılmasından sorumludur.

    AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK KONUTLARIN FİNANSMANI

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 30/07/1988 - 88/13189 K.)

    Afet bölgelerinde yapılacak konutlarla bu konutların altyapılarına ve sosyal tesislere ek finansman sağlanmasını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İdareden isteyebilir. İdare, Fonun finansman programı ve olanakları ölçüsünde bu projeleri ve ayrılabilecek tutarı Kurulun onayına sunar. Kurul, yapılacak finansmanın tutarını belirler.

    Bu finansman, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun esaslarına göre kullandırılır.

    KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN FİNANSMANI

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 30/07/1988 - 88/13189 K.)

    Esnaf ve sanatkarların kurduğu kooperatiflerce yapılmakta olan işyerleriyle bunların altyapılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla İdarenin uygun görmesi koşuluyla Fondan kredi sağlanabilir.

    İdare, Fonun finansman programına göre ayrılabilecek tutarı belirler ve Kurulun onayına sunar.

    Bu krediler, İdare, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bankalar arasında yapılacak protokol ve sözleşme hükümlerine uygun olarak açılır ve kullandırılır.

    KÖY KONUTLARININ FİNANSMANI VE KREDİLENDİRİLMESİ

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 30/07/1988 - 88/13189 K.)

    Köy konutları için Tüzüğün 3 üncü maddesinin a bendinde öngörülen kredilerden başka Toplu Konut fonundan;

    a) Köy veya köy bağlısı (kom, oba, mezra gibi) yerleşmelerin bir köy oluşturacak biçimde yeni bir yerleşme yerinde veya mevcut bir yerleşmenin gelişme alanı içerisinde toplulaştırılması için,

    b) Yerleri kamulaştırılan köy veya köy bağlısı yerleşmelerin yeniden iskanı için,

    c) Mevcut köylerin iyileştirilmesi için

    İlgili kuruluşlarca hazırlanan veya hazırlatılan ve idarece uygun görülen konut, altyapı ve sosyal tesisleri kapsayan projelere Toplu Konut Fonundan toplu konut kredisi, ferdi kredi ve alt yapı ve sosyal tesisleri için finansman sağlanabilir.

    KONUT STOĞUNUN KREDİLENDİRİLMESİ

    Ek Madde 5 - (Ek madde: 10/04/1995 - 95/6889 K.)

    Ülkede mevcut konut stoğunun restorasyonu, rehabilitasyonu ve çevresel iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan ve İdarece uygun görülen konut, altyapı, sosyal ve benzeri tesislerle işyerlerini kapsayan projelere Fondan kredi verilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER

    YÖNETMELİKLER

    Madde 13 - (Değişik madde: 10/04/1995 - 95/6889 K.)

    Fon hesaplarının ve kayıtlarının tutulmasına, harcamalar yapılmasına, Toplu Konut Fonunun kullanım alanlarına giren konularda, yapılacak iş ve işlemlerle Toplu Konut Fonundan açılacak kredilerin verilmesine ve geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmeliklerde gösterilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 14 - 02/03/1984 günlü ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 3 üncü maddesine göre hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 15 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar