SAKATLARI KORUMA MİLLİ KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 11/12/1985 - 85/10163

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/01/1985 - 3146

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 09/01/1986 - 18983

    KAPSAM

    Madde 1 - Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları, bu Tüzükte gösterilmiştir.

    DEYİMLER

    Madde 2 - Bu Tüzük'te geçen Bakan deyimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı; Bakanlık deyimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Kurul deyimi, Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu anlamında kullanılmıştır.

    SAKATLARI KORUMA MİLLİ KOORDİNASYON KURULU

    Madde 3 - Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlığında, Başbakanlık, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve Gümrük, Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sakatlarla ilgili konfederasyondan katılacak birer temsilciyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Yüksek Öğretim Kurulu aracılığıyla davet edeceği üniversite öğretim üyelerinden meydana gelir.

    Kurul Başkanınca veya Kurulca gerekli görülürse, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere, toplantıya çağrılabilirler.

    KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 4 - Kurulun görevleri şunlardır:

    A) Sakatlıkları önleyici ve tedavi edici tedbilerin alınmasını sağlamak,

    B) Sakatların sosyal, tıbbi ve mesleki rehabilitasyonu, eğitimi ve Ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel kaynaklarından yeterli ölçüde yararlanmalarını ve çalışma imkanlarına kavuşmalarını sağlamak,

    C) Sakatlara hizmet götüren bütün resmi ve özel, milli ve milletlerarası kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak.

    KURUL ÜYELERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ VE GÖREV SÜRELERİ

    Madde 5 - Tüzük'ün 3 üncü maddesinde sayılan bakanlık ve kuruluşlar, Kurula gönderecekleri temsilcileri, Bakanlığa yazılı olarak bildirirler.

    Bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile Üniversitelerden davet edilen öğretim üyelerinin görev süreleri üç yıldır; süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilirler.

    Üyeliğin boşalması halinde, ilgili bakanlık veya kuruluş, en geç 15 gün içinde, yeni temsilcisini Bakanlığa bildirir. Yeni üye, önceki üyenin görev süresini tamamlar.

    ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 6 - Üyeler zorunlu haller dışında, Kurul toplantılarına katılmak zorundadırlar. Ayrıca, ilgilendiren yönleri itibariyle, Kurul kararlarını, kendi bakanlık ve kuruluşlarında izlemek, sonuçlarından Kurul sekreterliğine bilgi vermek, Kurulca yürütülecek hizmetlerle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

    TOPLANTI ZAMANI

    Madde 7 - Kurul, her yıl yapılacak çalışma programında belirtilen, ayrıca, Bakanlıkça gerekli görülen zamanlarda toplanır.

    TOPLANTI ÇAĞRISI

    Madde 8 - Kurul toplantısı, bir hafta önceden, Bakanlıkça gündemin de eklendiği bir yazıyla üyelere bildirilir.

    TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI, KARARLARIN NİTELİĞİ

    Madde 9 - Kurul, üyelerin yarısından çoğunun katılmasıyla toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır.

    Kurul kararları istişari niteliktedir.

    KURUL BAŞKANLIĞI

    Madde 10 - Toplantılara Bakan, bulunmadığı hallerde, Müsteşar başkanlık eder.

    SEKRETERLİK HİZMETLERİ

    Madde 11 - Kurulun sekreterlik hizmetleri, Bakanlığın Bakanca belirlenen birimince yürütülür.

    KURULUN GİDERLERİ

    Madde 12 - Kurul çalışmaları, Sakatlar Haftası kutlanması, sakatlara hizmet amacıyla alınacak demirbaşlara ilişkin giderler, Bakanlık bütçesinin sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilgili hizmetler programına konulacak ödenekten karşılanır

    GÖREVLENDİRME

    Madde 13 - Kurul kararıyla yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilen üyelerin veya diğer kamu kurum ve kuruluş görevlilerinin harcırahları, bütçelerinden karşılanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 14 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 09/01/1985 günlü ve 3146 sayılı Kanunun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 15 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar