SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İDARİ VE ADLİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/07/1985 - 85/9709

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/07/1982 - 2692

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/08/1985 - 18835

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE İDARİ GÖREVLER

    KAPSAM:

    Madde 1 - Sahil Güvenlik Komutanlığının görevlerinden hangilerinin idari, hangilerinin adli olduğu bu Tüzükte gösterilmiştir.

    LİMAN SINIRLARI İÇİNDEKİ VE DIŞINDAKİ İDARİ GÖREVLER :

    Madde 2 - Sahil Güvenlik Komutanlığının liman sınırları içinde ve dışındaki idari görevleri aşağıda gösterilmiştir.

    A - 1) Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla deniz araçlarını izlemek,

    2) Kaçak eşya, silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu madde bulunduğundan kuşkulanılan deniz araçlarında veya araçlardaki denk ve sandıklarda arama yapmak,

    3) Deniz araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemek,

    4) Gümrük idaresi bulunmayan kıyılara izinsiz yanaşan veya karayla yahut diğer deniz araçlarıyla ilişki kuran deniz araçlarında arama yapmak, yük ve belgelerini incelemek,

    5) Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun ek 1 inci maddesi hükmüne göre kurulan emniyet bölgelerinde, bu bölgelerden veya bu bölgelere yapılan deniz taşımalarında, kabotaj ve yük beyannamelerini

    incelemek ve sözü edilen maddeye göre çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı hükümlerine uyulup uyulmadığını denetlemek,

    B) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa ve yönetmeliklerine aykırı eylemleri izlemek, önlemek, ilgililere bildirmek,

    C -1) Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerine sığınan deniz araçlarının, durumu, sığınma nedenleriyle birlikte yetkili komutanlığa veya yerel mülkiye amirliğine bildirip bildirmediklerini, uluslararası işaretleri

    gösterip göstermediklerini incelemek ve yetkili komutanlığa veya yerel mülkiye amirliğine bildirmek, kalmasına izin verilmeyen aracın yasak bölgeyi en kısa sürede terketmesini sağlamak, savunma tesislerine ve

    güvenliğine zarar verebilecek eylemlerine karşı önlemler almak ve bu konularda yerel mülkiye amirliğiyle işbirliği yapmak,

    2) Kötü hava koşulları veya arıza yüzünden uluslararası işaretler göstererek ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerine sığınan yabancı bandıralı deniz araçlarını izlemek, durumu yetkili komutanlığa veya yerel

    mülkiye amirliğine bildirmek, hava koşulları düzeldiğinde veya arıza giderildiğinde, bölgeyi terkedişlerini, gerekli görülen hallerde, aracın bölge dışında uygun bir barınma yerine çektirilmesini izlemek ve bu

    konularda yerel mülkiye amirliğiyle işbirliği yapmak,

    3) Birinci ve ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde dürbünle gözetleme yapılması, görevli olmayan kimselerce bölgenin fotoğrafının ve filminin çekilmesi, harita ve krokisinin yapılması, not alınması veya

    harita uygulaması gibi eylemleri, bölgenin savunma ve güvenlik önlemlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak aygıtların kullanılmasını önlemek,

    4) Birinci ve ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerine girme yasağına ve ikinci derece deniz askeri yasak bölgesindeki turistik yerlere yabancı uyruklu kişilere ait deniz araçlarının girip çıkmalarına ilişkin

    yönetmelik hükümlerine aykırı eylemleri izlemek, önlemek.

    LİMAN SINIRLARI DIŞINDAKİ İDARİ GÖREVLER :

    Madde 3 - Sahil Güvenlik Komutanlığının liman sınırları dışındaki idari görevleri aşağıda gösterilmiştir.

    A - Türkiye kıyılarında ve karasularında yabancı bandıralı gemilerin bir noktadan bir noktaya deniz taşımacılığı ve deniz işleri, yabancı uyrukluların kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık ve deniz işçiliği yapıp yapmadıklarını izlemek, yapmalarını önlemek,

    B - Türkiye kıyılarında ve karasularında yabancı ve Türk bandıralı gemilerin telsizlerinin ve bunların kullanılışının Telsiz Kanununa ve uluslararası sözleşmelere uygun olup olmadığını izlemek, gerektiğinde ruhsatlarının iptali için durumu Ulaştırma Bakanlığına bildirmek,

    C - Türkiye kıyılarında ve karasularında seyreden deniz araçlarının yolculuğa izin, yola elverişlilik ve tonilato belgelerini, taşınan yolcu sayısının yola elverişlilik belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını, bordalarında yükleme markası bulunup bulunmadığını, yükleme çizgilerinde gösterilen veya yönetmeliğinde öngörülenden çok yük taşıyıp taşımadığını, tehlikeli eşyanın taşınmasına ilişkin kurallara uyulup uyulmadığını, denizde çatışmayı önlemek için bulundurulması gerekli fener ve işaretlerin bulundurulup bulundurulmadığını denetlemek, çatışmalarda ve başka gemilerden imdat işareti alındığında tehlikede bulunanların yardımına gitme zorunluluğuna uyulmasını sağlamak, gerektiğinde bu durumları ilgili makamlara bildirmek,

    D - Limanlara gelen gemilerin sıhhat patentalarını denetlemek, kaza, fırtına ve olağanüstü haller nedeniyle bir limana sığınmak zorunda kalan gemilerin limandan hareketlerinde vize alıp almadıklarını izlemek, gerektiğinde, ilgili makamlara bildirmek,

    E - Deniz araçlarıyla yapılan hayvan taşımalarında menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu bulunup bulunmadığını incelemek, bu araçlarda bulaşıcı ve salgın hayvan hastalığı veya nedeni bilinmeyen hayvan ölümü görüldüğünde veya haber alındığında yerel mülkiye amirliğine veya hükümet veteriner hekimine ve zorunlu hallerde en kolay haberleşilebilecek mülkiye amirliğine haber vermek,

    F - İthal edilen bitkilerin sağlık sertifikalarını ve menşe şahadetnamelerini, ihraç edilen bitkilerin ihraç izinlerini denetlemek, ithal edilecek veya transit geçecek bitkileri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen hastalıklı, zararlı ve ülkeye girmesi veya transit geçmesi yasak bitkiler listesine göre incelemek ve gerekli hallerde yerel zirai mücadele ve zirai karantina örgütüne haber vermek,

    G - Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemilerin ve gemilerdeki balıkçı personelinin ruhsatlarını denetlemek, patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma, trolle su ürünleri istihsali, zaman, mevsim, cins, ağırlık ve büyüklük itibariyle su ürünleri istihsali, yabancıların su ürünleri istihsali yasaklarına uyulup uyulmadığını ve istihsal araçlarının öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını, su ürünleri nesillerinin devamını engelleyecek girişimleri ve tüple dalışları izlemek, önlemek ve gerektiğinde ilgili kuruluşlara bildirmek,

    H - Pasaport Kanununa aykırı eylemleri önlemek,

    İ - Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna aykırı eylemleri izlemek, önlemek,

    J - Gemilerin;

    1) Limandan ayrılmadan önce sağlık işlemlerini yaptırıp yaptırmadıklarını,

    2) İthalat yapıp yapmadıklarını,

    3) Bulaşık oldukları halde koruma yerinden hareket etmeden önce, temiz pratika alıp almadıklarını,

    4) Gerektiği halde gündüzleri ön direğe sarı karantina bayrağı çekip çekmediklerini, geceleri üstte kırmızı, altta beyaz fener bulundurup bulundurmadıklarını,

    5) Türk limanları arasında çalışan ve 250 tona kadar olanlarının gemi sağlık cüzdanlarının bulunup bulunmadığını, denetlemek, gerektiğinde yetkili makamlara bildirmek,

    K - Yabancı limanlardan gelen veya bu limanlara gitmek üzere Türk karasuları dışına çıkan yatların sınır kapılarından giriş ve çıkış yapıp yapmadıklarını, yabancı bayraklı veya yabancıların kullandıkları yatların evrakında gösterilen güzergah üzerinde seyredip etmediklerini, bu güzergah üzerinde gümrük idaresi bulunmayan yerlere gezi amacıyla yanaşmalarında veya demirlemelerinde, bu yerler hakkında başka yasakların bulunup bulunmadığını, yabancı bayraklı yatların Türkiye'de kalma sürelerine uyup uymadıklarını, Türk ve yabancı uyruklu kişilere gezi, spor ve eğlence amacıyla kiraya verilen Türk Bayraklı yatların ticari amaçla kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, gerektiğinde yetkili makamlara

    bildirmek,

    L - 1) Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu gereğince, Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığınca yayınlanan bildirilere,

    2) Liman Başkanlığından izin alınmadıkça kara sularında dalgıçlık yapılamayacağı yolundaki Limanlar Kanunu hükmüne,

    3) Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğüyle Türk Ticaret Kanununun Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğüne ilişkin hükümlerine aykırı eylemleri izlemek, önlemek,

    M - Çevre Kanununda öngörülen kirletme yasağına aykırı eylemleri izlemek ve önlemek, Yasanın 22 nci maddesinde belirlenen cezayı kesmek ve mal memurluğuna yatırmak,

    N - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalar hükümlerine aykırı eylemleri izlemek, önlemek,

    Ö - Deniz ve kıyılarda gördükleri başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimleri ve bunların gidiş yönlerini en kısa zamanda en yakın deniz birliğine veya bölge liman ve deniz işleri müdürlüğüne yahut liman başkanlığına bildirmek, ilgililerin işe el koymalarına kadar gerekli koruma önlemlerini almak,

    P - Deniz Seyir yardımcılarının çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca konulan deniz işaretlerinin sürekliliğini Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı bildirilerine dayanarak izlemek, denetlemek, görülen aksaklık ve eksiklikleri ilgililere bildirmek,

    R - Türkiye kıyı ve karasularıyla Uluslararası Sularda Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü arama ve kurtarma görevlerini yürütmek, denizde tehlikeli duruma düşen kimselere yardım etmek, tehlike işareti alındığında yardıma koşmak, yetkili makamlara durumu iletmek gerektiğinde ulusal ve yabancı kurtarma kuruluşuyla işbirliği yapmak,

    S - Türkiye karasularına giren mültecileri, silah, savaş araç ve gereçlerinden arındırmak ve bu mültecilerle yanlarındaki silah, savaş araç ve gereçlerini ilgililere teslim etmek.

    İKİNCİ BÖLÜM: KOMUTANLIĞIN ADLİ GÖREVLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ ADLİ GÖREVLERİ:

    Madde 4 - Sahil Güvenlik Komutanlığının adli görevleri şunlardır:

    A - Bu Tüzüğün 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında yasalarda suç sayılan eylemlere rastlanılması halinde bunlarla ilgili olarak, tutanak tutmak, delilleri saptamak, toplamak ve saklamak, sanıkları gözaltına almak, sanıkları ve suç araçlarını yetkili makamlara teslim etmek, suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili güvenlik kuvvet olaya el koyuncaya kadar, suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla karada da bu yetkileri kullanmak ve durumu en kısa sürede yerel mülkiye amirliğine bildirmek;

    B - Yetki alanları içinde, genel güvenlik kuvvetlerince kovuşturulması gereken suça rastlanılması veya böyle bir suç ihbarı alınması ya da bu suçların karada başlayıp denizde devam etmesi hallerinde, suçun kovuşturulmasında ve suçluların yakalanmasında diğer güvenlik kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara el koymak, suçluları yakalayıp yetkili makamlara teslim etmek.

    SANIKLARLA SUÇ ARAÇLARININ TESLİMİ

    Madde 5 - (Değişik madde: 09/08/1991 - 91/2080 K.)

    Denizde yakalanan sanıkların ve suç araçlarının teslim edileceği makam, en yakın kıyıdaki il veya ilçe merkezi Cumhuriyet başsavcılığıdır.

    Deniz durumu veya teknik şartlar buna izin vermiyorsa, yanaşılabilen ilk kıyıdaki il veya ilçe merkezi Cumhuriyet başsavcılığına da teslim yapılabilir. Bu makamlar gecikmesinde sakınca olan işleri yasaların verdiği yetki ve görev kapsamında yaparak, soruşturma evrakını görevli ve yetkili Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler.

    DİĞER GÜVENLİK KUVVETLERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 6 - Hazırlık soruşturması ve yargılama sırasında güvenlik kuvvetlerince karada yapılacak işler, polis veya jandarma tarafından yürütülür.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 7 - 09/07/1982 günlü ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 8 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar