İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/08/1985 - 85/9750

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/02/1985 - 3152

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 12/09/1985 - 18866

    BİRİNCİ KISIM: KAPSAM VE DEYİMLER

    KAPSAM

    Madde 1 - İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri, müfettişlerin seçilme ve atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esaslarıyla teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin esaslar, bu Tüzükte gösterilmiştir.

    DEYİMLER

    Madde 2 - Bu tüzükte;

    Bakanlık, İçişleri Bakanlığı,

    Bakan, İçişleri Bakanı,

    Teftiş Kurulu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu,

    Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    Başkan, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı,

    Müfettiş, mülkiye başmüfettişi ve mülkiye müfettişi,

    anlamında kullanılmıştır.

    İKİNCİ KISIM: KURULUŞ, GÖREVLER VE YETKİLER

    BİRİNCİ BÖLÜM: TEFTİŞ KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

    KURULUŞ

    Madde 3 - Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşur.

    Kurulun yazı ve hesap işleri bürolarca yürütülür.

    BAĞLILIK

    Madde 4 - Teftiş Kurulu, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar.

    Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiç bir yerden, emir verilemez.

    TEFTİŞ KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 5 - Teftiş Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir :

    A - Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,

    B - Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,

    C - Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,

    D - Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,

    E - Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,

    F - Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,

    G - Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adlarıyla mahalli idareler kontrolörü

    adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,

    H - Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

    ÇALIŞMA MERKEZLERİ

    Madde 6 - Teftiş Kurulunun merkezi Ankara'dır.

    Ancak, gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Bunlar, aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir. Çalışma merkezlerinde, Teftiş

    Kurulu Başkanlığınca verilen emirlerin yerine getirilmesinden, büro hizmetlerinin yürütülmesinden, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesinden bu merkezlerdeki kıdemli müfettiş sorumludur.

    Müfettişlerin çalışacakları merkezler, Başkanın önerisi üzerine Bakanın onayıyla belirlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM: TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ VE YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

    BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 7 - Başkanın görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :

    A - Teftiş Kurulunu yönetmek, denetlemek, çalışmalarını düzenlemek,

    B - Müfettişliğe atanacakları seçmek ve önermek,

    C - Yıllık çalışma ve teftiş programlarını hazırlamak, genel teftiş, özel teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinde çalıştırılacak müfettişleri seçmek ve çalışmalarını izlemek,

    D - Bakanın teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve emirlerin uygulanışını izlemek,

    E - Bakanın gerekli gördüğü hallerde, bizzat teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,

    F - Teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerinde, müfettişlerin Bakanla ilişkilerinde aracılık etmek,

    G - İnceleme ve araştırmalar yapmak ve meslek bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülkelere gönderilecek müfettişleri belirlemek,

    H - Müfettişlerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak,

    İ - Müfettişlerin, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmalarını sağlamak,

    j - İdareyle müfettişler veya müfettişler arasında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla, müfettişlere, inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenlemek,

    K - Layiha, rapor ve fezlekeleri incelemek, layiha ve raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını, yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma sonuçlarına göre gerekli görülen işlem ve önlemler hakkında Bakanlığa öneride bulunmak,

    L - Teftiş işlerinin genel gidişi, teftiş usullerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında Bakana öneride bulunmak,

    M - Teftiş Kurulunun genel durumuna ve gerekirse Teftiş Kurulu çalışmalarının sonuçlarına göre, Kurulun teftiş ve denetimine bağlı hizmetlerin genel gidişine ilişkin görüşlerini yıllık raporlarla Bakana sunmak,

    N - Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin giderlerini incelemek ve düzen altında tutmak, gelecek yıl giderleri tahminini Bakanlığa bildirmek,

    Ö - Büro hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

    P - Teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık merkez birim başkanları ve müfettişlerin katılacağı toplantılar yapılmasını sağlamak,

    R - Bu Tüzükte öngörülen yönetmelik ve teftiş rehberlerini hazırlamak,

    S - Bakanlık çalışmalarının kuruluş amaçlarına, mevzuat, plan ve programa uygun olarak yürütülmesini sağlamak için Bakana önerilerde bulunmak,

    T - Bakanlık ana hizmet birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının teftiş programlarının düzenlenmesi ve uygulanması sırasında bunların genel müdürleri ve başkanlarıyla işbirliği yaparak programlar arasında uyum sağlamak,

    U - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüyle işbirliği halinde mahalli idareler kontrolörlerinin çalışmalarını görev yerlerinde izlemek veya müfettişlere izletmek,

    Ü - Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKAN YARDIMCILIĞI

    Madde 8 - Her yılın nisan ayında, en az üç yıl kıdemli olan müfettişler arasından, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla yeteri kadar Başkan yardımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcılarının görev süreleri bir yıldır; süresi bitenler yeniden görevlendirilebilirler.

    BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

    Madde 9 - Başkan yardımcıları;

    A - Teftiş layiha ve raporlarında, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, Bakanlık emir ve genelgelerine, Kurulun belirlenmiş ve yerleşmiş görüşlerine aykırı eleştiriler, tavsiyeler, yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, bunların düzeltilmesi ve tamamlatılması, müfettişin, bu konuda aydınlatılması ve Teftiş Kurulunda görüş birliğinin sağlanması,

    B - Soruşturma, inceleme ve araştırma raporlarındaki eksikliklerin tamamlatılması, yanlışlıkların düzeltilmesi,

    C - Layiha, rapor ve fezlekelerin yerlerine gönderilmesi,

    D - İnceleme ve araştırma raporlarına ilişkin Başkanlık görüşünün belirlenmesi,

    E - Teftiş Kurulunun genel durumuna ve gerekirse Teftiş Kurulu çalışmalarının sonuçlarına göre, Kurulun teftiş ve denetimine bağlı hizmetlerin genel

    gidişine ilişkin yıllık raporların düzenlenmesi amacıyla inceleme ve araştırma yapılması,

    F - Yıllık çalışma ve teftiş programlarının hazırlanması İşlerinde ve Başkan tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer görevlerde Başkana yardımcı olarak çalışırlar.

    Başkan yardımcılarına, zorunluluk olmadıkça, teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma görevleri verilmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MÜFETTİŞLERİN SEÇİLME VE ATANMALARI

    MÜFETTİŞLİĞE ATANMA KOŞULLARI

    Madde 10 - Müfettişliğe atanabilmek için;

    A - Kaymakamlık sıfatını kazanmış, Bakanlığın merkez ve iller kuruluşlarında en az altı yıl çalışmış ve mahrumiyet ilçesi hizmetini bitirmiş olmak,

    B - Yarışma sınavının açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde 38 yaşını doldurmamış bulunmak,

    C - Sicil başarısı, tutum ve davranışları ve yabancı dil bilgisi yönünden yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılacak inceleme ve değerlendirme sonunda yeterli puanı almış olmak,

    D - Yarışma sınavını kazanmak, gerekir.

    YARIŞMA SINAVI KURULU

    Madde 11 - Yarışma sınavı, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Personel Genel Müdürüyle Başkanın görevlendireceği bir müfettişten oluşan kurulca yapılır.

    ATANMA

    Madde 12 - Yarışma sınavında başarı gösterenler, başarı sıralarına, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı üzerine ortak kararla müfettişliğe atanırlar.

    YETİŞME VE DENEME DÖNEMİ

    Madde 13 - Müfettişliğe atananlar, altı ay süreli bir yetişme ve deneme dönemi geçirirler.

    Bu dönem içinde, kendilerine, iki veya üç müfettişin yanında Başkanca belirlenecek sürelerle teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma işleri gösterilip öğretilir.

    Deneme sonunda, yanında çalıştıkları her müfettiş tarafından meslek bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları, çalışmaları hakkında birer rapor düzenlenir ve Başkanlığa verilir.

    YETERLİK SINAVI

    Madde 14 - Yanlarında çalıştıkları müfettişlerce düzenlenen raporlarda yeterli görülenler, yetişme ve deneme dönemi sonunda yeterlik sınavına çağrılırlar.

    Sınavı kazananların müfettişlikleri tasdik edilir.

    Yetişme ve deneme dönemi içinde veya sonunda yeterli görülmeyenlerle yeterlik sınavını kazanamayanlar, eski görevlerine veya denk görevlere atanırlar.

    YETERLİK SINAVI KURULU

    Madde 15 - Yeterlik sınavı, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın görevlendireceği iki müfettişten oluşan kurulca yapılır.

    MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA

    Madde 16 - Müfettişlikleri 14 üncü madde hükmüne göre tasdik edilenlerden çekilmek veya başka kamu görevlerine atanmak suretiyle Teftiş Kurulundan ayrılanlar, 10,12,13 ve 14 üncü maddeler hükümlerine bağlı olmaksızın, durumlarına uyan müfettiş kadrolarına yeniden atanabilirler.

    KIDEM TABLOSU

    Madde 17 - Müfettişlerin kıdem sıralaması, müfettiş olarak göreve atandıkları kararnamelerin tarihi esas alınarak yapılır. Aynı kararnameyle müfettişliğe atananlar, mülki idare amirliği sınıfında geçen hizmet sürelerine, bunun da eşitliği halinde, yarışma sınavındaki başarı derecelerine göre sıralanırlar.

    Sosyal hak ve imkanlardan yararlanmada, kıdem tablosu esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

    GÖREV VE YETKİLER

    Madde 18 - Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:

    A - Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, il özel idareleri, belediyeler ve köylerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek.

    B - Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların suç işledikleri anlaşılan veya ihbar ve şikayet olunan memurları ve diğer kamu görevlileri ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapmak,

    C - Teftişte bulundukları il ve ilçelerin idari, sosyal ve ekonomik durumları, teftiş ettikleri daire ve kuruluşlarda mevzuatın uygulanması, memur - halk ilişkileri konularında inceleme ve araştırmalar yapmak, bu konulardaki düşünce ve tavsiyelerini muhtevi bir genel durum raporu düzenlemek,

    D - Teftişlerine bağlı birim ve kuruluşların çalışma alanlarına giren konularda Yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak,

    E - Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak,

    F - Yiyicilikleri (rüşvet ve irtikapları) veya görev ve memurluk onuruna uymayan kötü alışkanlık ve davranışları yayılmış olan görevliler hakkında inceleme yaparak özel gizli rapor düzenlemek,

    G - Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak,

    H - Bakanın emri üzerine veya yönetmenlik gereğince valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer görevliler hakkında değerlendirme raporları düzenlemek,

    İ - Başkanın hizmetle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak,

    J - Başkanlıkça istenmesi halinde, mahalli idareler kontrolörlerinin çalışmalarını izlemek,

    K - Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

    GÖREV EMİRLERİ

    Madde 19 - Müfettişler, görev emirlerini, Başkandan alırlar. Görevli bulundukları yerlerde, doğruca Bakan tarafından verilen görev emirlerinin gereğini

    yapar ve durumu derhal Başkanlığa bildirirler.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YETKİSİ

    Madde 20 - Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği görevlileri;

    A - Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınmaları, teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,

    B - 15/05/1930 günlü ve 1609 sayılı Kanun kapsamına giren eylem ve işlemler yapmış olmaları,

    C - Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifler yapmış bulunmaları,

    D - Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili, başka önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması şartıyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması,

    Hallerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her evresinde, geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

    Madde 21 - Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlikte, derhal görevden uzaklaştırılana, amirine, kaymakama, valiye ve Bakanlığa bildirirler.

    Soruşturma sonunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce, atamaya yetkili amirlere ve Bakanlığa derhal bildirilir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ÖNERİSİ

    Madde 22 - Müfettişler, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan mahalli idarelerin seçilmiş organlarının veya bu organların üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları için Bakanlığa öneride bulunabilirler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: TEFTİŞ KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR

    YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

    Madde 23 - Teftiş Kurulunun çalışmaları, Başkanca hazırlanan yıllık çalışma programına göre yürütülür.

    Başkan, gerektiğinde, programda değişiklik yapabilir.

    YILLIK GENEL TEFTİŞ PROGRAMI

    Madde 24 - Kuruluş ve birimlerin belirli zaman aralıklarıyla teftiş edilmesi ilkesine göre her yıl düzenlenen ve teftiş edilecek il ve ilçeleri de gösteren bir program çerçevesinde yürütülen teftişleri "genel teftiş" veya "olağan teftiş" denir.

    İlke, kuruluş ve birimlerin üç yılda bir teftişidir. Gerekli hallerde bu süre değiştirilebilir.

    Bu programlar, teftişin başlayacağı tarihten en az bir ay önce Bakanın onayına sunulur.

    İl ve İlçelerin, gerektiğinde de kuruluş ve birimlerin hangi müfettişlerce teftiş edileceği ve teftişe hangi tarihte başlanacağı Başkanca belirlenir ve teftişin başlayacağı tarihten en az 15 gün önce, müfettişlere duyurulur.

    ÇALIŞMA MERKEZLERİNDEKİ TEFTİŞLER

    Madde 25 - Çalışma merkezlerindeki teftişler, diğer illerdeki teftişlerini bitiren müfettişlerce yapılır.

    Çalışma merkezleri dışındaki yerlerin teftişlerini yapmakta olan müfettişler, teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi, mevzuat araştırması ve uygulama

    birliğinin sağlaması için, bir ayı geçmemek üzere, çalışma merkezlerinde görevlendirilebilirler.

    Çalışma merkezlerindeki teftişlere ilişkin programlar, müfettişlere, en geç Kasım ayı sonuna kadar duyurulur.

    BAKANLIK MERKEZ KURULUŞUNUN TEFTİŞİ

    Madde 26 - Bakanlığın merkez birimleriyle bağlı kuruluşlarının, genel teftiş programı ilkeleri içinde teftişi zorunlu değildir. Ancak, Bakanca gerekli

    görülmesi halinde, bunların teftişine yıllık teftiş programları içinde yer verilebilir.

    ÇALIŞMA GRUPLARI

    Madde 27 - Müfettişler, her yıl genel teftiş programının düzenlenmesi sırasında Başkanca,

    A - Genel teftiş,

    B - Özel teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma

    İşlerinde çalıştırılmak üzere gruplandırılır.

    YURT DIŞINDA İNCELEME VE ARAŞTIRMA

    Madde 28 - Bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Yurt dışına gönderilecek müfettişler, her yılın Mart ayı içinde, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla belirlenir.

    MÜFETTİŞLERİN GRUPLARININ VE GÖREVLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

    Madde 29 - Başkan, müfettişlerin çalışma gruplarını, görev yerlerini ve görevlendirildikleri işleri değiştirebilir.

    MÜFETTİŞLERİN ÇALIŞMALARININ GÖREV YERLERİNDE İZLENMESİ

    Madde 30 - Başkan gerek görürse veya Bakan tarafından gerekli görülürse, müfettişlerin çalışmalarını, görev yerlerinde izleyebilir.

    TEFTİŞ, DENETLEME, ARAŞTIRMA, İNCELEME VE SORUŞTURMA İSTEKLERİNİN KURULA İLETİLMESİ

    Madde 31 - Bakanlık merkez birimleriyle bağlı kuruluşlarının ve valilerin teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma istekleri, Bakana sunulur.

    Bakanca uygun bulunan istekler Başkanlığa iletilir.

    Doğruca Bakanlığa veya Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen ihbar ve şikayet dilekçeleri, önce, ilgili merkez birimine veya bağlı kuruluşa gönderilir.

    Bunlar, ilgisine göre, merkez birimleri, bağlı kuruluşlar veya valiliklerce incelenir veya soruşturulur. Ancak merkez, birimleri, bağlı kuruluşlar ve valiliklerce, inceleme ve soruşturmanın müfettişlerce yapılması gerekli görülürse birinci fıkra hükümlerine göre işlem yapılır.

    BAŞKA BAKANLIK MÜFETTİŞLERİYLE BİRLİKTE YAPILACAK TEFTİŞ, DENETLEME, ARAŞTIRMA, İNCELEME VE SORUŞTURMALAR

    Madde 32 - Başka bakanlık ve kuruluşların mülkiye müfettişlerinin kendi müfettişleriyle birlikte teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmalarına ilişkin istekleri, Bakanlıkça, doğrudan Başkanlığa iletilir. Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma onayı Başkanlıkça alınır.

    BİRDEN ÇOK MÜFETTİŞİN BİRLİKTE ÇALIŞMASI

    Madde 33 - Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmanın niteliğine göre bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir.

    Bu durumda çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.

    İŞE ARA VERMEDEN BİTİRME

    Madde 34 - Müfettişler, başladıkları işleri, ara vermeden, bizzat, yapıp bitirmekle yükümlüdürler; geri bırakma zorunluluğu doğarsa veya işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapılmasını gerektirirse, durumu, Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

    MÜFETTİŞE YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 35 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter evrak ve belgeleri, teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

    Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, alındığı yere verilir.

    Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

    Teftiş veya soruşturmaya başlanan dairenin görevlilerine verilmiş yıllık izinlerin kullanılması, hastalık vb. zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine teftiş ve soruşturma sonuna kadar ertelenebilir.

    İznini kullanmaya başlamış olan görevli kesin zorunluluk bulunmadıkça, geri çağrılamaz.

    YAZIŞMA USULÜ

    Madde 36 - Müfettişler, görevleriyle ilgili konularda, resmi ve özel bütün kuruluşlar ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler.

    İçişleri Bakanlığı merkez kuruluş ve birimleriyle yazışmalar Başkanlık, diğer bakanlıklarla yazışmalar Bakanlık aracılığıyla yapılır.

    MÜFETTİŞLERİN YAPAMAYACAKLARI İŞLER

    Madde 37 - Müfettişler,

    A - Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yaptıkları yerlerde görevlilerin işlerine karışamazlar;

    B - Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren ve müfettiş tarafından tarih ve imza konmak suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak ve defterler üzerinde düzeltme yapamazlar, bunlara yazı yazamazlar;

    C - Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri başkalarına söyleyemezler;

    D - Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli hususları, yaptıkları soruşturmalarla ilgili konuları açıklayamazlar;

    E - Gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar;

    F - Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

    Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

    İKİNCİ BÖLÜM: ÖZEL TEFTİŞLER

    ÖZEL TEFTİŞ

    Madde 38 - Özel teftişler, Bakanın emriyle veya Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, valilerin istemi yahut yıllık genel teftiş sonuçlarının denetlenmesi amacıyla Başkanın önerisi üzerine Bakanın onayıyla yapılan yıllık genel teftişler dışındaki teftişlerdir.

    TEFTİŞ EMRİNDE BULUNULACAK HUSUSLAR

    Madde 39 - Özel teftiş emrinde, teftiş edilecek kuruluşlar, birimler ve teftişin süresi açıkca belirtilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TEFTİŞ SIRASINDA UYGULANACAK ESASLAR

    TEFTİŞE İLİŞKİN İŞLEMLER

    Madde 40 - Müfettişler, veznesi, kasası, değerli kağıtları ve ambarı bulunan birimlerin kasalarını, değerli kağıtları ve gerektiğinde ambarlarını sayarak işe başlarlar.

    Hesapların incelenmesi ve sayımların yapılması bir günde bitirilemezse, kasa ve ambar, müfettişlerce mühürlenir; bunlarla ilgili belge ve kayıtlara el konarak saklanır. İşe ertesi gün devam olunur.

    Sayım ve inceleme sonuçları bir tutanakla saptanır.

    TEFTİŞTE ÖNCELİK

    Madde 41 - Akçalı birimlerin teftişine öncelik verilir.

    ÖNCEKİ TEFTİŞ SONUÇLARININ ARAŞTIRILMASI

    Madde 42 - Müfettişler, teftişe başladıklarında, teftiş defterlerini ve dosyalarını inceleyerek önceki teftişte yapılan eleştirilerin veya bu teftişlere ilişkin emir ve genelgelerin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini tesbit ederler ve bunu raporlarına veya layihalarına yazarlar. Yerine getirilmemiş olması ve ilgili memurların bu konudaki açıklamalarının yeterli bulunmaması halinde, konuların önemine göre, ceza veya disiplin yönünden gereğinin takdiri yetkili mercilere duyurulur.

    AKÇALI BİRİMLERLE TAHSİLAT İŞLERİNİN TEFTİŞİ

    Madde 43 - Müfettişler, tahsilat işlemlerinin teftişinde çalıştırılmak üzere, teftiş edilen birim ve kuruluş dışından yeter sayıda memurun görevlendirilmesini vali ve kaymakamlardan isteyebilirler.

    Vali ve kaymakamlar bu istekleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

    TEFTİŞİN MEMURUN HUZURUYLA YAPILMASI

    Madde 44 - Teftiş, hizmet aksatılmamak üzere; sayım işleri, zorunlu haller dışında, görevli memurun huzuruyla yapılır.

    TOPLANTI DÜZENLENMESİ

    Madde 45 - Müfettişler, yararlı görürlerse, teftişe başlamadan önce sorunların belirlenmesi, teftiş sonrasındaysa teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi için ilgili memurlarla toplantılar düzenleyebilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TEFTİŞ SONU İŞLEMLERİ, LAYİHA VE RAPORLAR

    LAYİHA VE RAPORLAR

    Madde 46 - Teftiş sonunda, akçalı birimler için teftiş layihası, öteki birimler için teftiş raporu düzenlenir.

    Her birim için ayrı bir teftiş layiha veya raporu düzenlenmesi asıldır.

    Gerektiğinde, bir birim için, birden çok layiha veya rapor düzenlenebilir.

    LAYİHA VE RAPORLARDA YER ALACAK KONULAR

    Madde 47 - Layiha ve raporlar, özlü, açık ve teftişin amacına uygun nitelikte düzenlenir. Hizmetin nitelikli, verimli ve etkili olabilmesi için gerekli görülen önlemler ve tavsiyeler layiha ve raporlarda gerekçeli olarak belirtilir. Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere yapılacak açıklamayla yetinilir.

    Teftiş sırasında belirlenmiş ve inceleme ve soruşturmasına başlanmış hususlar, layiha ve raporlarda ayrıca belirtilir.

    Teftiş sonuçlarına göre gerekli görülen takdir, ödül ve ceza istekleri için ayrı rapor düzenlenebilir.

    LAYİHA VE RAPORLARIN DÜZENLENECEĞİ YER

    Madde 48 - Müfettişler, zorunluluk olmadıkça, layiha ve raporları yerinde düzenler ve ilgili memur ve makamlara verirler.

    Layiha ve raporların ne yolda işlem görmesi gerektiği son maddelerinde açıkça belirtilir.

    ACELE KONULAR

    Madde 49 - Teftiş sırasında zamanaşımına veya hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağı tesbit edilirse durum, teftişin sonu beklenmeksizin, bir raporla yetkili makama bildirilir; raporun iki örneği de Bakanlığa gönderilir. Durum, layiha ve raporlarda belirtilir.

    LAYİHA VE RAPORLARIN DAĞITIMI VE SAKLANMASI

    Madde 50 - Teftiş layihaları doğrudan teftiş edilen memura, teftiş raporları, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar aracılığıyla ilgili birim veya kuruluşa verilir.

    Layiha ve raporlar, ayrıca Bakanlığa da gönderilir.

    Layiha ve raporlar, teftiş olunan yerlerde, Bakanlıktan ve diğer mercilerden bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazılarla birlikte, özel bir dosyada saklanır.

    Bunların saklanmasından ve devir ve tesliminden ilgili birim ve kuruluşun amir ve memurları sorumludurlar.

    LAYİHALARIN CEVAPLANDIRILMASI

    Madde 51 - Teftiş layihasını alan memur, eleştiri ve tavsiyelere ilişkin açıklamalarını ve düşüncelerini, layihanın özel yerlerine, madde sırasına görev yazar ve imzalar. Daha sonra birinci, varsa ikinci derece amirleriyle ilgisine göre, bucak müdürü, kaymakam veya vali de düşüncelerini layihanın özel yerlerine yazar ve imzalarlar.

    Memurun cevaplandırma süresi layihanın verildiği tarihten başlayarak 7 gündür.

    Valiler, teftiş layihasında doğrudan valiliği ilgilendiren eleştiriler için açıklama yapmak, diğer eleştiriler için ise düşüncelerini bildirmekle yükümlüdürler.

    Teftiş edilen memur, layihaların süresinde cevaplandırılarak müfettişe gönderilmesini sağlar.

    Müfettiş, ilgililerin açıklama ve düşüncelerine ilişkin görüşlerini layihanın özel yerine yazdıktan sonra, bunları Bakanlığa gönderir.

    LAYİHA VE RAPORLARIN BAŞKANLIKÇA İNCELENMESİ

    Madde 52 - Kurula gelen layiha ve raporlar, Başkanlıkça incelenir. Eleştiri ve tavsiyeler Başkanlıkça yerinde görülmüyorsa, gerekçeleriyle birlikte müfettişe bildirilir; yazının bir örneği de merkez birimine veya bağlı kuruluşa gönderilecek layiha veya rapora eklenir.

    LAYİHA VE RAPORLARIN MERKEZDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEFTİŞ SONUÇLARININ YERİNE GETİRİLMESİ.

    Madde 53 - Layiha ve raporlar, merkez birimi ve bağlı kuruluşta incelenerek müfettişin eleştiri ve tavsiyelerinden uygun görülenlerin yerine getirilmesi dairelerine bildirilir. Sorumlu memurlar, bu bildirimden başlayarak bir ay içinde yanlışlıkları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamak, birim ve kuruluş amirleriyle mülkiye amirleri ve bunların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

    Merkez birimleri ve bağlı kuruluşlar, layiha ve raporlardaki eleştiri ve tavsiyelere katılmadıkları takdirde, durumu gerekçesiyle Başkanlığa bildirirler.

    Başkanlık, merkez biriminin veya bağlı kuruluşun görüşüne katılırsa bunu müfettişe duyurur, katılmazsa hangi görüşün uygulanacağını Bakanlık Makamı belirler.

    MERKEZ BİRİMLERİ VE BAĞLI KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 54 - Merkez birimleri ve bağlı kuruluşlar, 52 ve 53 üncü maddelerde öngörüldüğü üzere yerinde görülmeyen ve katılınmayan eleştiri ve tavsiyelerin bu maddeler hükümleri gereğince belirlendiği, diğerlerinin rapor ve layihalarda yer aldığı biçimde yerine getirilmesini sağlayarak sonucu Başkanlığa bildirirler.

    TEFTİŞ DEFTERİ

    Madde 55 - Kurulun teftişine tabi her daire ve kuruluşta bir teftiş defteri bulunur. Bu defterlerin sayfaları numaralanır ve illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık mühürüyle mühürlenir. Son sayfasına defterin kaç sayfa olduğu ayrıca yazılarak tasdik edilir.

    Müfettişler, teftişin başlayıp ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleri layiha ve raporun tarih ve sayısını, teftiş edilen memurun görevini, adını ve soyadını deftere yazar ve imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayılarıyla özetleri, teftiş olunan memurlarca defterin özel bölümüne yazılarak imzalanır.

    50 nci maddenin son fıkrası hükmü, teftiş defterleri hakkında da uygulanır.

    GENEL DURUM RAPORLARI

    Madde 56 - Müfettişler, teftişini bitirdikleri iller için, Bakanlıkça istenmesi halinde bir genel durum raporu düzenlerler. Bu raporlarda ;

    A - İdari bölüm ve kuruluşlarda hizmet gereklerine uygun olmayan yönler varsa, bunların neler olduğu, düzeltilmesi için gereken önlemler,

    B - İlin sosyal ve ekonomik sorunları ve müfettişin bu konulardaki tavsiyeleri,

    C - Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin uygulanmasında belirlenen aksaklıklar ve gecikmelerle düzeltilmesi için düşünülen çareler,

    D - Memurların nicelik ve nitelik yönünden yeterli olup olmadıklarını,

    E - Teftiş olunan daire ve kuruluşların yerlerinin ve yerleşme durumlarının hizmeti aksatan yönleri varsa, bunların neler olduğu ve düzeltilmesi için düşünülen çareler belirtilir.

    Bu konularda daha geniş inceleme ve araştırma yapılması gerekli görülürse, durum gerekçesiyle birlikte Bakanlığa bildirilir.

    ÖZEL GİZLİ RAPOR

    Madde 57 - Müfettişler, çevrelerinde, (yiyicilikleri rüşvet ve irtikapları) veya görev ve memurluk onuruna uymayan kötü alışkanlık ve davranışları yayılmış olan, ancak, yasal kovuşturma yapmak için yeterli kanıt bulunmayan görevliler hakkında, bu durumlarını belirten özel gizli raporlar düzenleyerek atamaya yetkili makama ve Bakanlığa gönderirler.

    Bakanın emri veya ilgili merkez biriminin yahut bağlı kuruluşun önerisi ve Bakanın onayı üzerine de müfettişlerden görevliler hakkında inceleme yaparak özel gizli rapor düzenlemeleri istenebilir.

    DEĞERLENDİRME RAPORU

    Madde 58 - Yönetmeliklerde, yer değiştirmeleri için müfettiş raporu öngörülen ya da genel tutum ve davranışlarına ilişkin inceleme yapılması emredilen görevliler hakkında, müfettişler, gerekçeli değerlendirme raporu düzenlerler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: YURT İÇİNDE İNCELEME VE ARAŞTIRMA

    İNCELEME VE ARAŞTIRMA KONULARI VE RAPORLARI

    Madde 59 - Müfettişler, Bakanlık merkez ve birimlerinde, bağlı kuruluşlarında, iller kuruluşlarında, mahalli idarelerde ve bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerde;

    A - Teşkilatlanmanın kuruluş amacını gerçekleştirmek bakımından yeterli olup olmadığı,

    B - Personelin kuruluşun iş yükü ve nicelik ve nitelik yönünden yeterli olup olmadığı ve hizmet içi eğitim ihtiyacı,

    C - Büro hizmetlerinin geliştirilmesi, işlemlerin basitleştirilmesi, basılı kağıtların ve formların düzeltilmesi ve azaltılması,

    D - Araç ve gereçlerin nicelik ve nitelik yönünden yeterli olup olmadığı, ekonomik ve etkili kullanılıp kullanılmadığı,

    E - Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin değiştirilmesinin gerekip gerekmediği,

    F - Kuruluşların yerleşme durumları ve çalışma yerleri,

    G - Hizmet, standartlarının geliştirilmesi konularında ve Bakan tarafından istenen diğer konularda inceleme ve araştırma yapmakla görevlendirilebilirler.

    Müfettişler de teftişleri sırasında, yukarıda belirtilen konuları inceleyip araştırabilecekleri gibi, bu konularda özel araştırma yapılması için Başkanlığa öneride bulunabilirler.

    Müfettişler, inceleme ve araştırma sonucunu bir rapora bağlar ve Başkanlığa verirler.

    İNCELEME RAPORLARI

    Madde 60 - Müfettişler, teftişleri sırasında, acele olarak düzeltilmesini gerekli gördükleri bir konuya rastlarlarsa, buna ilişkin görüşlerini, Başkanlığa bir inceleme raporuyla iletirler.

    Bu raporlar üzerine 52, 53 ve 54 üncü maddeler hükümleri gereğince işlem yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM: YURT DIŞINDA İNCELEME VE ARAŞTIRMA

    YURT DIŞINA GÖNDERİLME

    Madde 61 - Teftiş Kurulundaki hizmet süreleri üç yıldan çok olan müfettişler, 17 nci madde hükümlerine göre belirlenecek kıdemleri esas alınarak belli konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, meslek bilgilerini geliştirmek için, bütçeye konulacak ödenekle, altı aydan az olmamak üzere, dış ülkelere gönderilebilirler.

    Teftiş Kurulu Başkanı da Bakanlıkça belirlenecek konularda ve sürede mesleki inceleme ve araştırma yapmak için aynı ödenekten yararlanılarak Yurt dışına gönderilebilir.

    İNCELEME VE ARAŞTIRMA RAPORLARININ VERİLMESİ

    Madde 62 - Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak bir rapor düzenler ve döndükleri tarihten başlayarak en geç üç ay içinde Bakanlığa verirler.

    YEDİNCİ BÖLÜM: İNCELEME VE SORUŞTURMA İŞLERİ

    İNCELEME VE SORUŞTURMANIN KAPSAMI

    Madde 63 - Müfettişler, Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının memur ve görevlileri, mahalli idarelerin seçilmiş ve atanmış

    organları ve bunların üyeleri, mahalli idarelerle bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin memurları ve diğer görevlileri hakkında, işledikleri

    suçlardan ötürü, Bakanlıkça emir verilmesi, teftiş sırasında öğrenilmesi veya ihbar ve şikayette bulunması üzerine inceleme ve soruşturma yaparlar.

    Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine tabi suçlar ve görevliler hakkında soruşturma yapılması Bakanın iznine bağlıdır.

    Bu Kanun kapsamı dışında kalanlar için, Bakanlığa haber vererek derhal incelemeye başlar ve bitirirler.

    MÜFETTİŞLERİN SORUŞTURMA YETKİLERİ

    Madde 64 - Müfettişler, soruşturmanın gerektirdiği işlemleri, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre yaparlar.

    15/05/1930 günlü ve 1609 sayılı Kanun kapsamına giren suçların inceleme ve soruşturulmasında müfettişlerin yetkileri, bu Kanun hükümleriyle sınırlıdır.

    SUÇA KATILAN DİĞER MEMURLAR

    Madde 65 - Müfettişler, haklarında soruşturma yapacakları memurlarla başka bakanlık ve kuruluş memurlarının birlikte suç işlediklerini veya bunların suçla ilgili olduklarını tesbit ederlerse, birlikte soruşturma yapılması için, durumu, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili bakanlık veya kuruluşa bildirirler.

    MEMUR OLMAYANLARIN SUÇA KATILMASI

    Madde 66 - Soruşturma konusu suça katılan ve Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine bağlı olmayan kişilerle ilgili evrak, haklarında soruşturma yapılmakta olanlarla birlikte yargılanmaları için, Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Durum, fezlekede belirtilir.

    MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇLAR

    Madde 67 - Müfettişler, teftiş veya inceleme ve soruşturma sırasında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümleri kapsamına girmeyen bir suç tesbit ederlerse, bunlarla ilgili evrakı ayırarak bir raporla yetkili mercilere verirler.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: İNCELEME VE SORUŞTURMANIN SONUÇLARI

    FEZLEKE DÜZENLENMESİ GEREKEN HALLER

    Madde 68 - Müfettişler yaptıkları inceleme ve soruşturmaları;

    A - Bakanlıktan fezlekeye bağlanmasının istenmesi,

    B - Şahsi dava veya şahsi şikayetle takib olunabilecek bir suç isnat edilmiş olması,

    C - İlgilinin işlediği ihbar olunan fiilin yasalara göre suç olması ve buna ilişkin kanıtların gösterilmiş bulunması, hallerinde fezlekeye bağlamak zorundadırlar.

    Bu haller dışında, müfettişler, yaptıkları inceleme ve soruşturma sonuçlarını bir rapora bağlarlar.

    FEZLEKE VE RAPORLARDA BULUNACAK HUSUSLAR

    Madde 69 - Fezlekelerde, soruşturma emrinin tarihi ve sayısı, inceleme ve soruşturmaya nasıl başlandığı, başlama tarihi gösterilir. Sanığın görevi ve kimliği, üstüne atılan suçlar, inceleme ve soruşturmanın ne yolda geliştiği, kanıtlar ve sanığın savunmasının özeti yazılır. Sanığın üstüne atılan suç, birden çok suç varsa her biri ayrı ayrı ele alınarak elde edilen kanıtlara göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve sanığın yargılanmasına gerek olup olmadığına, gerekiyorsa, hakkında uygulanması gereken ceza maddesine ilişkin görüş belirtilir.

    İnceleme ve soruşturma raporları biçim yönünden fezlekeler gibi düzenlenir.

    FEZLEKE VE RAPORLARA İLİŞKİN İŞLEMLER

    Madde 70 - Aynı konu veya kişiler hakkında hem fezleke hem de rapor düzenlenmesi gerekiyorsa, durum, fezleke ve raporların giriş bölümünde belirtilir.

    Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümleri kapsamına giren ve girmeyen suçlarla, değişik Kurullarda incelenerek suçlara ilişkin soruşturma evrakı ve fezlekeler birleştirilmez. Ancak, evrakın ayrılması imkanı yoksa, yetkili mercilere, fezlekenin ve soruşturma dosyasındaki belgelerin örnekleri gönderilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KİMLİK BELGESİ

    Madde 71 - Müfettişlere, fotoğraflı ve Bakan tarafından imzalanmış bir kimlik belgesi verilir.

    İstenmesi halinde, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaya başlandığı sırada, kimlik belgesi, ilgililere gösterilir.

    MÜHÜR VE ŞİFRE

    Madde 72 - Müfettişlere, numaralı bir resmi mühürle bir şifre anahtarı verilir.

    Müfettişler, bunları, başkasının eline geçmeyecek biçimde saklarlar.

    ARAÇ VE GEREÇLER

    Madde 73 - Müfettişlere, imkanlar ölçüsünde, yazı ve hesap makinesiyle çanta vb. mesleki araç ve gereçler Bakanlıkça sağlanır. Bunlardan kullanma süresi dolmamış olanlar, ayrılırken geri verilir.

    AYLIK, YOLLUK VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARININ ALINMASI

    Madde 74 - Müfettişler, aylık, yolluk vb. özlük haklarıyla PTT giderlerini, ay başlarında, çekle mal sandıklarından alırlar.

    Çekilen paranın hak edilecek tutarı aşmaması asıldır.

    AYLIK ÇİZELGELER

    Madde 75 - Hesapların ay sonunda kapatılması, aylık çalışma ve haketme çizelgelerinin, izleyen ayın en geç 15 inci gününe kadar, Başkanlığa gönderilmesi zorunludur.

    TATİLLERİN BAŞKA YERLERDE GEÇİRİLMESİ

    Madde 76 - Tek başına çalışan müfettişler ve grup başkanları, Teftiş Kurulu Başkanlığına, grup halinde çalışanlar, grup başkanına bilgi vermek suretiyle, ulusal bayram ve genel tatillerde hafta tatillerini, diledikleri yerlerde geçirebilir.

    ONURSAL MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

    Madde 77 - Aşağıdaki şartları taşıyanlardan (A) bendinde sayılanlara müfettişlikten ayrıldıklarında, diğerlerine bu şartları kazandıklarında ortak kararla onursal mülkiye müfettişliği unvanı verilebilir:

    A - En az 10 yıl mülkiye müfettişi olarak görev yapanlar,

    B - Müfettişlik hizmetleri 10 yıldan az olmakla birlikte müfettişlikten İçişleri Bakanlığının diğer hizmet birimlerine atananlardan müfettişlik ve bu hizmetlerdeki görev süreleri toplamı en az 10 yıl olup vali ve genel müdür düzeyine gelmiş olanlar,

    C - Müfettişlikten sonra anayasal kuruluşların başkan ve üyeliğinde, yasama organında, Bakanlar Kurulu üyeliğinde bulunanlar.

    Bu unvan, aylığa hak kazandırmaz ve önemli nedenlerle verilişindeki yöntemle geri alınabilir.

    Onursal mülkiye müfettişlerine, Teftiş Kurulunca, hizmet anısı olarak özel bir plaket verilir.

    YÖNETMELİK

    Madde 78 - Müfettişlik yarışma sınavına kabul olunabilmek için yapılacak inceleme ve değerlendirmede ve yarışma ve yeterlik sınavlarında uygulanacak esaslarla Tüzüğün uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte yetişme ve deneme dönemini geçirmekte bulunan müfettişlere, Tüzüğün yeterlik sınavına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

    Geçici Madde 2 - 77 nci madde hükümleri, maddede öngörülen şartları, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce kazanmış olanlar hakkında da uygulanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 79 - İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 176 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye iki Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 14/02/1985 günlü ve 3152 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre hazırlanmış ve Danıştayca, incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 80 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar