KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 25/09/1986 - 86/11038

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 05/12/1951 - 5846

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 16/10/1986 - 19253

    KAPSAM

    Madde 1 - Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmamış, kütüphane, müze ve benzeri kurumlarda saklı, henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş, mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş eserlerden, bilimsel ve benzeri amaçlarla faydalanmak isteyenlerin izin alacakları yer, izin alma şekli, alınacak ücretler, bunların kullanılacağı kültürel amaçlar, bu Tüzükte gösterilmiştir.

    TARİF

    Madde 2 - Bu Tüzükte sözü edilen eser kelimesiyle; eser sahibinin özelliklerini taşıyan, bilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eseri sayılan her nevi fikir ve sanat ürünlerinden nitelikleri birinci maddede belirtilenler amaçlanmıştır.

    BAŞVURU VE İZİN

    Madde 3- (Değişik madde: 13/02/2006 - 2006/10082 S.Tüz./1.mad)

    Bu Tüzük kapsamına giren eserlerden yararlanmak isteyenler; eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna veya mahallindeki birimine dilekçe ile başvururlar. Başvuruda, eser ya da eserlerin adları, eserden ne amaçla yararlanılacağı, yararlanma şekli ve yapılacak çalışmanın süresine ilişkin bilgiler yer alır. Dilekçeye eserlerden yararlanacak olan kişi ya da kişilerin fotoğraflı kimlik örnekleri eklenir. Başvurular aynı koşullarla posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla da yapılabilir. Başvurular, en geç beş iş günü içinde kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri veya eserin bulunduğu il veya ilçenin mülki idare amiri tarafından ya da bunların yetkilendirecekleri mercilerce değerlendirilir, uygun görülen talepler için izin belgesi düzenlenir.

    Eserlerden yararlananlar, çalışmaları sonucunda hazırladıkları ilmi rapor veya yayımladıkları eserin bir örneğini, izin aldıkları mercie verirler. Vermedikleri takdirde, yeni başvurularında kendilerine izin verilmez. Yayımlanan eserde, yararlanılan eserin bulunduğu kamu kurum ya da kuruluşunun adı belirtilir.

    ALINACAK ÜCRETLER

    Madde 4- (Değişik madde: 13/02/2006 - 2006/10082 S.Tüz./2.mad)

    Eserlerden aşağıdaki gösterilen şekilde yararlanmak isteyen yabancılar ve bunların adına çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, karşılarında belirtilen ücretler alınır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıllık olarak yayınlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı baz alınarak her yıl Ocak ayında Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu ücretlerde yeniden düzenleme yapılır.

    Yararlanma Şekli   Ölçüm Birimi   Ücret(YTL)

    Film ve video çekimi   Dakika başına   l,20

    Fotoğraf ve slayt çekimi   Poz başına   12,00

    Resim yapma   Eser başına   4,00

    Stampaj yapma   Eser başına   13,00

    Kağıt, hateks veya alçıyla mülaj ve taklit   Eser başına   160,00

    Röprodüksiyon ve benzerleri   Eser başına   5,00

    Yazma ve Harf Devrimi öncesinde

    basılmış eserlerde fotoğraf,

    mikrofilm CD, DVD, disket vb.

    formlarda dijital görüntü ve slayt

    çekimi   Poz başına   0,60

    Nadir yazma ve nadir basma

    eserlerde fotoğraf, mikrofilm,

    CD, DVD, disket vb.formlarda dijital

    görüntü ve slayt çekimi   Poz başına    1,20

    Ticari amaçlı yararlanmalarda bu ücretlerin iki katı alınır.

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yerli kurum ve kuruluşlar bu ücretlerin yansını öderler.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanına giren konularda yaptıracağı çeviri, sadeleştirme, eleştirmeli basım gibi çalışmalardan ücret alınmaz.

    Yurt dışından yapılan taleplerde, başka ülkelerde bulunan ve yararlanılan esere eşdeğer olduğu belirlenen Türk ve islam kültürüne ilişkin yazma eserlerin örneği, ücret yerine kabul edilebilir.

    Yararlanma sırasında kullanılan araç ve malzemeler için yapılan her türlü masraf yararlanan tarafından karşılanır.

    Yazma, nadir ve yıpranmış eserlerle Harf Devriminden önce basılmış eserlerin fotokopileri çekilemez. Bu tür eserler, esere zarar vermeyecek mikrofilm, fotoğraf, dijital ortama aktarım ve benzeri yöntemlerle kopyalanabilir.

    Bu Tüzük hükümlerine göre alınacak ücret, masraf ve tazminat bütçeye gelir kayıt edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde tahsil edilir.

    ÜCRETLERİN TOPLANMASI

    Madde 5 - (Mülga madde: 13/02/2006 - 2006/10082 S.Tüz./5.mad)

    TAZMİNAT

    Madde 6- (Değişik madde: 13/02/2006 - 2006/10082 S.Tüz./3.mad)

    Eserin zarar görmemesi için yararlananlar tarafından gerekli özen gösterilir. Her ne sebeple olursa olsun yararlanma sırasında eserin zarar görmesi halinde, zarar miktarı tespit edilerek yararlanandan tazminat olarak alınır.

    GELİRLERİN KULLANILMASI

    Madde 7 - (Mülga madde: 13/02/2006 - 2006/10082 S.Tüz./5.mad)

    TESPİT

    Madde 8 - (Değişik madde: 13/02/2006 - 2006/10082 S.Tüz./4.mad)

    Hangi eserden ne şekilde yararlanılacağı, hangi eserin nadir olduğu eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunca önceden belirlenir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar