ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 23/05/1991 - 91/1871

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/04/1987 - 3348

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 30/06/1991 - 20915

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ

    KAPSAM

    Madde 1 - Bu Tüzük Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevlerini, Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişlerin atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, Teftiş Kuruluyla müfettişlerin çalışma esas ve usullerini, denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar.

    DEYİMLER

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    Bakan       : Ulaştırma Bakanı,

    Bakanlık       : Ulaştırma Bakanlığı,

    Kurul veya Teftiş Kurulu    : Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu,

    Başkan veya Kurul Başkanı    : Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,

    Müfettiş       : Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri, müfettişleri,

    Müfettiş yardımcısı       : Bağımsız denetim ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz müfettiş yardımcıları,

    Şube Müdürlüğü       : Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü anlamında kullanılmıştır.

    KURULUŞ VE BAĞLILIK

    Madde 3 - Teftiş Kurulu, Bir başkanla müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul doğrudan Bakana bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı şube müdürlüğü tarafından yürütülür.

    GÖREV MERKEZİ

    Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

    TEFTİŞ KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 5 - Kurulun görevleri şunlardır:

    A) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili denetleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakanın onayına sunmak,

    C) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanının görevleri aşağıda gösterilmiştir.

    A) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir ve onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

    B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    C) Gerektiğinde bizzat denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak,

    D) Her yıl ocak ayı içerisinde yıllık denetleme ve çalışma programlarını hazırlayarak Bakanın onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

    E) Müfettişlerden gelen raporları ve fezlekeleri incelemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndererek alınması gereken önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

    F) Mevzuatın, müfettişler tarafından değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğini sağlayıcı önlemleri almak,

    G) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı önlemleri almak,

    H) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmayı özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

    İ) Kurulun çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakana sunmak,

    J) Kurulun çalışmaları sonucunda, Bakanlığın uyguladığı politikaların ve yürüttüğü hizmetlerin genel durumu, idari ve mevzuat yetersizlikleriyle uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler konusunda Bakana önerilerde bulunmak,

    K) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının özlük haklarıyla, yükselme işlemleri konusunda Bakana önerilerde bulunmak,

    L) Bakanlık veya Bakanlık dışında yapılacak toplantı, kurs, seminer ve benzeri çalışmalara katılacak müfettişleri belirlemek, gerektiğinde Bakandan olur almak,

    M) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANA YARDIM

    Madde 7 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir.

    MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 8 - Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

    A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların, Bakanlığın emir, gözetim ve denetimi altındaki kurum ve kuruluşların ve buralarda görevli personelin, ilgili mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerini denetlemek, ve soruşturmak,

    B) Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzluklar hakkında ilgililerin tabi oldukları soruşturma usulüne göre derhal soruşturmaya başlamak ve durumu Bakanlığa bildirmek,

    C) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak,

    D) Bakanlığı ilgilendiren konularda Yurt içinde ve dışında araştırma yapmak, görevlendirildikleri kurs, seminer, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmalara katılmak,

    E) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

    F) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen benzeri görevleri yapmak.

    Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin sonunda Başkanın önerisi üzerine, Bakanın onayıyla yukarda belirtilen görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

    MÜFETTİŞLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 9 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu Bakanlık Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekle sorumludurlar.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 10 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:

    A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak,

    B) Denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

    C) 19/04/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    D) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

    E) Kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

    (A) ve (B) bentlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla tesbiti gerekir.

    Görevden uzaklaştırma önlemi, denetim, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncaları ve nedenlerinin açık bir biçimde ortaya konması gerekir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

    Madde 11 - Görevden uzaklaştırma işlemi müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki disiplin ve sicil amiriyle atamaya yetkili amirine, Bakanlığa sunulmak üzere Başkanlığa ve aylığının ödendiği birime birer yazıyla bildirilir.

    Denetim, inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkında, görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması müfettişlerce derhal Bakanlığa önerilir. Bu öneri üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerce bekletilmeksizin görevlerine başlatılırlar.

    BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 12 - Müfettişler, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarda yaptıkları denetim, inceleme veya soruşturma sonucunda ilgili personelin tabi olduğu mevzuata göre görevden uzaklaştırılmasını gerektiren hallerin varlığında durumu, bu personelin atamaya yetkili amirine ve genel müdürüne bildirirler; müfettişin bu isteği ilgililerce yerine getirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ATAMA, YETİŞTİRME VE YÜKSELME

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

    Madde 13 - Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar. Bu sınava katılabilmek için;

    A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,

    B) Siyasal Bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iş idaresi ve idari bilimler fakülteleriyle, teknik öğrenim veren üniversitelerin Bakanlıkça belirlenecek bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen

    Yurt içi ve dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

    C) Sağlık durumu Yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

    D) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

    E) Bu sınava birden çok katılmamış olmak,

    F) (Ek bend: 04/12/2001 - 2001/3418 K.) Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe göre yapılan sınav (KMS) da 60 puandan az olmamak koşuluyla Bakanlıkça belirlenen puanı almış olmak gerekir.

    Müfettiş yardımcılığına atamalar başarı sırasına göre yapılır.

    ( Mülga fıkra: 04/12/2001 - 2001/3418 K.)

    SINAV KURULU

    Madde 14 - (Değişik fıkra: 15/03/1994 - 94/5435 K.) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak Kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında Bakan onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur.

    Müfettişler arasından ayrıca üç yedek üye belirlenir.

    Sınavlarla ilgili diğer esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ VE YETERLİK SINAVI

    Madde 15 - Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremiyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları tesbit edilenler, yeterlik sınavını beklemeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

    MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

    Madde 16 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar.

    Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

    BAŞMÜFETTİŞLİĞE YÜKSELME

    Madde 17 - Başmüfettişliğe yükselmede esas, mesleki yetenek, kıdem ve başarıdır.

    MÜFETTİŞLİK GÜVENCESİ

    Madde 18 - (Değişik madde: 15/03/1994 - 94/5435 K.)

    Müfettişler, sağlık, mesleki yetersizlik ve müfettişlikle bağdaşmayan durumlar dışında kendi istekleri olmaksızın başka bir idari göreve atanamazlar.

    Kendi isteğiyle Kuruldan ayrılanlar başvuruları halinde yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler.

    MÜFETTİŞLİK KIDEMİ

    Madde 19 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tesbit edilir. Yapılan yeterlik sınavındaki başarıları eşit olanların kıdemi, kamu hizmetinde geçen hizmet süresine göre belirlenir.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA ATANMA

    Madde 20 - Başkanlığa, kurulda görevli başmüfettişler arasından atama yapılır. Kurulda başmüfettiş ünvanını aldıktan sonra Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapanlar arasından da atama yapılabilir.

    Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başmüfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TEFTİŞ KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

    GÖREVLENDİRME

    Madde 21 - Müfettişler, Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Müfettişler, Bakandan doğrudan aldıkları emir gereğini yerine getirmekle birlikte, en kısa sürede durumdan Başkana bilgi verirler.

    BİRLİKTE ÇALIŞMA

    Madde 22 - Denetleme, inceleme ve soruşturma işleri gerektiğinde gruplar halinde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi grubun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını ve rapora bağlanmasını sağlamak ve yazışmaları yürütmekle görevlidir.

    KOORDİNASYON GÖREVİ

    Madde 23 - Müfettiş, görevlendirildiği konuda, Bakanlık teşkilatıyla bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişin istemesi üzerine çalışmalarla ilgili bütün bilgi ve belgeler kendisine verilir.

    İŞİN DEVAMLILIĞI VE DEVRİ

    Madde 24 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

    MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR

    Madde 25 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

    A) İcraya karışamazlar.

    B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

    C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

    D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

    Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

    YURT DIŞINA GÖNDERİLME

    Madde 26 - Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda, inceleme ve araştırmalar yapmak için, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla bir yıl süreyle Yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede Bakanlıktaki müfettişlik kıdemi dikkate alınır.

    YURT DIŞINDA DENETLEME

    Madde 27 - Müfettişler, Bakanlıkla bağlı ve ilgili kuruluşların Yurt dışı birimlerinde ve temsilciliklerinde denetleme yapabilirler. Denetlemenin süresi, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla tesbit edilir.

    YAZIŞMA USULÜ

    Madde 28 - (Değişik madde: 15/03/1994 - 94/5435 K.)

    Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve diğer bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Bakanlık aracılığıyla yaparlar.

    TEFTİŞ KURULU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

    Madde 29 - Şube Müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların haberleşme, özlük işleriyle, yazı, kağıt dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir.

    Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

    Şube Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: RAPORLAR

    RAPOR ÇEŞİTLERİ

    Madde 30 - Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

    A) Fezleke,

    B) Cevaplı rapor,

    C) İnceleme raporu,

    D) Soruşturma raporu,

    E) Personel denetleme raporu,

    F) Genel değerlendirme raporu, düzenlerler.

    Rapora bağlanması gerekli görülmeyen hususlar, yazıyla Başkanlığa sunulur.

    FEZLEKE

    Madde 31 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.

    CEVAPLI RAPOR

    Madde 32 - Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

    İNCELEME RAPORU

    Madde 33 - Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir.

    SORUŞTURMA RAPORU

    Madde 34 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma raporu düzenlenir.

    PERSONEL DENETLEME RAPORU

    Madde 35 - Denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.

    GENEL DURUM RAPORU

    Madde 36 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.

    ALTINCI BÖLÜM: DENETLENENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

    DENETİME YARDIMCI OLMA

    Madde 37 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde gizli de olsa bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.

    Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

    MÜFETTİŞE YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 38 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

    Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri dosyasında saklanmak üzere, alındığı yere verilir.

    Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

    DENETİM SIRASINDA İZİNLER

    Madde 39 - Denetimine başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

    İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.

    DENETİM DEFTERİ VE DOSYASI

    Madde 40 - Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası tutulur. Denetim dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve raporlar saklanır.

    Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler yaptıkları denetimle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler; yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.

    Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklama süresi on yıldır. Denetim defter ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst yetkilisi sorumludur.

    YEDİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KİMLİK BELGESİ VE MÜHÜR

    Madde 41 - Müfettişlere, beratıyla birlikte birer mühür ve Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

    AYLIK, YOLLUK VE DİĞER HAKLARIN ALINMASI

    Madde 42 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve benzeri haklarını çek ve kredi cüzdanı kullanmak suretiyle ilgili saymanlıklardan alırlar. Müfettişlerin çekebilecekleri tutarın hak edileni geçmemesi asıldır.

    ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELLERİ

    Madde 43 - Müfettişler yaptıkları çalışmaları ve aldıkları aylık, yolluk ve diğer özlük haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvellerin izleyen ayın ilk haftasında Başkanlığa sunulması zorunludur.

    YÖNETMELİK

    Madde 44 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklı olup, bu Tüzük hükümlerine göre müfettiş olabilme şartlarını taşımasalar bile 18 inci madde hükmünden yararlanırlar.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 45 - Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3348 sayılı Kanunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanıp, Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 46 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar