ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 15/07/1991 - 91/2002

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 19/02/1985 - 3154

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 06/08/1991 - 20952

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ

    KAPSAM

    Madde 1 - Bu Tüzük, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevleriyle Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş yardımcılarının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esas ve usulleriyle denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar.

    DEYİMLER

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    Bakanlık       : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

    Bakan       : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,

    Kurul       : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu,

    Başkan       : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,

    Müfettiş       : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri ve müfettişleri,

    Müfettiş yardımcısı    : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettiş yardımcıları,

    Şube Müdürlüğü    : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü anlamında kullanılmıştır.

    KURULUŞ VE BAĞLILIK

    Madde 3 - Teftiş Kurulu bir Başkanla yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    GÖREV MERKEZİ

    Madde 4 - Kurulun merkezi Ankaradır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakan onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, merkezler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

    A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sunmak,

    C) Mevzuatta yer alan veya Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

    BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

    A) Teftiş programlarını düzenleyip Bakanın onayına sunmak,

    B) Müfettişlerin görev yerlerini ve gruplarını saptamak,

    C) Bakanın teftiş, inceleme, soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek, çalışmaları denetlemek,

    D) Raporları incelemek, esas ve usul yönlerinden eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, bunlar üzerine ilgililerce alınacak önlem ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek, gecikmeler hakkında Bakana bilgi ya da rapor vermek, gerektiğinde genel müdürler ve daire başkanlarıyla bu konuda bir toplantı yapılmasını sağlamak,

    E) Kurula gelen ve teftiş, inceleme ya da soruşturulması için ilgili daire kuruluşlara gönderilen işlerin sonuçlarını izlemek, bu gibi durumlarda, yapılacak denetimler için, gerektiğinde Bakandan onay istemek,

    F) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gelişmeleri izlemek, mevzuatı derlemek ve gereği için müfettişlere iletmek, bu konularda inceleme programları hazırlayıp Bakanın onayına sunmak, yasa, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yaptırmak, müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek bu çalışmaları düzenlemek, başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

    G) Müfettişlerin mesleki ve genel bilgilerinin artırılması için seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını, araştırma ve inceleme yapmalarını sağlamak,

    H) Müfettiş yardımcılarının yetişmeleri için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

    İ) İdareyle müfettişler veya müfettişler arasında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla müfettişlere inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenlemek,

    J) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki denetim birimlerinde çalışmaların daha iyi yürütülmesi ve denetim tekrarının önlenmesi amacıyla bu birimlerce gönderilecek çalışma cetvellerini izlemek, yılda bir kez ilgili denetim birimleri başkanlarıyla toplantı yapmak, bunların sonuçlarına göre Bakana önerilerde bulunmak,

    K) Teftiş Kurul personelinin özlük haklarıyla büroya ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesini sağlamakk, gerektiğinde Bakanlığa önerilerde bulunmak,

    L) Kurula ve denetim sonuçlarına ilişkin yıllık raporu düzenlemek, Bakanlığın genel durumuyla ilgili görüş ve önerilerini her yıl Bakana sunmak,

    M) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANA YARDIM

    Madde 7 - Başkan kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir.

    MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 8 - Müfettişler Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar:

    A) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlık denetimi altındaki bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatına göre her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yapmak,

    B) Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Bakanlığa bildirmek,

    C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

    D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, Yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    Müfettiş yardımcıları bu yetkileri yanlarında çalıştıkları müfettişin gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin sonunda Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

    MÜFETTİŞLERİN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİLERİ

    Madde 9 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

    Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

    MÜFETTİŞLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 10 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarda, bu Tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 11 - Müfettişler, görevlendirildikleri konularla ilgili olarak aşağıdaki hususların gerçekleşmesi halinde ilgilileri görevden uzaklaştırabilirler;

    A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

    B) 19/04/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,

    D) Kamu hizmetleri gerekli yönünden görev başında kalması sakıncalı olmak.

    (A) bendinde gösterilen hallerde durumun bir tutanakla saptanması gerekir.

    Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde ortaya konması gerekir. Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Bakanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilirler.

    Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce ilgili mercilere ve Bakanlığa derhal bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ATAMA, YETİŞTİRİLME VE YÜKSELME

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

    Madde 12 - Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar.

    Bu sınava katılabilmek için:

    A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,

    B) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

    C) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

    D) Bu sınava birden fazla katılmamış olmak,

    E) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak gerekir.

    F) (Ek bend: 04/12/2001 - 2001/3146 K. Tüz/1. md.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) nda başarılı olmak,

    Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı sırasına göre yapılır.

    SINAV KURULU

    Madde 13 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak kurul, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, dört müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir. Giriş sınavında, yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Bakanlık personeline de görev verilebilir.

    Sınavlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ VE YETERLİK SINAVI

    Madde 14 - Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    YETERLİK SINAVINDAN ÖNCE KURULDAN ÇIKARILMA

    Madde 15 - Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremiyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin, Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

    MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

    Madde 16 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar.

    Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

    YÜKSELME

    Madde 17 - Müfettişlerin yükselmeleriyle başmüfettişliğe yükselmede esas, mesleki yetenek, kıdem ve başarıdır. Yükselmelerde Başkanın yazılı görüşü alınır.

    MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA

    Madde 18 - Yeterlik sınavını vererek müfettişliğe atandıktan sonra kendi isteğiyle veya nakil suretiyle ayrılan müfettişler, başvuruları halinde, Başkanın önerisi üzerine yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler

    MÜFETTİŞLERİN KIDEMİ

    Madde 19 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır.

    Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Ancak, Teftiş Kurulundan ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışanların kıdemlerinin belirlenmesinde Kuruldaki fiili hizmet süreleri esas alınır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA ATANMA

    Madde 20 - Başkanlığa başmüfettişler arasından atama yapılır.

    Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TEFTİŞ KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

    GÖREVLENDİRME

    Madde 21 - Müfettişler, Bakanla Kurul Başkanı dışında, hiç bir makam ve merciden emir almazlar, Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.

    BİRLİKTE ÇALIŞMA

    Madde 22 - Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin gruplar halinde yürütülmesinde her gruptaki müfettişlerden en kıdemlisi o gurubun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.

    KOORDİNASYON GÖREVİ

    Madde 23 - Müfettiş görevlendirildiği konuda Bakanlık teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarınca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişin istemesi halinde, yapılan çalışmalar ve bununla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendisine devredilir.

    İŞİN DEVAMLILIĞI VE DEVRİ

    Madde 24 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

    MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR

    Madde 25 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

    A) İcraya karışamazlar,

    B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza açıklama ve düzeltmeler yapamazlar.

    C) Yapacakları işlerle görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamaz ve gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar,

    D) Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili oranların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar ve borç alıp veremezler.

    Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

    YAZIŞMA YÖNTEMİ

    Madde 26 - Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve Yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.

    YURT DIŞINA GÖNDERİLME

    Madde 27 - Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla bir yıl süreyle Yurt dışına gönderilirler.

    Yurt dışına gönderilmede, müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

    ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

    Madde 28 - Şube Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kurulu Büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.

    Şube Müdürlüğü, Kurulda ve Büroda görevli olanların özlük işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir.

    Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilmez, verilemez ve açıklanamaz.

    Şube Müdürü ve personeli Büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: RAPORLAR

    RAPOR ÇEŞİTLERİ

    Madde 29 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

    A) Fezleke,

    B) Soruşturma raporu,

    C) Cevaplı teftiş raporu,

    D) İnceleme raporu,

    E) Genel durum raporu,

    F) Personel denetleme raporu düzenlerler.

    Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkanlığa bildirirler.

    Raporlarda yer alacak hususlarda düzenleniş biçimi ve usulü yönetmelikle belirlenir.

    FEZLEKE

    Madde 30 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.

    SORUŞTURMA RAPORU

    Madde 31 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda, soruşturma raporu düzenlenir.

    CEVAPLI TEFTİŞ RAPORU

    Madde 32 - Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla, bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünün yer aldığı raporlardır.

    İNCELEME RAPORU

    Madde 33 - Cevaplı teftiş raporu, fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir.

    GENEL DURUM RAPORU

    Madde 34 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren, Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.

    PERSONEL DENETLEME RAPORU

    Madde 35 - Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.

    ALTINCI BÖLÜM: DENETLENENLERİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

    DENETİME YARDIMCI OLMA

    Madde 36 Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.

    Denetlenenler, müfetişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

    Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

    DENETİM SIRASINDA İZİNLER

    Madde 37 - Denetime başlanan kuruluş görevlerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

    İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

    TEFTİŞ DEFTERİ VE DOSYASI

    Madde 38 - Teftiş edilen daire ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur.

    Teftiş dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan teftiş ve denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve raporlar saklanır.

    Teftiş defterine, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır.Müfettişler, yaptıkları denetimle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler; yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.

    TEFTİŞ DEFTERİ VE DOSYASININ MÜFETTİŞLERCE İNCELENMESİ

    Madde 39 - Müfettişler, teftiş ettikleri birimlerdeki teftiş defteri ve dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığını teftiş sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığını araştırırlar.

    YEDİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KİMLİK BELGESİ VE MÜHÜR

    Madde 40 - Müfettişlere mühür beratıyla birlikte birer mühür ve Bakan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

    AYLIK, YOLLUK VE DİĞER HAKLARIN ALINMASI

    Madde 41 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.

    ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELİ

    Madde 42 - Müfettişler, çalışmalarıyla aylık, yolluk ve diğer haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvellerin, ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

    YÖNETMELİK

    Madde 43 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 44 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3154 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 45 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar