ÇEVRE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 27/03/1992 - 92/2902

    Dayandığı KHK Tarihi - No: 09/08/1991 - 443

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 29/04/1992 - 21213

    BİRİNCİ BÖLÜM : KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ

    KAPSAM

    Madde 1 - Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Teftiş Kuruluyla müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esasları bu Tüzükte gösterilmiştir.

    DEYİMLER

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    Bakanlık : Çevre Bakanlığı,

    Bakan : Çevre Bakanı,

    Teftiş Kurulu veya Kurul : Çevre Bakanlığı, Teftiş Kurulu,

    Kurul Başkanı veya Başkan : Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,

    Müfettiş : Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri ve müfettişleri,

    Müfettiş Yardımcısı : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Çevre Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları,

    Şube Müdürü : Teftiş Kurulu Bürosunu yönetmekle görevli Şube Müdürü,

    Büro : Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosu anlamında kullanılmıştır.

    KURULUŞ VE BAĞLILIK

    Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Büro tarafından yürütülür.

    GÖREV MERKEZİ

    Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 5 - Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır:

    A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sunmak,

    C) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve çevreyle ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, gerekli inceleme ve denetim işlerini yapmak,

    D) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görevleri aşağıda gösterilmiştir:

    A) Kurulun 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir ve onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

    B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    C) Gerektiğinde bizzat denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

    D) Yıllık denetim ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

    E) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

    F) Teftiş Kurulunun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel durum raporları düzenlemek ve Bakana sunmak,

    G) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla Büro personelinin sicillerini düzenlemek, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

    H) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,

    İ) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak, atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

    J) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANA YARDIM

    Madde 7 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir.

    MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 8 - Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

    A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Başkana bildirmek,

    C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

    D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, Yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak, Müfettiş yardımcıları bu yetkileri yanlarında çalıştıkları müfettişin gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık yetişme süresinin sonunda Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağımız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

    MÜFETTİŞLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 9 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

    MÜFETTİŞLERİN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİLERİ

    Madde 10 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

    Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 11 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:

    A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak,

    B) Denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

    C) 19/04/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve

    Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    D) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

    E) Görev başında kalması kamu hizmetleri yönünden sakıncalı olmak. (A) ve (B) bendlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir.

    Görevden uzaklaştırma önlemi, denetim, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalarının açıkça ortaya konması gerekir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

    Madde 12 - Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki disiplin ve sicil amiriyle atamaya yetkili amirine, Bakanlığa sunulmak üzere Başkanlığa ve aylığının ödendiği birime birer yazıyla bildirilir.

    Denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkında, görevden uzaklaştırma önlemenin kaldırılması müfettişlerce ilgili mercilere ve Bakanlığa derhal bildirilir.

    BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 13 - Müfettişler, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarda yaptıkları denetim, inceleme veya soruşturma sonucunda ilgili personelin tabi olduğu mevzuata göre görevden uzaklaştırılmasını gerektiren hallerin varlığında durumu, bu personelin atamaya yetkili amirine ve genel müdürüne bildirirler; müfettişin bu isteği ilgililerce hemen yerine getirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ATAMA, YETİŞTİRİLME VE YÜKSELME

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

    Madde 14 - Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar. Bu sınava katılabilmek için;

    A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet Memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,

    B) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle mühendislik, mimarlık fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi veya dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

    C) Sağlık durumu, Yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

    D) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

    E) Bu sınava birden çok katılmamış olmak, gerekir.

    Müfettiş yardımcılığına atamalar başarı sırasına göre yapılır.

    SINAV KURULU

    Madde 15 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak kurul, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasında üç yedek üye belirlenir. Giriş sınavında, yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Bakanlık personeline de görev verilebilir.

    Sınavlarla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ VE YETERLİK SINAVI

    Madde 16 - Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

    MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

    Madde 17 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar.

    Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

    BAŞMÜFETTİŞLİĞE YÜKSELME

    Madde 18 - Başmüfettişliğe yükselmede esas, mesleki yetenek, kıdem ve başarıdır.

    MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA

    Madde 19 - Kendi isteğiyle veya nakil suretiyle Kuruldan ayrılanlar, başvuruları halinde, yeniden müfettiş kadrolarına atanabilirler.

    MÜFETTİŞLİK KIDEMİ

    Madde 20 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır. Yeterlik sınavındaki başarıları eşit olanların kıdemi, kamu hizmetinde geçen hizmet süresine göre belirlenir.

    Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA ATANMA

    Madde 21 - Başkanlığa, Kurulda görevli başmüfettişler arasından atama yapılır. Kurulda başmüfettiş ünvanını aldıktan sonra Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapanlar arasından da atama yapılabilir.

    Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan başmüfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TEFTİŞ KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

    GÖREVLENDİRME

    Madde 22 - Müfettişler, Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Müfettişler, Bakandan doğrudan aldıkları emir gereğini yerine getirmekle birlikte, en kısa sürede durumdan Başkana bilgi verirler.

    BİRLİKTE ÇALIŞMA

    Madde 23 - Denetleme, inceleme ve soruşturma işleri gerektiğinde gruplar halinde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi grubun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını ve rapora bağlanmasını sağlamak ve yazışmaları yürütmekle görevlidir.

    KOORDİNASYON GÖREVİ

    Madde 24 - Müfettiş, görevlendirildiği konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişin istemesi üzerine çalışmalarla ilgili bütün bilgi ve belgeler kendisine verilir.

    İŞİN DEVAMLILIĞI VE DEVRİ

    Madde 25 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

    MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR

    Madde 26 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

    A) İcraya karışmazlar,

    B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

    C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

    D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

    Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

    YURT DIŞINA GÖNDERİLME

    Madde 27 - Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak için, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla bir yıl süreyle Yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede, Bakanlıktaki müfettişlik kıdemi dikkate alınır.

    YAZIŞMA YÖNETİMİ

    Madde 28 - Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve Yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Bakanlık aracılığıyla yaparlar.

    ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

    Madde 29 - Şube Müdürlüğü, Kurulda ve Büroda görevli olanların haberleşme ve özlük işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir.

    Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

    Şube Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : RAPORLAR

    RAPOR ÇEŞİTLERİ

    Madde 30 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

    A) Fezleke,

    B) Cevaplı rapor,

    C) İnceleme raporu,

    D) Soruşturma raporu,

    E) Personel denetleme raporu,

    F) Genel durum raporu düzenlerler.

    Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkanlığa sunulur.

    Raporlarda yer alacak hususlarla düzenleniş biçimi ve usulü yönetmelikle belirlenir.

    FEZLEKE

    Madde 31 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.

    CEVAPLI RAPOR

    Madde 32 - Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

    İNCELEME RAPORU

    Madde 33 - Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir.

    SORUŞTURMA RAPORU

    Madde 34 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma raporu düzenlenir.

    PERSONEL DENETLEME RAPORU

    Madde 35 - Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.

    GENEL DURUM RAPORU

    Madde 36 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri kapsayan ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.

    ALTINCI BÖLÜM : DENETLENENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

    DENETİME YARDIMCI OLMA

    Madde 37 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.

    Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

    Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

    DENETİM SIRASINDA İZİNLER

    Madde 38 - Denetimine başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

    İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.

    DENETİM DEFTERİ VE DOSYASI

    Madde 39 - Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası tutulur.

    Denetim dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve raporlar saklanır.

    Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler, yaptıkları denetimle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler; inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.

    Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on yıldır. Denetim defteri ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst yetkilisi sorumludur.

    DENETİM DEFTERİ VE DOSYASININ İNCELENMESİ

    Madde 40 - Müfettişler, denetledikleri birimlerdeki denetim defter ve dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığını, denetim sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığını araştırırlar.

    Yerine getirilmeyen konularla ilgili açıklamalar yeterli görülmezse, gereğine göre sorumlular hakkında ceza veya disiplin soruşturması yapılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KİMLİK BELGESİ VE MÜHÜR

    Madde 41 - Müfettişlere, beratıyla birlikte birer mühürle Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

    AYLIK, YOLLUK VE DİĞER HAKLARIN ALINMASI

    Madde 42 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.

    ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELİ

    Madde 43 - Müfettişler, çalışmalarıyla aylık, yolluk ve diğer haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvellerin, ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

    ŞİFRE ANAHTARI

    Madde 44 - Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir; şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.

    YÖNETMELİK

    Madde 45 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    Geçici Madde 1 - Bu Tüzükte belirtilen esas ve usullere göre müfettişlik yeterlik sınavı yapılıncaya kadar, müfettiş ihtiyacını karşılamak üzere; başka kamu idare, kurum ve kuruluşlarında müfettiş olarak görev yapanlar, öğrenim durumları Tüzüğün 14 üncü maddesine uygun olmak koşuluyla müfettiş olarak atanabilirler.

    Geçici Madde 2 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 46 - 443 sayılı Çevre Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 47 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar