ORMAN BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 06/08/1992 - 92/3381

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 21/05/1992 - 3800

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 04/09/1992 - 21335

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ

    KAPSAM

    Madde 1 - Orman Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Teftiş Kuruluyla müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esasları bu Tüzük'te gösterilmiştir.

    DEYİMLER

    Madde 2 - Bu Tüzük'te geçen;

    Bakanlık : Orman Bakanlığı,

    Bakan : Orman Bakanı,

    Başkanlık : Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    Kurul : Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu,

    Başkan : Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,

    Müfettiş : Orman Bakanlığı Teftiş Kurulunda görevli başmüfettiş ve müfettişleri,

    Müfettiş Yardımcısı : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz müfettiş yardımcıları,

    Büro : Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosu anlamında kullanılmıştır.

    KURULUŞ VE BAĞLILIK

    Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Büro tarafından yürütülür.

    GÖREV MERKEZİ

    Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 5 - Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır :

    A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sunmak,

    C) Bakan tarafından verilecek benzer görevlerle kanun, tüzük ve diğer mevzuatla verilen inceleme ve teftiş işlerini yapmak.

    BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görevleri aşağıda gösterilmiştir :

    A) Kurulun 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir ve onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

    B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    C) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

    D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

    E) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

    F) Teftiş Kurulunun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel durum raporları düzenlemek ve Bakana sunmak,

    G) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla Büro personelinin sicillerini düzenlemek, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

    H) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,

    İ) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak, atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

    J) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANA YARDIM

    Madde 7 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir.

    MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 8 - Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

    A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Başkana bildirmek,

    C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

    D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, Yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 9 - Müfettiş yardımcıları, bağımsız olarak teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapamazlar. Bu yetkileri, yanlarında çalıştıkları başmüfettiş ve müfettişlerle birlikte kullanabilirler.Ancak, yıllık yetişme süresi sonunda, yanında çalıştıkları başmüfettiş veya müfettişlerden ikisinin olumlu sicil vermeleri halinde, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla müfettişlik yetkilerini bağımsız olarak kullanabilirler.

    MÜFETTİŞLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 10 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Kuruluş Kanunu ve diğer kanunlarla, bu Tüzükte ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

    MÜFETTİŞLERİN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİLERİ

    Madde 11 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

    Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklamak üzere alındığı yere verilir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 12 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:

    A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak,

    B) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

    C) 19/04/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    D) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

    E) Görev başında kalması kamu hizmetleri yönünden sakıncalı olmak.

    (A) ve (B) bentlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir.

    Görevden uzaklaştırma önlemi, denetim, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalarının açıkça ortaya konması gerekir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

    Madde 13 - Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, disiplin ve sicil amiri ile atamaya yetkili amirine, Başkanlığa ve aylığının ödendiği birimine bildirilir.

    Teftiş, inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılan görevliler hakkında, görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması müfettişlerce derhal Başkanlığa bildirilir. Bu bildirim üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevlerine başlatılırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TEFTİŞ EDİLENLERİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

    MÜFETTİŞE YARDIM

    Madde 14 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hikmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.

    Teftiş edilenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

    Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

    TEFTİŞ DEFTERİ VE DOSYASI

    Madde 15 - Teftiş edilen kurum ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur. Bunların biçimi, izlenmesi ve saklanmalarına ilişkin yöntem ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir.

    TEFTİŞ SIRASINDA İZİNLER

    Madde 16 - Teftişe başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine teftiş sonuna kadar ertelenebilir.

    İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEM VE ESASLARI

    GÖREVLENDİRME

    Madde 17 - Müfettişler, Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları emirle görev yaparlar.

    Müfettişler, Bakandan doğrudan aldıkları emir gereklerini yerine getirmekle birlikte en kısa sürede durumdan Başkana bilgi verirler. Müfettişler Bakanla Başkan dışında hiç bir makam ve merciden emir alamazlar.

    MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR

    Madde 18 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

    Ayrıca;

    A) İcraya karışamazlar,

    B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

    C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

    D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

    Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

    BİRLİKTE ÇALIŞMA

    Madde 19 - Teftiş, inceleme ve soruşturma işleri gerektiğinde gruplar halinde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi grubun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını ve rapora bağlanmasını sağlamak ve yazışmaları yürütmekle görevlidir.

    KOORDİNASYON GÖREVİ

    Madde 20 - Müfettiş, görevlendirildiği konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişlerin istemesi üzerine çalışmalarla ilgili bütün bilgi ve belgeler kendisine verilir.

    İŞİN DEVAMLILIĞI VE DEVRİ

    Madde 21 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

    YAZIŞMA YÖNTEMİ

    Madde 22 - Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve Yurt dışı birimleriyle olan yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

    TEFTİŞ KURULU BÜROSUNUN GÖREVLERİ

    Madde 23 - Kurulda ve Büroda görevli olanların haberleşme, yazışma ve özlük işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, ayniyat, arşiv ve diğer işleri Büroca yürütülür. Bunların düzenli, gizlilik içinde ve süratle yürütülmesinden Büro şefi Başkana karşı sorumludur.

    Raporlar ve yazışmalar, Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: ATAMA, YETİŞTİRİLME VE YÜKSELMELER

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

    Madde 24 - Müfettiş yardımcılığına giriş sınavını kazananlar atanırlar. Bu sınava katılabilmek için;

    A) Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,

    B) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış olmak,

    C) En az dört yıllık lisans eğitimi veren, orman, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

    D) Sağlık durumu Yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

    E) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmak gerekir.

    Müfettiş yardımcılığına atanmalar başarı sırasına göre yapılır. Eşitlik halinde, yabancı dil sınavındaki başarı derecesi, bunun da eşitliği halinde bir kamu kurum ve kuruluşundaki hizmet süresi fazla olan adaya öncelik verilir.

    SINAV KURULU

    Madde 25 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak kurul, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasında üç yedek üye belirlenir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Bakanlık personeline de görev verilebilir.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ

    Madde 26 - Müfettiş yardımcıları, yönetmelikte belirlenen yöntem ve esaslara göre üç yıl süreyle yetiştirilir. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Müfettiş yardımcılığı döneminde sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin, Bakanlıkta durumlarına uygun kodrolardan birisine atanırlar.

    MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

    Madde 27 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar.

    Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

    MÜFETTİŞLİK KIDEMİ

    Madde 28 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır. Yeterlik sınavındaki başarı dereceleri eşit olanların kıdemi, kamu hizmetinde geçen hizmet süresine göre belirlenir.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

    BAŞMÜFETTİŞLİĞE ATAMA

    Madde 29 - Müfettişler, kıdem, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları gözönünde bulundurularak Başkanın önerisi üzerine başmüfettişlik kadrolarına atanırlar.

    MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA

    Madde 30 - En az üç yıl süreyle müfettiş olarak çalıştıktan sonra Bakanlık merkez birimleriyle Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmiş olanlardan müfettişlikten ayrı kaldıkları sürelere ait sicilleri müfettişliğe atanmalarına engel bulunmayanlar, Bakanlık müfettişline tekrar atanabilirler.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA ATANMA

    Madde 31 - Başkanlığa, kurulda görevli başmüfettişler arasından atama yapılır. Kurulda başmüfettiş ünvanını aldıktan sonra Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapanlar arasından da atama yapılabilir.

    Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan başmüfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

    YURT DIŞINA GÖNDERİLME

    Madde 32 - Kuruldaki hizmet süreleri 3 yıldan çok olan müfettişler, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla, Başkanın önerisi ve Bakan onayıyla Yurt dışına gönderilirler.

    Başkan da Bakanlıkça belirlenecek konularda ve sürelerde mesleki inceleme ve araştırma yapmak üzere Yurt dışına gönderilebilir.

    Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak döndükleri tarihten itibaren en geç üç aylık süre içinde bir rapor düzenleyerek Başkanlığa sunarlar.

    ALTINCI BÖLÜM: RAPORLAR

    RAPOR ÇEŞİTLERİ

    Madde 33 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

    A) Fezleke,

    B) Cevaplı rapor,

    C) İnceleme raporu,

    D) Soruşturma raporu,

    E) Genel durum raporu düzenlerler.

    Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkanlığa sunulur.

    Raporlarda yer alacak hususlarla düzenleniş biçimi ve usulü yönetmelikle belirlenir.

    FEZLEKE

    Madde 34 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.

    CEVAPLI RAPOR

    Madde 35 - Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

    İNCELEME RAPORU

    Madde 36 - Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir.

    SORUŞTURMA RAPORU

    Madde 37 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma raporu düzenlenir.

    GENEL DURUM RAPORU

    Madde 38 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri kapsayan ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.

    YEDİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KİMLİK BELGESİ VE MÜHÜR

    Madde 39 - Müfettişlere, beratıyla birlikte mühür ve fotoğraflı, soğuk damgalı birer kimlik belgesi verilir. Kimlik belgeleri Bakan ve Kurul Başkanı tarafından imzalanır.

    Kimlik belgelerinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

    AYLIK, YOLLUK VE DİĞER HAKLARIN ALINMASI

    Madde 40 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.

    ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELİ

    Madde 41 - Müfettişler, çalışmalarıyla aylık, yolluk ve diğer haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvellerin, ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

    ŞİFRE ANAHTARI

    Madde 42 - Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir; şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.

    YÖNETMELİK

    Madde 43 - Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar Yönetmelikle düzenlenir.

    Geçici Madde 1 - Kurulun müfettiş ihtiyacını karşılamak üzere, Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla başka kamu idare, kurum ve kuruluşlarında müfettiş olarak görev yapanlar, öğrenim durumları Tüzüğün 24 üncü maddesine uygun olmak koşuluyla bu Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen 6 aylık süreyle sınırlı olmak üzere müfettiş olarak atanabilirler.

    Geçici Madde 2 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihde Kurulda görev yapmakta olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 03/04/1998 - 98/10943 K.)

    Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının teftiş kurullarına müfettiş yardımcısı olarak girmiş olup da halen müfettiş olarak görevli olanlardan en az üç yıl müfettişlik yapanlar, bu Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen üç aylık süre ile sınırlı olmak üzere Kurula müfettiş olarak atanabilirler.

    Atanan bu müfettişlerin kıdem sıralamasının belirlenmesinde, müfettişlik hizmet süreleri gözönünde bulundurulur. Müfettişlik hizmet süreleri eşit bulunanlardan, en çok kamu hizmeti yapanlar kıdemde önde sayılır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 44 - 3800 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 45 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar