DİN ŞURASI TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/02/1993 - 93/4257

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/06/1965 - 633

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 30/04/1993 - 21567

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE KURULUŞ

    AMAÇ

    Madde 1 - (Değişik madde: 24/07/1998 - 98/11470 K.)

    Din Şurasının amacı, bilimsel yeterlikleri ve dini hizmetleriyle tanınmış olan bilim ve din adamlarının katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin geliştirilmesi konusunda görüş oluşturmaktır.

    KAPSAM

    Madde 2 - Din Şurasının kuruluş, toplantı ve çalışma esasları bu Tüzükle düzenlenmiştir.

    KURULUŞ

    Madde 3 - (Değişik madde: 24/07/1998 - 98/11470 K.)

    Din Şurası, Diyanet İşleri Başkanının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerle bakanlık ve kuruluş temsilcileri ve Diyanet İşleri Başkanı tarafından davet edilen bilim ve din adamlarından oluşur.

    A) Üyeler:

    a) Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olanlar ile halen görevde bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, başkan yardımcıları, l.Hukuk Müşaviri, kurul başkanları, ana hizmet birimleri başkanları ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı,

    b) Din İşleri Yüksek Kurulunca belirlenecek en çok yirmi bilim ve din adamı,

    c) Din İşleri Yüksek Kurulunca belirlenecek on müftü ve beş vaiz, ç) Yüksek Öğretim Kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği akademik unvana sahip bir üye,

    d) İlahiyat fakültelerinin yetkili kurullarınca belirlenen birer öğretim üyesi,

    e) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca kendi üyeleri arasından belirlenecek bir üye ile Din Öğretimi Genel Müdürü,

    f) Milli Eğitim Bakanlığınca, branşı meslek dersleri olan imam hatip lisesi müdürleri arasından belirlenecek beş okul müdürü,

    g) Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetinin kendi üyeleri arasından belirleyeceği bir üye.

    B) Temsilciler:

    İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden birer temsilci.

    C) Davetliler:

    Diyanet İşleri Başkanınca yurt içinden ve yurt dışından davet edilen bilim ve din adamları.

    Temsilciler ve davetliler Din Şurasında tebliğ sunabilecekleri gibi toplantılara da katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : TOPLANTI VE ÇALIŞMA ESASLARI

    GÜNDEM

    Madde 4 - Gündem ve Şuraya sunulacak Başkanlık görüşü, Din İşleri Yüksek Kurulunca hazırlanır.

    TOPLANMA

    Madde 5 - Şura, Diyanet İşleri Başkanının kararlaştıracağı tarih ve yerde beş yılda bir toplanır. Gerektiğinde beş yıldan önce de toplanabilir.

    Şurada kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

    AÇILIŞ

    Madde 6 - Şuranın açılışını Diyanet işleri Başkanı yapar.

    BAŞKANLIK DİVANI

    Madde 7 - Başkanlık Divanı, Diyanet İşleri Başkanının başkanlığında Şuraca üyeleri arasından seçilecek iki başkan yardımcısıyla dört sekreterden oluşur.

    KOMİSYONLAR

    Madde 8 - (Değişik madde: 24/07/1998 - 98/11470 K.)

    Din Şurası, çalışmalarını oluşturulacak komisyonlarla yürütür.

    Komisyonlar, Diyanet İşleri Başkanının veya Şura'ya katılan üyelerin dörtte birinin yazılı önerisi ve Şura'nın kararıyla kurulur.

    KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA ESASLARI

    Madde 9 - Komisyonlar çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yürütür.

    a) (Değişik bent: 24/07/1998 - 98/11470 K.) Komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçerler.

    b) Çalışmalar bir plan dahilinde yürütülür. Hazırlanan raporlar komisyon üyelerince imzalanır.

    c) Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

    d) Raporlar komisyon başkanlarınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şuraya sunulur.

    KARARLAR

    Madde 10 - Şura, komisyon raporlarını inceler, görüşür ve karara bağlar. Din şurası kararları istişari niteliktedir.

    SEKRETERYA

    Madde 11 - Şuranın sekreterya işleri, Din İşleri Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir Genel Sekreter tarafından yürütülür. Genel Sekreter ve seçeceği üç yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanının onayıyla göreve başlar.

    GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

    Madde 12 - Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

    a) Şuranın toplanması için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak,

    b) Din Şurasının gündemiyle toplantı yeri ve tarihini en az üç ay önce ilgili kuruluşlara ve üyelere duyurmak,

    c) Şura gündemindeki konulara ilişkin bilgi ve belgeleri ilgililere göndermek,

    d) Şuranın düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak,

    e) (Değişik bent: 24/07/1998 - 98/11470 K.) Din Şurasında sunulan tebliğlerin, müzakere edilen konuların ve alınan kararların kitap haline getirilmelerini, yayın ve dağıtımını sağlamak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TÜZÜK

    Madde 13 - 30/12/1970 tarihli ve 7/1789 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Din Şurası Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 14 - 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine göre hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 15 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar