EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 27/07/1993 - 93/4688

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 04/06/1937 - 3201

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 17/08/1993 - 21671

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ

    KAPSAM

    Madde 1 - Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişlerin atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Teftiş Kuruluyla müfettişlerin çalışma usul ve esasları bu Tüzükte gösterilmiştir.

    DEYİMLER

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    Bakanlık    : İçişleri Bakanlığı,

    Bakan    : İçişleri Bakanı,

    Genel Müdürlük   : Emniyet Genel Müdürlüğü,

    Genel Müdür    : Emniyet Genel Müdürü,

    Kurul    : Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu,

    Başkan    : Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı,

    Müfettiş    : Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda görevli polis başmüfettiş ve polis müfettişleri,

    Şube Müdürlüğü: Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü anlamında kullanılmıştır.

    KURULUŞ VE BAĞLILIK

    Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla müfettişlerden oluşur. Kurul, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    GÖREV MERKEZİ

    Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 5 - Teftiş Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

    A) Genel Müdürlük teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların kanunlara göre teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    B) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak,

    C) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerle kanun, tüzük ve diğer mevzuatla verilen inceleme ve teftiş işlerini yapmak.

    BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görevleri aşağıda gösterilmiştir:

    A) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek,

    B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    C) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

    D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

    E) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

    F) Teftiş Kurulunun çalışması, Genel Müdürlüğün genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde önerileri de kapsayan genel durum raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

    G) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

    H) Genel Müdür tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANA YARDIM

    Madde 7 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda başmüfettişi Genel Müdür onayıyla görevlendirilebilir.

    MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 8 - Müfettişler, Genel Müdürün emri ya da onayı üzerine, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

    A) Genel Müdürlük teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların, kanunlara göre teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    B) Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda Yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    C) Başkan tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    MÜFETTİŞLERİN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİLERİ

    Madde 9 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgi ve belgeleri teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek, görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak yetkisine sahiptirler.

    İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

    Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 10 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği kişileri, geçici bir önlem niteliğinde olmak ve gerekçesini açıkça ortaya koymak üzere, durumu bir tutanakla tespit ederek teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında aşağıdaki durumlarda görevden uzaklaştırabilirler:

    A) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

    B) 19/04/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    C) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

    D) Görev başında kalması kamu hizmetleri yönünden sakıncalı olmak.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

    Madde 11 - Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, amirine, mülki amire, Başkanlığa ve aylığının ödendiği birime hemen bildirilir.

    Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılan görevliler hakkında, görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması müfettişlerce bekletilmeksizin Başkanlığa bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgililer, atamaya yetkili amirlerce derhal görevlerine başlatılırlar.

    TEFTİŞ SIRASINDA İZİNLER

    Madde 12 - Teftişe başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine teftiş sonuna kadar ertelenir.

    İzni kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEM VE ESASLARI

    GÖREVLENDİRME

    Madde 13 - Müfettişler görev emirlerini Başkandan alırlar.

    Müfettişler, Genel Müdür ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden emir alamazlar.

    MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR

    Madde 14 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

    A) İcraya karışamazlar,

    B) İnceledikleri belge ve defterlerde işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,

    C) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,

    D) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

    Protokol ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

    BİRLİKTE ÇALIŞMA

    Madde 15 - Gerektiğinde Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işleri gruplar halinde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi, grubun başkanı olarak işleri düzenler ve yürütür.

    İŞİN DEVAMLILIĞI VE DEVRİ

    Madde 16 - Müfettişler başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

    YAZIŞMA YÖNTEMİ

    Madde 17 - Müfettişler, görevleriyle ilgili konularda, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimleriyle yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

    TEFTİŞ KURULU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

    Madde 18 - Kurulda ve Şubede görevli olanların haberleşme, yazışma ve özlük işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, ayniyat, arşiv ve diğer idari işler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. İşlerin süratli, düzenli ve gizlilik içinde yürütülmesinden Şube Müdürü Başkana karşı sorumludur.

    Raporlar ve yazışmalar, Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MÜFETTİŞLİĞE ATANMA VE YETİŞTİRİLME

    MÜFETTİŞLİK SINAVINA KATILMA

    Madde 19 - Müfettişliğe giriş sınavına katılabilmek için;

    A) (Değişik bent: 18/05/1994 - 94/5663 K.) İkinci sınıf emniyet müdürü olmak veya üçüncü sınıf emniyet müdürlüğünde 3 yılını tamamlamış olmak,

    B) Son altı yıllık sicili olumlu olmak,

    C) Son altı yılda disiplin cezası almamış bulunmak,

    D) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmamak,

    E) Devlet Memurluğundan ve Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan hakkında soruşturma yapılıyor olmamak,

    F) Sağlık durumu Yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak gerekir.

    Müfettişliğe giriş için yapılacak yeterlik ve yarışma sınavı test usulü ile yapılır.

    SINAV KURULU

    Madde 20 - Müfettişlik Sınav Kurulu, Başkanın başkanlığında Personel Daire Başkanı, Genel Müdürlük Birinci Hukuk Müşaviri ve Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilecek iki başmüfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından iki yedek üye belirlenir.

    ATANMA

    Madde 21 - Yeterlik ve yarışma sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına, ihtiyaç ve kadro durumuna göre, Genel Müdürün önerisi ve Bakanın onayı ile müfettişliğe atanırlar. Ancak, atama sırasında haklarında herhangi bir suçtan soruşturma yapılanların atamaları soruşturma sonucuna göre yapılır. Atamalarda eşitlik halinde kıdemli olana öncelik tanınır. (Son cümle Mülga: 18/05/1994 - 94/5663 K.)

    YETİŞME VE DENEME DÖNEMİ

    Madde 22 - Müfettişliğe atananlar, bir yıl süreli yetişme ve deneme dönemi geçirirler.

    Bu dönem içinde, kendilerine, iki veya üç müfettişin yanında Başkanca belirlenecek sürelerle teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma işleri gösterilip öğretilir.

    Deneme sonunda, yanında çalıştıkları her müfettiş tarafından meslek bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları, çalışmaları hakkında birer rapor düzenlenir ve Başkanlığa verilir.

    Yeterli görülmeyenler kadro derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

    MÜFETTİŞLERİN KIDEMİ

    Madde 23 - Müfettişlerin kıdemi, Emniyet Teşkilatı mensuplarının kıdem sıralamasına göre yapılır.

    BAŞMÜFETTİŞLİĞE ATANMA

    Madde 24 - Müfettişler, kıdem ve liyakat durumlarına göre başmüfettiş kadrolarına atanırlar. (Ek cümle: 18/05/1994 - 94/5663 K.) Ancak ikinci meslek derecesi rütbe ve görev unvanlarında bulunanlar polis başmüfettişliği kadrolarına sınavsız atanabilirler.

    MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA

    Madde 25 - En az üç yıl süreyle müfettiş olarak çalıştıktan sonra Genel Müdürlük birim, kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmiş olanlardan, müfettişlikten ayrı kaldıkları sürelere ait sicilleri müfettişliğe atanmalarına engel bulunmayanlar tekrar müfettişliğe atanabilirler.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA ATANMA

    Madde 26 - Başkanlığa, kurulda görevli başmüfettişler arasından kıdem ve liyakata göre atama yapılır.

    Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşalması halinde Başkanlığa Genel Müdürce belirlenecek başmüfettişlerden biri vekalet eder.

    YURT DIŞINA GÖNDERİLME

    Madde 27 - Müfettişler, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla Genel Müdürün önerisi ve Bakanın onayıyla yurt dışına gönderilirler.

    Başkan da Genel Müdürce belirlenecek konularda ve sürelerde mesleki inceleme ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilir.

    Yurt dışına gönderilenler, döndükleri tarihten itibaren, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporlarını, üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: RAPORLAR

    RAPOR ÇEŞİTLERİ

    Madde 28 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

    A) Fezleke,

    B) Cevaplı rapor,

    C) İnceleme raporu,

    D) Soruşturma raporu,

    E) Genel durum raporu,

    F) Personel denetleme raporu düzenlerler.

    Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkanlığa sunulur.

    Raporlarda yer alacak hususlarla düzenleniş biçimi ve usulü yönetmelikte belirtilir.

    FEZLEKE

    Madde 29 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.

    CEVAPLI RAPOR

    Madde 30 - Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin, müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

    İNCELEME RAPORU

    Madde 31 - Cevaplı raporla, fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir.

    SORUŞTURMA RAPORU

    Madde 32 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalar için soruşturma raporu düzenlenir.

    GENEL DURUM RAPORU

    Madde 33 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına göre, Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerir ve Genel Müdüre sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanır.

    PERSONEL DENETLEME RAPORU

    Madde 34 - Denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.

    ALTINCI BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KİMLİK BELGESİ

    Madde 35 - Müfettişlere, Genel Müdür ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı birer kimlik belgesi verilir.

    Kimlik belgesi, istendiğinde ilgililere gösterilir.

    Kimlik belgelerinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler bulunur.

    YOLLUK VE DİĞER HAKLARIN ALINMASI

    Madde 36 - Müfettişler, yolluk, aylık ve benzeri diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanma suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır. Hakediş cetvelleri ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa sunulur.

    MÜHÜR VE ŞİFRE

    Madde 37 - Müfettişlere, beratıyla birlikte birer resmi mühür ile şifre anahtarı verilir.

    YÖNETMELİK

    Madde 38 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Başkan ve müfettişlerin kazanılmış hakları saklıdır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 39 - 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 40 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar