PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 30/05/1994 - 94/5702

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/12/1941 - 4157

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 05/07/1994 - 21981

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunacak sosyal yardım ve hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin hükümleri düzenlemektir.

    Sandığın Merkezi Ankarada'dır.

    ÇALIŞMA KONULARI

    Madde 2 - Sandık, amacını gerçekleştirebilmek için:

    a) (Değişik bent: 25/02/2000 - 2000/315 S. Tüzük - 1. md.) Taşınır ve taşınmaz mallar ile bono ve tahvil alır, satar, devreder, rehin veya ipotek eder,

    b) Şirketler kurar, kurulmuş şirketlere katılır, hisse senetleri ve ortak payları satın alır, satar, devreder, rehin veya ipotek eder,

    c) Karşılıklı ve karşılıksız borçlanmada bulunur.

    Çalışma konularının gerçekleştirilmesinde kullanılacak fonlar, sosyal yardım ve hizmetlerin yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde yıllık programlarla saptanır.

    SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMETLER

    Madde 3 - A - Sandığın üyelerine yapacağı sosyal yardımlar şunlardır:

    a) Ölüm yardımı,

    b) Emeklilik yardımı,

    c) Malüliyet yardımı,

    B - Sandığın Üyelerine Yapacağı Sosyal Hizmetler Şunlardır:

    a) Borç Verme Fonu Yönetmeliğine göre borç vermek,

    b) Konut Edindirme Fonu Yönetmeliğine göre toplu veya bireysel kredi vermek, konut yaptırmak ve bu amaçla arsalar satın almak, yaptıracağı konutları üyelerine peşin veya ipotek karşılığında devretmek,

    c) PTT pazarları ve satış yerleri açmak, temsilcilikler almak,

    d) Üye çocukları için kreş, anaokulu, öğrenci yurdu açmak, öğrenim bursu vermek, dinlenme tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, emekli olan üyeleri için bakımevleri açmak.

    Sosyal yardım ödemeleri Sandığın öncelikli faaliyetidir. Sandık varlığının yeterli bölümü kullanılabilir nitelikte değerler olarak tutulur.

    SANDIĞIN ÜYELERİ

    Madde 4 - Sandığa, İş Kanunu'na göre çalışan işçiler dışındaki tüm PTT çalışanları üye olabilir. Üyelik, ilk aidatın ödendiği aydan başlar.

    AİDAT

    Madde 5 - Aidat, üyelerin brüt maaşının %5'idir. Sözleşmeli personelin aidatı, PTT Genel Müdürlüğündeki en yüksek Devlet memuru aylığından kesilen aidat tutarını geçemez.

    ÜYELİKTEN ÇIKMA

    Madde 6 - a) Üyelikten Ayrılma;

    Üyelikten ayrılmak isteyenler yazılı başvuru tarihinden, askere gidenler, PTT örgütünden ayrılanlar, görevden ayrılış tarihinden itibaren Sandık üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.

    b) Üyelikten Çıkarılma;

    Yapılacak bildirime rağmen aylık aidat ve borç taksitlerini ödemeyen üyeler,

    Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

    ÜYELİĞE YENİDEN GİRİŞ

    Madde 7 - a) PTT den ayrılanlardan yeniden PTT de görev alanlar ve üyelikten çıkanlar, başvuruda bulundukları takdirde yeniden üye olurlar. Üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe alınması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bunların üyelik hakları Sandığa son giriş tarihinden başlar.

    b) Askere gidenler, PTT de yeniden göreve başladıkları tarihten itibaren altı ay içinde başvurdukları takdirde, evvelki üyelik sürelerine ilişkin aidatlarını üyeliğe ara verdikleri süreye ait faizi ile birlikte geri vermek ve bu süre için, tekrar göreve başladıkları tarihteki aidatları üzerinden borçlandırılacakları miktarı, toptan veya taksitlerle ödemek koşulu ile evvelki üyelikleri kesintisiz olarak ihya edilir. Ayrılışta aidatlarını almayanlar yalnız borçlandırılacakları miktarı öderler. Faiz oranı, Sandık aidatlarının yıllık kar payı oranlarına kıyasla Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

    SANDIĞIN ORGANLARI

    Madde 8 - Sandığın organları şunlardır:

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetim Kurulu,

    d) Genel Müdürlük.

    GENEL KURUL

    Madde 9 - Genel Kurul, Sandığa üye olan PTT Genel Müdürü ve yardımcıları, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 150 üye temsilcisinden oluşur.Diğer üyeler oy hakkı olmaksızın Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.

    Temsilci; Sandık üyelerini, Genel Kurul toplantılarında temsil etmek üzere üyeler tarafından iki yıl için seçilen Sandık üyeleridir. Temsilcilik, temsilci seçimi ve Genel Kurulla ilgili diğer hususlar Yönetmelikle düzenlenir.

    GENEL KURUL TOPLANTISI

    Madde 10 - Genel Kurul, her yıl en geç Nisan ayının 15 ine kadar Yönetim Kurulunca saptanacak bir günde Ankara'da toplanır. Genel Kurulun toplanma yeter sayısı, temsilci tam sayısının yarısından fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul toplantısı en geç 30 Nisan'a kadar yapılır. Bu toplantıda bulunacak üyelerin sayısı ne olursa olsun toplantı geçerli sayılır. Genel Kurul toplantı günü, yeri, gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı gün ve gündemi Genel Kurul üyelerine duyurulur.

    OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

    Madde 11 - Genel Kurul;

    a) En az 50 temsilci tarafından imzalanmış önerge verilmesi,

    b) Yönetim veya Denetim Kurullarınca gerekli görülmesi, hallerinde; Yönetim Kurulu tarafından, 10 uncu maddede belirtilen yöntemle olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü toplantılarda gündem dışındaki bir konu görüşülemez.

    GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 12 - Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Sandığın işlem ve hesaplarıyla mali durumu hakkındaki Yönetim Kurulu ile Denetçilerin verecekleri raporları inceleyerek karara bağlamak,

    b) Sandığın bilanço ve kar-zarar hesaplarını, aktuaryel bilançosu ile kara iştirak oranını onaylamak,

    c) Yönetim Kurulunun bir yıllık icraat ve faaliyetleri ile harcamalarını inceleyip, ibrası hakkında karar almak,

    d) Yönetim Kurulunca veya otuz temsilci üye tarafından verilen Tüzük değişiklik önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve bu hususun takibi ve gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna izin vermek,

    e) Sandığın mal varlığının işletilmesi, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin konularda Yönetim Kurulu veya üyelerce önerilen hususları karara bağlamak,

    f) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek ve ücretlerini saptamak,

    g) Yönetmelik ve yönetmelik değişiklik önerilerini inceleyerek karara bağlamak.

    İBRASIZLIK HALİ

    Madde 13 - Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi halinde Genel Kurul yeni Yönetim Kurulunu seçer. Bu kurul ibrasızlık konularını en geç dört ay içinde inceler veya inceleterek sonuçlandırır.

    Yapılacak ilk Olağan Genel Kurulda yeni Yönetim ve Denetim kurulları seçilir.

    YÖNETİM KURULU

    Madde 14 - Yönetim Kurulu sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerini Gene Kurul gizli oyla seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu için dörtte biri sandık üyesi olan daire başkanları, başkan yardımcıları, Başhukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, Ankara PTT Başmüdürü arasından olmak üzere sekizi asıl, sekizi yedek üye seçilir. Oyların eşitliğinde ad çekilir.

    YÖNETİM KURULU BAŞKANI

    Madde 15 - Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir Başkan, birde başkan vekili seçer.

    YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA

    Madde 16 - Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya görevi başında bulunduğu halde, izinli, görevli veya raporlu olma halleri dışında, en çok üstüste üç veya bir yılda toplam olarak beş toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine kendi gurubunun ilk sırasındaki yedek üye getirilir.

    YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

    Madde 17 - Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Başkan tarafından bunun dışında da toplantıya çağırılabilir. Denetçiler oylamaya katılmamak koşuluyla toplantıda bulunabilirler.

    YÖNETİM KURULU KARAR YETER SAYISI

    Madde 18 - Yönetim Kurulunun görüşme yeter sayısı altıdır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Altı üye ile yapılan toplantılarda karar nisabı dörtten aşağı olamaz. Kararlar, yazı makinasında yazılmış, basılmış ve altları görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanmış olduğu halde noterce onaylanmış deftere yapıştırılır.

    TEMSİL YETKİSİ

    Madde 19 - PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın özürlü olduğu hallerde başkan vekili temsil eder.

    Sandığın hukuki sorumluluğunu gerektirecek ve yükümlülük doğuracak her türlü evrak, belge ve sözleşmelerin Yönetim Kurulunca yetkili kılınan iki kişi tarafından imzalanması gerekir. İmzaya yetkili kişilerle bunların öncelik sıraları Yönetim Kurulunca saptanır ve bir sirkülerde belirtilir.

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 20 - Sandık Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

    a) Tüzüğün öngördüğü hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili kararları almak ve uygulamak. Sandık hesap ve işlemlerini inceleyerek gelir ve giderlerini takip etmek.

    b) Yıl içindeki yönetim harcamalarıyla bu Tüzüğün 3 üncü maddesine göre yapılacak harcamaları ve bunların kaynaklarını yıllık olarak belirleyerek bir program halinde Genel Kurulun onayına sunmak.

    c) Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlamak.

    d) Sandık örgütünde çalışacak Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı personeli atamak, işlerine son vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek.

    e) Sandık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak senelik kadro, bilanço, kar-zarar hesabını ve aktuaryel bilanço ile o yıla ait kara iştirak oranını karara bağlamak.

    f) Senelik bilanço, kar-zarar hesapları ile yıllık çalışma programını, aktuaryel rapor sonuçlarını ve denetçi raporlarını Genel Kurul üyelerine, yönetmelikle belirlenen birimlere toplantı tarihinden en az onbeş gün önce göndermek.

    g) Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere 3 üncü maddede sayılanlardan bir yıl içerisinde yapacakları faaliyetlere ayıracağı harcamalarla yönetim harcamaları ve yardım harcamalarını ve bu harcamaların kaynaklarını, hazırlayacağı çalışma Programını her yıl Genel Kurulun inceleme ve onayına sunmak.

    DENETLEME KURULU

    Madde 21 - Denetleme Kurulu; dördü asıl, dördü yedek olmak üzere iki yıl içinde Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Denetçiler aralarında bir başkan seçer. Herhangi bir nedenle denetleme kurulu üyeliğinden ayrılanların yerine ilk sırada bulunan yedek denetçi getirilir.

    DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 22 - Denetleme Kurulu üyeleri; Sandığın bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini, her türlü gelir ve giderlerini bu Tüzük ve Hesap İşleri Yönetmeliğine göre inceleyip kontrol ederek gördükleri hususları her üç ayda bir raporla Yönetim Kuruluna bildirirler. Birlikte düzenleyecekleri yıllık raporlarını Genel Kurula sunarlar.

    TEFTİŞ

    Madde 23 - PTT müfettişleri, Yönetim Kurulunun istemi ve PTT Genel Müdürlüğünün gerekli görmesi halinde Sandık işlemlerini denetlerler.

    GENEL MÜDÜRLÜK

    Madde 24 - Sandığın maliye, iktisat, hukuk, bankacılık ve muhasebe alanlarında deneyimli ve yüksek öğrenim görmüş bir Genel Müdürü bulunur. Ayrıca en çok iki genel müdür yardımcısı görevlendirilir.

    Genel Müdür Sandık Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdürün aylık, ücret, tazminat, ikramiye, sosyal yardım gibi özlük hakları da Yönetim Kurulunca saptanır.

    Merkez ve taşra teşkilatı kadroları Yönetim Kurulunca oluşturulur. Bu görevlere atanacakların nitelikleri ile görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca onaylanacak iç yönetmelikle düzenlenir.

    GENEL MÜDÜR

    Madde 25 - Sandık Genel Müdürü; sandığı mevzuat hükümlerine ve Yönetim kurulu kararlarına göre yönetir. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

    SANDIĞIN GELİRLERİ

    Madde 26 - Sandığın gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir.

    a) Üyelerden alınan aidatlar ve borçlanma tahsilatı,

    b) Üyelere verilen borç paraların faizleri,

    c) Para, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin gelirleri,

    d) Sandığın kurduğu veya ortak olduğu şirketlerden elde edilecek gelirler,

    e) PTT pazarları ve satış yerleri karları,

    f) Düzenlenecek piyango, toplantı gelirleri,

    g) Bağışlar,

    h) Sandığın ortak olduğu veya kurduğu şirketlerde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak Sandığı temsil edenlere bu şirketlerce yolluk ve aylık ücret veya huzur hakkı dışında ödenecek ikramiye, prim, temettü ve başka adlar altında sağlanacak diğer maddi ve nakdi ödeme ve menfaatler.

    SANDIK ADINA KESİLEN PARALAR

    Madde 27 - Sandık adına kesilen paralar, merkezlerin emanet hesaplarında toplanarak, bağlı bulundukları muhasebe servisi aracılığı ile Sandığa verilmek üzere PTT Genel Müdürlüğüne dekont edilir.

    SANDIĞIN YAPACAĞI YARDIMLAR

    Madde 28 - Sandığın, üyelerine veya ölümlerinde mirascılarına bir defada ve toptan olarak yapacağı yardımlar şunlardır.

    a) Emeklilik yardımı,

    b) Ölüm yardımı,

    c) Maluliyet yardımı.

    Bu yardımlarla ilgili olarak Tüzükte yer almayan Yönetmelikle saptanır.

    EMEKLİLİK YARDIMI

    Madde 29 - Üç yıl Sandık üyeliği bulunan ve sandık üyeliği aşağıda belirtilen nedenlerle sona erenlere emeklilik yardımı ödenir.

    a) T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlar.

    b) Yaş haddi nedeniyle görevden ayrılıp hizmet sürelerine göre kendilerine toptan ödeme yapılanlar.

    c) Kendi isteği olmaksızın, yasal düzenlemeler nedeniyle sandık üyeliği sona erenler.

    Yukarıda belirtilen emeklilik yardımı, Tüzüğe ekli "Emeklilik Yardımı Hesaplama Esasları" ve Tüzük ekleri olan "I ve II No.lu Emsal Tabloları" na göre hesaplanır. Ancak, bu hesaplamada "c" fıkrasında sözü edilen üyelerin üyelik sürelerinin üç yılı doldurmuş olması şartı aranmaz.

    Üyenin borçları hesaplanan yardım tutarından düşülerek tahsil olunur.

    ÖLÜM YARDIMI

    Madde 30 - Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, 29 uncu maddedeki emeklilik yardımından ayrı olarak son ödediği aidata esas maaşının sekiz katı ölüm yardımı yapılır.

    Sandık üyesine, eşinin ölümünde son ödediği aidata esas maaşın dört katı, çocuğunun ölümünde iki katı ölüm yardımı ödenir.

    MALULİYET YARDIMI

    Madde 31 - Maluliyet yardımı aşağıdaki koşullarda iki şekilde ödenir:

    a) Tam ve daimi maluliyet yardımı;

    Üyelerden, kaza, sakatlık veya tedavisi imkansız bir hastalık nedeniyle fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelerek vazifeden ayrılanlar ve bu durumlarını kesin işlemli sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler tam ve daimi malül sayılır. Tam ve daimi malül olanlar, kesin işlemli rapor tarihindeki brüt maaşının altı katı tutarındaki tam ve daimi maluliyet yardımını net olarak alırlar.

    Maluliyet yardımı alanlara ayrıca, 29 uncu maddedeki emeklilik yardımı da ödenir.

    b) Kısmi maluliyet yardımı:

    Kaza nedeniyle uzuv kaybına uğrayanlarla görev yapamayacak derecede hasta olup, T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunları gereğince malül sayılarak görevlerine son verilenler, kesin işlemli raporlarındaki malüliyet yüzdesine ve rapor tarihindeki brüt maaşlarının altı katına göre hesaplanacak kısmı malüliyet yardımına hak kazanırlar.

    EK EMEKLİLİK FONU

    Madde 32 - Sandık üyeleri, istekleri halinde Tüzüğe ekli "Ek Emeklilik Fonu Esasları ve Hesaplama Tablosu"ndan yararlanabilirler.

    AİDAT İADESİ

    Madde 33 - Tüzüğün 6 cı maddesinde belirlenen nedenlerle Sandık Üyeleğinden ayrılanların birikmiş aidatları faizsiz olarak ve kar payı eklenmeksizin geri ödenir. Askere gidenler, diledikleri takdirde dönüşte üyeliklerinin devamını sağlamak üzere aidatlarını Sandıkta bırakabilirler.

    ZAMANAŞIMI

    Madde 34 - Sandık üyeliğinden istifa etmek suretiyle ayrılanların veya üyelikten çıkarılanların toplu ödemelerinden borçları düşülür. Ayrılış tarihinden itibaren beş yıl içerisinde alınmayan alacaklar Sandığa gelir kaydedilir.

    AKTUARYEL RAPOR

    Madde 35 - Ticari bilançoların çıkarılmasından sonra aktuaryel bilanço ve rapor hazırlanır. Aktuaryel rapora göre saptanacak kar paylarının hesaplanmasında kullanılacak kara iştirak oranları Genel Kurulca onaylandıktan sonra üye hesaplarına geçirilecek aktuaryel kar kesinlik kazanır. Üyenin üyelikten ayrılış yılına ait kar payı ertesi yıl Genel Kurulunun onayından sonra ödenir. Aktuaryel karlardan üyelerin o yıla ait birikimlerinin % 20'sine kadar yedek akçe ayrılabilir. Genel Kurul kararı ile emekliye ayrılanlara emeklilik yardımlarının % 20'sine kadar bu yedek akçeden ek ödeme yapılabilir.

    AYLIK BAĞLANMASI

    Madde 36 - Sandıktan emeklilik yardımı almak suretiyle ayrılanlar, ödeme tarihinden sonraki üç ay içerisinde aldıkları yardımın Aylık Bağlama Yönetmeliğinde belirlenecek olan kısmını Sandığa bıraktıkları takdirde, bir yıllık bir bekleme süresinden sonra emekli aylığına hak kazanırlar. Emekli aylığı bağlanması yönetmelikteki esaslara göre uygulanır.

    Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar eski Yönetim ve Denetleme Kurulları görevlerine devam ederler.

    Geçici Madde 2 - Bu Tüzüğün yürürlüğünden önce emekliye ayrılmış olan eski Sandık üyeleri, yönetmelikte belirlenen süre içerisinde başvurdukları takdirde Tüzüğün 36 ncı maddesinde gösterilen aylık bağlanması hakkından yararlanabilirler.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 37 - 20/02/1951 tarihli ve 3/12564 sayılı Kararnameyle yürürlüğe konulan PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile Ek ve Değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 38 - 4157 sayılı, Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden yılın başında yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 39 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    1 OCAK 1992 TARİHİNDEN İLERİYE DOĞRU BU TARİHTEKİ ÜYE BİRİKİMLERİNE UYGULANACAK FAİZ EMSALLERİ I NO LU EMSAL TABLOSU

    YILLAR EMSALLER YILLAR EMSALLER

    1    1.120000 24    15.178614

    2    1.254400 25    17.000047

    3    1.404929 26    19.040053

    4    1.573519 27    21.324859

    5    1.762341 28    23.883842

    6    1.973822 29    26.749903

    7    2.210680 30    29.959891

    8    2.475962 31    33.555077

    9    2.773077 32    37.581687

    10    3.105846 33    42.091489

    11    3.478547 34    47.142468

    12    3.895973 35    52.799564

    13    4.363489 36       59.135511

    14    4.887108 37    66.231773

    15    5.473561 38    74.179585

    16    6.130388 39    83.081135

    17    6.866034 40    93.050871

    18    7.689959 41    104.216975

    19    8.612754 42    116.723012

    20    9.646284 43    130.729773

    21    10.803838 44    146.417345

    22    12.100298 45    163.987427

    23    13.552334

    EMEKLİLİK YARDIMI HESAPLAMA ESASLARI

    Madde 29 gereğince ödenecek "Emeklilik Yardımı" aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır.

    A) Birinci Kısım Emeklilik Yardımı:

    Bu yardım, üyenin işbu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önceki Sandık döneminden devrederek cari hesabına kayıtlanmış müktesabatının devir tarihi ile emekliye ayrıldığı tarih arasındaki süreye göre I No.lu emsal tablosundaki faiz emsali ile çarpımından,

    B) İkinci Kısım Emeklilik Yardımı:

    Üyenin, yeni sisteme giriş tarihindeki aidatına esas aylık ücreti ile, üyelikten emekli olarak ayrılış tarihine kadar gördüğü aylık ücret artışlarının, ayrılış tarihine kadar her yıl için II No.lu tablodaki emsallerle çarpımından elde edilecek miktarların toplamından,

    C) Üçüncü Kısım Emeklilik Yardımı:

    Yıllık aktuaryel bilanço sonuçlarına göre hesaplanacak olan yıllık kar payları toplamından,

    Oluşur.

    Üyenin emeklilik yardımına esas sürenin hesabında ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirleri ise, son tam yıl ile takipeden yıl arasındaki emsal farkı onikiye bölünerek bulunacak aylık emsale göre değerlendirilir.

    Yukarıda (B) fıkrasında geçen yeni sisteme giriş tarihi, önceki dönemden devreden üyeler için Tüzüğün yürürlük tarihi, yeni üyeler için üye kayıt tarihleridir.

    EMEKLİ YARDIMI HESABI EMSAL TABLOSU II NO.LU EMSAL TABLOSU

    YILLAR    EMSALLER    YILLAR    EMSALLER

    1    0.581738    24    68.735376

    2    1.233285    25    77.565357

    3    1.963018    26    87.454940

    4    2.780317    27    98.531269

    5    3.695692    28    110.936760

    6    4.720914    29    124.830909

    7    5.869159    30    140.392355

    8    7.155198    31    157.821172

    9    8.595559    32    177.341455

    10    10.208763    33    199.204166

    11    12.015551    34    223.690406

    12    14.039157    35    251.114992

    13    16.305591    36    281.830527

    14    18.844002    37    316.231932

    15    21.687021    38    354.761498

    16    24.871200    39    397.914616

    17    28.437480    40    446.246107

    18    32.431720    41    500.377376

    19    36.905265    42    561.004400

    20    41.915633    43    628.906664

    21    47.527247    44    704.957199

    22    53.812253    45    790.133804

    23      60.851463

    EK EMEKLİLİK FONU ESASLARI VE HESAPLAMA TABLOSU

    Aşağıda belirlenen şartlara Ek Emeklilik Yardımı sistemi kurulur.

    a) Ek Emeklilik Yardımından yararlanmak isteyen Sandık Ortakları her yıl 14 Kasım tarihine kadar Ek Emeklilik Yardım Fonu giriş formunu doldurarak Sandığa başvurabilirler. Bu tarihten sonra yapılan başvurular gelecek yıl işlem görür.

    b) Başlangıç aidatı aylık 40.000. TL. olup, her yıl önceki yıl aidatının % 15 fazlasıyle kesilir.Ek Fona katılanların ilk aidatları girdikleri yılı takibeden Ocak ayında kesilir.(15 Aralık Ücret veya Aylığından)

    c) Ek Fon yardım ödemeleri her tam yıl için yardım cetvelinde belirlenen miktarlar üzerinden yapılır.Yıldan az sürelere ilişkin ek yardımlar, bir sonraki yıla isabet eden miktar ile evvelki yıl miktarı arasındaki farkın onikide biri aylık ödeme olarak hesaplanmak suretiyle bulunur.Aylık sürenin hesabında 15 günden fazlası bir ay sayılıp 15 günden az süreler dikkate alınmaz.

    d) Sisteme sonradan girenlerin aidatlarında başlangıç aidatı 40.000. TL.dan başlar.

    e) Her yıl Ocak ayında, Yıllık Ek Fon gelirinden % 10 gider payı ve cetvelde belirlenen yardım miktarlarına denk karşılıklar ayrıldıktan sonra artan miktar fona katılan ortakların mevduatlarına mevduatları oranında yansıtılır.

    Yardım miktarları cetvelindeki yıllara uygulanan gelir oranlarında azalma olduğu takdirde bu cetvelde gerekli düzeltmeler yapılır.

    f) Emeklilik dışında Sandıktan ayrılma veya Sandıktan ayrılmadan istekte bulunulması halinde, Ek Fon Yardımı.O yıla ait cetvelde belirlenen Miktarlar üzerinden, yukarıda c fıkrası gereğince hesaplanarak katılımcıya ödenir. Ancak, emeklilik dışında son yıl için e fıkrası 1 inci bendi işletilmez.

    g) Ölüm, maluliyet ve emeklilik dışında fonda 3 yılını doldurmadan ayrılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

    EK EMEKLİLİK FONU HESAPLAMA TABLOSU

    YIL AİDAT TOPLAM AİDAT YARDIM TUTARI

    1 40.000 480.000    576.000

    2 46.000 552.000    1.416.000

    3 52.900 634.800    2.758.800

    4 60.835 730.020    4.868.220

    5 69.960 839.520    8.141.850

    6 80.454 965.448    13.178.223

    7 92.522 1.110.264    20.877.599

    8 106.400 1.276.800    32.593.199

    9 122.360 1.468.320    50.358.119

    10 140.714 1.688.568    77.225.747

    11 161.821 1.941.852    102.335.323

    12 186.094 2.233.128    135.269.048

    13 214.008 2.568.096    178.417.858

    14 246.109 2.953.308    234.896.523

    15 283.025 3.396.300    308.761.780

    16 325.479 3.905.748    374.419.884

    17 374.301 4.491.612    453.795.473

    18 430.446 5.165.352    549.719.920

    19 495.013 5.940.156    665.604.060

    20 569.265 6.831.180    805.556.052

    21 654.655 7.855.860    974.523.122

    22 752.853 9.034.236    1.178.461.982

    23 865.781 10.389.372    1.424.543.750

    24 995.648 11.947.776    1.721.400.276

    25 1.144.995 13.739.940    2.079.420.271

    Mevzuat Kanunlar