SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 14/07/1994 - 94/5799

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 08/01/1985 - 3143

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 31/08/1994 - 22037

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ

    KAPSAM

    Madde 1 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle müfettişlerin seçilme ve atanma koşulları, görevlerini yerine getirme ve yetkilerini kullanma biçimleri, sorumlulukları, çalışma yöntemleri, denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

    DEYİMLER

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    Bakanlık    : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

    Bakan    : Sanayi ve Ticaret Bakanı,

    Kurul    : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu,

    Kurul Başkanı    : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,

    Müfettiş    : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri, müfettişleri ve müfettiş yardımcıları anlamında kullanılmıştır.

    KURULUŞ

    Madde 3 - (Değişik fıkra: 07/05/1999 - Tüzük- 99/12845-2 md.) Kurul, müfettiş nitelik ve yetkilerine sahip bir Başkanla başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurulun büro işleri Kurul Başkanlığına bağlı bir şube müdürlüğünce yürütülür.

    Kurulun merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, merkezler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.

    Bu çalışma merkezlerinde, Bakanca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: ATAMA VE KIDEM

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

    Madde 4 - Müfettişlik mesleğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için;

    A) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

    B) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden yada eşitleri olan Yurt içi veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

    C) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış bulunmak,

    D) (Değişik bent: 07/05/1999 - Tüzük- 99/12845-3 md.) Yönetmeliğe göre yapılacak giriş sınavını başarmak,

    E) Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak,

    F) Başkanlıkça yapılacak inceleme sonucunda müfettişliğe engel bir durumu bulunmamak, gerekir.

    Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları başarı derecelerine göre yapılır. Eşitlik durumunda, sözlü sınavdaki başarı derecesi yüksek olana öncelik tanınır. Atanamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    (Değişik fıkra: 07/05/1999 - Tüzük- 99/12845-3 md.) Giriş sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha sınava alınmazlar.

    MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

    Madde 5 - Müfettişliğe, yönetmeliğe göre yapılacak müfettişlik yeterlik sınavını başaran müfettiş yardımcıları atanır.

    Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için;

    A) Müfettiş yardımcılığı görevinde eylemli olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

    B) (Değişik bent: 07/05/1999 - Tüzük- 99/12845-4 md.) Yönetmelikte düzenlenen yöntem ve esaslara göre yanında çalıştığı müfettişlerce verilen raporlarla müfettişliğe yeterliliği saptanmış bulunmak.

    C) (Değişik bent: 07/05/1999 - Tüzük- 99/12845-4 md.) Yönetmelik gereğince yaptığı çalışma ve hazırladığı raporlara göre yeterli görülmek.

    Müfettiş yardımcılarından, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan, müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan, kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

    KURUL BAŞKANLIĞI

    Madde 6 - Kurul Başkanı, en az oniki yıl müfettişlik görevinde çalışmış olanlar arasından atanır.

    (Değişik fıkra: 07/05/1999 - Tüzük- 99/12845-5 md.) Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi Bakan onayı ile görevlendirebilir.

    KIDEM

    Madde 7 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır.

    Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA

    Madde 8 - Kuruldan çekilen veya naklen ayrılan müfettişler, Kurula dönmek istediklerinde, sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumları olmadıkça, kadro ve aylık durumları elverdiği ölçüde kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

    SINAV KURULLARI

    Madde 9 - (Değişik madde: 07/05/1999 - Tüzük- 99/12845-6 md.)

    Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavını yapacak kurullar, Kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir.

    Sınavlarla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BAĞLILIK, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

    BAKANA BAĞLI OLMA

    Madde 10 - Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Bakan adına yaparlar ve Bakanla Kurul Başkanı dışında hiçbir makam ve merciden emir almazlar.

    KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 11 - Kurul, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

    A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    B) Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak, kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceleyip görüş bildirmek, Bakanlıkta hazırlanacak tasarıların çalışmalarına katılmak,

    C) Denetimi Bakanlığa ait yerli ve yabancı tüm anonim, komandit, limited ortaklıklarla kooperatifleri, sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsalarıyla esnaf ve sanatkar odaları ve bunların üst kuruluşlarını denetlemek,

    D) Mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    KURUL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 12 - (Değişik madde: 07/05/1999 - Tüzük- 99/12845-7 md.)

    Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

    A) Teftiş programlarını düzenleyip Bakanın onayına sunmak,

    B) Kurulu yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek,

    C) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    D) Teftiş ve çalışma programları hazırlamak, Kurulun çalışmaları, Bakanlığın genel durumu, mevzuatın uygulanması gibi konularda genel durum raporları düzenlemek,

    E) Müfettişlerin çalışma merkezlerini Bakan onayıyla saptamak,

    F) Müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek ve çalışmalarını denetlemek,

    G) Teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, bunlar üzerine ilgililerce alınacak önlem ve yapılacak işlemleri izlemek, gerektiğinde bu konularda Bakana bilgi veya rapor vermek,

    H) Kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin hazırlanmasına ilişkin konularda ilgili birimlere önerilerde bulunmak, müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bununla ilgili çalışmaları düzenlemek,

    I) Müfettişlerin genel bilgilerinin artırılması ve hizmetiçi eğitimleri için kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, bu gibi çalışmalara katılmalarını, yurtiçinde ve yurtdışında inceleme yapmalarını sağlamak,

    J) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

    K) Bakan tarafından verilecek benzeri görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

    MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 13 - Müfettişler, Bakanın emir veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

    A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kuruluşların çalışma, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme, soruşturma işlerini yürütmek,

    B) Gördükleri yanlışlık, eksiklik, yolsuzlukları saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte Bakanlığa bildirmek,

    C) Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak önerilerini bir raporla Bakanlığa sunmak,

    D) Öğrendikleri yolsuzlukları incelemeye başlamak, derhal Bakanlığa bildirerek gerekiyorsa soruşturma izni istemek, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçları doğrudan Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmek,

    E) Bakanlığı ilgilendiren konularda Yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    F) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin sonunda Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

    MÜFETTİŞLERİN GÖREV ALANI VE İŞ BÖLÜMÜ

    Madde 14 - Müfettişler arasında görev alanı ve iş bölümü yapılırken her grubun uzmanlık alanları gözönünde tutulur.

    Bakanlığın sanayi ile ilgili merkez teşkilatı, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri yapı kooperatifleri gibi sanayi kuruluşları, diğer iç ve dış sanayi faaliyetleri ve sanayi sektörü ile ilgili Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları sanayi müfettişlerince denetlenir.

    Bakanlığın ticaret ile ilgili merkez teşkilatı ile denetimi Bakanlığa ait sermaye şirketleri, gözetme kuruluşları, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar odaları ve bunların üst kuruluşları, odalar ve borsalar gibi kuruluşlar, diğer iç ve dış ticari faaliyetler ve ticaret sektörü ile ilgili Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları ticaret müfettişlerince denetlenir.

    Kurul Başkanlığı, ortak konularda her iki gruba dahil müfettişleri, birlikte veya ayrı ayrı çalışma yapmakla görevlendirebilir.

    Gerekli ve zorunlu görülen hallerde, grupların uzmanlık alanına girmeyen konularda da, Bakanın onayı ile müfettişlere görev verilebilir veya ortaklaşa çalışmaları sağlanabilir.

    SORUŞTURMA YÖNTEMİ

    Madde 15 - Müfettişler, memurların görevlerinden doğan veya görevlerini yaptıkları sırada işledikleri bir suçun soruşturulmasını, ilgili kanunlarda ve soruşturma yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütürler.

    Bakanlık denetimi altındaki kuruluşlarda yapılacak soruşturma ve incelemelerin usul ve esasları da soruşturma yönetmeliğinde gösterilir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YETKİSİ

    Madde 16 - Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği görevlileri:

    A) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları yanıtlamaktan kaçınmaları, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,

    B) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemleri yapmış olmaları,

    C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış bulunmaları,

    D) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başkaca önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması, hallerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında, geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere görevden uzaklaştırabilirler.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYLA İLGİLİ İŞLEMLER

    Madde 17 - Görevden uzaklaştırılan memurun durumu, müfettişçe, gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, ayrıca, Bakanlığa yazıyla hemen bildirilir.

    Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarılmasına veya cezai işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için, alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişçe hemen atamaya yetkili amire önerilir ve durum Bakanlığa bildirilir.

    MÜFETTİŞE YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 18 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde, diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

    Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

    Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

    YAZIŞMA YÖNTEMİ

    Madde 19 - Müfettişler kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve Yurt dışı kuruluşlarıyla yazılmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.

    MÜFETTİŞLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 20 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini yerine getirmekten sorumludurlar.

    MÜFETTİŞ GÜVENCESİ

    Madde 21 - Müfettişler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sağlık, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tesbit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KURULUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

    TEFTİŞ PROGRAMLARI

    Madde 22 - Teftişler, önceden hazırlanan programlara göre yürütülür. Program dışı yapılacak denetim için Bakan onayı alınır.

    GÖREVLENDİRME

    Madde 23 - Müfettişler, tek veya grup olarak görevlendirilir. Grup halinde görevlendirmelerde gruptaki en kıdemli müfettiş çalışmaları düzenler.

    İŞİN DEVAMLILIĞI

    Madde 24 - Müfettişler başladıkları denetim işlerini ara vermeden, yapıp sonuçlandırırlar. İşi, geri bırakma zorunluluğu varsa ya da işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde çalışmayı gerektiriyorsa, durumu, hemen, Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

    GÖREVİN DEVRALINMASI

    Madde 25 - Bakanlığın denetimine bağlı kuruluşların teftiş kurullarınca veya Bakanlık kontrolörleri yahut başka görevlileri tarafından daha önce denetime başlanmışsa, aynı birimde veya konuda denetim yapmakla görevlendirilen Bakanlık müfettişlerinin isteği üzerine inceleme ve soruşturmayla ilgili belgeler, bulunduğu aşamada derhal kendilerine devredilir.

    YURT DIŞINA GÖNDERİLME

    Madde 26 - Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda incelemeler yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla bir yılı aşmamak üzere Yurt dışına gönderilebilirler.

    (Değişik fıkra: 07/05/1999 - Tüzük- 99/12845-8 md.) Yukarıdaki fıkra uyarınca müfettişlerin yurt dışına gönderilmesinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

    YASAKLAR

    Madde 27 - Müfettişler, mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

    A)Denetime bağlı olanların icra işlerine karışamazlar,

    B)İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltmeler yapamazlar,

    C)Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri, dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar, gizli yazıların başkalarına yazdıramazlar,

    D)Teftiş, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

    Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasaklamaların dışındadır.

    RAPORLAR VE TÜRLERİ

    Madde 28 - Müfettişler, denetimleri sonucunda işin özelliğine göre, aşağıdaki raporlardan birini düzenlerler:

    A) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturmaların sonuçlarının bağlandığı fezlekeler,

    B) Denetlenen birimlerin genel işlem ve hesaplarının teftişi sonucunda düzenlenen teftiş raporları,

    C) Teftiş raporuna, fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda düzenlenen inceleme raporu,

    D) Memurların suç oluşturan, ancak, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat kapsamı dışında kalan eylemleri nedeniyle düzenlenen soruşturma raporu,

    E) Genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda, Cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan gönderilmek üzere düzenlenen suç duyurusu raporu,

    F) Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak

    idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça düzenlenen genel durum raporu,

    G) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen personel denetim raporu.

    Her inceleme veya soruşturma ayrı bir rapora bağlanır.

    Rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkanlığa bildirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: DENETLENENLERİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

    DENETİME YARDIMCI OLMAK

    Madde 29 - Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın denetimi altındaki kuruluşlarda görevli bulunanlar, müfettiş tarafından istenildiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, derhal vermek, inceleme ve saymanlarını kolaylaştırmak zorundadırlar.

    Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

    DENETİM SIRASINDA İZİNLER

    Madde 30 - Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

    İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

    DENETİM DEFTERİ VE DOSYASI

    Madde 31 - Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası tutulur.

    Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve teftiş raporu denetim dosyasında saklanır.

    Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler de, yaptıkları teftişle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler, yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler

    Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on yıldır. Denetim defter ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst yetkilisi sorumludur.

    ALTINCI BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KİMLİK BELGESİ VE MÜHÜR

    Madde 32 - Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür, Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğrafı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

    Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

    ONURSAL MÜFETTİŞLİK

    Madde 33 - En az on yıl başarılı müfettişlik yaptıktan sonra ayrılanlara Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla onursal müfettiş ünvanı verilebilir.

    Bu ünvan, müfettişlikle bağdaşmayacak önemli nedenlerden ötürü geri alınabilir.

    ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELİ

    Madde 34 - Müfettişler, çalışmalarını, yolluk ve diğer haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

    KURUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 35 - Şube Müdürlüğü, Kurul Başkanlığına bağlı bir Şube Müdürünün yönetim ve sorumluluğunda, yeter sayıda memurdan oluşur.

    Müdürlük, Kurulda görevli olanların özlük işleriyle yazı, kayıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir.

    Büro işlerinde asıl olan gizliliktir. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 36 - 04/06/1991 günlü ve 91/1918 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili olarak çıkarılacak yönetmelikler bu Tüzüğün yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur.

    Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Tüzüğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

    Geçici Madde 2 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, Kurulda görevli Başkan ve müfettişlerin kazanılmış hakları saklıdır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 37 - 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 494 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilen 18 inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 38 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar