POLİS KIYAFET TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 23/06/1994 - 94/5812

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 04/06/1937 - 3201

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 05/09/1994 - 22042

    Madde 1 - 20/06/1964 günlü ve 6/3249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Polis Kıyafet Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar