POLİS MESLEĞİNE GİRİŞ VE POLİSTE TERFİ ESASLARINI GÖSTEREN NİZAMNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 23/06/1994 - 94/5884

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 04/06/19237 - 3201

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 16/09/1994 - 22053

    Madde 1 - 09/01/1937 tarihli ve 2/7620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar