SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ VE REKABET UZMANLIĞI TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/08/1994 - 94/6002

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 08/01/1985 - 3143

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 23/08/1994 - 22060

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE TANIMLAR

    KAPSAM

    Madde 1 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketici ve rekabet uzmanı ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlığa yükseltilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, çalışma yöntemleri ile diğer hususlar bu Tüzükte düzenlenmiştir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen:

    Bakanlık       : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

    Genel Müdürlük    : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü,

    Genel Müdür    : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü,

    Uzman       : Tüketici ve rekabet uzmanı,

    Uzman Yardımcısı    : Tüketici ve rekabet uzman yardımcısı anlamında kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: TÜKETİCİ VE REKABET UZMANLIĞINA GİRİŞ, YETİŞTİRİLME, ATANMA USUL VE ESASLAR

    UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA GİRİŞ

    Madde 3 - Tüketici ve rekabet uzmanlığına, uzman yardımcısı olarak girilir.

    Uzman yardımcılığı sınavına girebilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

    b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Hukuk, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile mühendislik alanında eğitim veren en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

    d) Yönetmeliğe göre yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

    e) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini iyi derecede bilmek gerekir.

    UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI

    Madde 4 - Uzman Yardımcıları, Bakanlıkça uygun görülecek tarihlerde açılacak yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Bu sınav, öğrenim dalları gözönüne alınmak suretiyle farklı olarak da düzenlenebilir.

    Yabancı dil sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya benzeri kuruluşlara yaptırılır.

    Sınav kurulunun gerekli görmesi halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine ön eleme sınavı yaptırılabilir.

    SINAV KURULLARI

    Madde 5 - Yarışma ve yeterlik sınav kurulları Bakanlık Makamının onayı ile Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdürün belirlediği bir genel müdür yardımcısı, Bakanlık Teftiş Kurulunca görevlendirilecek bir ticaret müfettişi, Bakanlık Birinci Hukuk Müşaviri ve en az beş yıllık uzmanlık kıdemi olan bir tüketici ve rekabet uzmanı ile bu görevliler arasından belirlenecek iki yedek üyeden oluşur.

    UZMAN YARDIMCILIĞINA ATANMA

    Madde 6 - Yarışma sınavında başarı gösterip, süresi içinde başvuranların, başarı derecelerine göre tüketici ve rekabet uzman yardımcısı olarak atamaları yapılır. Başarı derecelerinin eşit olması durumunda, yabancı dil başarı derecesi yüksek olana öncelik tanınır.

    YETİŞTİRİLME

    Madde 7 - Tüketici ve rekabet uzman yardımcılığına atananlar dört aydan az olmamak üzere temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar.

    Temel mesleki eğitim kursunu tamamlayan uzman yardımcıları, Genel Müdürlüğün uygun görülen bir biriminde görevlendirilirler.

    UZMANLIK YETERLİK SINAVI

    Madde 8 - Tüketici ve rekabet uzman yardımcılığına atananlar, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süre hariç olmak üzere en az üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve konusu Genel Müdürlükçe onaylanan tezini Genel Müdürlüğe teslim etmek kaydıyla, açılacak tüketici ve rekabet uzmanlığı yeterlik sınavına girme hakkını elde ederler.

    Uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girmeye hak kazandıkları tarihten itibaren dört ay içinde yeterlik sınavının yapılması zorunludur. Sınav tarihi, en az üç ay önce ilgililere bildirilir.

    Tez konusu, Genel Müdürlükçe onaylanmış olup da eğitim amacıyla veya geçici görevle yurtdışında bulunması sebebiyle ya da Genel Müdürlükçe Geçerli sayılabilecek bir nedene dayanılarak tezini süresi içinde teslim edememiş veya teslim edip de sınava girememiş olan uzman yardımcıları, ayrıca yapılacak bir yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

    Tezin yeterlik sınavından en az iki ay önce Genel Müdürlüğe verilmesi ve Genel Müdürlük tarafından sınav kuruluna teslim edilmesi zorunludur.

    Uzman yardımcısı Türkçe olarak hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihsel gelişimi içinde ve kıyaslamalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve önerilerini taşıması esastır. Tezde ayrıca, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle hazırlanacak bir özet bölümüne de yer verilmesi zorunludur.

    YETERLİK SINAVI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 9 - Uzmanlık yeterlik sınavı, tezin, sözlü savunması şeklinde yapılır.

    Sınavın değerlendirilmesi, sınav kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre ve 100 üzerinden puan vermek suretiyle yapılır;

    a) Kurul üyelerinin oyları (başkan dahil) eşittir.

    b) Başarı veya başarısızlığın belirlenmesinde oy çokluğu esastır.

    c) Oylar başarılı veya başarısız şeklinde ve not vermek suretiyle kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. En az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

    UZMANLIĞA ATANMA

    Madde 10 - Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, başarı sıralamalarına göre tüketici ve rekabet uzmanı olarak atanırlar.

    YETERLİK SINAVINI KAZANAMAYANLAR

    Madde 11 - Yeterlik sınavında başarısız görülen uzman yardımcısına en geç bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci savunmasında da başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın bu savunmaya girmeyen uzman yardımcıları derece ve kademelerine uygun diğer memuriyet kadrolarına atanırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: UZMANLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

    UZMANLARIN GÖREVLERİ

    Madde 12 - Tüketici ve rekabet uzmanları 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerde Genel Müdürlüğe ilişkin görevler ile Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yaparlar.

    UZMANLARIN SORUMLULUKLARI

    Madde 13 - Tüketici ve rekabet uzmanları ve uzman yardımcıları Genel Müdürlük tarafından verilen işleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı, Genel Müdüre veya yetki devrinde bulunulan yardımcısına karşı sorumdurlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KIDEM

    Madde 14 - Tüketici ve rekabet uzmanlığına atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır.

    Tüketici ve rekabet uzmanı sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan tekrar uzmanlığa dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    EĞİTİM

    Madde 15 - Tüketici ve rekabet uzmanı ve uzman yardımcıları, mesleki eğitimlerini tamamlamak ve geliştirmek amacıyla kıdem sıralamalarına ve yabancı dil seviyelerine göre yurt dışına gönderilebilirler.

    YÖNETMELİK

    Madde 16 - Sınavlara ve uzmanların çalışma yöntemlerine ilişkin hususlar ile bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili diğer esas ve usuller, Tüzüğün yayımından itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    Geçici Madde 1 - Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen sınav kurullarının beş yıllık kıdemi olan tüketici ve rekabet uzmanları arasından belirlenecek üyesi, bu koşulları taşıyan Genel Müdürlük personeli yetiştirilinceye kadar, Genel Müdürün tesbit edeceği bir genel müdür yardımcısı, sınav kurulu üyesi olarak görev yapar.

    DAYANAK

    Madde 17 - Bu Tüzük 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 36/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 18 - Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 19 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar