KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/02/1995 - 95/6542

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 24/05/1983 - 2828

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 02/03/1995 - 22218

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM, TANIMLAR VE YARARLANACAKLAR

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Tüzük, korunmaya muhtaç çocukların, korunmaları sona erdikten sonra işe yerleştirilmelerinin esas ve usullerini, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki yükümlülükleriyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla diğer kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenler.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    Kurum: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

    Sosyal hizmet kuruluşu: Kurumu bağlı çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, bakım ve rehabilitasyon merkezleri,

    Serbest kadro: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait atama yapılmış veya atama yapılabilecek kadroların tümü anlamına kullanılmıştır.

    YARARLANACAKLAR

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerinden, korunma kararı alınmış olup da;

    A) Reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış,

    B) Bir Koruyucu aile yanına yerleştirilmiş,

    C) Ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar yararlanırlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : YÜKÜMLÜLÜKLER

    KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluşları her yıl, hangi statüde olursa olsun serbest kadro sayılarıyla bunun binde biri oranında alacakları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, adaylarda aranan nitelikleri, sınav tarihini ve yerini Kuruma bildirmek ve bu kadrolara Kurumca bildirilen korunmaya muhtaç çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapmak zorundadır.

    Kurum, ayrılan kadro için istenilen nitelikte yeter sayıda korunmaya muhtaç çocuk bulunmaması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüş birliğine varılmak suretiyle bu nitelikleri taşımayan korunmaya muhtaç çocukların isimleri yeniden belirleyerek bildirebilir.

    Kamu kurum ve kuruluşları, istedikleri nitelikte korunmaya muhtaç çocuk bulunmaması durumunda bu yükümlülüklerinden kurtulamaz.

    BİLGİ FORMLARININ GÖNDERİLMESİ

    Madde 5 - Sosyal hizmet kuruluşları, kendi kuruluşlarında bakılmış ve korunmuş, korunmaya muhtaç çocukların öz geçmişini, okul ve mesleki özelliklerini ve diğer bilgileri içeren bilgi formlarını, korunma kararının kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde düzenleyerek kayıtlara uygunluğunu onaylar ve il sosyal hizmetler müdürlüğü aracılığı ile Kuruma gönderir.

    Bu Tüzük hükümlerinden yararlanabilecek korunmaya muhtaç çocuklar, bilgi fırmlarının Kuruma geldiği tarih esas alınmak üzere tahsil grupları içerisinde meslekli ve mesleksiz ayrımıyla kaydolunur.

    MESLEK KAZANDIRMA

    Madde 6 - Kurum, korunmaya muhtaç çocuklara bir meslek edindirecek çalışmaları yapar veya yaptırır.

    Korunmaya muhtaç çocukları mesleğe yöneltme hizmetini yürütürken tüm kurum ve kuruluşlardan yardım ve işbirliği isteğinde bulunabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    BAŞVURU VE BİLDİRİM

    Madde 7 - Bu Tüzük hükümlerinden yararlanmak isteyenler,18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum aracılığıyla başvururlar. Başvuru sahibinin geçmişte bir sosyal hizmet kuruluşunda kaldığının ve korunduğunun belgelenememesi halinde, bu hususun tesbiti mahkeme kararıyla olur.

    Kurum, bu Tüzüğün 5 inci maddesi uyarinca düzenlenen formlardaki bilgileri esas almak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının istekleriyle bu Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen öncelikleri de gözönüne alarak, her boş kadro için en az üç korunmaya muhtaç çocuğun isim listesini, isteğinden itibaren bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderir.

    ÖNCELİK

    Madde 8 - Kurum, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği isim listelerini düzenlerken korunmaya muhtaç çocuğun muhtaçlığının belirlenmesinde, aşağıdaki öncelik sırasını gözönünde bulundurur.

    A) Bu Tüzük hükümlerinden daha önce yararlanmamış olması,

    B) Ailesinin olmaması,

    C) Evli veya çocuklu olması,

    D) Diğer adaylara göre yaşlı olması,

    E) Herhangi bir işte çalışmıyor olması,

    F) Halen bir sosyal hizmet kuruluşunda kalıyor olması.

    SINAV

    Madde 9 - Korunmaya muhtaç çocukların işe alınmalarına ilişkin olarak yapılacak sınavlar, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerindeki hükümlerine göre ayrı olarak yapılır ve değerlendirilir.

    Ancak, korunmaya muhtaç çocukların sınavları kamu kurum ve kuruluşlarının genel sınavlarıyla birlikte yapılmışsa, bu çocukların sınavları ayrı olarak ve kendi aralarında değerlendirir.

    Sınav çağrısı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca yapılır.

    Kamu kurum ve kuruluşları, giriş sınavına katılan ve katılmayan korunmaya

    muhtaç çocuklarla sınav sonucunda işe alınan ve alınmayanları, alınmama nedeniyle birlikte bir ay içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUĞUN KORUNMASI VE İZLENMESİ

    Madde 10 - Kamu kurum ve kuruluşları, işe aldıkları korunmaya muhtaç çocuğun iş ortamına uyumsuzluğu ve verimsizliği gibi konular söz konusu olduğunda, Kuruma bilgi verir ve sorunları Kurumla birlikte çözerler.

    Geçici Madde 1 - Kamu kurum ve kuruluşları, çalıştırmak zorunda oldukları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, ayırdıkları kadroları, işin niteliklerini, halen çalıştırdıkları çocuk sayısını, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 11 - 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa 3413 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 12 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar