TRABZON LİMAN TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 12/07/1999 - 99/13105

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/04/1341 - 0618

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 12/08/1999 - 23784

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM, TANIMLAR, LİMAN SINIRLARI

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Tüzük, Trabzon Limanının sınırlarını, yanaşma, bağlama ve demir yerlerini, ticaret eşyası ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntemleriyle yer ve zamanlarını, gemilerin Limanda kalabilecekleri sürelerle, çevre kirliliğinin önlenmesi ve Limanda genel güvenlik ve disiplinin sağlanmasına ilişkin diğer hususları düzenler.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen:

    a) İdare : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı,

    b) Liman : Trabzon Limanının sınırları içinde yeralan, liman, rıhtım, iskele ve benzeri kıyı tesisleri,

    c) Liman Başkanlığı: Trabzon Liman Başkanlığı, anlamında kullanılmıştır.

    LİMAN SINIRLARI

    Madde 3 - Trabzon Limanı Doğuda, Narlık Burnu (Enlemi: 40

    57' 30" Kuzey, Boylamı: 40

    02' 30" Doğu) ile Batıda, Işıklı Burnundan (Enlemi: 41

    06' 36" Kuzey, Boylamı: 39

    25' 00" Doğu) genel Kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır (Ek-1).

    İKİNCİ BÖLÜM : GEMİLERİN YANAŞMA, BAĞLAMA VE DEMİR YERLERİ

    UYULACAK KURALLAR

    Madde 4 - Limana gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler aşağıdaki esaslara uyarlar:

    a) Gemiler, Liman Başkanlığınca verilecek ordinonun numarasına göre iskele ve rıhtımlara yanaştırılır veya şamandıralara bağlanır. Askeri gemiler, öncelikle askeri rıhtımlara, uygun olmaması halinde ticari rıhtımlara yanaştırılır.

    Yanaşma yerleri dolu olduğu takdirde, bu gemiler sıra beklemek üzere demir yerlerinde kalırlar. Akaryakıt yüklü tankerler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli madde yüklü gemiler tehlikeli madde demir yerinde demirlerler. Gemiler Liman Başkanlığının izni olmadıkça demir yerlerini değiştiremezler. Gemiler ve deniz araçları, Limandaki yanaşma ve bağlama yerlerine giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemezler, zorunlu olmadıkça mendirekler içinde salma suretiyle demirde yatamazlar.

    b) Boy ve su kesimleri nedeniyle ilk boşalan rıhtıma alınmasına olanak bulunmayan bir geminin yerine, boy ve su kesimi uygun olan sıradaki gemi alınır.

    c) Limana gelen yolcu ve turist gemileri, su derinliklerinin uygun olması halinde, istediklerinde sıra beklemeden uygun olan rıhtıma yanaştırılır. Bu gemilerden düzenli sefer yapmayanların Limana gelişleri, en az 48 saat önce Liman Başkanlığı ve ilgili diğer kuruluşlara, kaptan, donatan ya da acentaları tarafından yazılı olarak bildirilir.

    d) Limanda şamandıralara bağlı veya demirli gemiler, hava şartları veya zorunlu sebeplerle yerlerini değiştirmek zorunda kalırlarsa, Liman Başkanlığının izni ile uygun görülen yere bağlanırlar.

    YANAŞMA YERLERİ

    Madde 5 - Trabzon Liman sınırları içindeki yanaşma yerleri aşağıda gösterilmiştir (Ek-1):

    a) Trabzon Şehri Limanı (Ek-2)

    (1) 1 No'lu rıhtım,

    (2) 2 No'lu rıhtım,

    (3) 3 No'lu rıhtım,

    (4) 4 No'lu rıhtım,

    b) Faroz Balıkçı Barınağı,

    c) Akçaabat İskelesi ve Balıkçı Barınağı,

    d) Yomra Balıkçı Barınağı,

    e) İncir Limanı Barınma yeri.

    BAĞLAMA YERLERİ

    Madde 6 - Trabzon Şehri Limanında ana mendirek üzerinde, 600 metre boyunca yeralan 7 adet baba ve 18 adet anale, bağlanacak gemilere tahsis edilmiştir.

    DEMİR YERLERİ

    Madde 7 - Demir yerleri koordinatları aşağıda belirtilmiştir (Ek-3):

    a) Gemilerin serbest demir yeri;

    41

    01' 48" N, 39

    43' 48" E

    41

    00' 54" N, 39

    43' 48" E

    41

    00' 30" N, 39

    41' 12" E

    41

    01' 24" N, 39

    41' 12" E

    Koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.

    b) Tehlikeli yük taşıyan gemilerin serbest demir yeri:

    41

    01' 18" N, 39

    40' 48" E

    41

    00' 24" N, 39

    40' 48" E

    41

    00' 24" N, 39

    38' 48" E

    41

    01' 06" N, 39

    38' 48" E

    Koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : LİMANDA SEYİR GÜVENLİĞİ

    UYULACAK KURALLAR

    Madde 8 - Limanda seyreden ve yatan bütün gemiler ve deniz araçları, uluslararası kurallarla birlikte bu Tüzükte yer alan kurallara ve İdarece seyir, can ve mal güvenliği bakımından mevcut mevzuata dayanılarak belirlenmiş ya da belirlenecek her türlü seyir kurallarına, yapılacak uyarı ve denetimlere uymak zorundadırlar.

    Rıhtımlara yanaşma, yükleme ve boşaltma, kılavuzluk, römorkaj ve benzeri her türlü faaliyetleri düzenlemeye Liman Başkanlığı yetkilidir.

    KILAVUZLUK HİZMETLERİ VE RÖMORKÖR ALMA ZORUNLULUĞU

    Madde 9 - Limanda seyir güvenliği kapsamında yapılan kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri "Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Teşkilatları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve aşağıdaki esaslara uygun olarak yerine getirilir:

    a) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşacak, şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri ile 150 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadırlar.

    Ancak, 150 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar, Limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değişmemek şartıyla ve yılda bir kez olmak üzere kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde ise yatlar, süreye bakılmaksızın Limana giriş-çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

    1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük askeri gemiler, Limana giriş-çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp-kalkmalarında kılavuz kaptan almak zorundadırlar.

    Liman Başkanlığınca, deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektirdiği hallerde, kılavuz kaptan alma ve çıkartma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve bu uygulamalar denizcilere ve ilgililere duyurulur.

    b) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan 2000 - 5000 GRT'daki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör; 5001 - 15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör; 15001 - 30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki ya da 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör, 30000 GRT'dan büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki ya da 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör almak zorundadırlar.

    Harp ve yardımcı harp gemilerine, talep üzerine ya da gerektiğinde römorkör verilir.

    c) İskele ve rıhtımlara yanaşan veya buralardan ayrılan 1000 GRT'dan büyük gemiler, manevra sırasında, yanaşma yerine 50 metre uzaklık içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça ileri ya da geri çalıştıramazlar. Yanaşmış durumdayken, baş iter ve pervane çalıştırmak yasaktır.

    d) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği gözönüne alınarak yukarıda belirtilen römorkör adedi, çekme gücü ile römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenleme yapmaya idare yetkilidir.

    KILAVUZ KAPTAN VE RÖMORKÖR ALMA ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI

    Madde 10 - Şehir hatlarında çalışan yolcu gemileri, araba vapurları ve Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz. Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları, bu amaç için kullanıldıklarını Liman Başkanlığından belgelemek zorundadırlar.

    YOLCU GEMİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 11 - Liman içinde yolcu taşıyan gemiler, giriş yerlerinde, açıkça görülecek şekilde, azami yolcu sayısı ile sahip oldukları cankurtarma araç ve gereçlerinin sayı ve cinslerini belirten bir levha bulundururlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TEHLİKELİ, KİRLETİCİ MADDELER VE ATIKLARIN TAŞINMASI

    UYULACAK KURALLAR

    Madde 12 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile denize dökülmeleri durumunda doğal çevre üzerinde zararlara yol açabilen petrol, atık ve benzeri maddelerin, Liman içerisinde yüklenip-boşaltılması, taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi, aşağıda belirtilen tüzük, yönetmelik, karar ve Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, Liman Başkanlığı kontrol ve denetiminde, liman işletmesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne, özel ambalaj ve konteynerlerle yapılır.

    a) Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri ile Taşınması Hakkında Tüzük,

    b) Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,

    c) Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik,

    d) Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği,

    e) SOLAS Sözleşmesinin (Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi) eki VI ve VII nci ayrım ile MARPOL Sözleşmesi (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi) ve ekleri,

    f) Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi.

    LİMAN BAŞKANLIĞINA BİLDİRME ZORUNLULUĞU

    Madde 13 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan geminin donatanı, kaptanı veya acentası, geminin Limana varışından en geç 48 saat önce yükün miktarını, istif durumunu, ambalaj şekillerini, yanıcı ise yanma derecesini, diğer limanlara boşaltılacakların miktarını, tehlikeli maddelerin IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) (İ.M.D.G. kodu) kurallarına göre sınıfını içeren bir liste ile Liman Başkanlığına başvurarak yanaşma ordinosu alırlar.

    Yükleme limanından hareketi ile boşaltma limanına varışı arasındaki süre 48 saatten az olan gemiler için bu bildirim, boşaltma limanına yanaşmadan önce yapılır.

    LİMAN İŞLETMELERİNCE ALINACAK ÖNLEMLER

    Madde 14 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepolar, liman işletmecilerince belirlenir. Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemilerin yüklenip-boşaltılması, bu iş için ayrılmış rıhtım-iskelede yapılır. Dökme akaryakıt yükleme-boşaltma yapacak gemiler için ayrılmış rıhtım-iskelede, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat (boru hattı, depolama tankı, boşaltma istasyonu, köpüklü yangın söndürme devresi ve benzeri) tesis edilir. Ayrıca, liman işletmeleri, bu maddelerin gemiler ile depolanma sahaları arasında, taşıyıcılarda bekletilme süresini, Liman alanına alınabilecek tehlikeli maddelerin azami miktarını belirler, gerekli yangın, çevre ve güvenlik önlemlerini alırlar.

    Limanda patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenip-boşaltılması için ayrılmış ve bu iş için gerekli donanıma sahip rıhtım-iskele mevcut değilse yükleme-boşaltma yapılamaz.

    Liman işletmeleri, tehlikeli maddelerin bu maddeler için ayrılmış iskele-rıhtımda boşaltıldığı Liman sahasında depolanmasını temin edemiyorlarsa yükün alıcısı, bu maddenin en kısa zamanda Liman dışına naklini sağlar.

    Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli madde taşıyan gemiler için ayrı bir demir yeri belirlenir, demir yeri diğer gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, Liman Başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen sahalar dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtımlara yanaşamazlar.

    Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içerisinde yapılır. Parlama ve patlama noktası 60

    C nın altında bulunan tehlikeli maddeler kendilerine ayrılmış Liman sahalarında gündüz süresinde yüklenip boşaltılabilirler.

    Dökme akaryakıt yüklenecek veya boşaltacak gemiler, yangına karşı gerekli önlemleri ve can, mal ve çevre güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak şartıyla işlerine gece de devam edebilirler.

    Konteynerler içerisinde limanlarda yükletilip-boşaltılan tehlikeli maddeler için liman işletmeleri tarafından ayrılmış konteyner istif sahası temin edilir. Bu istif sahasına tehlikeli madde dışında diğer konteynerler istiflenmez. İstif sahasında gerekli emniyet önlemleri (yangın, çevre emniyeti ve benzeri) alınır.

    Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin gemilere yüklenip-boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Yanıcı maddeler kıvılcım yaratıcı kaynaklardan uzak tutulur ve Limanda belirlenecek tehlikeli alan içinde kıvılcım yaratıcı araç, alet çalıştırılmaz.

    Tehlikeli maddeler, yeterli şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur.

    Tehlikeli madde ile ilgili olan liman işletme ve gemiadamları elleçleme ve depolama esnasında koruyucu elbise giyerler.

    Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve techizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.

    Liman işletmeleri bu hususları, önceden hazırladıkları ve Liman Başkanlığınca onaylanmış bir talimatla ilgililere duyururlar.

    TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN GEMİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 15 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, gündüz B (Burak) flaması çekerler ve geceleyin her yönden (360 derece) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : LİMANDA DİSİPLİN

    UYULACAK KURALLAR

    Madde 16 - Limandaki gemiler aşağıdaki esaslara uyarlar:

    a) Gemilerin ve muhtelif deniz araçlarının, Liman içindeki iskele ve rıhtımlara yanaşmaları, şamandıralara bağlamaları ya da buralardan ayrılmaları, Liman Başkanlığının iznine bağlıdır.

    b) İskele ve rıhtımlarda işlerini bitiren gemiler bulundukları yeri derhal terkederler.

    c) Yirmidört saat içinde yeniden sefer almayacak yolcu gemileri, yolcularını çıkardıktan sonra demir yerlerine giderler ya da yolcu alacaklarsa kendilerine ayrılan rıhtım ya da şamandıralara bağlarlar. Rıhtımlarda yirmidört saatten fazla kalacak programlı yolcu gemileri için Liman Başkanlığından izin alınması zorunludur.

    d) Limanda yatan, seyreden makinalı-makinasız gemilerle tüm araçlar "Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" hükümleri uyarınca zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.

    DALYANLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

    Madde 17 - Dalyanların denizden tarafa olan sınırının uygun yerlerine gece süresince beyaz fener takılır.

    YASAK İŞLER

    Madde 18 - Limanda aşağıda sayılan işlerin yapılması yasaktır:

    a) Liman sınırları içinde, gemilerin demirleme sahaları ile yanaşma ve bağlama yerlerine giriş yolu üzerinde ve hareket alanlarında, olta ve ağ balıkçılığı yapmak, yelkenle ve kürekle seyretmek, yüzmek yasaktır. Ancak, sportif amaçlı yelken, kürek ve yüzme yarışları, Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

    b) Liman Başkanlığı sorumluluk sınırları içinde su sporları yapan makineli tekneler sahile 200 metreden fazla yaklaşamazlar, aralarında en az 100 metre mesafeyi korurlar, giriş-çıkış koridorunda 3 milden fazla hız yapamazlar. Spor, gezinti ve diğer tekneler Limanda yanaşma ve bağlama yerlerinde gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler.

    c) Liman sınırları içinde alma tesisleri dışında denize, pasakül, moloz safra, çöp ve benzeri evsel ve endüstriyel nitelikte atıklar ile ekolojik dengeyi ve çevre sağlığını bozacak maddeler ile atık yağ ve benzeri kirletici maddeler basılmaz. Limanda bağlı ya da demirli gemilerden, pis sıvı atıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve benzeri yerleri Liman Başkanlığınca mühürlenir.

    Limanda bulunan gemiler, hava kirliliği yaratmayacak şekilde gerekli önlemleri alırlar.

    d) Limanda bağlı veya demirli gemilerde deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlik yapılmaz.

    e) Limandaki gemilerde telsiz telefon gibi (MF ve HF) kısa mesafede konuşmak amacıyla yapılmış telsizler dışında telsiz kullanılmaz.

    f) Limanda yanaşma ve bağlama yerlerindeki gemiler (tersane ve onarım yerleri hariç) sessizliği bozucu işler yapamazlar, zorunluluk olmadıkça düdük çalamazlar.

    Liman içinde seyreden motorlu araçların susturucu ile donatılmış bulunmaları zorunludur.

    g) Demirli iskele ve rıhtımlara aborda olmuş ya da şamandıraya bağlanmış gemilerin bordalarına üst üste ikiden fazla araç yanaşamaz.

    h) Liman içinde yanaşmış veya bağlanmış gemiler, seyir ve hareketlerine engel olacak onarım ya da bakım işleri yapamazlar. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden Liman Başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılır.

    GEMİLERDEN ATIKLARIN ALINMASI VE BERTARAF EDİLMESİ

    Madde 19 - Limana gelen gemiler, katı ve sıvı atıklarını, katı ve sıvı atık kabul tesislerine verirler. Bu atıklar, "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" ile "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve ilgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilir.

    LİMAN BAŞKANLIĞININ İZNİNE BAĞLI İŞLER

    Madde 20 - Liman içinde Liman Başkanlığından izin alınmadıkça düzenli ya da düzensiz yük ve yolcu taşımacılığı yapılamaz.

    Limanda limbo yapılması Liman Başkanlığının iznine bağlıdır. Şamandıra atılması, kablo döşenmesi ve kaldırılması, dalış ve benzeri işler Liman Başkanlığının izniyle yapılır. Bu gibi işlerle uğraşan araçlar, uluslar arası kurallara uygun fener ve işaretleri taşırlar.

    DEMİR YERİNİN BİLDİRİLMESİ VE DEMİRLEME DÜZENİ

    Madde 21 - Kaptan, donatan ya da acentalar, gemilerin demirledikleri yeri ve saati, en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildirir.

    Gemiler demir yerlerine, o alandaki rıhtım ve iskelelere yanaşıp-kalkacak gemilerin manevralarına engel olmayacak biçimde demirlerler. Demir kestiren gemiler bu yere hemen bir şamandıra atarak mevkiini bir rapor ile Liman Başkanlığına bildirir.

    Gemiler şamandıraların yakınlarına ve şamandıra çizgileri arasına

    demirleyemezler. Zorunlu hallerde demirlediği takdirde, şamandıra ve zincirlerinde bir hasar meydana gelirse gemi kaptanı durumu Liman Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadır.

    USULSÜZ DEMİRLEME, YANAŞMA VE BAĞLAMA DURUMU

    Madde 22 - Bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak, gerekli izni almaksızın rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, demir yerlerine demirleyen gemiler, Liman Başkanlığınca kaldırtılır ve bu iş için yapılan giderler ilgili geminin donatanı ya da acentasından alınır.

    HAREKET ZORUNLULUĞU

    Madde 23 - Limanda demirleyen gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak bildirimi aldıktan sonra en geç dört saat içinde hareket edecek durumda bulunurlar.

    Limanda yanaşmış ve bağlamış gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak bildirimden sonra en geç iki saat içinde hareket edecek durumda bulunurlar.

    YÜKLEME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ

    Madde 24 - Liman Başkanlığınca verilen sıra ordinosuna göre Limandaki iş yerlerine bağlanmış gemiler ile demir yerlerindeki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri liman işletmesince düzenlenir.

    LİMANDA GEMİLERE YAKIT İKMALİ

    Madde 25 - Limanda bulunan gemilere yakıt ikmali Liman Başkanlığınca uygun görülen iskele, rıhtım ve demir yerlerinde yapılır.

    Yakıt ikmali esnasında gemilerde, iskele ve rıhtımlarda yangına müdahale personeli hazır bulundurulur. Yangına ve yakıt taşması - dökülmesi sonucu deniz kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirler alınır.

    HİZMET ARAÇLARININ DOLAYINDA SEYREDEN GEMİLER

    Madde 26 - Limanda şamandıra atan, kablo döşeyen-toplayan, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan araçların ve çalışmakta olan yüzer vinçlerin dolayından geçen gemiler, bu araçların işlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadırlar.

    ŞAMANDIRA DOLAYINDAN GEÇİŞ

    Madde 27 - Şamandıraya bağlamak üzere gelen ya da şamandıradan ayrılan gemiler ve Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları dışındaki gemiler şamandıralar ve şamandıra hatları arasında geçiş yapamazlar.

    HASTALIK YARALANMA VE ÖLÜM OLAYLARININ BİLDİRİMİ

    Madde 28 - Liman sınırları içinde demirli ya da seyir halinde bulunan gemilerin kaptanları, gemilerde baş gösterebilecek her türlü hastalığı derhal hudut ve sahiller sağlık kuruluşuna; ölüm ve yaralanma gibi olayları da ilgili makamlara duyurulmak üzere Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

    GÜMRÜKLÜ YOLCU VE GEMİADAMLARI

    Madde 29 - Yabancı limanlara gidecek ya da yabancı limanlardan gelecek gemiler (iskele, rıhtım ve demir yerinde bulunan) içindeki yolcu ve gemiadamları, gümrük kapılarından giriş-çıkış yapmak zorundadırlar.

    GÜMRÜK DENETİMİNE TABİ GEMİLER İLE GÜMRÜK HİZMET NOKTALARI ARASINDA TAŞIMA

    Madde 30 - Gümrük hizmet noktaları ile gümrük denetimine tabi gemiler arasında hizmet verecek deniz araçları, Liman Başkanlığı ile gümrük idaresince birlikte belirlenen yerlerden gemilere hareket ederler.

    YOLCULARLA GÖRÜŞME

    Madde 31 - Yolcuları uğurlayanlar, gümrük ve emniyet denetiminden sonra, karşılayanlar ise, bu denetimden önce yolcularla görüşemezler.

    KAZA, ARIZA VE SUÇ BİLDİRİMİ

    Madde 32 - Limana gelen gemilerin kaptanları, donatanları ve acentaları seyir sırasında ve Limanda meydana gelen deniz kazalarını, önemli makine arızalarını, genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları, gereken işlem için ilgili makamlara duyurulmak üzere, Liman Başkanlığına mümkün olduğu takdirde önce telsizle, Limana varıştan itibaren en geç altı saat içerisinde bir ön raporla ve yirmidört saat içinde de düşüncelerini kapsayan açıklamalı bir raporla bildirmek ve suç kanıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdürler. Kılavuz kaptan, gemi kaptanı ve gemiadamları, bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere, Liman makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soruları cevaplandırmak zorundadırlar.

    Deniz kazasına uğrayan ya da neden olan bir geminin kaptanı, Limana gelişinden itibaren en geç dört saat içinde geminin sefer belgelerini Liman Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.

    KILAVUZ KAPTANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 33 - Kılavuz kaptanlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerin seyir teçhizatında gördükleri eksiklik ve aksaklıkları, deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri hususları yazılı bir raporla derhal Liman Başkanlığına bildirirler.

    Liman içinde yanlış seyreden ya da kurallara uymayan gemileri gören kılavuz kaptanlar, bu gemileri Liman Başkanlığına bildirir ve bunu izleyen 24 saat içinde yazılı bir rapor verirler. Liman Başkanlığı duruma derhal elkoyarak bu gemiler ve kaptanları hakkında yasal işlemlerin yapılmasını sağlar.

    LİMAN BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK BİLDİRİMLERE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 34 - Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal ile çevre güvenliği yönünden alınması gerekli önlemler hakkında Liman Başkanlığınca verilen talimatları, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer derhal yerine getirirler.

    BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 35 - Kabotaj hattında çalışan 150 GRT ve daha küçük Türk gemileri dışında, Limana gelecek ya da Limandan hareket edecek gemilerle transit gemilerin donatan, kaptan ya da acentaları, gemilerin gelişlerinden 24 saat önce bildirimlerini Liman Başkanlığı, hudut ve sahiller sağlık, emniyet, gümrük kuruluşları ve Liman işletmesi ile kıyı emniyeti ve gemi kurtarma işletmesine verirler. Gemilerin geliş gün ve saatlerindeki değişiklikleri Liman Başkanlığına derhal bildirirler.

    Limana gelen gemilerin yanaşma yeri, Limana varış sırasına göre Liman Başkanlığınca saptanır.

    TANKERLERİN ONARIMA ALINMA KOŞULU

    Madde 36 - Tankerler yetkili kuruluşlarca verilmiş gaz temizliği (gasfree) yapıldığını ve çıkan atık maddelerin belirli bir alma tesisine boşaltıldığını belirten belgeleri Liman Başkanlığına vermedikçe onarıma alınmazlar.

    Gaz temizliği işlemi, Liman Başkanlığının belirleyeceği bölgede veya bölgelerde Liman Başkanlığının izni alınmak sureti ile yapılır.

    FARE VE HAŞERE MÜCADELESİ

    Madde 37 - Gemilerde fare ve haşere mücadelesi, hudut ve sahiller sağlık kuruluşunun gözetim ve denetiminde, Liman Başkanlığının göstereceği mahalde yapılır.

    YANAŞMA ALANLARIN GÜVENLİĞİ

    Madde 38 - Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken görevli olmayanlar yanaşma alanlarını işgal edemezler, yanaşan gemilerin yolcuları tamamen çıkmadan gemilere giremezler.

    İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

    EKSİK BELGELİ GEMİLER

    Madde 39 - Yasa, tüzük ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerde yeralan hükümlerin gerektirdiği belgeleri bulunmayan ya da durumları ile donatımları belgelerine uymayan gemilerin Limandan hareketine izin verilmez.

    VARDİYA ZORUNLULUĞU

    Madde 40 - Limanda ve demir yerinde bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur.

    Bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemilerin kaptanı ve donatanları sorumludur.

    BAYRAK ÇEKME ZORUNLULUĞU

    Madde 41 - Limanda bulunan yabancı gemiler ile Türk ticaret gemileri, sabah saat 08.00'den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekmek zorundadırlar.

    ALTINCI BÖLÜM : DENETİMLER

    DENETİM

    Madde 42 - Hudut ve sahiller sağlık, emniyet, gümrük kuruluşları ve Liman Başkanlığınca, Limanda bulunan gemilerde, gerektiğinde ve günün her saatinde denetim yapılabilir.

    Denetim sırasında, durumları mevzuata uygun olmadığı, belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler, seferden alıkonulur, kaptan ve donatanları hakkında yasal işlem yapılır.

    Türk ve yabancı harp ve yardımcı harp gemilerine bu madde hükmü uygulanmaz.

    TARIMSAL KARANTİNA VE HAYVAN SAĞLIĞI

    Madde 43 - Tarımsal karantina, hayvan sağlığı ve su ürünleri bakımından yapılacak denetimler özel mevzuatına tabidir.

    EMNİYET VE GÜMRÜK DENETİMLERİ

    Madde 44 - Gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri, kılavuz kaptan alma yerlerinde, gemiye çıkacak görevliler tarafından geminin gideceği limana kadar yolda, Limanda veya kendilerine ayrılmış demir yerlerinde yapılır.

    Yabancı gemilere giriş ve çıkışlar emniyet ve gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.

    SAĞLIK DENETİMLERİ

    Madde 45 - Sağlık denetimleri, hudut ve sahiller sağlık kuruluşu ile Liman Başkanlığının birlikte belirleyeceği yerlerde yapılır.

    Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinimlerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle Limana gelen gemiler, Limandaki yerlerinde, hudut ve sahiller sağlık kuruluşunun sıhhi gözetimi altında, pratika almaksızın 48 saat kalabilirler. 48 saatten fazla Limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadır.

    TÜZÜK HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANIŞ

    Madde 46 - Tüzük hükümlerine aykırı davrandığı saptanan geminin donatanı, kaptanı ve görevli gemiadamları hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    YENİ YAPILACAK KIYI TESİSLERİ

    Madde 47 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra Liman sınırları içinde yapılacak liman, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri hakkında da bu Tüzük hükümleri uygulanır.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 48 - 16/07/1970 günlü ve 7/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Trabzon Limanı Tüzüğü" yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 49 - 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 50 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar