TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE HİZMETLİLERİNE VERİLECEK HARCIRAH VE HARCIRAH KARŞILIĞI HİZMET TAZMİNATLARINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 08/11/1999 - 99/13624

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 10/02/1954 - 6245

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 15/12/1999 - 23907

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ, KAPSAM

    Madde 1 - Bu Tüzük, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerine verilecek harcırah ve harcırah karşılığı hizmet tazminatlarına ilişkin esas ve usulleri düzenler.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    a) Harcırah: 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu Tüzüğe göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını,

    b) Harcırah karşılığı hizmet tazminatı: Bu Tüzüğe göre harcırah karşılığı ödenmesi gereken tazminatları,

    c) Asgari harcırah gündeliği: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bütçe kanunları ile belirlenen asgari harcırah gündeliğini,

    d) Genel Müdürlük: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

    e) Yönetim Kurulu: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

    f) Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alanlar ile sözleşmeli personeli (yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç),

    g) Hizmetli: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ile kanunlarına göre işçi sayılan kişileri,

    h) Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi, bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerini,

    ı) Görev yeri: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan yerler ile bu yerlerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya Genel Müdürlükçe sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,

    i) Başka yer: (ı) bendinde yazılı görev yeri dışındaki yerleri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : HARCIRAH

    HARCIRAH VERİLECEK KİŞİLER

    Madde 3 - Bu Tüzükte belirtilen hallerde;

    a) Memur veya hizmetliler ile aile fertlerine,

    b) Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklarına refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere,

    c) Memur veya hizmetlilerden emekliye ayrılanlar ile bunların aile fertlerine, harcırah verilir.

    HARCIRAHIN UNSURLARI

    Madde 4 - Harcırah;

    a) Yol masrafını,

    b) Gündeliği,

    c) Aile masrafını,

    d) Yer değiştirme masrafını, kapsar.

    YOL VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFLARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜM

    Madde 5 - 3 üncü maddede sayılan kişilere 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince verilecek harcırahın hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır.

    a) Demiryolu şebekesi ile bağlı yerler arasında demiryoluyla seyahat esastır. İlgililere demiryolu üzerinde seyahat için ücretsiz seyahat belgesi verilir. Demiryolu şebekesi ile bağlı yerler arasında demiryolu veya diğer araçlarla yapılan seyahatlerde yol masrafı verilmez. Ancak, amirlerince onaylanacak acele ve zorunlu hallerde, ücretsiz seyahat belgesi almadan yola çıkma durumunda olanların verecekleri bilet ücretleri kendilerine geri ödenir. Ayrıca derayman, tahribat veya diğer sebeplerle demir yolunun kapanması veya seyahatin tren bulunmadığı zamanlarda yapılmasının zorunlu olması nedeniyle memur ve hizmetlinin başka araçla seyahat etmesi halinde yol masrafı verilir.

    b) Gidip gelmeye en uygun mutat yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların ödenmesi, merkezde Genel Müdürün, bölge müdürlüklerinde bölge müdürünün, fabrika ve limanlarda fabrika ve liman işletme müdürünün veya bunların yardımcılarının önceden verilmiş yazılı olurunun bulunmasına bağlıdır.

    c) Eşyalarını demiryolu ile parasız olarak taşıtmak isteyenler hakkında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz.

    HARCIRAH KANUNUNUN UYGULANMASI

    Madde 6 - Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : HARCIRAH KARŞILIĞI VERİLECEK HİZMET TAZMİNATLARI

    HARCIRAH KARŞILIĞI HİZMET TAZMİNATLARI

    Madde 7 - Genel Müdürlük memur ve hizmetlilerinden aşağıdaki maddelerde unvanları gösterilenlere, memuriyet ve hizmetlerinin özelliklerine ve bu kısımda belirtilen esaslara göre, harcırah karşılığı olarak hizmet tazminatı verilir.

    Hizmet tazminatları; kilometre/saat, iş-treni, yatak, rampa, bekleme, manevra ve turne tazminatlarından oluşur.

    Hizmet tazminatlarından;

    a) Saat esası üzerinden hesaplananların miktarı asgari harcırah gündeliğinin 1/8'ini,

    b) Gündelik esası üzerinden ödenenler ile sefer sayısı ve kilometreye göre hesaplananların miktarı da günde asgari harcırah gündeliğini,

    c) Yatak tazminatı asgari harcırah gündeliğinin 1/3'ünü,

    d) Rampa tazminatı asgari harcırah gündeliğinin 2/3'ünü, aşmamak üzere her yıl Yönetim Kurulunca saptanır.

    Memur ve hizmetlilere fiilen yaptıkları işe göre hizmet tazminatı verilir. Aynı çalışma süresi için hizmet tazminatlarından yalnızca biri ödenir.

    Bu Bölüm uyarınca tazminat verilenlere ayrıca harcırah ödenmez.

    Bağlı bulundukları merkezlerden geçici olarak başka bir merkez emrinde görevlendirilen memur ve hizmetlilere, bu merkez emrinde çalıştıkları süre içinde tahakkuk edecek kilometre/saat veya iş-treni tazminatı %50 zamlı ödenir. Ancak, asgari harcırah gündeliğinin manevra tazminatı veya %50 zamlı olarak ödenecek kilometre/saat ya da iş-treni tazminatlarından fazla olması halinde, bu tazminatlar yerine asgari harcırah gündeliği ödenir.

    KİLOMETRE/SAAT TAZMİNATI

    Madde 8 - Trenlerde görevli olan ve aşağıda unvanları belirtilen memur ve hizmetlilere, trenlerin fiili seyir süreleriyle sınırlı olmak üzere, her saat için kilometre/saat tazminatı ödenir.

    Motorlu drezin ve oto drezinle yapılan seferlerde kilometre/saat tazminatı her kilometre için ödenir.

    Servisin Niteliği            Görev Unvanları

    a) Ekspres ve ekspres niteliği      - Tren şefi

    taşıyan bütün trenler ile         - Makinist

    elektrikli banliyö trenlerinde      - Yardımcı makinist

                   - Kondüktör

                   - Hostes

                   - Gardfren

                   - Ateşçi

                   - Yataklı servis görevlisi

                   - Aşçıbaşı

                   - Aşçı

                   - Aşçı yardımcısı

                   - Şef garson, garson

                   - Koruma ve güvenlik görevlisi

    b) Yolcu ve karma trenlerle bu nitelikteki    - Tren şefi

    diğer trenler ve yük trenleri ile      - Makinist

    banliyö ve ranforlarda         - Yardımcı makinist

                   - Kondüktör

                   - Gardfren

                   - Ateşçi

                   - Koruma ve güvenlik görevlisi

    c) Bütün trenlerde, motorlu         - Tren kalorifercisi

    ve oto drezinlerde            - Tren odacısı

                   - Motorlu drezin ve oto

                   drezin şoförleri

                   - Sofaj vagonu ateşçileri

    Bir trende görev almak veya yaptıkları servislerden geri dönmek üzere görevsiz olarak seyahat edecek memur ve hizmetlilere, trenin cinsine göre verilecek kilometre/saat tazminatının %50'si ödenir.

    Bir ay zarfında tahakkuk eden çalışma saatlerinin toplamında 30 dakikadan fazla olan süreler bir saate tamamlanır, 30 dakikadan az olan süreler dikkate alınmaz.

    İŞ-TRENİ TAZMİNATI

    Madde 9 - İş trenlerinde veya işletmeye açılmamış inşaat hatlarında çalışan memur ve hizmetlilerden; tren şefi, makinist, yardımcı makinist, ateşçi ve kısım şefleri ile gardfren ve yol çavuşlarına, hareket saatinden itibaren geçecek her 24 saat bir gün sayılarak iş-treni tazminatı verilir. 24 saati aşan kesirler tam gün sayılır. Bunlara başkaca hizmet tazminatı verilmez.

    YATAK TAZMİNATI

    Madde 10 - 8 inci maddede belirtilen memur ve hizmetlilere, bağlı bulundukları merkezlerden başka yerlerdeki görevleri sırasında geçirdikleri normal istirahat süreleri için, Genel Müdürlük yatakhanelerinde, binalarda veya yatak tertibatı olan vagonlarında yatak sağlanamadığı takdirde, bu durumun ilgili istasyon yetkilisi tarafından belgelenmesi koşuluyla beher gün (gece veya gündüz) için yatak tazminatı ödenir.

    RAMPA TAZMİNATI

    Madde 11 - Genel Müdürlükçe tespit edilen rampalarda, trenlere destek yapmakla görevlendirilen memur ve hizmetlilerden, tren şefleri, makinist, yardımcı makinist, ateşçi ve gardfrenlere kilometre/saat tazminatı yerine, gidiş dönüş bir sefer sayılmak koşuluyla rampa tazminatı verilir.

    BEKLEME TAZMİNATI

    Madde 12 - Trenlerde servisle veya tren servisi yapmak üzere merkezlerinin bulunduğu istasyon dışındaki istasyonlarda veya son varış istasyonunda servis almak üzere bekletilen 8 inci maddede belirtilen memur ve hizmetlilere her bir gün için bekleme tazminatı ödenir.

    Bekleme tazminatının, varış yerlerine fiili varış saatinden itibaren 6 saate kadar (6 saat dahil) beklemeler için 1/4'ü, 12 saate kadar (12 saat dahil) beklemeler için ½'si, 12 saatten fazla beklemeler için tümü ödenir.

    Şube hatlarındaki beklemeler ile doğal afetler, dray, karambol ve yol kapanması gibi olayların vukuundaki ve ranfor hizmetlerindeki beklemeler için de bu madde hükümleri uygulanır.

    Tazminat verilmesini gerekli kılan bekleme sürelerinin beklenilen istasyon yetkilisi tarafından belgelenmesi gereklidir.

    MANEVRA TAZMİNATI

    Madde 13 - Bağlı bulundukları merkez dışındaki başka merkez emrine verilerek manevra hizmeti gördürülenlerden;

    a) Elektrikli veya dizelli loko makinistlerine, buharlı loko makinisitlerine, yardımcı makinist ve loko ateşçilerine, manevra makinelerinde çalıştıkları her bir saat için,

    b) Manevracı ve manevra makasçılarına sadece manevra yaptıkları günler için saat başına,

    manevra tazminatı verilir.

    Bir ay içinde tahakkuk eden çalışma saatlerinin toplamında 30 dakikadan fazla olan süreler bir saate tamamlanır. 30 dakikadan az olan süreler dikkate alınmaz.

    TURNE TAZMİNATI

    Madde 14 - Bölgeleri içinde turne veya diğer amaçlarla yapacakları her türlü görev seyahatlerinde;

    a) Şube şefi ve yardımcısı, kısım şefi, tesisler şefi ve yardımcısı ile yol ve tesisler sürveyanlarına her kilometre için,

    b) Yol takım, çavuşu, tesisler çavuşu ve yol bekçilerine her yirmidört saat için, turne tazminatı ödenir.

    Turne tazminatının, 4 saat ve daha az süren seyahatler için 1/3'ü, 8 saate kadar (8 saat dahil) seyahatler için 2/3'ü, 8 saatin üzerindeki seyahat için ise tümü ödenir.

    Turne tazminatının hesabında, hareket cetvellerinde veya turne grafiklerinde yazılı katedilen kilometre veya saat toplamına göre her ay hazırlanan ve amirlerince onaylanan puantaj cetvelleri esas alınır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 15 - 19/06/1956 tarih ve 4/7517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah Hakkında Nizamname" yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 16 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 53 üncü maddesinde dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 17 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar