TÜRK HAVA KURUMU TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No:

    6/4/2000 - 2000/481

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 06/10/1983 - 2908

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 05/05/2000 - 24040 Mük.

    BİRİNCİ BÖLÜM : TÜRK HAVA KURUMUNUN KURULUŞU, AMAÇ VE FAALİYETLERİ

    KURULUŞ

    Madde 1 - Türk Milletinin ve Vatanın Kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder ATATÜRK'ün yol göstericiliğinde 16 Şubat 1925 tarihinde "Türk Tayyare Cemiyeti" adı altında kurulan Türk Hava Kurumu, Büyük Türk Milletinin maddi ve manevi desteği ile yaşayan, havacılığı benimsetmek ve sevdirmek için görev yapan bir kurumdur.

    Türk Hava Kurumu, siyasi faaliyette bulunmayan, yalnız havacılıkla ilgili alanlarda çalışan bir kuruluştur.

    Kurum; teknik ve idari konularda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği yapar, prensip kararları oluşturmadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığının görüşünü alır.

    Türk Hava Kurumu, 5 Ağustos 1925 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır.

    Kurum, Uluslararası Havacılık Federasyonunun üyesi olup, Türkiye'nin Havacılık Federasyonu yetkisini taşır.

    Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, Türk Hava Kurumunun manevi koruyucularıdır.

    Kurumun genel merkezi Ankara'dadır.

    TANIMLAR VE KISALTMALAR

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

    a) Kurum; Türk Hava Kurumunu,

    b) THK; Türk Hava Kurumunu,

    c) Merkez; Türk Hava Kurumunun Ankara'daki Genel Merkezini,

    d) Şube; Türk Hava Kurumunun il ve ilçelerde temel fonksiyonlarını yürüten alt birimlerini,

    e) Organ; Türk Hava Kurumunun yönetim, denetim ve disiplin ile ilgili işlevlerini yerine getirmek üzere tesis edilen kurulları,

    f) FAI; Uluslararası Havacılık Federasyonunu, ifade eder.

    AMAÇ

    Madde 3 - Kurumun amacı;

    a) Türk Milletine, özellikle Türk gençliğine, havacılığın sivil ve askeri alanlardaki büyük önemini anlatmak, havacılığı tanıtmak, sevdirmek ve benimsetmek,

    b) Vatan savunmasında amatör havacılığı Türk milletinin katkısı haline getirmek, Türk gençliğini havacılığın her alanında yetiştirmek ve tüm imkanları ile desteklemek,

    c) Amatör havacılığın gelişmesini ve güçlenmesini sağlamak için;

    1- Uçak bakım ve ikmal kolaylıkları ile iniş pistleri, park yerleri ve diğer alt yapıyı temin etmek,

    2- Uçak turizmini, sportif ve turistik havacılığı geliştirici önlemler almak,

    3- Özel pilot ve kurum/kuruluşlara pilot yetiştirmek,

    4- Uçuş tesislerini havacıların kullanımına açmak,

    5- THK ve Türkkuşu'nu tüm vatan sathına yaymak,

    6- Havacılık kulüplerinin ve kollarının kurulmasını özendirmek, bunların çalışmalarına yardımcı olmak, desteklenmesini sağlamak,

    d) Türk sivil ve askeri havacılık otoriteleri ile işbirliği yaparak uçuş emniyetini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

    e) Havacılık ve uzay bilimleri ile ilgilenmektir.

    ÇALIŞMA KONULARI

    Madde 4 - Türk Hava Kurumu, 3 üncü maddedeki amaçlarını gerçekleştirmek için;

    a) Hava eğitim ve spor tesisleri kurar.

    b) Eğitim kurumlarında, ücretli ve/veya ücretsiz olarak pilot, planör, paraşüt, model uçak ve benzeri eğitimleri verir.

    c) Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği yaparak, havacılığın her dalında eğitim birliğini sağlar.

    d) Havacılıkla ilgili yayınlar yapar, yapılmış yayınları derler, arşiv oluşturur ve araştırmacıların hizmetine sunar.

    e) Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ilgili havacılık kuruluşlarının görüşlerini almak suretiyle uçak, helikopter, planör, paraşüt ve benzeri hava araçlarının üretimi ve bakımı için tesisler açar; bununla ilgili vakıf ve ortaklıklar kurar ve kurulmuş ortaklıklara katılır.

    f) Havacılığın geliştirilmesi amacına katkı sağlayacak, hava taksi, orman yangınları ile mücadele, tarımsal ilaçlama ve benzeri havacılıkla ilgili ticari faaliyetleri yürütür, bu faaliyetlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ve gerektiğinde özel kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapar.

    g) Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar.

    h) Gerekli yasal izinleri almak suretiyle, yurt dışında kurulmuş havacılık birliklerine üye olur.

    i) Havacılık spor gösterileri ve uluslararası yarışmalar düzenler, yurt dışında düzenlenen yarışmalara katılır.

    j) Motorlu uçak ve planör pilotu, paraşütçü, modelci ve makinist olarak yetiştirdiği ve uzmanlık eğitimi verdiği personele, FAI ve Türk Hava Kurumuna ait lisans, diploma ve brövelerini verir.

    k) Havacılık alanında ulusal ve uluslararası rekorları tescil eder, onaylanmak üzere FAI'ye bildirir ve yayınlar.

    l) Yurt düzeyinde kurulacak havacılık kulüplerinin eğitim programlarının ve yönetmeliklerinin hazırlanmasında yardımcı olur, programları ve yönetmelikleri onaylar, kulüplerin denetimini yapar, amaca aykırı çalışma yaptıkları saptanan kulüplerin onaylarını kaldırır.

    m) Hava izciliğini özendirir, destekler, ilgili kurumlarla işbirliği yapar, gerektiğinde hava izciliği üniteleri kurar.

    n) Kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve vakıflara havacılık konusunda, ücretli ve ücretsiz danışmanlık yapar.

    o) Yasaların verdiği yetkiye dayanarak yardım toplama faaliyetlerini yürütür, yurt dışından ve yurt içinden bağış kabul eder.

    p) Taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, taşınmazlar üzerine ayni hak tesis ettirir.

    r) Her yılın 16 Şubat tarihini "Kuruluş Günü" olarak, Genel Merkez ve bütün kurum şubelerinde törenlerle kutlar.

    s) 15 Mayıs Hava Şehitleri Anma Gününde de hava şehitlerini törenlerle anar ve her yıl 15-21 Mayıs arasındaki günleri "Havacılık Haftası" olarak gösterir, şenlik ve etkinliklerle tüm yurtta kutlar. Bu etkinliklerin icrasını Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : TÜRK HAVA KURUMUNUN ÜYELERİ

    ÜYELİK

    Madde 5 - Kurumun üç türlü üyesi vardır. Bunlar; onursal üyeler, doğal üyeler ve asıl üyelerdir.

    a) Onursal üyeler: Kuruma büyük maddi ve manevi yardımları bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, Büyük Genel Kurul kararı ile onursal üyelik sıfatı verilenlerdir. Onursal üyeler dilerlerse Büyük Genel Kurula katılırlar, ancak oy hakları yoktur.

    b) Doğal üyeler:

    - Cumhurbaşkanı,

    - TBMM Başkanı,

    - Başbakan,

    - Genelkurmay Başkanı,

    - Başbakan Yardımcıları,

    - Milli Savunma Bakanı,

    - İçişleri Bakanı,

    - Dışişleri Bakanı,

    - Maliye Bakanı,

    - Milli Eğitim Bakanı,

    - Ulaştırma Bakanı,

    - Tarım ve Köy İşleri Bakanı,

    - Kültür Bakanı,

    - Turizm Bakanı,

    - Orman Bakanı,

    - Spordan Sorumlu Devlet Bakanı,

    - Kuvvet Komutanları;

    Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı,

    - Genelkurmay Başkanlığından;

    Genelkurmay İkinci Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Harekat Başkanı, Lojistik Başkanı, Plan Prensipler Başkanı, MEBS Başkanı, ATASE Başkanı, Adli Müşavir,

    - Milli Savunma Bakanlığından;

    MSB Müsteşarı, Personel Daire Başkanı, Askeralma Daire Başkanı,

    - Kara Kuvvetleri Komutanlığından;

    Kurmay Başkanı, Personel Başkanı, Havacılık Daire Başkanı ve Kara Havacılık Okul Komutanı,

    - Deniz Kuvvetleri Komutanlığından;

    Kurmay Başkanı, Personel Başkanı ve Deniz Hava Şube Müdürü,

    - Hava Kuvvetleri Komutanlığından;

    Kurmay Başkanı, Başkanlar ve Daire Başkanları, Adli Müşavir, Uçuş Emniyet Denetleme Şube Müdürü, Personel Yönetim Şube Müdürü, Uçuş Eğitim Şube Müdürü, Hava Trafik Şube Müdürü, Ulaştırma Şube Müdürü,

    - Jandarma Genel Komutanlığından;

    Kurmay Başkanı, Personel Başkanı, Havacılık Daire Başkanı,

    - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

    - Sahil Güvenlik Komutanı,

    - Ankara Valisi,

    - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,

    - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı yapanlar,

    - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü,

    - Emniyet Genel Müdürü,

    - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü,

    - Gençlik ve Spor Genel Müdürü,

    - Sivil Havacılık Genel Müdürü,

    - Bünyesinde Havacılık/Uçak Mühendisliği bulunan üniversitelerin ilgili bölüm başkanları,

    - Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği Başkanı'dır.

    c) Asıl üyeler: Dernekler Kanununun 16 ncı maddesinde derneklere üye olabilecekleri belirtilen gerçek kişilerden Türk Hava Kurumunun şubelerinden birine kaydını yaptırıp yükümlendiği aidatı ödeyenlerdir.

    ÜYELİĞİN KAZANILMASI

    Madde 6 - Üye olmak isteyen kişi, ikametgahının bulunduğu yerdeki şube başkanlığına, ikametgahının bulunduğu yerde şube yoksa en yakın yerdeki şube başkanlığına dilekçe ile başvurur. İlgiliye, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul edildiği veya üyelik isteğinin reddedildiği yazı ile bildirilir. Üyelik isteği reddedilirse ret gerekçesi gösterilir.

    Üyelik isteğinin reddi halinde, başvuru sahibinin, yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. İtirazı Merkez Yönetim Kurulunca da uygun görülmeyen ilgili, durumunun ilk yapılacak Büyük Genel Kurulda görüşülmesini ve üyelik isteğinin reddine ilişkin kararla itirazı üzerine verilen kararın kaldırılmasını isteyebilir.

    Başvurunun kabul edildiğinin yazı ile bildirilmesiyle ve yıllık aidatın yatırılmasını takiben üyelik hakkı kazanılmış olur.

    ÜYELİK HAKLARI

    Madde 7 - Üyelerin;

    a) Kayıtlı oldukları şubenin genel kuruluna katılma,

    b) Büyük Genel Kurula delege olabilme,

    c) Katıldığı genel kurullarda oy kullanma, seçme ve seçilme,

    d) İkametgahının değişmesi halinde, üyelik kaydının, yeni ikametgahının bulunduğu yerdeki şubeye naklini isteme, hakları vardır.

    ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 8 - Üyeler;

    a) Üyelik aidatını düzenli bir biçimde ödemek,

    b) Kurum çalışmalarında, kendilerinden istenecek görevleri, istenen sürede ve eksiksiz yerine getirmek, zorundadırlar.

    ÜYELİK AİDATLARI

    Madde 9 - Her yıl Ocak ayında bütçe kanunu ile belirlenen memur maaş katsayısının, elli gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktar, o yılın üyelik aidatı olarak kabul edilir. Üyelik aidatı, ekonomik koşullara uygun olarak Büyük Genel Kurul kararıyla artırılıp eksiltilebilir.

    Her yılın aidatı, şubelerin genel kurul tarihlerinden en az bir ay önce ödenir.

    ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

    Madde 10 - Üyelik;

    a) Üyenin kayıtlı bulunduğu şube başkanlığına yazı ile başvurarak üyelikten ayrıldığını bildirmesi,

    b) Üyenin iki yıl üst üste üyelik aidatını ödemediğinin saptanması üzerine şube yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılması,

    c) Disiplin kurullarınca verilen üyelikten ihraç kararının kesinleşmesi, hallerinde sona erer.

    Haklarında (c) bendi uyarınca ihraç kararı verilenler yeniden Kurum üyesi olamazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TÜRK HAVA KURUMUNUN ORGANLARI

    ORGANLAR

    Madde 11 - Kurumun organları;

    a) Büyük Genel Kurul,

    b) Genel Başkan,

    c) Merkez Yönetim Kurulu,

    d) Merkez Denetleme Kurulu,

    e) Merkez Disiplin Kurulu'dur.

    BÜYÜK GENEL KURULUN YAPISI

    Madde 12 - Büyük Genel Kurul;

    a) 5 inci maddede yazılı doğal üyelerden,

    b) Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun asıl üyelerinden,

    c) Şube Başkanları veya özürleri halinde yetki verecekleri şube yönetim kurulu üyelerinden,

    d) Şube genel kurullarınca seçilecek delegelerden, oluşur.

    DELEGE SAYISI VE DELEGE TESPİTİ

    Madde 13 - Büyük Genel Kurulda, o takvim yılının Mayıs ayı sonuna kadar genel kurullarını yapmış olan şubeler temsil edilirler.

    Üyelik süresi üç yılı doldurmamış olanlar, Büyük Genel Kurula delege seçilemezler.

    Büyük Genel Kurulda şubeleri temsil edecek delegeler aşağıdaki ilkelere göre belirlenir:

    a) Kira gelirleri hariç, şubelerin son iki yıllık net gelirlerinin toplamının 100'e bölünmesi ile elde edilen ortalama gelir, bir delege sayısını belirler. Ortalama gelirin altında geliri olan şubelerde delege seçilmez. Bu şubeler, Büyük Genel Kurulda sadece şube başkanlarınca temsil edilir. Ortalama gelirin üstünde geliri olan şubelerde ise, ortalama gelirin katları oranında delege sayısı belirlenir. Kesirler dikkate alınmaz.

    b) Şubelerin bu şekilde belirlenecek delege sayıları, Merkez Yönetim Kurulunca, şube genel kurullarının yapılmasından en az bir ay önce şube başkanlıklarına bildirilir. Şube genel kurullarında bildirilen sayıda delege seçilir ve seçilenlerin ad ve soyadları, seçim tutanakları da eklenmek suretiyle Genel Başkanlığa gönderilir.

    BÜYÜK GENEL KURULUN TOPLANMASI

    Madde 14 - Büyük Genel Kurul iki şekilde toplanır:

    a) Olağan toplantı, iki yılda bir en geç Eylül ayı sonuna kadar yapılır.

    b) Olağanüstü toplantıya;

    1 - Merkez Yönetim Kurulunun üye tam sayısının çoğunluğu ile veya Merkez Denetleme Kurulunun oy birliği ile alacağı kararla,

    2 - Aidat borcu olmayan üyelerin 1/5'inin yazılı isteği ile,

    3 - Merkez Yönetim Kurulu üye sayısındaki boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde,gidilir.

    Üyelerin 1/5'inin yazılı isteği ile olağanüstü toplantı yapılabilmesi için, istekte bulunan üyelerin imzalarının noter tarafından onaylanmış olması şarttır.

    Olağanüstü toplantı koşullarının gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine, Merkez Yönetim Kurulu, bir ay içinde Büyük Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya mecburdur. Merkez Yönetim Kurulunun yedeklerle dahi tamamlanamaması halinde, toplantı çağrısı mevcut yönetim kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunun hiç üyesi kalmamışsa Merkez Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

    Olağanüstü toplantıda, yalnız toplantı yapılmasına neden olan gündem görüşülür ve karara bağlanır. Olağanüstü toplantı, doğal üyelerin, şube başkanlarının ve bir önceki genel kurula katılma hakkı olan delegelerin katılımları ile yapılır.

    TOPLANTIYA ÇAĞRI

    Madde 15 - Büyük Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır. Listede adları bulunan üyeler, toplantı gününden en az onbeş gün önce ellerine geçecek şekilde, taahhütlü mektupla Genel Kurula çağrılırlar. Çağrı mektubunda toplantı günü, saati, yeri ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. Ayrıca çağrı mektubuna gündem, Merkez Yönetim Kurulunun çalışma raporu ve Merkez Denetleme Kurulu raporu ile bilanço ve tahmini bütçenin örnekleri eklenir.

    Büyük Genel Kurul toplantısı, yukarıda gösterilen süreye uyularak, ülke çapında yayın yapan en az bir gazetede ilan edilir. İlan metninde de toplantının günü, saati, yapılacağı yer, hangi gündemle toplanacağı, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı açıkça gösterilir. İki toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.

    Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bilgi verilir, ayrıca toplantıda hükümet komiserinin hazır bulundurulması istenir. Bu yazıya, toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir. Hükümet komiserinin hazır edilmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

    Büyük Genel Kurul toplantısı üye çoğunluğunun sağlanamaması nedeninden başka bir nedenle geri bırakılırsa, ikinci toplantının iki ay içinde yapılması zorunludur.

    Büyük Genel Kurul toplantısı aynı nedenle bir defadan fazla geri bırakılamaz.

    TOPLANTI YETER SAYISI

    Madde 16 - Toplantı, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Merkez Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

    TOPLANTI USULÜ

    Madde 17 - Büyük Genel Kurul toplantısı, toplantıya çağrı yazısında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

    Büyük Genel Kurula katılma hakkı olanlar, düzenlenen listedeki adlarının karşısını imza ederek toplantı yerine girerler.

    Toplantı, gerek gördükleri takdirde Cumhurbaşkanı tarafından açılır. Aksi halde açılışı Genel Başkan yapar. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve ikisi yedek olmak üzere dört yazman üye seçilir. Görüşmeler tutanağa geçirilir. Tutanaklar, divan başkanı ve divan üyeleri tarafından imzalanır.

    Büyük Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular sırayla görüşülür ve karara bağlanır. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce, toplantıya katılan üyelerin en az 1/10'u tarafından önerilen konular da gündeme alınır.

    Büyük Genel Kurulda, kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Ancak, Kurumun feshine ilişkin kararlarda, Büyük Genel Kurula katılma hakkına sahip üye sayısının 2/3 oranındaki çoğunluğunun oyu aranır.

    BÜYÜK GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 18 - Büyük Genel Kurul, Kurumun en üst organıdır. Bu sıfatla aşağıdaki yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

    a) Kurumun, hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar hesapları ile çalışma raporunu, Merkez Denetleme Kurulu raporunu görüşür ve karara bağlar. Merkez Yönetim Kurulunun ve Merkez Denetleme Kurulunun ibrasını oylar.

    b) Aşağıdaki maddelere göre gösterilecek adaylar arasından, Genel Başkan ile Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini seçer.

    c) Merkez Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz edilecek, Kurum mevcutlarının işletilmesi, Kuruma taşınmaz mal alınması, gerekli görülen Kurum taşınmazlarının satılması, gelir kaynaklarının arttırılması için sermaye şirketleri ve vakıflar kurulması, kurulmuş olan şirketlere ortak olunması ve benzeri konularda kararlar alır. Gerektiğinde aynı konularda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verir.

    d) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan yapılacak işler raporunu inceler ve iki yıllık tahmini bütçeyi karara bağlar.

    e) Faaliyetleri yararsız görülen şubelerin kapatılmasına karar verir.

    f) Ulusal ve uluslararası üst kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar verir.

    g) Onursal üyelik önerilerini inceleyerek karara bağlar.

    h) Üyelik başvurularının reddi kararlarına yapılan itirazları inceleyerek karara bağlar.

    i) Merkez Disiplin Kurulunun organlardan ve üyelikten çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceler ve karara bağlar.

    j) Büyük Genel Kurula sunulan tüzük değişikliği tekliflerini görüşerek karara bağlar. Yasal koşulların gerçekleşmiş olması halinde fesih kararı alır.

    k) Genel Kurul toplantılarında Merkez Denetleme Kuruluna ek görevler verebilir.

    Büyük Genel Kurulda seçimler, gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılır. Seçimlerde divan başkanlığınca dağıtılan damgalı boş veya damgasız basılı oy pusulaları kullanılır. Oylar, Büyük Genel Kurulca seçilen beş kişilik tasnif komisyonu tarafından sayılır, sayım sonucu bir tutanakla saptanarak divan başkanlığına sunulur.

    GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ

    Madde 19 - Türk Hava Kurumunun Genel Başkanı; Hava Kuvvetleri Komutanının teklif edeceği, Genelkurmay Başkanı tarafından uygun görülen iki aday arasından Genel Kurulca iki yıllık süre için seçilir. Süresi biten Genel Başkan yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilir. Ancak, Genel Başkanlık süresi aralıklı veya sürekli sekiz yılı geçemez. Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, Merkez Yönetim Kurulu, kendi arasından, ilk Büyük Genel Kurula kadar görev yapacak bir Genel Başkan Vekili seçer.

    GENEL BAŞKANIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 20 - Genel Başkan;

    a) Türk Hava Kurumunu temsil eder.

    b) Merkez Yönetim Kurulunun Başkanıdır.

    c) Kurumun hizmet ve faaliyetlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, Büyük Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

    d) Kurumun ita amiridir.

    e) Müdür ve daha üst düzeydeki personel hariç, Kurumun ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir veya yer ve görevini değiştirebilir. Hizmet ihtiyaçlarına uygun olarak, 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinden personel isteyebilir.

    f) Personel kadro giderleri ile üst sınırı Merkez Yönetim Kurulunca saptanan diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar.

    g) Merkez Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek konulması ve kaldırılması işlemlerini yapar, Kurum taşınmazlarını kiraya verir ve Kurum için taşınmaz kiralar.

    h) Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılan davalarda ve icra takiplerinde Kurumu temsil eder. Bu sıfatla başkalarını veya şube başkanlarını vekil tayin edebilir.

    i) Türk Hava Kurumu Merkez Teşkilatını, bağlı kurumları ve şubeleri denetler veya denetlettirir.

    j) Havacılık kulüplerinin faaliyetlerini denetler veya denetlettirir. Kurumun amacına uygun olmayan faaliyette bulunan kulüplere yapılan desteğin kaldırılmasını Merkez Yönetim Kuruluna önerir.

    k) Kanun, Tüzük ve Kurum faaliyetlerinin gerektirdiği Yönetmelikleri hazırlar ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.

    l) Merkez Yönetim Kurulunun yetki verdiği diğer işleri yapar.

    MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

    Madde 21 - Merkez Yönetim Kurulu, yedi asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

    Merkez Yönetim Kurulunun dört asıl ve üç yedek üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından gösterilecek iki katı aday arasından, üç asıl ve iki yedek üyesi ise, Kurum üyeleri arasından Büyük Genel Kurulca iki yıllık süre için seçilir.

    Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, havacılık, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, sigorta, mühendislik ve tıp alanlarından birinde eğitim görmüş ve en az yüksekokul mezunu olmaları şarttır.

    Süreleri bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilirler. Ancak, Merkez Yönetim Kurulu toplam üyelik süresi aralıklı veya sürekli sekiz yılı geçemez.

    Kurumun faaliyet alanında ticari faaliyette bulunanlar, aynı alanda kurulmuş ticari şirketlerin kurucu ortağı, yöneticisi olanlarla her ne nam altında olursa olsun bu tür firma veya şirketlerden ücret alanlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler.

    Merkez Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından Genel Başkanın önerisi ile bir genel başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Ayrıca Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısının yokluğunda, Genel Başkanlığa vekalet edecek Merkez Yönetim Kurulu üyesini belirler.

    Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde meydana gelecek boşalmalar, aday göstermedeki usule uyularak sırayla yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin tümünün çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, bir ay içerisinde Büyük Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

    MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

    Madde 22 - Merkez Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcısının, bunların yokluğunda daha önce belirlenmiş Merkez Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, üye tam sayısının yarısından fazlası ile toplanır.

    Merkez Yönetim Kurulu, gerektiğinde, Genel Başkanın çağrısı ile daha kısa sürede de toplanabilir.

    Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

    Geçerli bir özrü olmaksızın üst üste üç toplantıya veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üye çekilmiş sayılır.

    MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 23 - Merkez Yönetim Kurulu;

    a) Kurumun faaliyetlerini, kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine ve Büyük Genel Kurul kararlarına uygun şekilde yönetir.

    b) Genel Başkanlıkça hazırlanan kadroları inceler, onaylar, müdür ve daha üst düzeydeki personelin işe alınma ve gerektiğinde işine son verme işlemlerini yapar.

    c) Genel Başkanlıkça hazırlanan yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarını inceleyip uygunluğu halinde onaylar; dönem içinde yapılan ve sonraki dönemde yapılacak işlere ait raporlarla birlikte Büyük Genel Kurula sunar.

    d) Kurum adına imza yetkisi verilecekleri ve bunların yetki sınırını belirler, imza sirkülerini hazırlatır, usulünce tescil, yayın ve ilan eder.

    e) Kurum mevcutlarının işletilmesi şekillerini belirler.

    f) Genel Başkanın önerisi üzerine Kurum çalışanlarının ücretlerini ve ücretlerine ek olarak verilecek tazminat, ikramiye ve diğer özlük haklarını saptar.

    g) Kurumun iç işlemleri için Genel Başkanlıkça hazırlanacak yönetmelikleri inceleyerek onaylar.

    h) Yurt içinde ve yurt dışında yeni şubeler açılmasına karar verir, açılacak şubelerin müteşebbis heyetlerini görevlendirir. Yararsız görülen şubelerin kapatılmasını Büyük Genel Kurula önerir.

    i) Onursal üyeliğe layık bulunanları saptayarak bunlarla ilgili üyelik önerilerini Büyük Genel Kurula sunar.

    j) Kurumun disiplinine uymadıkları görülen merkez ve şube organlarında görevli üyeleri, gerektiğinde tedbir istemli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevk eder. Merkez Disiplin Kurulunun tedbir kararlarını ve sonuç kararlarını uygular.

    k) Büyük Genel Kurulu toplantıya çağırır. Toplantı gündemini, çalışma raporunu, denetleme raporunu, bilançoyu ve tahmini bütçeyi, Büyük Genel Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantı tarihinden en az onbeş gün önce gönderir.

    l) Genel Başkan ile gerekli gördüğü diğer üyelerin ve görevlilerin harcama yetkilerini belirler.

    m) Genel Başkan için belirlenen harcama yetkisinin üstünde olan harcamaları yapar ve sözleşmeleri imzalar; gerektiğinde bu konularda Genel Başkana yetki verebilir.

    n) Büyük Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, her türlü taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, inşa edilmesi, satılması, kiralanması, ipotek alınması, tevhit, ifraz, kamuya bedelli veya bedelsiz terk ve benzeri işlerle ilgili kararlar alır.

    o) Kurum tarafından veya Kuruma karşı açılmış veya açılacak davalarda uzlaşmaya, vazgeçmeye ve tahsil imkanı kalmamış alacakların silinmesine karar verir.

    p) Kurumun amacına ve görevlerine uygun havacılık tesislerinin kurulmasına karar verir.

    r) Amatör havacılık kulüplerinin Kurum merkezinde tutulan kütüğe kaydedilerek desteklenmelerine; kanunlara, kurum tüzük ve yönetmeliklerine aykırı davranan kulüplerin desteklenmelerinin iptaline karar verir.

    s) Üyeliğe kayıtları kabul edilmeyenlerin itirazlarını inceler ve karara bağlar, itirazın reddi kararlarına karşı verilen dilekçeleri Büyük Genel Kurula sunar.

    t) Büyük Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, kurum amaçlarının gerçekleştirilmesi, mevcutların işletilmesi ve nemalandırılması için, gerekli ve yararlı gördüğü takdirde, sermaye şirketleri ve vakıf kurar; kurulmuş bulunanlara katılır, bunların hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın alır veya satar.

    u) Mevzuatın gerektirdiği her türlü görevi yapar ve Büyük Genel Kurulca verilecek kararları yerine getirir.

    MERKEZ DENETLEME KURULUNUN YAPISI

    Madde 24 - Merkez Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

    Merkez Denetleme Kurulunun iki asıl ve bir yedek üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından gösterilecek iki katı aday arasından, bir asıl ve iki yedek üyesi ise Kurum üyeleri arasından iki yıllık süre için Büyük Genel Kurulca seçilir.

    Süreleri bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilirler. Ancak, Merkez Denetleme Kurulunun toplam üyelik süresi aralıklı veya sürekli sekiz yılı geçemez.

    MERKEZ DENETLEME KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

    Madde 25 - Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeleri, Büyük Genel Kuruldan sonra, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçerler ve görev bölümü yaparlar.

    Herhangi bir nedenle üyeliklerde olacak boşalmalar, aday göstermedeki usule uyularak sırasıyla yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Başkanın ayrılması halinde, yeni başkan seçimi, yedekten çağrılan üyenin katılımı ile yapılır.

    Merkez Denetleme Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

    Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler; söz hakları vardır, ancak oy kullanamazlar.

    MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 26 - Merkez Denetleme Kurulu, Büyük Genel Kurul adına, en az yılda iki defa Kurumun genel merkezinin ve genel merkeze bağlı kuruluşların (şubeler hariç) her türlü mali ve idari işlemlerini denetler. Denetlemelerde gerekirse uzmanlardan yararlanır. Denetlemelerde istenen her türlü defter, kayıt ve belgeler bulunduğu yer dışına çıkartılmamak kaydı ile ilgililer tarafından ibraz edilir.

    Denetleme sırasında soruşturulmasına gerek görülen hususlar hemen yazı ile Genel Başkanlığa bildirilir.

    Merkez Denetleme Kurulu, her yapılan denetleme sonucunu denetlemenin bitiminde, iki yıllık denetleme sonuçlarını Büyük Genel Kurulun yapılacağı tarihten en az bir ay önce yazılı bir rapor halinde Genel Başkanlığa sunar.

    MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN YAPISI

    Madde 27 - Merkez Disiplin Kurulu beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

    Merkez Disiplin Kurulunun üç asıl ve iki yedek üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından gösterilecek iki katı aday arasından, iki asıl ve bir yedek üyesi Kurum üyeleri arasından iki yıllık süre için Büyük Genel Kurulca seçilir.

    Süreleri bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilirler. Ancak, Merkez Disiplin Kurulu toplam üyelik süresi aralıklı veya sürekli sekiz yılı geçemez.

    MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

    Madde 28 - Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri, Büyük Genel Kuruldan sonra, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan, bir yazman seçerler ve görev bölümü yaparlar.

    Herhangi bir nedenle üyeliklerde olacak boşalmalar, aday göstermedeki usule uyularak sırasıyla yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Başkanın veya yazmanın ayrılması halinde, yeni başkan veya yazman seçimi, yedekten çağrılan üyenin katılımı ile yapılır. Merkez Disiplin Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu iki oy sayılır.

    MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 29 - Merkez Disiplin Kurulu, şube disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı, ilgililerce ya da Merkez Yönetim Kurulunca yapılan itirazları inceler ve karara bağlar. Merkez Disiplin Kurulu ayrıca, disiplin suçu işledikleri iddiası ile, Merkez Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen, Kurum ve Şube organlarındaki yöneticilerle ilgili inceleme ve soruşturmayı yaparak sonuçlandırır.

    Merkez Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere en geç onbeş gün içinde başkanın çağrısı ile toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görevi yazman üye yürütür.

    Şube disiplin kurulu kararlarına itirazlar, belge üzerinden incelenir. Ancak ilgili, itiraz dilekçesi ile, Merkez Disiplin Kurulunda ayrıca savunma yapmak istediğini belirtirse, belli bir gün saptanarak ilgiliye yazı ile tebliğ edilir ve sözlü açıklamaları dinlenir.

    Merkez Disiplin Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

    Kurum ve şube organlarındaki yöneticilerle ilgili olarak, Merkez Disiplin Kurulunda doğrudan yapılan disiplin kovuşturmasında, gerekli görülen her türlü araştırma yapılır, tanık dinlenebilir, bilirkişi incelemesi yaptırılabilir.

    Merkez Yönetim Kurulunca, tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Kurum ve şube organlarındaki yöneticilerle ilgili olarak yapılan ilk toplantıda, tedbir istemi hakkında karar verilir. Bu karar ya "tedbir isteminin reddi" ya da "ilgilinin, disiplin kovuşturması sonuçlanıncaya kadar geçici olarak organdaki görevinden uzaklaştırılması" şeklinde olur.

    Merkez Disiplin Kurulunda yazılı savunma alınmadan disiplin cezası verilmez. Ancak, ilgili, üzerine atılan suçun ve verilmesi önerilen disiplin cezasının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde savunma yapmadığı takdirde, savunma yapma hakkından vazgeçtiği kabul edilir.

    Merkez Disiplin Kurulunca, disiplin suçunun niteliği ve ağırlığı dikkate alınarak; uyarı, kınama, organlardaki görevden çıkarma, üyelikten geçici ve kesin çıkarma cezalarından birisi verilir. Üyelikten geçici çıkarma cezası altı ay ile iki yıl arasındadır. Kararda süre açıkça gösterilir.

    Organlardaki görevden çıkarma ile üyelikten geçici çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılanlar ve bu cezaları kesinleşenler, bir daha Kurum ve şube organlarına aday olamazlar. Kesin çıkarma cezası alanların, cezanın kesinleşmesinden sonra üyelik kayıtları silinir. Bunların organlardaki görevleri de sona erer.

    Karardan önce üyelikten ayrılan kişiler hakkında da hüküm verilir.

    Merkez Disiplin Kurulunun, organlardaki görevden çıkarma, üyelikten geçici ve kesin çıkarma cezaları dışında verdiği cezalar kesindir. Organlardan ve üyelikten çıkarma cezalarına, ilgili tarafından, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilk Büyük Genel Kurulun gündemine alınır ve karara bağlanır.

    Merkez Disiplin Kurulu kararlarının Büyük Genel Kurulda kaldırılması halinde, geçmişe ilişkin hak iddia edilemez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TÜRK HAVA KURUMU ŞUBELERİ

    ŞUBELERİN KURULUŞU

    Madde 30 - Kurum, gerekli gördüğü yerlerde, yeteri kadar şube açar. Merkez Yönetim Kurulunca şube açılmasına karar verildiğinde, yetkilendirilen en az beş kişi, şubenin açılacağı yerin mülki amirine gerekli başvuruyu yapar.

    Şubeler doğrudan Genel Başkanlığa bağlı olup mülki amir şubenin fahri başkanıdır. Mülki amir, ihtiyaç halinde, Genel Başkanın isteği üzerine şubede ek görevli personel çalıştırabilir ve Tüzükte belirtilen gelirlerin toplanmasında şubeye yardımcı olur.

    ŞUBENİN ORGANLARI

    Madde 31 - Şubenin organları;

    a) Genel Kurul

    b) Yönetim Kurulu

    c) Denetleme Kurulu

    d) Disiplin Kurulu'dur.

    ŞUBE GENEL KURULUNUN YAPISI

    Madde 32 - Şube genel kurulları, genel kurul tarihinden en az üç ay öncesinden üyelik hakkını kazanmış ve üyelik aidat borçlarının tümünü ödemiş üyelerden oluşur.

    ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANTILARI

    Madde 33 - Şube genel kurulu iki şekilde toplanır:

    a) Olağan toplantı; Büyük Genel Kurulun yapılacağı yılların Nisan veya Mayıs aylarında yapılır.

    b) Olağanüstü toplantı;

    1 - Genel Başkanın teklifi ve Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla,

    2 - Şube yönetim kurulunun üye tam sayısının çoğunluğuyla veya şube denetleme kurulunun oy birliği ile alacağı kararla,

    3 - Aidat borcu olmayan üyelerin 1/5'inin yazılı isteği ile,

    4 - Şube yönetim kurulu üye sayısının boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, yapılır.

    Üyelerin 1/5'inin yazılı isteği ile olağanüstü toplantı yapılabilmesi için, istekte bulunan üyelerin imzalarının noter tarafından onaylanmış olması şarttır.

    Olağanüstü toplantı koşullarının gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine, yönetim kurulu, bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmaya mecburdur. Yönetim kurulunun yedeklerle dahi toplanamaması halinde, toplantı çağrısı mevcut yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi hiç kalmamışsa denetleme kurulu tarafından yapılır.

    Olağanüstü toplantıda, yalnız toplantı yapılmasına neden olan gündem görüşülür ve karara bağlanır.

    TOPLANTIYA ÇAĞRI

    Madde 34 - Şube yönetim kurulunca, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi hazırlanır. Listede adları bulunan üyeler, toplantı gününden en az onbeş gün önce ellerine geçecek şekilde taahhütlü mektupla veya imza karşılığı genel kurula çağrılırlar. Çağrı yazısında toplantı günü, saati, yeri ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. Ayrıca çağrı yazısına gündem, yönetim kurulunun çalışma raporu ile denetleme kurulu raporu örnekleri eklenir.

    Genel kurul toplantısı, yukarıda gösterilen süreye uyularak, yerel bir gazetede ilan edilir. İlan metninde de toplantının günü, saati, yapılacağı yer, hangi gündemle toplanılacağı, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı açıkça belirtilir. Yerel gazetenin bulunmadığı yerlerde, ilan, şube binasındaki ilan panosuna asılarak yapılır.

    Tüzüğün 15 inci maddesi hükümleri, şube genel kurulunun toplantıya çağrısında da uygulanır.

    TOPLANTI YETER SAYISI

    Madde 35 - Toplantı, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

    TOPLANTI USULÜ

    Madde 36 - Şube genel kurul toplantısı, toplantıya çağrı yazısında belirtilen gün, saat, ve yerde yapılır.

    Genel kurula katılma hakkı olanlar, düzenlenen listedeki adlarının karşısını imza ederek toplantı yerine girerler.

    Toplantı, şube başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki yazman üye seçilir. Görüşmeler tutanağa geçirilir. Tutanaklar, divan başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanır.

    Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular sırasıyla görüşülür ve karara bağlanır. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce, toplantıya katılan üyelerin en az 1/10'u tarafından önerilen konular da gündeme alınır.

    Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir.

    ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 37 - Şube genel kurulu;

    a) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını görüşür ve karara bağlar. Yönetim ve denetleme kurullarının ibrasını oylar.

    b) Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçer.

    c) 13 üncü maddedeki esaslara uygun olarak Büyük Genel Kurul delegelerini seçer.

    Seçimler, gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılır. Seçimlerde divan başkanlığınca dağıtılan damgalı boş veya damgasız basılı oy pusulaları kullanılır. Oylar, Genel Kurulca seçilen üç kişilik tasnif komisyonu tarafından sayılır. Sayım sonucu tutanakla saptanarak divan başkanlığına verilir.

    ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

    Madde 38 - Yönetim kurulu, iki yıllığına genel kurulca seçilen beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

    Süresi bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilirler.

    21 inci maddenin beşinci fıkrası hükmü şube yönetim kurulu üyeleri için de uygulanır.

    Şube yönetim kurulu, ilk toplantısında, kendi arasından bir başkan, bir sekreter üye seçer. Saymanı olmayan şubelerde sekreter üye saymanlık görevini de yürütür.

    Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde meydana gelecek boşalmalar, sırasıyla yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Başkanın ayrılması halinde, yeni başkan seçimi, yedekten çağrılan üyenin katılımı ile yapılır.

    Üye sayısı, yedeklerin tümünün çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, bir ay içinde şube genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

    ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

    Madde 39 - Şube yönetim kurulu, ayda bir, şube başkanının başkanlığında, üyelerinin en az yarısından fazlası ile toplanır. Şube yönetim kurulu, gerektiğinde, şube başkanının çağrısı ile daha kısa sürede de toplanabilir.

    Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır.

    Geçerli bir özrü bulunmaksızın üst üste üç toplantıya veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üye çekilmiş sayılır.

    ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 40 - Şube yönetim kurulu;

    a) Şubeyi, kanun, tüzük, yönetmelik, şube genel kurul kararları ve Genel Başkanlık genelge ve emirlerine uygun olarak yönetir.

    b) Genel Başkanlık ve Merkez Yönetim Kurulunun plan, prensip ve direktifleri doğrultusunda, bölgesinde havacılık faaliyetlerini düzenler.

    c) Kurumu tanıtıcı, havacılığı özendirici ve şubenin üye sayısı ve gelirini arttırıcı her türlü faaliyeti gösterir.

    d) Yüklendiği görev ve faaliyetlerini sürdürürken, mülki amirle, bölgesinde bulunan Hava Kuvvetleri birimi ve/veya diğer askeri birimlerle ve ilgili havacılık kuruluşlarıyla düzenli ilişkiler kurar, işbirliği yapar, yardım alır.

    e) Şube denetleme kurulunun raporlarını inceler ve gerekli işlemleri yapar.

    f) Üyelik için yapılan başvuruları karara bağlar ve sonucunu en geç otuz gün içinde başvuru sahibine yazı ile bildirir. Üyeliğin reddi kararlarından Genel Başkanlığa bilgi verir.

    g) Üye kayıtlarını tutar.

    h) Şubede çalışacak personel sayısını belirler ve işe alınacak personeli Genel Başkanlığa teklif eder.

    i) Genel kurul tarihini belirler ve genel kurul öncesi gereken işlemleri yapar.

    j) Organlara seçilenlerle Büyük Genel Kurul delegelerini yedi gün içinde Genel Başkanlığa ve mülki amire bildirir.

    k) Kurum disiplinine aykırı hareket edenleri şube disiplin kuruluna sevk eder. Organlarda görevli olup disipline aykırı davranışlarda bulunanların dosyalarını, Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

    l) Şube disiplin kurulunun kararlarını yerine getirir.

    m) Bütçeyi hazırlar, gelir-gider hesaplarını inceler.

    n) Genel kurula sunulmak üzere, döneme ait çalışma raporu ve hesap raporunu hazırlar.

    o) Şubenin alacaklarını ve kira ilişkilerini takip eder.

    ŞUBE BAŞKANININ GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 41 - Şube başkanı;

    a) Şubeyi temsil eder.

    b) Yönetim kurulu toplantılarının süresinde yapılmasını sağlar ve toplantılara başkanlık eder.

    c) Şubenin tüm idari ve mali işlerinin, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge hükümlerine ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

    d) Şube hesaplarının günü gününe tutulmasını sağlar. Para ile ilgili işlemlerde gerekli belgeleri saymanla birlikte imzalar.

    e) Şubede çalışan ücretlilerin yıllık sicillerini düzenler.

    f) Genel Başkanlıktan verilen yetki ile yürüttüğü işlerin her aşamasından ve sonucundan Genel Başkanlığa bilgi verir.

    g) Üye kayıt defterine kayıtlı üyelerin tam listesini her yılın sonunda, yıl içindeki değişiklikleri ise her üç ayda bir Genel Başkanlığa bildirir.

    h) Genel Başkanın verdiği yetki üzerine Kurumu, yargı organları ile icra dairelerinde ve gerekli görülen iş ve işlemler nedeniyle diğer kurum ve kuruluşlarda temsil eder.

    ŞUBE DENETLEME KURULUNUN YAPISI

    Madde 42 - Şube denetleme kurulu, genel kurulca iki yıllığına seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

    Süresi bitenler yeniden aday olabilir ve seçilebilirler.

    ŞUBE DENETLEME KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

    Madde 43 - Şube denetleme kurulu asıl üyeleri, genel kuruldan sonra, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçerler ve görev bölümü yaparlar.

    Herhangi bir nedenle üyeliklerde olacak boşalmalar, sırasıyla yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Başkanın ayrılması halinde, yeni başkan seçimi, yedekten çağrılan üyenin katılımı ile yapılır.

    Şube denetleme kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

    Şube denetleme kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Söz hakları vardır, ancak oy kullanamazlar.

    ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 44 - Şube denetleme kurulu, genel kurul adına, en az yılda iki kez olmak üzere, şubenin her türlü mali ve idari işlemlerini denetler.

    Denetlemelerde istenilen her türlü defter, kayıt ve belgeler, bulunduğu yer dışına çıkartılmamak kaydı ile ilgililer tarafından ibraz edilir.

    Denetleme sırasında soruşturulmasına gerek görülen hususlar hemen yazı ile şube başkanına ve Genel Başkanlığa bildirilir.

    Denetleme kurulu ya da kurul üyeleri her zaman şube hesaplarını, kasayı ve işlemlerini kontrol edebilirler.

    Denetleme kurulu, her yapılan denetleme sonucunu, denetlemenin bitiminde, iki yıllık denetleme sonuçlarını, genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir ay önce, yazılı bir rapor halinde, şube yönetim kuruluna ve Genel Başkanlığa sunar.

    ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN YAPISI

    Madde 45 - Şube disiplin kurulu, genel kurulca iki yıllığına seçilen üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

    Süresi bitenler yeniden aday olabilir ve seçilebilir.

    ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

    Madde 46 - Şube disiplin kurulu asıl üyeleri, genel kuruldan sonra, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçerler. Herhangi bir nedenle üyeliklerde olacak boşalmalar, sırası ile yedeklerin çağrılması suretiyle doldurulur. Başkanın ayrılması halinde yeni başkan seçimi, yedekten çağrılan üyenin katılımı ile yapılır.

    Şube disiplin kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

    ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 47 - Şube disiplin kurulu; disiplin suçu işledikleri iddiası ile şube yönetim kurulu tarafından sevk edilen üyelerle ilgili inceleme ve soruşturmayı yaparak sonuçlandırır.

    Şube disiplin kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere, en geç onbeş gün içinde başkanın çağrısı ile toplanır. Kurulda gerekli görülen her türlü araştırma yapılır, tanık dinlenebilir, bilirkişi incelemesi yaptırılabilir.

    Şube disiplin kurulunca, disiplin suçunun niteliği ve ağırlığı dikkate alınarak, uyarı, kınama, üyelikten geçici veya kesin çıkarma cezalarından birisi verilir. Üyelikten geçici çıkarma cezası altı ay ile iki yıl arasındadır. Kararda süre açıkça gösterilir.

    Şube disiplin kurulu kararları, ilgilisine ve Merkez Yönetim Kuruluna onbeş gün içinde yazı ile bildirilir. İlgili ve Merkez Yönetim Kurulu bu karara, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz edilmeyen kararlar kesinleşir.

    Şube disiplin kurulunun, inceleme ve soruşturma ile karar verme işlemlerinde, 29 uncu maddenin yedinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : TÜRK HAVA KURUMUNUN GELİR VE GİDERLERİ

    KURUMUN GELİRLERİ

    Madde 48 - Kurumun gelirleri

    a) Üye aidatları,

    b) Kurban derisi, fitre ve zekat toplama faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

    c) Pul satışından elde edilen gelirler,

    d) Kurum mevcutlarının işletilmesinden elde edilen gelirler,

    e) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü nakdi ve ayni, taşınır ve taşınmaz mal bağışları,

    f) Kurumun taşınır ve taşınmazlarının kira ve satımı yolu ile elde edilen gelirler,

    g) İktisadi işletme ve ticari faaliyet gelirleri,

    h) Diğer gelirlerdir.

    BÜTÇE

    Madde 49 - Kurumun bütçe yılı 1 Ocakta başlar.

    Kurumun bir yıllık gelir ve giderleri, bu süre için yapılacak bir bütçe ile düzenlenir. Genel merkez ve şubeler faaliyetlerini bu bütçeye göre yürütürler.

    Şubelerin bütçeleri, şube yönetim kurullarınca hazırlanıp onaylanmak üzere Genel Başkana sunulur.

    GEÇİCİ GÖREV GİDERLERİ VE ÖDEMELER

    Madde 50 - Kurumun bütçesinden karşılanmak üzere, yönetmelikte belirlenecek esaslara göre; Genel Başkana temsil ödeneği verilir ve Büyük Genel Kurula Ankara dışından katılanlara, yurt içi ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilen merkez ve şube organlarındaki üyeler ile diğer görevlilere harcırah ödenir.

    ŞUBE GİDERLERİ

    Madde 51 - Personel giderleri ile diğer zorunlu giderler, şubelerce elde edilen Kurum gelirlerinden karşılanır.

    Şubelerin, Kurumun amaçları doğrultusunda önceden izin alarak yürüttükleri faaliyetler için yapacakları harcamalar, Genel Başkanlıkça ödenek tahsisi suretiyle karşılanır.

    Şubeler sosyal yardım harcaması yapabilirler. Bu harcama Genel Başkanlıktan gönderilen ödenekten yapılır. Sosyal yardım ödeneği şubelerin Genel Başkanlığa gönderdikleri aşağıda belirtilen gelirlerin %10'udur:

    a) Kurban derisi ve bağırsak ile fitre ve zekat gelirlerinin Kurum payına düşen miktarı,

    b) Taşınır ve taşınmaz mal bağışları dışındaki diğer gelirler.

    Elde ettikleri gelirlerle giderlerini karşılayamayan şubelerin durumu Merkez Yönetim Kurulunca değerlendirmeye alınır.

    ALTINCI BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    ÜYELERİN GÖREV VE FAALİYET YASAĞI

    Madde 52 - Kurum ve şubelerin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, Kurumda ücretli bir görev alamazlar; Kurumun faaliyet alanına giren işlerde ticari faaliyette bulunamazlar; aynı alanda kurulmuş ticari şirketlerin kurucu ortağı, yöneticisi olamazlar; her ne nam altında olursa olsun bu tür firma ve şirketlerden ücret alamazlar. Bu yasağa uymayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve haklarında disiplin kovuşturması yapılır.

    KİRALAMA YASAĞI

    Madde 53 - Kurumun merkez ve şube organlarında görevli üyelere, Kurum taşınmazları kiraya verilemez.

    BİRLİKTE GÖREV YASAĞI

    Madde 54 - Birinci dereceden kan ve sıhri hısım olanlar, Kurum organlarında birlikte görev alamazlar.

    KURUM ÇALIŞANLARININ TABİ OLDUĞU YASAKLAR

    Madde 55 - Kurumda ücretli olarak çalışanlar delege olamazlar ve Kurum organlarında görev alamazlar.

    TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

    Madde 56 - Tüzük değişikliği;

    a) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile,

    b) Doğal üyelerin yarıdan fazlası ile,

    c) Asıl üyelerin 1/5'inin,

    önerisi üzerine Büyük Genel Kurulun gündemine alınır ve karara bağlanır. Bakanlar Kurulu Tüzüğü, Büyük Genel Kurulun bu kararı üzerine onaylamaya yetkili olduğu gibi denetleme yetkileri bulunan mercilerin raporları üzerine doğrudan değiştirmeye, yürürlükten kaldırmaya ve yeniden düzenlemeye de yetkilidir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    FESİH HALİNDE TASFİYE

    Madde 57 - Şubenin kapatılması halinde şubenin taşınır ve taşınmaz malları ile para ve hakları, Türk Hava Kurumu Genel Merkezine; Türk Hava Kurumunun feshi halinde, tüm mal varlığı Hazineye intikal eder.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Tüzük hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra, iki ay içinde Büyük Genel Kurul toplantıya çağrılır.

    Genel Kurula çağrı yazısı ile birlikte 19, 21, 24 ve 27 nci maddelerde adı geçen kurumlardan, Genel Başkanlığa, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerine gösterecekleri adayları belirleyerek, genel kurul toplantısından en geç yedi gün önce Kuruma bildirmeleri istenir.

    Şubelerin ilk genel kurulları ise, Büyük Genel Kurulun yapılmasından itibaren iki ay içinde toplanır. Sonraki şube olağan genel kurulları, 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tarihlerde yapılır.

    Geçici Madde 2 - İlk Genel Kurul, Başbakanlığın 30/03/2000 tarihli ve B.02.0.MÜS.38/00764 sayılı oluru ile görevlendirilen Kurul üyelerinin, 5 inci maddede yazılı doğal üyelerin ve şube başkanlarının katılımları ile toplanır.

    Geçici Madde 3 - 29/03/2000 tarihinden önce haklarında üyelikten çıkartılma kararı verilenler, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde, ikametgahlarının bulunduğu şube başkanlıklarına başvurmak suretiyle, yeniden üye yapılmalarını isteyebilirler.

    Yeniden üyelik başvurularında, 6 ncı madde uyarınca işlem yapılır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

    Madde 58 - Bakanlar Kurulunun 18/10/1994 tarihli ve 94/6127 sayılı, 22/10/1999 tarihli ve 99/13485 sayılı, 26/01/2000 tarihli ve 2000/13 sayılı kararları ile yürürlüğe konulan tüzükler yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 59 - Bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 60 - Bu Tüzük hükümlerini Türk Hava Kurumu Genel Başkanı ve Kurumun yetkili organları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar