TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 06/02/2004 - 2004/6800

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 06/10/1983 - 2908

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 25/02/2004 - 25384

    Madde 1 - 6/4/1993 tarihli ve 93/4397 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün 28 inci ve 53 üncü maddelerinde geçen "her yıl" ibaresi, "iki yılda bir" olarak değiştirilmiş ve aynı Tüzüğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 2 - 2004 yılında yapılması gereken; olağan Genel Kongre 2005 yılı Nisan ayında ve şube kongreleri 2005 yılı Şubat ayında yapılır."

    Madde 2 - Bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Genel Merkez Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar