DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/02/2004 - 2004/6858

    Dayandığı Kanun Tarihi - No:08/01/1986 - 3254

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 25/02/2004 - 25384

    Madde 1- 8/2/1991 tarihli ve 91/1467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına (D) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (E) bendi eklenmiştir.

    "Müfettiş Yardımcılığına, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan giriş sınavını kazananlar atanırlar."

    "E) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında Genel Müdürlükçe sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak,"

    Madde 2 - Tüzüğün 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "B) Ön İnceleme Raporu"

    Madde 3 - Tüzüğün 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Ön İnceleme Raporu

    Madde 29 - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonucuna göre ön inceleme raporu düzenlenir."

    Madde 4 - Tüzüğün 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 30 - Ön inceleme raporu düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma raporu düzenlenir."

    Madde 5 - Tüzüğün 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 31 - Cevaplı rapor, ön inceleme raporu ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir."

    Madde 6 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar