SİVİL SAVUNMA FONU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 30/03/2004 - 2004/7095

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 22/04/2004 - 25441

    Madde 1 - 22/2/1973 tarihli ve 7/5891 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma Fonu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 -Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar