SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME,PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 19/04/2004 - 2004/7180

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958 - 7126

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 30/04/2004 - 25448

    **Ekli "Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet,Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük"ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 10/2/2004 tarihli ve 321 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu'nca 19/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünün 25 inci, 88 inci ve 112 nci maddelerinde geçen "sivil savunma fonundan" ibareleri, "sivil savunma hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesinde açılan tertibe kaydedilen özel ödenekten" şeklinde değiştirilmiş, 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen "fondan" sözcüğü metinden çıkarılmıştır.

    Madde 2 - Aynı Tüzüğün 89 uncu maddesinin son paragrafı ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    "Her bir konferans için bütçe kanunlarına ekli cetvellerde gösterilen miktarı aşmamak üzere konferans ücreti ödenir. Ders görevi verilenlere ders saati başına ödenecek ücretin tespitinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinde yer alan gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımdan oluşan miktar esas alınır. Diğer hizmetlerde çalıştırılacak olanlara saat başına bu tutarların 2/3'ü kadar ücret verilir."

    Madde 3 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar