POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 19/04/2004 - 2004/7212

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 04/06/1937 - 3201

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 15/05/2004 - 25463

    **Ekli "Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 22/1/2004 tarihli ve 167 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 90 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1- 2/7/1998 tarihli ve 98/11402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünün 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Yapılacak Genel Kurul toplantısından önce, takvim yılı sonu itibarıyla Sandık ortaklarının sayısal dağılımına göre hangi müdürlükten kaç temsilci seçileceği, ilgili müdürlüklere Sandık Genel Müdürlüğünce 45 gün önce bildirilir."

    Madde 2- Aynı Tüzüğün 11 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

    "p) Kabul edilebilir mazeretleri olmadığı halde aidatını aralıksız altı ay veya borcunun taksitlerini kesintisiz üç ay ödemeyenleri veya Sandığın sağladığı her türlü hak ve imkanlardan gerçeğe aykırı veya sahte belge ile yararlananları veya buna teşebbüs edenleri ortaklıktan çıkarmak."

    Madde 3- Aynı Tüzüğün 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 20- Ortaklıktan istifa yoluyla ayrılanlar yazılı başvuru tarihinden, askere gidenler ve Emniyet Teşkilatından ayrılanlar görevden ayrılış tarihinden, ortaklıktan çıkarılanlar çıkarılma tarihinden, emekli olanlar emekli oldukları tarihten itibaren Sandık ortaklığından ayrılmış sayılırlar.

    Bunlara, ortaklık süresince birikmiş aidatları, Sandığa, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine olan borçları indirildikten sonra ödenir. Bu ödeme, 3 yılını doldurmadan istifa yoluyla ayrılanlara 3 yılın tamamlandığı tarihte yapılır."

    Madde 4- Aynı Tüzüğün 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "En az 1 yıl Sandık ortağı olanlara maluliyet yardımı aşağıdaki koşullarda iki şekilde ödenir. Kaza nedeniyle maluliyet halinde 1 yıl şartı aranmaz."

    Madde 5- Aynı Tüzüğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 2- 1/1/1999 tarihinden itibaren, 3 yıl aidat yatırmadan Sandık ortaklığından ayrılanların birikmiş aidatları, başvurmaları halinde 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri gözönünde bulundurularak ödenir."

    Madde 6- Danıştay tarafından incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar