MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI

    Kanun Numarası: 2108

    Kabul Tarihi: 29/08/1977

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1977

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 16053

    Madde 1 - (Değişik madde: 05/02/1998 - 4336/1 md.)

    Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir. (Değişik cümle: 21/04/2005 - 5335 S.K./9.mad) Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idarî yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

    Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılır.

    Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir.

    Madde 2 - (Mülga madde: 01/08/1996 - 4160/5 md.)

    Madde 3 - Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harçlardan alacakları prim dolayısıyle kesilmez.

    Madde 4 - (Değişik fıkra: 17/04/2008-5754 S.K./89.mad.) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık ve gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

    Bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların Bağ - Kur'la ilişkileri, kanuni primlerini ödedikleri sürece devam eder.

    Madde 5 - (Mülga madde: 31/05/2006-5510 S.K./106.mad)

    Madde 6 - (Değişik madde: 21/05/1987 - 3372/2 md.)

    Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri; mahalle muhtarlarının harç tahsilatının ve paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait basılı kağıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

    Madde 7 - 18/03/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ile 15/04/1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 8 - 15/04/1944 gün ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Yasanın 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir:

    Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından kabul edilenlerden ve üçüncü maddenin ikinci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz.

    Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Ek Madde 1 - (Mülga madde: 21/05/1987 - 3372/3 md.)

    Geçici Madde - (Mülga madde: 21/05/1987 - 3372/3 md.)

    Mevzuat Kanunlar