GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 28/10/2004 - 2004/8061

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 24/04/1930 - 1593

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 13/11/2004 - 25642

    Madde 1 - 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 654 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 654 - Çamaşır suları ana solüsyonu yalnız orijinal ambalajlı kapalı kaplarda satılabilir. Orijinal ambalajlı kapalı kapların üzerinde yer alması gereken etiket yazılarının, ilgili bakanlıkların olumlu görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğe uygun olması zorunludur."

    Madde 2 - Aynı Tüzüğün 655 inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "a) Deterjan; genel temizlik, çamaşır ve bulaşık yıkama ve sair temizleme işlerinde kullanılan ve içerisinde yüzey aktif maddeler, yoğunlaştırıcılar, dolgu malzemeleri ve diğer yardımcı maddeler bulunan sıvı, toz, krem, bar, granül, tablet ve benzeri şekillerde olan evlerde, sanayide ve işyerlerinde kullanılan madde veya karışımlardır.

    Deterjanlarda, kullanımına Sağlık Bakanlığınca müsaade edilmeyen maddeler hariç olmak üzere, temizleme gücünü artıran ve yıkama suyunun sertliğini gideren çeşitli fosfat, zeolit, bentonit, karbonat, silikat bileşikleri, boraks ve perborat tuzları ile gelişen teknolojiye uygun olarak diğer katkı maddeleri kullanılabilir. Deterjanların nitelikleri, ambalajları, etiketleri ile diğer hususlarının, ilgili bakanlıkların olumlu görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğlere uygun olması zorunludur.

    Deterjan üreticileri ve ithalatçılarının, deterjanı ilk defa üretmek ve/veya piyasaya sunmak için Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğ ile belirlenen esaslara göre adı geçen Bakanlığa bildirimde bulunmaları zorunludur."

    Madde 3 - Aynı Tüzüğün 658 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 658 - Çamaşır suları, deterjanlar ve mekanik temizleme tozları aşağıda yazılı hallerde taklit veya tağşiş edilmiş sayılırlar:

    a) Bileşimleri ve vasıfları 651 inci maddeye uymayan çamaşır suları ana solüsyonları, pH derecesi dışında 655 inci maddeye uymayan mekanik temizleme tozları ile görünüşleri, fiziksel özellikleri, aktif maddenin biyolojik parçalanabilirlik oranı ve fosfat oranı dışında taşıdıkları kimyasal özellikler bakımından Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğlere uymayan deterjanlar,

    b) Açık olarak satılan deterjanlar, çamaşır suları ana solüsyonları ve mekanik temizleme tozları,

    c) Ambalajları üzerinde yer alması gereken etiket yazıları Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan

    tebliğe uymayan çamaşır suları ana solüsyonları, deterjanlar, mekanik temizleme tozları,

    d) 655 inci maddenin (a) fıkrasının son parağrafı gereği Sağlık Bakanlığına bildirimi yapılmadan piyasaya sunulan deterjanlar."

    Madde 4 - Aynı Tüzüğün 659 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "e) 655 inci madde hükmü uyarınca, Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğde belirlenen orandan daha çok fosfat içeren ve aktif maddesinin biyolojik parçalanabilirliği tebliğde belirlenen orandan daha düşük olan ve sağlığa zararlı maddeler katılmış deterjanlar, sağlığa zararlı maddeler katılmış ve/veya boyanmış mekanik temizleme tozları,"

    Madde 5 - Aynı Tüzüğün 678 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 678 - 677 nci madde hükmüne uygun olmayan kullanılacak eşya, sağlığa az veya çok zarar verecek derecede taklit veya tağşiş edilmiş sayılır."

    Madde 6 - Aynı Tüzüğün 679 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 679 - 677 nci maddede belirtilen kullanılacak eşyadan muayene ve tahlil için alınacak numune miktarı, tahlile yetecek bir parçadan ibarettir. Tahlil sonunda Tüzüğe uygun evsafta bulunan kıymetli numuneler, 15 gün içinde talep edildiği takdirde sahiplerine iade olunur."

    Madde 7 - Aynı Tüzüğün 695 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Çocuk emzikleri, süt çekme aletleri, biberon gibi ürünlerde sağlığa zararlı herhangi bir madde bulunamaz. Söz konusu ürünlerin yapılarında bulunabilecek ağır metal miktarı ve N-Nitrozamin miktarı ile diğer hususlarının, ilgili bakanlıkların olumlu görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğe uygun olması zorunludur."

    Madde 8 - Aynı Tüzüğün 707 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Tüzüğün 702 ila 706 ncı maddeleri, deterjanlar, mekanik temizleme tozları, çamaşır suları ve çocuk emzikleri hakkında uygulanmaz. Piyasa gözetim ve denetiminde bu ürünlerden numune alınması ve laboratuvarlara iletilmesi ile ilgili hususlar Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan tebliğ ile belirlenir."

    Madde 9 - Aynı Tüzükte geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibaresi "Sağlık Bakanlığı", "sentetik deterjan" ibaresi "deterjan", Tüzüğün OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM'ünün başlığı "Kullanılacak Eşya" olarak değiştirilmiş ve 677 nci maddesinde geçen "oyuncak maskeler" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

    Madde 10 - Aynı Tüzüğün 671, 672, 673, 674, 675 ve 676 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Tüzükte öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu Tüzükle değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

    Madde 11 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 12 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar