TAPU SİCİL TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Tarihi - No:08/11/2004 - 2004/8109

    Dayandığı Kanun Tarihi - No:22/11/2001 - 4721

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No:02/12/2004 - 25658

    **Ekli "Tapu Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 3/8/2004 tarihli ve 3029 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 997 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu'nca 8/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 18/5/1994 tarihli ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (d) alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (A) bendine aşağıdaki (e) alt bendi eklenmiştir.

    "d) Resmi belgeler (resmi senet, mahkeme kararı ve diğerleri),"

    "e) Plan."

    "Genel Müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamını karteks şeklinde veya bilgisayar ortamında tutturmaya ve uygulatmaya yetkilidir."

    Madde 2 - Aynı Tüzüğün 7 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "c) Bağımsız ve sürekli haklar."

    Madde 3 - Aynı Tüzüğün 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bağımsız ve Sürekli Haklar

    Madde 10 - Süresiz veya en az otuz yıl süreli olan ve tasarrufları kısıtlamayan veya izne tabi kılmayan bağımsız ve sürekli irtifak hakları, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz mal olarak tescil edilir.

    Tapu kütüğüne taşınmaz mal olarak tescil edilen bağımsız ve sürekli haklar, üçüncü kişilere devir olunabilir, mirasçılara geçebilir ve üzerinde her türlü ayni ve kişisel hak kurulabilir."

    Madde 4 - Aynı Tüzüğün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

    "Ancak, tüzelkişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez."

    Madde 5 - Aynı Tüzüğün 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa, sol elin baş parmağı, yoksa sağ elin baş parmağı o da yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır."

    Madde 6 - Aynı Tüzüğün 21 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "d) Hükmen yapılan kamulaştırmalarda, mahkeme kararı,"

    Madde 7 - Aynı Tüzüğün 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "921" rakamı "1011" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 8 - Aynı Tüzüğün 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    " Aynı bölge içinde ve aynı malike ait bulunan taşınmaz mallar birbirine bitişik olmasa bile Türk Medeni Kanununun 1000 inci maddesi uyarınca malikin istemiyle müşterek tapu kütüğü sayfasına tescil edilir."

    Madde 9 - Aynı Tüzüğün 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Bağımsız ve sürekli irtifak hakları ise, ilgili tapu kütüğünün en son sayfasına tescil edilir, taşınmaz mal ve üzerindeki hakların tapu kütüğü sayfalarında irtibatı sağlanır."

    Madde 10 - Aynı Tüzüğün 32 nci maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

    "d) Bir rehin hakkı, müşterek tapu kütüğü sayfasına tescil edilmiş taşınmaz malların tamamını kapsamadıkça, bu sayfaya tescil olunamaz. Talep olunan rehin hakkı müşterek tapu kütüğü sayfasında tescilli bulunan taşınmaz mallardan bazılarını kapsamakta ise, rehin kapsamı dışında kalan taşınmaz mal, müşterek tapu kütüğü sayfasından çıkartılarak kayıtların nakli hükümleri dikkate alınmak suretiyle tapu kütüğüne re'sen nakledilir."

    Madde 11 - Aynı Tüzüğün 51 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Seri Halinde Senet Çıkarılmasında İstem"

    "Türk Medeni Kanununun 931 inci maddesi uyarınca seri halinde senet çıkarılırsa, rehinle ilgili işlemlerden başka, çıkarılan senetlerin adedi, taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının rehinler hanesine ait düşünceler sütununda belirtilir."

    Madde 12 - Aynı Tüzüğün 57 nci maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

    "d) Aile konutu şerhi için, konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı,"

    Madde 13 - Aynı Tüzüğün 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

    " Ancak, yapılacak planlarla yola cepheli duruma gelen parseller üzerinde geçit hakkı bulunması halinde birleştirme işleminde geçit hakkı lehtarının muvafakatı aranmaz. Türk Medeni Kanununun 1026 ncı maddesi uyarınca yüklü taşınmaz mal malikinin talebine istinaden birleştirme sonucu yola cepheli hale gelen parsellerin lehine olan geçit hakkı terkin edilir."

    Madde 14 - Aynı Tüzüğün 85 inci maddesinin başlığı ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Kütük, Yevmiye Defteri ve Yardımcı Siciller Üzerinde Düzeltmeler"

    "Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır."

    Madde 15 - Aynı Tüzüğün 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 103 - Tapu senetleri ve ipotek belgelerinin fotoğrafsız birer örneği ile ipotek terkin işlemleri, liste halinde veya bilgisayar ortamında, işlemi izleyen ayın ilk iki haftası içinde Genel Müdürlük merkez arşivine veya Genel Müdürlükçe belirlenen bölge arşivlerine gönderilir.

    Genel Müdürlük, bölge arşivleri oluşturmaya ve diğer belgelerden hangilerinin sadece merkez arşivine gönderileceğini belirlemeye yetkilidir."

    Madde 16 - Aynı Tüzüğün "Çeşitli Hükümler" başlıklı Ondördüncü Bölümüne geçici maddelerden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

    "Yönetmelik

    Ek Madde 1 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir."

    Madde 17 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 18 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar