TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Karar Sayısı : 2005/8741

    Resmi Gazete Tarihi : 05/05/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25806

    Madde 1 - 8/8/1991 tarihli ve 91/2109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (C) bendinden sonra gelmek üzere (D) bendi eklenmiş, (D) bendi (E) bendi olarak değiştirilmiştir.

    "Müfettiş yardımcılığına, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan yarışma sınavını kazananlar atanırlar."

    "D - 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınavda, Genel Müdürlükçe sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak."

    Madde 2 - Aynı Tüzüğün 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "B) Ön İnceleme raporu,"

    Madde 3 - Aynı Tüzüğün 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Ön İnceleme Raporu

    Madde 29 - 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonucuna göre ön inceleme raporu düzenlenir."

    Madde 4 - Aynı Tüzüğün 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 30 - Ön inceleme raporu düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma raporu düzenlenir."

    Madde 5 - Aynı Tüzüğün 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 31 - Cevaplı rapor, ön inceleme raporu ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir."

    Madde 6 - Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar