TİFTİK İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Tüzük No : 2005/8778

    Resmi Gazete Tarihi : 11/05/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25812

    Ekli "Tiftik İhracatının Murakabesine Dair Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/01/2005 tarihli ve 3492 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 25/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 19/1/1940 tarihli ve 2/12699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tiftik İhracatının Murakabesine Dair Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2- Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan Tiftik TS/4026 standardının ilgili olduğu Bakanlığın onayı ile mecburi kılındığının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar