PALAMUT İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Tüzük No : 2005/8779

    Resmi Gazete Tarihi : 11/05/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25812

    Madde 1- 3/9/1937 tarihli ve 2/7332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Palamut İhracatının Murakabesine Dair Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2- Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan Palamut TS/1016 standardının ilgili olduğu Bakanlığın onayı ile mecburi kılındığının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar