ANTEPFISTIĞI İHRACATININ DENETLENMESİNE DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Tüzük No : 2005/8792

    Resmi Gazete Tarihi : 11/05/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25812

    Ekli "Antepfıstığı İhracatının Denetlenmesine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/01/2005 tarihli ve 3492 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 25/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 12/7/1948 tarihli ve 3/7752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Antepfıstığı İhracatının Denetlenmesine Dair Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2- Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan Kabuklu Antepfıstığı TS/1279 ve İç Antepfıstığı TS/1280 standartlarının ilgili olduğu Bakanlığın onayı ile mecburi kılındığının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar