POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BAZI ÖZEL USUL VE KURALLAR HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Tüzük No : 2005/8913

    Resmi Gazete Tarihi : 12/06/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25843

    Madde 1 - 23/3/1973 tarihli ve 7/6116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar