FAZLA ÇALIŞMA TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

    Tüzük No : 2005/8913

    Resmi Gazete Tarihi : 12/06/2005

    Resmi Gazet Sayısı : 25843

    Madde 1 - 27/3/1973 tarihli ve 7/6147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fazla Çalışma Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar