ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAMI HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

    Tüzük No : 2005/8913

    Resmi Gazete Tarihi : 12/06/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25843

    Madde 1 - 26/2/1987 tarihli ve 87/11546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar