KONUT KAPICILARI TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

    Tüzük No : 2005/8913

    Resmi Gazete Tarihi : 12/06/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25843

    [ Madde 1 ]

    Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar