Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE

KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları kapsamaz.

a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman,

c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular, Read more

Asbest Sökümü İle ilgili Eğitim Programları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin  19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Asbest söküm uzmanlarının nitelikleri

MADDE 3 – (1) Asbest söküm uzmanlığı eğitimine katılmak için iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olunması zorunludur.

Asbest söküm uzmanlarının eğitim programları ve sınavları

MADDE 4 – (1) Asbest söküm uzmanlığı için başvurular,  İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünün (İSGÜM) internet sayfasında bulunan başvuru formu doldurularak elektronik ortamda ya da posta yolu ile yapılır. Read more

4-10-2000 Öncesi Süreler Mahkeme Kararıyla Bağ-kur hizmeti olarak Kazanılabiliyor

04.10.2000 ÖNCESİ SÜRELER MAHKEME

KARARIYLA BAĞ-KUR HİZMETİ

OLARAK KAZANILABİLİYOR

I- GİRİŞ:

Kayıt ve tescili 04.10.2000 tarihi ve sonrasında olan Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının en büyük sorunlarından birisi; 04.10.2000’den önceki sigortalı sayılmayı gerektiren vergi, oda ve sicil kayıtları olsa bile, bu kayıtlara göre SGK tarafından hizmet verilmemesi ve sigorta başlangıçlarının SGK tarafından 04.10.2000’den öncesine götürülememesidir. Bu uygulamanın dayanağı, 04.10.2000 tarihli ve 619 sayılı KHK’nın geçici 1 inci maddesinde yer alan; 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların her türlü sigortalılık hak ve mükellefiyetlerinin 04.10.2000’den itibaren başlatılacağı hükmüdür. 619 sayılı KHK’nın bütün hükümleri, Anayasa Mahkemesinin 26.10.2000 günlü kararıyla iptal edilince, anılan KHK ile Bağ-Kur’lulara getirilen; “04.10.2000’e kadar tescil yaptırmayanların sigortalılıkları 04.10.2000’den başlar” şeklinde özetlenebilecek hükmü, hukuki dayanaktan yoksun kalmıştır. Read more

4/B BAĞ-KUR Sigortalıları ile ilgili Bildirimler ve Cezalar

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4/B

(BAĞ-KUR) SİGORTALILARI İLE İLGİLİ BİLDİRİM

YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TATBİK EDİLEN

İDARİ PARA CEZALARI

I-           GİRİŞ:

5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesinde idari para cezası uygulanması gereken fiillerin Kanunun hangi maddelerinde yer aldığı ve bu fiillerin yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanacak idari para cezaları belirtilmiştir.

Söz konusu idari para cezası uygulanması gereken fiillerin ve bunlara uygulanacak idari para cezalarının ayrıntıları Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 104, 112/7, 113/5, ek madde 2/7 ve geçici madde 8/3 madde/fıkralarında açıklanmıştır.

Ancak bu yazımızda, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ve dayanağı 5510 sayılı Yasanın 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan sigortalılık türüne ait işe giriş, işten çıkış bildirgelerinin kimler tarafından, ne zaman ve nasıl verileceği, verilmemesi veya geç verilmesi halinde uygulanacak idari para cezalarının miktarları ile bunlara itirazlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ ve 28.02.2013 tarih, 2013/11 sayılı birleşik sigortalı tescil ve hizmet genelgesi çerçevesinde incelenecektir. Read more

SGK Tecil ve taksitlendirme yetkileri genelgesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 71266071.206.05.12/ 115-733 20/6/2013

Konu : Tecil ve taksitlendirme yetkileri

GENELGE

2013/25

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen hükümler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 5/12/2008 tarihli ve 2008/481 sayılı kararı ile “ Sosyal Güvenlik Kurumu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Yapılacak Tecil Ve Taksitlendirmelerin Usul ve Esasları” belirlenmiş olup, yürütülecek işlemler 2011/53 sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.

Kurumumuza borçlu olanların tecil ve taksitlendirme taleplerinin yerinde çözüme kavuşturulması ile tecil ve taksitlendirme işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun13/6/2013 tarihli, 2013/214 sayılı kararıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılacak yetki tutarları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 2011/53 sayılı Genelgenin “2.1. Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları” bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Read more

ikinci el eşya alan yerler | ikinci el eşya alanlar