Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

(15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri işleri,

b) Biyolojik etkenle doğrudan çalışılmayan veya biyolojik etkenin kullanılmadığı ancak, çalışanların biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek Ek–I’de yer alan işleri, kapsar.

(2) Maruz kalınan ve/veya kalınabilecek etken, çalışanlar için tanımlanabilir sağlık riski oluşturmayan grup 1 biyolojik etkenler sınıfında ise Ek–VI’nın birinci paragrafında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile 9 uncu, 15 inci ve 18 inci maddeler uygulanmaz. Read more

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

(18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Read more

Acil durum iş güvenlik raporu

Acil durum iş güvenlik raporu

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipman ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirecek, acil durumları belirler ve tedbirlerin alınmasını işveren sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar. (6331 sk. md.11)

İşletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yereri için işverenlerin, büyüklüğüne göre kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanır. Hazırlanan güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri bakanlıkça incelenmesinden sonra işletmeye çalışma izni verilir. (6331 sk. md.29)

 

Gelir Tespiti Yaptırmayanların Durumu

GELİR TESPİTİ YAPTIRMAYANLARIN

DURUMU VE BİR ÖNERİ

1. GİRİŞ

01.01.2012 tarihi itibari ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan tüm Türk vatandaşları ile vatansız ve sığınmacılar ve Ülkemizde bir yıldan uzun süreli ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Ülkemizde bir yıldan uzun süreli bulunan yabancı uyruklular aylık asgari ücretin iki katı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir. Bu durumda olanların gelir tespiti yaptırmaları gerekmemektedir. Vatansız ve sığınmacı konumunda olanların primleri devlet tarafından ödeneceğinden bunların da gelir tespiti yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır. Read more

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilecek (C) Sınıfı iş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerleri ile iş güvenliği uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

ç) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programını,

ifade eder. Read more

ikinci el eşya alan yerler | ikinci el eşya alanlar