Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28516

YÖNETMELİK

Türk    Patent Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK PATENT    ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2007    tarihli ve 26593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü    Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin    madde başlığı ve birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (a) bendi aşağıdaki     şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) ve (f) bentleri yürürlükten    kaldırılmıştır.

“Vekillik    sınavlarına girecek adaylarda aranan şartlar”

“Vekillik sınavlarına girecek adayların aşağıdaki     şartları taşıması gerekir:”

“a) Türk vatandaşı olmak,”

MADDE 2 – Aynı     Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiştir.

“(1) Tüzel kişi vekiller, Türkiye Cumhuriyeti    Kanunlarına göre limited veya anonim şirket     şeklinde kurulurlar. Şirket konusunun, patent vekilliği ve marka vekilliği    faaliyetlerini de kapsaması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı     Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası     aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra    eklenmiştir.

“(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve    (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava girmek    için başvurabilir.”

“(3) Sınav başvuruları, şahsen, elden, posta yoluyla    veya internet üzerinden yapılabilir. Sınav başvurusunun hangi yöntemle ve    hangi adrese yapılacağı sınav ilanında belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı     Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası     aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınava başvuru şartları, başvuruda istenecek    belgeler, başvuru yeri, son başvuru tarihi, sınav başvuru ücreti, sınavın    tarihi, yeri, şekli, süresi, sınav konuları ve ağırlık puanları sınav    tarihinden en az altmış gün önce Enstitüde ve Enstitünün internet adresinde    ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı     Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e)    bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) T.C. Kimlik Numarası beyanını,

c) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya    kurum ya da üniversitece onaylı örneğini,”

“e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir    belgeyi,”

“(4) Posta ile yapılan başvurularda, istenen belgelerin    en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yerine    ulaşması şarttır. Postada geciken, süresi içinde yapılmayan veya eksik    belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınav ilanında başvuruların    internet üzerinden kabul edileceği belirtilmişse, birinci fıkranın (ç) ve    (d) bentlerinde belirtilen belgeler sicile kayıt sırasında verilir.”

MADDE 6 – Aynı     Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Komisyon, sınav başvurularının internet üzerinden    kabul edildiği haller dışında, süresi içinde yapılan başvuruları     inceleyerek adaylarda aranılan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder    ve sınava girecek adayların listesini düzenler.”

MADDE 7 – Aynı     Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde    değiştirilmiş ve dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten    kaldırılmıştır.

“(3) Sınavın Enstitü tarafından yapılması halinde;

a) Sorular, sınav kurulu tarafından hazırlanır. Soru kağıtları, bir zarf içine konularak mühürlenmek    suretiyle kapatılır ve kurul başkanına teslim edilir,

b) Sınav, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş     için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve    denetimi altında yapılır, görevli personel, sınava katılanların sınav giriş     belgelerini inceler,

c) Sınav sorularını içeren mühürlü zarf, sınava    katılanların önünde açılarak sorular dağıtılır ve sınava başlanır,

ç) Sınav sonunda adayların sınav kağıtları,     soru kağıtları ile birlikte toplanır ve bir tutanakla sınav kuruluna teslim    edilir.”

MADDE 8 – Aynı     Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 –     (1) Vekillik sınavlarında başarılı kabul edilenlerin, patent vekili ve/veya    marka vekili olarak, Enstitü nezdinde iş sahiplerini temsil ve işlerini    takip edebilmeleri için sicile kayıt olmaları zorunludur.

(2) Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen belgeler    ile birlikte yazılı başvuru yapılır.

a) İlgili kurumdan, Enstitüye ibraz tarihinden en fazla    üç ay önce alınmış adli sicil kayıt belgesi,

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarda    mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçenin aslı veya  kurumca    onaylı örneği,

c) Tüzel kişi vekiller için, şirket konusunun patent    vekilliği ve marka vekilliği faaliyetlerini de kapsadığını gösterir Ticaret    Sicil Gazetesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

ç) Tüzel kişi çalışanı olan vekilin, tüzel kişiliği    Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararının    aslı veya noter onaylı örneği,

d) Gerçek kişi yanında çalışan vekilin, yanında    çalıştığı kişiyi Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir noter    onaylı belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

e) Tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri,

f) Vekil vasıflarını haiz kişilerin noter onaylı imza    beyannamesi,

g) Tebligat adresine ilişkin yazılı beyan,

ğ) Sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge,

h) Tüzel kişi vekiller için, bağlı olunan vergi    dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi    mükellefiyet durumunu gösteren belgenin aslı veya örneği,

ı) Gerçek kişi vekiller için, bağlı olunan vergi    dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi    mükellefiyet durumunu ve faaliyet konusunun patent vekilliği ve marka vekilliği    faaliyetlerini de içerdiğini gösteren belgenin aslı veya örneği,

i) Vekilin, tüzel kişi vekil veya gerçek kişi yanında    sigortalı olarak çalışması halinde, çalışanın sigorta bildirgesinin aslı     veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

(3) Tüzel kişi vekil veya bir gerçek kişi yanında    sigortalı olarak çalışan vekiller, üçüncü kişilere vekillik yaparlar. Bir    özel hukuk tüzel kişisi yanında sigortalı olarak çalışan vekiller, yanında    çalışılan dışındaki kişilere vekillik yapamazlar.

(4) Sicile kayıt edilen vekillere patent ve/veya marka    vekilliği yapmaya hak kazandığını gösterir belge verilir. Belgenin tekrar    istenilmesi halinde ücret tebliğinde belirlenen ücretin ödenmesi gerekir.

(5) Sicil kaydı, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin    Enstitüye eksiksiz olarak verildiği tarih itibariyle başlar ve mesleki    sorumluluk sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibariyle sona erer.

(6) Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit    edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, sicile kayıtları yapılmaz ve bu    kişiler hiçbir hak talep edemezler. 14/7/1965    tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Patent    ve/veya Marka Vekilleri Siciline kaydı yapılmaz.

(7) Vekillerin, durumlarında meydana gelen her türlü    değişikliği Enstitüye bildirmeleri zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı     Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 –     (1) Sicil kaydının, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi    itibarıyla yenilenmesi gerekir.

(2) Sicil kaydının yenilenmesi için aşağıda belirtilen    belgeler ile birlikte yazılı başvuru yapılır.

a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belge,

b) İlgili kurumdan, Enstitüye ibraz tarihinden en fazla    üç ay önce alınmış adli sicil kayıt belgesi,

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve miktarda    mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçenin aslı veya    kurumca onaylı örneği,

ç) Bağlı olunan vergi dairesinden Enstitüye ibraz    tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi mükellefiyet durumunu gösteren    belgenin aslı veya örneği,

d) Vekilin, tüzel kişi vekil veya gerçek kişi yanında    sigortalı olarak çalışması halinde, çalışanın başvuru tarihinden önceki aya    ait sigorta bildirgesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği,

e) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d),    (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan belgelerin içeriğinde herhangi bir    değişiklik var ise bu belgeler, aksi takdirde değişiklik olmadığına dair    yazılı beyan.

(3) Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin    bitiş tarihi itibarıyla yedi iş günü içinde yenilemeyen vekilin, vekillik    hak ve yetkileri sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.”

MADDE 10 – Aynı     Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde    eklenmiştir.

Adres ve unvan    değişikliği

MADDE 14/A     –     (1) Adres değişikliğinin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi    zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Yeni adrese göre düzenlenmiş Bağlı olunan vergi    dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış vergi    mükellefiyet durumunu gösterir belgenin aslı veya örneği.

(2) Unvan değişikliğinin sicile kaydı için aşağıdaki    belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep dilekçesi,

b) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil    Gazetesinin aslı veya kurum ya da kurumunca onaylı örneği.”

MADDE 11 – Aynı     Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 –     (1) Vekilin kaydı, aşağıdaki hallerde sicilden silinir.

a) Bu Yönetmelikte belirtilen sicile kayıt için aranan     şartlara sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya bu şartların ortadan    kalkması,

b) Vekilin yazılı olarak talep etmesi.

(2) Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini    ispat eden vekil, sicile yeniden kayıt hakkı kazanır.

(3) Sicile yeniden kaydolma talebinde bulunan vekil, bu    Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgeleri    Enstitüye ibraz eder.”

MADDE 12 – Aynı     Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sicile kayıt    veya sicil yenileme başvurusunda bulunanların durumu

GEÇİCİ     MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce, sicile    kayıt veya sicil yenileme için yapılmış başvurular, başvurunun yapıldığı     tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 13 – Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2007

26593

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2009

27305

 

 

Yabancı bayanlar ile tanışın

İstanbul Yabancı Escort

Türk bayanların güzelliği tartışılmaz. Genellikle esmer bir ten rengine sahip olan bayanlarımızın güzellikleri erkeklerin hoşuna gitse de, genellikle Rus ya da Moldovyalı bayanların bembeyaz tenleri ve sarı saçları pek çok erkeği büyülemektedir. Uzun boyları ve kusursuz fizik yapıları da elbette ırk olarak bizden farklı bir görüntüye neden olmaktadır. Seksi ve çekici olan pek çok yabancı bayan escort ülkemizde hizmet verdiği için, erkeklerimiz de bu hizmetten oldukça fazla yararlanmaktadırlar. Escort İstanbul hizmetleri içinde her erkeğin gönlünde yatan güzeller güzeli bir yabancı escort bulma ihtimali çok yüksek olduğundan, herkes internette kendisine uygun biri ile tanışabiliyor. Yabancı escort bayanlar genellikle sınırsız hizmet verseler de içlerinde bazı sınırları olan ve her hizmeti vermeyen bayan da bulunmaktadır. Bu durumda erkekler istedikleri hizmete en uygun escort bayan tercihinde bulunuyorlar.
İnternet sitelerinde gezinirken gördüğünüz bayanları aramanız sonucunda onlara alsa ısrarcı ve saygısız şekilde konuşmamalısınız. Aynı durum yüz yüze görüşmeleriniz için de geçerlidir. Mutlaka saygılı ve ölçülü davranmanız escort bakırköy gerektiğini hatırlayın. Yalnızca bir hizmet aldığınız ve bayanı satın almadığınızı aklınızda tutmanızda fayda var. Escort bayan hizmetleri için sitelerdeki kızların resimlerine bakabilirsiniz. Yabancı escort kızlar içinde size en uygun ve güzel gelenini seçip arayabilirsiniz. Escort İstanbul hizmetinden yararlanmak için bayanla birlikte bir otele gidebilir veya kendi evinize de davet edebilirsiniz. Bu konudaki tüm detayları profil bilgilerinden edinebilirsiniz.

Turizm Bakanı SSK ile İlgili Konuşmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, bakanlıkla ilgili tüm bilgilerle birlikte, haberler, duyurular ve ihaleler gibi konulara ulaşabilirsiniz. Site, Türkiye kültür ve turizmine ilişkin zengin bir içerik barındırmakta, birçok online hizmet vermektedir. Sitede Türkiye’nin il il kültürel ve turizm değerleri tanıtılmakta, tarihi ve coğrafi bilgileriyle birlikte fotoğraf galerilerine yer verilmektedir. Ayrıca sitede online tv ve müzik yayını yapılmaktadır.

Sitedeki sayfaların ve online hizmetlerin başlıkları şöyle: Konuşan Kitaplık, e-Kitap, TV-Müzik, Türkiye Kültür mirasları, taşınmaz Kültür Varlıkları, Tiyatro ve Opera Online Bilet Satış, Türkiye Yazmaları Katalog tarama ve Eser Satın Alma, ISBN Başvurusu, FSE Sertifikalandırma, Süreli Olmayan yayınlar bandrol başvurusu, Online taramalar, Halk Kütüphaneleri Etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, birimlerin Web Siteleri, Fahri Kültür ve Turizm Elçileri, Gaspıralı Çeviri Programı, Türk Lehçeleri Sözlüğü, TEDA, Sanal Gezintiler, sanal türkiye Standı, Kültür Çocuk, Turizm Stratejisi, Turizm İstatistikleri.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Birimleri

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde, kurumla ilgili bilgi, haber ve duyuruların yanı sıra, “Faaliyetler, Yayınlar, Kütüphane, Ustalar-Sanatçılar-Ozanlar, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi, Gençlik Turizmi, Turizmi Geliştirme Çalışmaları ve Somut Olmayan Kültürel Miras” başlıkları altındaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz. Sitede ayrıca, online rehber arama, Mevlana’nın doğum yıldönümü kutlamalarıyla ilgili çalışmalar ve Türkiye turizm haritası da yer alıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü internet sitesinde, kurumla ilgili bilgilerin yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Trabzon, Konya, Sivas, Diyarbakır, Van, Erzurum ve Gaziantep Devlet Tiyatroları’nın günlük programını, sahnelerin adres, iletişim ve gişe bilgilerini bulabilirsiniz. Tiyatro biletinizi online olarak satın alabilirsiniz.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü internet sitesinde, kurumla ilgili bilgilerin yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya sahnelerinin günlük opera, bale ve konser programlarını bulabilirsiniz. Sahnelerin adres, iletişim ve gişe bilgilerinin yanı sıra bilet fiyatlarını da öğrenebilirsiniz.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü internet sitesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı orkestraların (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu) tarihçesi, yönetimi, şefi, sanatçıları, yıllık programı, resimleri ve iletişim bilgilerine erişebilirsiniz.

Aynı bilgileri bakanlığa bağlı Türk Halk Müziği Koroları (Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu), Klasik türk Müziği Koroları (İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, r57 shell Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu), müzik ve dans toplulukları (Devlet Halk Dansları Topluluğu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Gençlik Halk Oyunları ve Halk Müziği Toplulukları, Edirne Roman Müzik Topluluğu, Nevşehir Hacıbektaş Semah Topluluğu, Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu, Keskin Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu) için de bulabilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Resim ve Heykel Müzeleri (Ankara, İzmir, Erzurum) ve Devlet Güzel sanatlar Galerileri hakkındaki tüm bilgi ve programlara da siteden ulaşmanız mümkün. Sitede ayrıca, Devlet sanatçılarının listesi, yayınlar ve etkinlikler de bulunuyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü internet sitesinde, “Taşınmaz kültür Varlıkları Otomasyon Sistemi, Yayınlar, Teşvik-Sponsorluk Uygulamaları, Türkiye Kültürel Mirasları Katalog Taraması, Yurtdışından İadesi Sağlanan Eserler, Tarihi Eser kaçakçılığının Önlenmesine Yönelik Faaliyetler, c99 shell Ulusal Mimarlık koruma Ödülleri, Avrupa Kültürel Miras Ağı, Sanal Müzeler, Antik Kentler, Müzeler, Sit Alanları, Restorasyon Rehberi, Yurtiçi ve Yurtdışı Sergiler, Özel Müzeler, Kazı ve Yüzey Araştırmaları” başlıkları altındaki sayfalardan bilgi edinebilirsiniz.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü internet sitesinde, “Mevzuat, Kütüphaneler, İstatistikler, Katalog Tarama, Yayın Faaliyetleri ve Yayınlar, Otomasyon, Kültürel Faaliyetler Programı, İstatistik Programı, Yazma Eserler, Haberler ve Duyurular” başlıklı sayfalara erişebilirsiniz. “Kütüphaneler” sayfasında Türkiye’deki tüm kütüphaneleri sorgulayabilir adreslerini öğrenebilirsiniz.

Milli Kütüphane

Milli Kütüphane’nin internet sitesinde, kütüphane hakkındaki tüm bilgilerin yanı sıra, salonların anlık doluluk oranlarını görebilirsiniz. Milli Kütüphane’nin sitesinde, “Katalog Tarama, Makale Tarama, Kitap Ayırtma” gibi online hizmetlerden yararlanabilir, kütüphanede bulunan yazmalar, tablolar, gravürler ve sinema afişlerinden örnekler görebilirsiniz. Atatürk’le ilgili bilgi, belge, fotoğraf ve bilimsel araştırmalara erişebilirsiniz.

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü internet sitesinde, “Faaliyetler, Korsanlıkla Mücadele, Telif Hakları, Sinema, İstatistikler, Mevzuat, Meslek Birlikleri, Başvurular, Duyurular, Film Arşivi, Festivaller-Yarışmalar, Sinema Tarihi, Yayınlar” başlıklı sayfalar bulunmaktadır.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü internet sitesinde, “Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesi, Seyahat Acentaları, Deniz Turizmi, Turizm İstatistikleri, Tesislerin Belgelendirilmesi ve Denetlenmesi, Kültür Yatırımları ve Belgelendirilmesi, Kültür Merkezleri” başlıklı sayfalar yer almaktadır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri

Türkiye’deki tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nin internet sayfalarına yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kültür Çocuk

Kültür Çocuk internet sitesinde, “Atatürk, Eğlence, Resimli Roman, Sağlık, Kültür, Trafik, Vücudumuz, Çocuk Şarkıları, deneyler, Oyuncak yapalım, Çevremiz” başlıkları altında, çocuklara yönelik eğitici ve eğlendirici sayfalar bulunmaktadır.

2013 Yılı Asgari Ücret Artışı Belirlendi

 • Milyonlarca çalışanın temel geçim kaynağı olan asgari ücrete 2012 yılının ilk 6 ayı için 34.21 TL zam yapılarak, net 739,79 TL’den 774 TL’ye yükseltildi,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, asgari ücret yeterli mi tartışmasının yapıldığını belirterek “Bu işçilere daha az ücret verilmesini yasaklayan önemli bir sosyal politika aracı” diye konuştu. Türk-İş’in muhalefetiyle kabul edilen yeni asgari ücret yılın ikinci yarısında ise net 804.7 TL olarak uygulanacak. Yılın ilk 6 ayı için yapılan 34.21 TL’lik asgari ücret artışıyla, 1.3 kilogram kıyma, 3.5 kilogram peynir, 26 kutu makarna, 4.7 kilogram ayçiçek yağı alınabiliyor. SON NOKTAYI BAŞBAKAN ERDOĞAN KOYDU
 • 2013 yılı için uygulanacak olan asgari ücret dünkü komisyon toplantısıyla belirlendi. Toplantı 3.5 saati aşkın sürerken; toplantının son bölümünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TİSK ve Türk-İş komisyonunu temsil eden isimlerle ayrı bir salona geçti. Burada yapılan görüşme ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj, 2013 yılı zammını belirledi. Çalışma Bakanı Çelik 2013 yılı asgari ücretini işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte açıkladı. Sözlerine asgari ücretin işçilere daha az ücret verilmesini yasaklayan ve birçok ülkede uygulanan önemli bir sosyal politika aracı olduğunu belirterek başlayan Çelik, “2013 yılında ülkemizde uygulanacak asgari ücret miktarı oy çokluğu ile belirlenmiştir. Buna göre, aylık brüt asgari ücret 940 TL’den ilk 6 ay için 978,75 TL’ye, ikinci altı ay içinse bin 21,50 TL’ye yükseltilmiştir. Aylık net asgari ücret ise 739,79 TL’den 774 TL’ye, ikinci 6 ay içinse 804,70 TL’ye yükseltilmiştir. Böylelikle asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 4,1, ikinci 6 ay içinse yüzde 4,4 artırılmıştır. Asgari ücrette 2013 yılındaki ortalama artış yüzdesi ise yüzde 8,61 olmuştur” dedi. Çelik, asgari ücretin insani bir ücret olup olmadığı tartışmalarının da yaşandığına dikkat çekerek “Bunun altında taban ücret uygulanamaz anlamındadır asgari ücret. Bunun üstünde ücret verilemez diye birşey yok” dedi. PROGRAMDAKİ 3+3’E UYMAMA  KONUSUNDA HÜKÜMET İRADESİ OLUŞTU
 • 2013 yılı programında asgari ücretin 3+3 olarak yer aldığına dikkat çeken Çelik, “Sayın Başbakan da programın üstünde bir artış konusunda talimat verdi. 3+3’e sadık kalmama konusunda hükümetin iradesi oldu” diye konuştu. Komisyondaki TİSK Heyeti Başkanı Metin Demir ise, yeni asgari ücretin hükümetin sıkı mali politikasından taviz olarak algıladıklarını söyledi. Demir işverenlerin talebinin yılın ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı içinde yüzde 2.3 artış olduğunu belirtirken; “Uzlaşmacı bir tavırla hareket ettik” diye konuştu. Komisyonun Türk-İş Heyeti Başkanı Ramazan Ağar ise, Türk-İş’in karara muhalefet ettiğini söyledi. Ağar, muhalefet şerhlerinin gerekçesi olarak da “TÜİK’in rakamı 1025 idi” olarak açıkladı. (Ankara)

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE
 • SINIFLARI TEBLİĞİ
 • (26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)
 • MADDE 1 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.
 • MADDE 2 – (1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır.
 • (2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir.
 • (3) Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir.
 • MADDE 3 – (1) İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır.
 • (2) Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz.
 • (3) Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir.
 • (4) Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
 • (5) İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli değişiklik yapılır.
 • MADDE 4 – (1) 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 • MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
kadikoy escort
ikinci el eşya alan yerler | ikinci el eşya alanlar
fantazi iç giyim ikinci el kol saati alanlar ikinci el led tv alım satım istanbul evden eve taşımacılık