SGK ne zaman emekli olurum iş kanunu ile ilgili sorular ve cevaplar

sgk

SGK VE İŞ KANUNU İLE İLGİLİ

SORULAR – YANITLAR

Soru

Yeni işe giren bir personelimiz daha önce çalıştığı iş yerinde sigortasının 15 Aralık 2013 tarihinde başladığını ancak sigortasının 08 Şubatta yapılmış olduğunu söyledi.

Sorum şudur: Bu kişi çalışmış olduğu halde 15 Aralıktan 08 Şubata kadarki gösterilmemiş olan sigortasız geçen süresini nasıl geri kazanabilir? Nasıl bir yol izlenmeli?

YANIT

Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını kuruma bildirirler. Ancak sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez. (5510 sk. md.8)

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre sigortalı, çalışmaya başladığı tarihi kuruma bildirmiş ise hiçbir işleme gerek olmaksızın söz konusu tarih itibariyle sigortalılığı geçerli olacaktır. Ancak sigortalı çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir aylık sürede kuruma çalıştığını bildirmemiş ise öncelikle kuruma konuyu intikal ettirecek. Bir sonuç alamaz ise çalıştığı süreleri söz konusu tarihte geçerli sayılacak bir belgeyle ispatlamak şartıyla iş mahkemesinde dava açması gerekmektedir.

________________________________________________________

SORU

1- Bir mükellefim malülen emekli olmak istiyor. Bilgileri aşağıdaki gibidir:

İlk sigorta girişi : 01.09.1988

31.05.1997’ye kadar SSK’lı

01.06.1997 Bağ-Kur girişi

20.06.1997 Bağ-Kur terk

16.12.1997 Bağ-Kur giriş

04.08.2013 Bağ-Kur terk

05.08.2013 SSK giriş

SSK halen devam ediyor.

Aynı zamanda bu mükellefimin % 60 oranında çalışamaz raporu mevcut. Bu mükellefim hangi durumlarda nasıl emekli olabilir.

2- 21.06.2011 tarihinde işe girmiş olan bir çalışan ayda 6 gün çalıştırılarak net ücret 3000 TL bankaya yatırılmaktadır. Net 3000 TL’nin brüt ücreti tavan ücrete denk gelmektedir. Bu çalışana 21.01.2014 tarihinde çıkış verilmiştir. Şimdi kıdem tazminatı hesaplaması nasıl olacaktır? Kıdem tazminatına esas gün olarak 6 gün mü yoksa aylık 30 gün üzerinden mi değerlendirilecektir?

YANIT

1- Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün %60’ını kaybettiği sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malül sayılır. (5510 sk. md.25)

Sigortalıya malulük aylığı bağlanabilmesi için; en az on yıldan beri sigortalı bulunup; toplam olarak 1800 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması halinde malullük aylığı bağlanır. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün %60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu engellilik nedeniyle malullük aylığından faydalanamaz.

Şayet söz konusu kişi çalışmaya başlamadan önce malullük durumu mevcut ise 506 sayılı Kanunun geçici 87’nci maddesine göre; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3760 gün prim ödemesi var ise yaş şartı aranmaksızın tahsis talebinde bulunarak yaşlılık aylığından faydalanabilir.

Malulen değil de normal emeklilik için son 3.5 yılını (1260 gün) hizmet akdine dayalı (a) bendi kapsamında tamamlaması halinde 5450 gün prim ve 51 yaş şartlarını tamamlayan erkek sigortalı da yaşlılık aylığından faydalanabilir.

2- Kıdem tazminatına hak kazanma durumunda kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Dolayısıyla kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

Bu durumda; 2 yıl 7 aylık kıdem süresi olan birisine ödenecek kıdem tazminatı: 2 yıllık tazminat için iki aylık brüt ücret; 7 aylık tazminatı ise bir yıllık brüt ücretinin 12’ye bölünüp 7 ayla çarpılması sonucu bulunacak miktardır. Her ikisinin toplamı söz konusu kişiye ödenmesi gereken kıdem tazminatı miktarıdır. Ödenecek kıdem tazminatı sadece damga vergisine tabidir.

Bir diğer husus kıdem tazminatının tavanı 3.438.22 TL olduğundan, kıdem tazminatını hesaplarken, söz konusu kişinin aylık brüt ücreti bu tutarın altında ise o ücrete göre, şayet tavan ücretin üzerinde ise tavan ücreti esas alarak hesaplamanız gerekmektedir. Diğer taraftan tavanı aşan bir tutar üzerinden hesaplama yaparak ödeme yapmanız halinde tavanı aşan kısmı gelir vergisine tabi tutmanız gerekmektedir.

________________________________________________________

SORU

İnşaatta 16 yaşından büyük fakat 18 yaşından gün almamış bir kişi çalışabilir mi? Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştı. Bu yaştaki bir kişinin inşaatta sigorta girişinin yapılmasının herhangi bir engeli var mıdır?

YANIT

16 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiler genç işçiler sınıfında kabul edilmiş olup, 6 Nisan 2004 tarihli yönetmeliğin ek 3 bölümünde çalıştırılabilecekleri işler sayılmıştır. İnşaat işleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında sayılması nedeniyle bu bölümde 18 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli kabul edilen işlerde çalıştırılmaları yasaktır. Sadece 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakın tam olarak güvenceye alınması şartıyla ek 3’te belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.

_________________________________________________________

SORU

1970 doğumlu bayan, ekteki belgelerde 01.12.1989 tarihinde SSK girişi var. Daha sonra 18.11.1992’de devlet memuru (öğretmen) olarak göreve başlamış ve halen görevine devam etmektedir. Ancak, hizmet birleştirilmesi, SSK dosyasının bulunamaması dolayısı ile SSK tarafından yapılamamıştır. Her iki durum göz önüne alınarak:

1-Normal şartlarda ne zaman emeklilik hakkı kazanıyor?

2-Bugün devlet memurluğundan ayrılıp, özel sektöre geçtiğinde; mevcut emeklilik hakkı kaybolur mu? İkramiyesi yanar mı? Maaş nasıl bağlanır?  Yeşil pasaport hakkı kaybolur mu?

YANIT

24.05.1989-23.5.1990 tarihler arasında sigorta başlangıcı olup; adına tüm sigorta kollarına tabi prim ödemesi olan kadın sigortalı 20 yıllık süre 46 yaş 5375 prim gün şartlarını tamamlaması halinde, emekli olabilir.

Sigorta sicil numarası almak sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmez. Kabul olabilmesi için en az bir günlük prim ödemesi ya da sigortalı çalıştığını resmi belgeyle mahkeme kararıyla kanıtlanması gerekir.

1- Sigorta başlangıcı memuriyete başladığınızı dikkate alarak emeklilik tarihini hesapladığımızda 20 yıllık süre ve 49 yaş şartının da tamamlanması gerekmektedir.

2- Hizmetlerin Birleştirilmesi Kanununa göre son yedi yılın fiili prim ödeme süresi hangi kuruma ödenmiş ise o kanun hükümlerine göre emeklilik şartlarını tamamlaması gerekir. Yani SSK’dan tahsis talebinde bulunabilmek için en az 3,5 yıl (1260 gün) hizmet akdine dayalı çalışılması ve 49 yaşını da tamamlaması halinde tahsis talebinde bulunabilecektir.

Hangi kanuna tabi çalışılırsa çalışılsın çalışılmış olunan süreler emeklilik tarihinde birleştirilerek işlem yapılmakta olduğundan mevcut iş yerinden ayrılmak herhangi bir hak kaybına uğratmaz. Çalışılmış olunan bütün süreler birleştirilerek son çalışma süresine göre emekli maaşı bağlanır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89’uncu maddesinde yapılan değişikliğe göre bu kanuna tabi en az 15 yıldan beri hizmet süresi, 3600 prim günü olan ve 8.9.1999 tarihinden sonra ayrılıp daha sonra farklı sigorta türünden emekli olanlara emekliye onay veren kurum tarafından Emekli Sandığında geçen süreye ilişkin ikramiyeleri ödenir.

Devlet memurlarında yeşil pasaport hakkı belirli dereceye (3’ün 2’si) ulaşılması halinde talep edilebilir. Söz konusu dereceye ulaşmış iseniz müracaatta bulunabilirsiniz.

Netice itibariyle emeklilik şartları bakımından 1989 tarihinde bir gün de olsa prim gün sayısı tespit ettirilmesi ve 1260 gün hizmet akdine dayalı (a) bendi kapsamında çalışması ve 46 yaşın tamamlanması halinde tahsis talebinde bulunulabilir. Aksi halde sigorta başlangıcı 18.11.1992 tarihi kabul edilecek ise 49 yaşın tamamlanması gerekmektedir

_____________________________________________

SORU

SGK Emeklilik konusunda sorum olacak.

Bayan 21.07.1967 doğumlu

SSK giriş 13.04.1987

SSK çıkış 30.09.1988

Hizmet süresi : 528 gün

09.04.1991-13.05.2002 doğum tarihli iki çocukları vardır.

Bağ-Kur kaydı yoktur.

Bu kişi 4/a ve 4/b kapsamında ne zaman emekli olabilir?

Avantajlı olabilecek durumları da yazarmısınız.

YANIT

Söz konusu kadın sigortalı sigorta başlangıç tarihi itibariyle; 20 yıllık sigortalılık süresini, 43 yaşını ve en az 5150 prim gününü tamamlaması şartıyla 4/a kapsamından emekliliğe hak kazanmış olur. Söz konusu sigortalının sigortalılık süresi ve yaş şartı tamam ancak prim günü eksik; eksik olan prim gününün bir kısmını iki çocuk için toplam 4 yıl yani 1440 gün doğum borçlanmasıyla, diğer kalan kısmını ise 4/a kapsamında çalışmak suretiyle 5150 güne tamamladığı tarih itibariyle emekliliğe hak kazanmış olacaktır.

Bir başka yol yine doğum borçlanmasıyla birlikte prim gününü 4/a kapsamında çalışarak 3600 güne tamamlaması şartıyla da bu kez yaş şartı 58 olacaktır.

4/b kapsamında düşünüldüğü zaman (isteğe bağlı prim de ödenebilir.) yine doğum borçlanmasıyla birlikte en erken 5400 prim gününün ve 56 yaşının tamamlanması şartıyla emekliliğe hak kazanmış olur.

_____________________________________________________

SORU

Dernek bünyesinde emekli personele tutanakla aylık belli bir ücret ödemesi yapılmış ve ne sosyal güvenlik destek pirimi yatırılmış ne de vergi dairesine stopaj yönünden hiç bir işlem yapılmamıştır. Öteden beridir devam eden bu işlem için ne gibi bir işlem yapmamızı önerirsiniz?

YANIT

Dernek bünyesinde de olsa ücret karşılığı çalıştırılanların sigortalı olarak kuruma bildirimleri gerekmektedir. Tabiatiyle daha önce kuruma iş yerinin tescilinin yapılması gerekir.

Bu durumda; iş yeri dosyası açtırıp; çalıştırmış olduğunuz kişinin emekli olduğu ve emekli maaşı kesilmemesi için SGDP kapsamında kuruma bildirilip, ödemiş olduğunuz ücret üzerinden, GVK, damga vergisi ve SGDP’ye tabi tutmanız gerekmektedir

Geriye yönelik bildirimlerde bulunursanız, SGK tarafından hem idari para cezasıyla hem de geçmiş dönemlerinin SGDP primleri ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme faizi ile karşı karşıya kalırsınız, bu uygulama vergisel açıdan da yani çalışanın ücretinden kesilecek gelir vergisi bakımından da vergi dairesiyle de aynı durumla karşılaşırsınız.

Bu açıklamalar doğrultusunda geriye yönelik bildirimde bulunup bulunmamak sizin tercihiniz.

Ancak, en azından bundan sonraki ilk defa işçi çalıştırıyormuş gibi iş yeri tescili yaptırıp, çalıştıracağınız kişiyi de işe almadan bir gün öncesinde kuruma bildirerek mevcut durumunuzu yasalara uygun hale getirmiş olursunuz.

______________________________________________

SORU

Son 6 ayda Tarım Bağ-Kur’u ödemiş olan bir kişi 4447’nin geçici 10’uncu maddesi işveren indiriminden faydalanabilir mi?

YANIT

4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesindeki işveren hissesi prim teşviğinden yararlanma şartlarından birisi de işe alınan kişinin işe alındığı tarihten itibaren son altı aylık süre içerisinde SGK’ya (4/a) bendi kapsamında bildirilen sigortalılardan olmaması gerekmektedir

Bu durumda işe alınan kişinin işveren ve işçi açısından söz konusu maddede sayılan diğer kriterleri taşıması halinde (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sigorta prim teşviğinden faydalanılmasına engel değildir. Tarım Bağ-Kur ödemiş olan kişinin işe başlatılması halinde sigorta prim teşviğinden faydalanabilir.

___________________________________________

SORU

İşçi eşinin sağlık durumundan dolayı (ona bakmak zorunda kaldığı için eş kanser hastası ) işten ayrılmasında tazminat alabilir mi?

YANIT

İş Kanununa tabi işçilerin hizmet akitlerinin feshedilmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi halleri 1475 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinde sayılmıştır. Bu madde hükmüne istinaden sadece çalışan sigortalılar açısından işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğunun sağlık kurullarınca saptanması durumunda sigortalı kedi isteğiyle işinden ayrılması halinde kıdem tazminatı talep edebilir. Ancak söz konusu sigortalının eşinin hastalığı dolayısıyla işinden ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmez.

Diğer taraftan söz konusu kişinin sigorta başlangıç tarihi 8.9.1999 tarihinden önce ise 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini belgeleyen yazıyı SGK’dan talep ederek bu belgeyi işverene ibraz etmesi ve işten ayrılması halinde kıdem tazminatını alabilir.

_____________________________________________

SORU

1- Yıllardır özel iş yerinde SSK’lı çalışan bayan isçi, doğum yapacak ve 6 aylık ücretsiz izne ayrılmak istiyor. Sorum :

a) İşçinin iş yerinden çıkış işlemi nasıl yapılmalı, izne ayırmakla 6 ay için işverenin işçiye karsı; SGK, ücret, vb. yükümlülüğü bitiyor mu?

b) İşçi bu sürede sağlık yardımı alabilir mi? Gelir testi ve GSS primi yatırması gerekir mi?

2- Başka bir soru, yıllık izne hak kazanma yönünden bazı aylarda 20-25 gün çalışmış işçinin yıllık ücretli iznin hesabında (kullanımında),

İşe başlama tarihi mi ya da yıllık çalışma günü/360 hesabı mı yapılır?

YANIT

1- a) Raporlu birisinin işine son verilme işlemi, işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki kıdemine göre bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde ise bu süre 4857/74’üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. (4857 sk. md. 25-I/b)

Diğer taraftan iş sözleşmesinin askıda kaldığı sürelerde (raporlu ücretsiz izin gibi vs. ) işverenin hiç bir şekilde SGK ücret vb. gibi ödeme yükümlülüğü yoktur.

b) Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları 5510 sk. 67’nci madde hükmüne göre sigortalılık niteliklerini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları var ise sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılır. Bu süre sonunda kurumun ilgili ünitesine başvuruda bulunularak gelir testi sonucuna göre sağlık hizmetlerinden hangi şartlarda faydalanacağı tespit edilecektir.

2- İş yerinde işe başladığı günden, deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Ancak bir yıllık süre içinde çalışmış olduğu süre bir yıllık sürenin altında ise fiilen çalışma süresi bir yıla tamamlandıktan sonra yıllık izin hak edilmiş olur.

______________________________________________________

SORU

Demir doğrama iş yerimizde sahada veya iş yerinde çalışmakta olan Suriye uyruklu işçimiz bulunmaktadır. Suriye yönergesi kapsamında pasaportunda geçici ikamet izni olduğu ve işbu ikamet tezkeresi çalışma hakkı vermez şeklinde ifade geçer. Biz bunu kayıt altına alabilir miyiz?

YANIT

Turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet teskeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için yurt içinden başvuruları alınmaz.

İçişleri Bakanlığınca mülteci veya sığınmacı statüsü verilmiş yabancılardan ikamette süre koşulu aranmaz. Bu statüde bulunanların çalışma izin talepleri Bakanlıkça değerlendirilirken çalışma izin işlemlerinin en kısa sürede neticelendirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu hükümler çerçevesindeki yabancıların çalıştırılabilmesi için mutlaka Bakanlıkça çalışma izninin alınması gerekir.

Yurt içinde sadece en az altı ay süreli ikamet teskeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri Bakanlığa doğrudan başvuru yaparak alınacak çalışma izin belgesi ile işlemlerini kayıt altına almaları gerekmektedir.

_____________________________________________

SORU

Eşim 06.04.1988-16.05.1988 tarihleri arasında vekil öğretmenlik yapmış. Daha sonra iş bulamadığı için çalışmamış 15.01.1991 tarihinde SSK’lı olarak çalışmaya başlamış 116 gün prim ödenmiş. Daha sonra 15.07.1991 tarihinde Devlet memuru olarak çalışmaya başlamış ve halen çalışmaktadır. Eşimin doğum tarihi 10.06.1969’dır. Emeklilik işlemleri ile uğraştık lakin hizmet süresini doldurmuş olduğu halde yaştan dolayı 2 yıl beklememiz gerekiyormuş. Benim sizlere sorum 1988 ile 1991 tarihlerinde çalışmadığı dönemleri borçlanabilir miyiz? İki tane çoçuğumuz var doğum tarihleri 17.05.1994 – 25.08.2003

YANIT

Doğum borçlanması şu an itibariyle yalnızca ilk defa 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olduktan sonra doğum yapan ve doğum nedeniyle çalışmamak, dolayısıyla da adına prim yatırılmamış süreler için bir çocuk için iki yıl olmak üzere en fazla iki çocuk için toplamda dört yıl borçlanılabilmektedir. Söz konusu kadın sigortalı devlet memuru yani 4/c kapsamında sigortalı olduktan sonra doğum yapmış olduğu için, maalesef her iki doğum için de borçlanma yapması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla emeklilik için yaş şartının tamamlanması dışında bir seçenek bulunmamaktadır.

______________________________________________

SORU

İş yeri açılışı yaptığım imalat firması eleman çalıştıracak; elemanlardan bazıları SSK istemediklerini söylemişler firma sahibi ben, SSK istemeyen işcilerden bir yazı alsam uygun olurmu diyor. Yani bir kaza durumunda benim sorumluluğumu azaltırmı bu yazı diyor .Ben yasalara göre SSK’sız işci çalıştıramayacığımı söyledim ama sizin fikrinizi almak istiyorum.

Bir de SSK iş yeri sicil numarası almak için gerekli evraklar için de iş yeri açma ve çalışma izin belgesi yazıyor bu zorunlu mu?

YANIT

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre sigortalılık kişilerin yani işçinin veya işverenin inisiyatifine bırakılmamıştır. Dolayısıyla işveren tarafından çalıştırılacak olan işçiler 5510 sayılı Kanunun 4/a bendine göre sigortalı olmak zorundadır. (5510 sk. md.4)

Diğer taraftan işçi çalıştırmadan önce kurumdan iş yeri dosyası açtırarak tescil işlemi yaptırmanız gerekmektedir. İş yeri tescili için de bazı belgelerin yanında iş yeri açma ve çalışma izin belgesinin de istenmesi uygulaması doğrudur.

________________________________________________

SORU

Bir şahıs özel inşaat olarak inşaat ruhsatı alıp SGK’a bildirmeden binayı bitirmiş.

Beş yıllık süre geçtiğinden ruhsatı yenilemek için belediyeye müracaat ettiğinde belediye binanın bitiğine dair rapor yazıp ceza kesmiş. Ruhsat tazelemeye gerek yok denmiş ancak sigortayı ödeyip prim borcunuz olmadığına dair yazı getirin iskan verelim denmiş.

Bu şahıs en az zararla bu işi kapatmak için nasıl bir yol izlemelidir?

YANIT

Özel bina inşaatlarında işe başlama, sigortalı çalıştırılmaya başlanan tarihtir.Bu nedenle işverenin inşaatın bulunduğu çevredeki kurum ünitesine iş yeri bildirgesi verilmesi zorunludur. İşveren, inşaat iş yerini kuruma bildirmemiş ise (iş yeri bildirgesi vermemiş ise) inşaatın başlangıç tarihi olarak ruhsat tarihi esas alınmaktadır.

Yasal sürede iş yeri bildirgesi verilmemiş ve kuruma işçilik bildirilmeyen her türlü inşat iş yerleri kaçak inşaat iş yeri kapsamına girmektedir.

Tescilsiz yapılan özel bina inşaatlarına asgari işçiliğin tespiti ve bu inşaatların tescili sigorta müfettişlerinin raporuna istinaden yapılmaktadır. Maalesef kaçak inşaatlarda uzlaşma yolu yok.

Sonuç olarak gecikme faiziyle birlikte asgari işçilik tutarı hesaplanacak ayrıca iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi verilmemesi fiilleri için İPC uygulanacaktır.

Bu durumun asgari zararla kapatmanın başka bir yolu yok.

_____________________________________________

SORU

SGK’lı bir erkek çalışanımızın eşi doğum yaptı. İşçi ücretli izin istemekte biz yok demekteyiz.

İş Kanununda bulamadık. İşçi kuruma sordum var diye ısrar ediyor.

İş yerinde sendika yok (mazeret izni dşında) doğum izini için bizi bilgilendirir misiniz?

YANIT

Öncelikle şu hususu belirtelim ki 4857 sayılı İş Kanununda, maalesef eşi doğum yapan sigortalı erkeğin doğum izni ile ilgili düzenleme bulunmamaktadır.

Dolayısıyla kanunda bulunmayan bir izin hakkının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunun da bir anlamı bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, iş sözleşmesine bu ve benzeri durumlar için bir anlaşma maddesi konulmuş ise tarafların bağlayıcı olduğu için sözleşmeye uyulması gerekmektedir.

Şayet sözleşmede bir düzenlemeye yer verilmemiş ise, olayın çok özel bir durum oluşu ve de insani nedenlerden dolayı işçinin talebi üzerine işverence makul bir süreye (genellikle 3 gün) işçiye izin verilebilmektedir. Ancak verilen bu iznin ücretli ya da ücretsiz olacağı yine tamamen işverenin taktirinde bir husustur.

Maliye Postası dergisi Mayıs 2014 sayısı

One comment

 1. Orhan Işık dedi ki:

  Merhabalar

  Mecburi Sigortalılık
  Başlangıç Tarihi =13.05.1987
  Terk/Talep Tarihi=10.11.1988
  Hizmet Süresi=1 yıl 5 ay 27 gün

  *****
  Yeniden Mecburi Sigortalılık
  Başlangıç Tarihi =10.01.1991
  Terk/Talep Tarihi= —> Halen Devam Etmekte.
  Hizmet Süresi=23 yıl 5 ay 9 gün

  1985-1986 yılında yaptıgım 18 aylık askerlik borcumuda ödedim.540 GÜN olarak

  Ne zaman Emekli Olabilirim Şimdiden Çok Teşekur Ederim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kadikoy escort