Tag Archive for Kıdem tazminatı yönetmelik

Kıdem Tazminatlarının ödenmesi hakkında yönetmelik

sgk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL

ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA

İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işveren ile alt işveren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları arasındaki hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

kadikoy escort