Tag Archive for Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Sosyal Sigorta Yüksek Kurulu Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

(02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve 58 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Başkan: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Başkanını,

c) Daire Başkanlığı: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun sekretarya görevini yürütmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca yetkilendirilen Daire Başkanlığını,

ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

d) Kontrol muayenesi: Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde istenilen muayeneyi,

e) Kurul: Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunu,

f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, Read more